Hotărârea nr. 151/2013

Hotărârea.nr.151 - privind însușirea Raportului de evaluare nr.1/2013 în vederea actualizării valorii de piață pentru finalizarea procedurii de vânzare a cabinetelor medicale stomatologice din Policlinica Stomatologică “Diaconu Coresi”, în baza O.U.G. nr.68/2008

România


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 151

din data de 28.03.2013

- privind însușirea Raportului de evaluare nr. 1/2013 în vederea actualizării valorii de piață pentru finalizarea procedurii de vânzare a cabinetelor medicale stomatologice din Policlinica Stomatologică “Diaconu Coresi”, în baza O.U.G. nr.68/2008

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 28.03.2013;

Analizând referatul nr.2870/26.03.2013 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoiului - Compartiment Patrimoniu prin care se propune însușirea Raportului de evaluare nr. 1/2013 în vederea a actualizării valorii de piață pentru finalizarea procedurii de vânzare a cabinetelor medicale stomatologice din Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi”, în baza O.U.G. nr.68/2008;

Având în vedere dispozițiile O.U.G. nr.68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, precum și art. 91 alin. (1) lit.”c” și alin.(4) lit.”b”; art. 121, alin.(2) și art. 123 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se însușește Raportul de evaluare nr. 1/2013 în vederea actualizării valorii de piață pentru finalizarea procedurii de vânzare a cabinetelor medicale stomatologice din Policlinica Stomatologică “Diaconu Coresi”, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art„2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Investiții, Urbanismji Amenajarea Teritoriului.


PREȘEDINTE Aristotel CănJeescu


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

</iK

Red.M.M

Se difuzează: 1 ex: Președintele Consiliului Județean Brașov

1 ex: Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex: D.I.U.A.T.

1 ex: Colecție

SC OLDO SILVA TEI SRL, CUI: RO 20200836, J03/2287/2006, Tel: 0728010619 www.oldo.ro, email: contactfatoldo.ro

M&DT61-

RAPORT DE EVALUARE

1 / 2013

Obiectiv: Evaluare proprietate “teren si construcție”

Amplasament: Mun. Brașov, str. Diaconu Coresi, nr. 1


Beneficiar: Consiliul Județean Brașov


RAPORT DE EVALUARE

BENEFICIAR

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV CU SEDIUL IN BRAȘOV, JUD. BRAȘOV

OBIECT

S+P+2E DIN CLĂDIRE SI TEREN AFERENT, SITUATE IN BRAȘOV STR. DIACONU CORESII NR.1, JUDEȚ BRAȘOV

PROPIETAR

STATUL ROMAN

EVALUATOR

TUDOR MUGUREL, Brașov,    str.

Morarului, nr. 4, Tel: 0728010619

FATU MARIA, Brașov , str. Jepilor, nr. 50, ap. 16, Tel 0742750707

DATA EVALUARE

20.03.2013


CAPITOLUL 1

Rezumatul executiv

3 ’

CAPITOLUL 2

Generalități

7

2.1

Scopul, obiectul si utilizatorul

2.2

Definirea valorii

CAPITOLUL 3

Ipoteze si condiții limitative

9

CAPITOLUL 4

Prezentarea datelor

12

4.1

Situația juridica

4.2

Date zona si localizare

4.3

Descrierea amplasament

4.4

Studiul pieței

CAPITOLUL 5

Analiza datelor si concluzii

16

5.1

Cea mai buna utilizare

5.2

Metode evaluare

5.3

Rezultatul evaluării. Opinie

CAPITOLUL 6

Acreditările evaluatorului

22

CAPITOLUL 7

Anexe ale raportului de evaluare

23
1. Rezumatul faptelor principale și concluziile importante

Prezentul raport de evaluare se referă la proprietatea imobiliară compusa din teren in suprafața de 389,98 mp si clădire S+P+2E+M din care se va evalua S+P+2E compusa din 26 cabinete stomatologice, laboaratoare cu anexele parti de uz comun si cota parte teren aferent cu situate in Brașov, str. Diaconu Coresi,

nr. 1, județ Brașov . Suprafețele sunt astfel distribuite:

