Hotărârea nr. 154/2013

Hotărârea.nr.154 - privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 2.500 lei, doamnei URSU GETA, persoană aflată într-o situaţie de extremă dificultate

România
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 154

din data de 28.03.2013

- privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 2.500 lei, doamnei URSU GETA, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de ;

Analizând referatul Agenției Județene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale Brașov înregistrat sub nr. 5/20.02.2013 privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, în sumă de 2.500 lei, doamnei URSU GETA, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.127/28.03.2013 privind aprobarea bugetului de venituri și Cheltuieli al Agenției Județene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale Brașov, pe anul 2013, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 154/28.04.2010 privind aprobarea analizării, verificării și a promovării propunerilor de soluționare a solicitărilor de sprijin financiar, formulate de către persoanele fizice care se află într-o situație de extremă dificultate, de către Agenția Județeană a Persoanelor cu Handicap din Brașov, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 158/19.02.2011 privind aprobarea aducerii la îndeplinire a hotărârilor prin care se acordă sprijin financiar persoanelor fizice aflate într-o situație de extremă dificultate de către Agenția Județeană a Persoanelor cu Handicap din Brașov, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 140/9.03.2012 privind aprobarea schimbării denumirii Agenției Județene pentru Persoane cu Handicap Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin. (1), lit.”d” și alin.(5), lit.”a”, pct. 2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl - Se aprobă acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 2.500 lei, din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Agenției Județene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale Brașov, doamnei URSU GETA, persoană aflată într-o situație de extremă dificultate.

Art.2. - Agenția Județeană pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale Brașov așjgtîf ăadOterea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


z< ’


PREȘEDIlflffE Aristotel Că


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Red. MM:

Se difuzează:

1 ex

1 ex

  • - Instituția Prefectului Județului Brașov

  • - Președintele Consiliului Județean Brașov

1 ex. - Agenției Județene pentru Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități, a Persoanelor Vârstnice și Promovarea Solidarității Sociale Brașov

1 ex. - Colecție