Hotărârea nr. 152/2013

Hotărârea.nr.152 - privind schimbarea destinaţiei sumelor de echilibrare repartizate comunei Comăna de Consiliul Judeţean Braşov din cota de 20% din impozitul pe venit şi sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.152

din data de 28.03.2013

- privind schimbarea destinației sumelor de echilibrare repartizate comunei Comăna de Consiliul Județean Brașov din cota de 20% din impozitul pe venit și sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.03.2013

Analizând referatul nr.2872/26.03.2013 întocmit de Direcția Investiții, Urbanism si Amenajarea Teritoriului prin care se propune schimbarea destinației sumelor de echilibrare repartizate comunei Comăna de Consiliul Județean Brașov din cota de 20% din impozitul pe venit și sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013;

Văzând HCJ nr.38/2013 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Comăna;

Având în vedere dispozițiile art.33, alin.(3) lit„b” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și art. 91 alin. (1), lit. „b” și alin.(3) lit.a, din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă schimbarea destinației sumelor de echilibrare repartizate comunei Comăna de Consiliul Județean Brașov din cota de 20% din impozitul pe venit și sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013, după cum urmează:

• diminuarea cu 300 mii lei, de la Cap.66.02. ”Spitale/Dispensare” și majorarea cu aceeași sumă la Cap.84.02 „Drumuri” în vederea începerii lucrărilor la investiția „Construție drumuri comunale”.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică și Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului.Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu

(/A—