Nr. crt

Explicații

Suprafața utilă

Cota parte din

Cota parte teren

(exclusiva) mp

părțile de uz

aferentă

comun aferentă

spațiului +

*

spațiului 9   +

cotele parti din spațiile      .care

deservesc cabinetele sau laboratoarele mp

cota *parte teren aferntă spațiilor ce . deservesc cabinetele sau laboratoarele mp

I

Parter

92.03

70.42

42,65

1 spațiu 2- cabinet 1

15,47

11,84

7,17

2 spațiu 3 - cabinet 2

14,09

10,78

6,53

3 spațiu 4 - cabinet 3

13,30

10,18

6,16

4. spațiu 5 cabinet 4

21,67

16,58

10,04

5.spațiu 7 - cabinet RX

27,50

21,04

12,75

ETAJI

148,91

118.00

72.00

6. spațiu 1 - cabinet 10 •

28,1-9

22,43 “

-*13,59

7. spațiu 2 - cabinet 12

17,06

13,58

8,22

8 spațiu 3 - cabinet 14A

15,41

•12,26 •

• 7,43

9. spațiu 4 - cabinet 14

15,47

12,31

7,46

10. spațiu 5 - cabinet 15

15,47

12,31

7,46

11. spațiu 6 - cabinet 16A

12,66

10,07

6,10

12. spațiu 7 - cabinet 16

12,73

10,13

6,14

13. spațiu 8 cabinet 18

25,36

20,18

12,22

14. spațiu 9 - birou

6,56

5,22

3.16

ETAJ II

234,47

182

110

15. spațiu 1 - laborator 2/1

25,48

19,80

12,00

16. spațiu 2 - laborator 2/2

26,00

20,20

12,24

17. spațiu 3 - laborator 2/3

26,09

20,27

12.28

-

18. spațiu 4 - laborator2/4

10,16

7,89

4,78

19. spațiu 7 - cabinet 2Q

. • 29,24    ‘ .

22,72 ,

„13.76

20. spațiu 8 - cabinet 22

16,56

12,87

7.79

21. spațiu 9 - cabinet 23

29,64

23,03

.13.95

22. spațiul0 - cabinet 25

25,53

19,83

12,02       i

23. spațiu 11 - cabinet 26

24,75

19,23

11,65

24. spațiu 12 - cabinet 27

15,22

7,16

•V    FAllJ

jl*?      WARI   ~   1V

H    Legtlnv.ilaNn         /

26. spațiu 14 - magazin

5,80

4,51

TOTAL

475,41

-371 •

Părțile de uz comun sunt subsolul, anexele de la parter si etaj 1+2

Evaluarea și raportul de evaluare asupra imobilului specificat au ca •utilizare vanzarea și nu pot fi folosite în alte scopuri.

Raportul de evaluare constând în 23 pagini plus anexele ( plan de situație - ridicare topografică, fotografii ale proprietății) prezintă baza pe care s-a stabilit-opinia evaluatorului.

Inspecția proprietății'a fost efectuată în data de *20.03.2013 de către evaluator Tudor Mugurel, fiind investigate o serie de-aspecte legate în principal de dreptul de proprietate, amplasamentului în zonă, vecinătăți, piața imobiliară locală analizată prin culegerea de date și informații privind: închirieri imobile, tranzacții recente cu proprietăți similare și terenuri libere, intervievarea unor agenți imobiliari ce activează în zonă.

Evaluarea proprietății imobiliare s-a făcut în concordanță cu standardele internaționale de evaluare IVS, codurile IVS, codul deontologic IVS.


Certific că datele prezentate sunt corecte în contextul informațiilor extrase din actele legaile puse lă dispoziție și informațiile verbale furnizate de proprietar.

Inspecția proprietății s-a făcut vizual și în mod personal de către evaluator, împreună cu proprietarul, la data de 20.03.2013, toate investigațiile și analizele necesare fiind efectuate de evaluator.

Evaluatorul nu a avut și nu are nici un interes legat de obiectul evaluării, iar realizarea evaluării și renumerarea nu depind de valoarea raportată.

