Hotărârea nr. 153/2013

Hotărârea.nr.153 - privind modificarea Anexei nr. 1 la H.G.R. nr. 972/2002 – cuprinzând bunurile de inventar care aparţin domeniului public al judeţului Braşov

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov


Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576


E-mail: offîce&iudbrasov.ro

Website: www.judbrasov.ro
CO N SILUJL JU DEȚEAN BRAȘOV


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.153

din data de 28.03.2013


- privind modificarea Anexei nr. 1 la H.G.R. nr. 972/2002 - cuprinzând bunurile de inventar care aparțin


domeniului public al județului Brașov


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 28 martie 2013 ;


Analizând referatul înregistrat sub nr. Ad. 12763/22.01.2013, întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartiment Patrimoniu, prin care se propune modificarea Anexei nr. 1 la H.G.R. nr. 972/2002 - cuprinzând bunurile de inventar care aparțin domeniului public al județului Brașov, în


sensul radierii din domeniul public al județului Brașov a imobilului cu destinația de creșă - Creșa nr. 3, situată în


Municipiul Brașov, str. Lunii, nr.2, evidențiat la poziția nr. 178 din Anexa nr.l la H.G.R. nr. 972/2002; din înscrierile în cartea funciară și verificările efectuate pe teren s-a constatat că acest imobil a fost retrocedat în baza Legii nr. 10/2001, în favoarea foștilor proprietari, conform Dispoziției de Primar nr. 2174/2010, aspect evidențiat în adresa înregistrată sub nr. ad. 12694/19.03.2013 a Primăriei Municipiului Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 21 și art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioareHOTĂRĂȘTE:


Art.l. - Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 la H.G.R. nr. 972/2002 - cuprinzând bunurile de inventar care aparțin domeniului public al județului Brașov, prin radierea poziției nr. 178, reprezentând Creșa nr. 3, situată în Municipiul Brașov, str. Lunii, nr.2, ca urmare a retocedării imobilului către persoanele îndreptățite.

Art.2. - Imobilul care face obiectul art.l din prezenta hotărâre și figurează la poziția nr. 178 din Anexa nr.l la HGR nr.972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov, va fi scăzut din evidențele contabile.

Ărt.3. - Pr          Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin

Direcția Investiții, l         și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.

Contrasemnează, SECRETAR Maria DumbrăveanuRed.BC/BC

Se difuzează:

1 ex.- Președintele Consiliului Județean Brașov

1 ex.- Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex.- DIUAT -Compartiment Patrimoniu

1 ex.- Direcția Economică-Serviciul Buget

1 ex.- Colecție