Evaluatorul nu răspunde de defectele ascunse ale imobilului care sunt cunoscute de proprietar dar care nu s-au descoperit printr-o inspecție obișnuită. . Baza de evaluare din prezentul raport este valoarea de piața. Această valoare estimată prin aplicarea metodelor și proc^burilor de evâ are care

reflectă natura proprietății și circumstanțele în care proprietatea respectivă va fi vanduta. Pentru determinarea acestei valori am aplicat următoarele metode:

S Abordarea prin comparația de piața

Valoarea contabila estimata este:

VALOAREA DE PIAȚA

DETERMINATĂ PRIN

METODA COMPARAȚIEI

DIRECTE

TOTAL         872.473 EUR, d.c.

 • -  Clădire total 396.984 EUR

 • - PUC       445.016 EUR

 • - Teren        40.474 EUR

Desfășurate in anexa nr. 1

VALOAREA NU CONȚINE T.V.A.

Argumentele care au stat la-baza elaborării opiniei de mai sus,*'precum și considerente privind valoarea sunt:

 • a) valoarea a fost exprimată ținînd seama exclusiv de ipotezele, condițiile limitative și aprecierile exprimate în prezentul raport;

 • b) valoarea prezentată include valoarea clădirii, a pârtilor de uz comun si a terenului aferent asa cum sunt defalcate in anexa nr.

9-

• s

 • c) valoarea estimată în valută este valabilă atât timp cât condițiile, în care s-a realizat evaluarea (starea pieței, nivelul cererii și ofertei, inflație, evoluția cursului de schimb etc.) nu se modifică semnificativ. Pe piețele imobiliare valorile pot evalua ascendent sau descendent odată cu trecerea timpului și variația lor în raport cu cursul valutar nu e.ste liniară;

 • d) valoarea este o predicție;

 • e) valoarea este subiectiva;

 • f) valoarea nu ține seama de responsabilitățile de mediu;

 • g) evaluarea este o opinie asupra unei valori.


F/u’U ‘

l* \ MAR1A II LegWțiutia Nr. 12500

Certificare

Prin prezenta, în limita cunoștințelor si informațiilor deținute, certificam ca afirmațiile prezentate si susținute în acest raport sunt adevarate si corecte si. au fost verificate, in limita posibilităților, din mai multe surse. De asemenea, certificam ba analizele, opiniile si concluziile prezentate stint limitate numai de ipotezele considerate si condițiile limitative specifice, opiniile si concluziile noastre personale, fiind nepărtinitoare din punct de vedere profesional. In plus, certificam ca nu avem nici un interes prezent sau de perspectiva cu privire la imobilele care fac obiectul prezentului raport de evaluare si nici un interes sau influenta legata de părțile implicate.

Onorariul ce ne revine drept plata pentru realizarea prezentului raport nu are nici o legătură cu declararea în raport a unei anumite valori sau interval de. valori (din evaluare) care sa favorizeze clientul si nu este influențată de apariția unui eveniment ulterior. Analizele, opiniile si concluziile exprimate’ au fost realizate în conformitate cu cerințele din standardele, recomandările si metodologia de lucru recomandate de către ANEVAR (Asociația Naționala a Evaluatorilor din Romania).

Evaluatorii au respectat codul deontologic al ANEVAR. Prezentul raport a fost efectuat in concordanta cu Standardele Internationale de Evaluare IVS 2009 ediția a șaptea.

Acest raport de evaluare este confidențial atat pentru client cat si pentru, evaluator si este valabil numai pentru scopul menționat in prezentul raport; nu se accepta nici o responsabilitate daca este transmis altei persoane, 4'fie pentru scopul declarat, fie pentru oricare alt scop. Raportul de evaluare nu va putea fi publicat sau menționat in alt fel, fara acordul scris si prealabil al evaluatorului si al clientului acestuia, cu specificația formei si a contextului in care ar urma sa

apara.
Evaluatorii nu sunt obligați sa ofere in continuare consultanta sau sa depună mărturie in instanța referitor la proprietatea imobiliara care face obiectul prezentului raport de evaluare, decât in baza unui angajament special pentru acest scop si in limita permisa de reglementările deontologice si de conduita ale profesiunii si respectiv cu respectarea legislației in vigoare.

Evaluatori

Tudor Mugurel si

Fatu Maria
 • 2. Generalități. Premisele evaluării

  • 2.1 Scopul,obiectul evaluării, utilizarea evaluării și utilizatorul evaluării

Obiectul evaluării îl constituie proprietatea imobiliară compusa din teren in suprafața de 527 mp si clădire S+P+2E+M din care se va evalua S+P+2E compusa din 26 cabinete stomatologice, laboaratoare cu anexele parti de uz comun si cota parte teren aferent, situate in Brașov, str. Diaconu Coresi,

nr. 1, județ Brașov . Suprafețele sunt astfel distribuite:

Nr. crt

Explicații

Suprafața utilă (exclusiva) mp

*Cota parte din părțile de uz comun aferentă spațiului       +

cotele, parti, din spațiile      care

deservesc cabinetele sau laboratoarele mp

Cota parte teren aferentă spațiului -r cota parte teren afernță spațiilor ce     deservesc

cabinetele sau laboratoarele mp

1

Parter 5 spatii

92,03

70,42

42,65

2

Etaj 1

148,91

118,00

72,00

3

Etaj 2

234,47

182,00

110,00

TOTAL

475,41

371,00

225,00

* Părțile de uz comun sunt subsolul si anexele de la parter si etaj 1+2

Scopul evaluării prezentului raport de evaluare este estimarea valorii de piața a proprietății imobiliare, așa cum este definită în standardul IVS 1, în vederea vanzarii.

Utilizatorul evaluării: prezentul raport de evaluare se adresează CONSILIULUI JUDEȚEAN BRAȘOV, în calitate de client și de destinatar.

Având-în vedere Statutul ANEVAR și Codul deontologic al profesiunii de* evaluator, evaluatorul nu-și asumă răspunderea decât față de client și destinatar.

în prezentul raport este evaluat dreptul real de proprietate asupra imobilului descris mai sus. Titlul de proprietate este presupus valabil, iar proprietatea este evaluată ca fiind liberă de orice sarcini.

 • 2.2 Definirea valorii și data estimării valorii

! ' ■                Ținând cont de scopul și utilizarea evaluării - estimarea valorii’de piață a

proprietății imobiliare s-au urmărit recomandările standardului internațional de evaluare IVS 1: “Valoare de piața - bază de evaluare”. Obiectul acestui Standard este de a oferi o definiție uzuală a valorii de piață și explică criteriile generale, referitoare la această definiție și la aplicarea ei în evaluarea proprietății, atunci când scopul și utilizarea propusă a evaluării cer estimarea valorii de piața.

....               Conform Standardului IVS 1, definiția valorii de piață este:

“Valoarea de piață este suma estimată pentru care o proprietate va fi schimbată, la data evaluării, între un cumpărător decis și un vânzător hotărât, într-o tranzacție cu preț determinat obiectiv, după o activitate de marketing corespunzătoare, în care părțile implicate au acționat în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere”

Standardul se aplică valorii de piață a proprietății, aceasta fiind proprietatea imobiliară și elementele ei înrudite.

In prezenta evaluare, tipul de valoare ce urmeaza a se stabili este valoarea* de piața.

Proprietatea imobiliara care face obiectul prezentului raport, are o valoare care poate fi estimata.                                  ’

Data estimării valorii. Valoarea estimata in prezentul raport are la baza informații privind nivelul preturilor înregistrate in perioada decembrie 2012 - . martie 2013, data la care se considera valabile ipotezele luate in considerare si

Moneda raportului. Opinia finala a evaluării va fi prezentata in RON si in EUR. Cursul de schimb utilizat pentru transpunerea in valuta este 4,4179 RON pentru un EUR. Exprimarea in valuta a opiniei finale o consideram adecvata doar atata vreme cat principalele premise care au stat la baza evaluării nu suferă modificări semnificative (nivelul riscurilor asociate unei investiții, similare, cursul de schimb si evoluția acestuia comparativ cu puterea de cumpărare si cu nivelul tranzacțiilor pe piața imobiliara specifica etc.)Y •

Inspecția proprietății. Inspecția proprietății a fost realizata in data de 20.03.2013 de către evaluator, in prezenta proprietarului. Au fost preluate informații referitoare la proprietatea evaluata si s-a fotografiat proprietatea supusa evaluării. Nu s-au realizat investigații privind eventualele contaminări ale terenului sau defecte ascunse ale proprietății.

3. Ipoteze si condiții limitative

. * La baza evaluării stau o serie de ipoteze si condiții limitative,prezentate in cele ce urtneaza. Opinia evaluatorului este exprimata in concordanta cu aceste ipoteze si concluzii, precum si cu celelalte aprecieri din acest raport.

Principalele ipoteze si limite de care s-a tinut seama in elaborarea prezentului raport de evaluare sunt următoarele:

Ipoteze:

 • ■  Nu s-a făcut nici o investigație si nici nu s-au inspectat acele parti ce erau

acoperite, neexpuse sau inaccesibile si s-a presupus astfel ca aceste parti, sunt in stare tehnica buna. Nu se poate exprima nici o opinie despre starea tehnica a pârtilor neinspectate si acest raport nu trebuie considerat ca ar valida integritatea elementelor.                 .

 • ■  Nu s-au realizat estimări cu privire la starea structurala a îmbunătățirilor sau la dimensiunea si adecvarea sistemelor mecanice si a altor componente precum încălzire, canalizare, sistemul electric, etc. Valorile

este construit si utilizat in concordanta cu toate autorizațiile de construcție, neexistand nici o disputa cu vecinii, ocupantii spatiilor invecinate sau administrația locala.Evaluatorii au presupus ca imobilul evaluat se conformează restricțiilor urbanistice din zona, deține toate licențele, autorizațiile, certificatele necesare utilizării sale.

Am considerat ca toate informațiile obținute de la client sunt adevarate si corecte. Nu ne asumam nici o responsabilitate pentru neconcordantele generate de informații eronate oferite client.

Evaluatorii, prin reglementările profesionale cărora se supune, nu au calitatea juridică de a certifica corectitudinea, din punct de vedere legal, a actelor menționate și nici a dreptului deplin de proprietate asupra bunului imobil evaluat, considerat existent în prezenta lucrare, ca ipoteză de lucru. Evaluatorii au considerat proprietatea imobiliara subiect libera de sarcini, fiind evaluata in aceasta ipostaza.

Nu s-a efectuat nici o investigație referitoare la prezenta sau absenta substanțelor poluante si, prin urmare, nu se poate oferi nici o asigurare a potențialului sau. impact asupra evaluării. In consecința, pei^ru scopul acestei evaluări, am presupus ca nu sunt, pe sau in cadrul proprietății, nici un fel de substanța poluanta, care ar putea contamina proprietatea sidiminua valoarea acesteia. Orice identificare ulterioara nu ne este

imputabila.

Evaluatorii nu isi asuma nici o responsabilitate pentru evenimentele ce influențează valoarea proprietății care au avut loc după data evaluării sau data inspecției si care nu au fost indicate.

Natura piețelor emergente cum este si Romania presupune anumite dificultăți in cuantificarea unor valori de piața. Oricum, valoril^exprimate in cadrul acestui raport trebuie sa fie considerate ca fiind cea mai buna estimare a proprietății in cauza. Subliniem ca valoarea recomandata a fost


evaluării, situație care se poate modifica, intr-un interval mai scurt sau mai lung, in funcție de dinamica - economica, ceea ce ar implica

' ■ . . « . reconsiderarea poziției noastre.

 • ■  Evaluatorul a utilizat in estimarea valorii numai informațiile pe care le-a. avut la dispoziție existând posibilitatea existentei si a altor informații de care evaluatorul nu avea cunoștința.

 • ■  Situația actuala a proprietății imobiliare si scopul prezentei evaluări au stat la baza selectării metodelor de evaluare utilizate si a modalităților de aplicare a acestora, pentru ca valorile rezultate sa conducă la estimarea cea mai probabila a valorii proprietății in condițiile tipului valorii selectate.

Condiții limitative

 • ■  In calcule, s-au utilizat suprafețele indicate in documentația pusa la. dispoziție de client. Nu s-au constatat diferente intre suprafețele din acte si cele din documentația cadastrala.

 • ■  Valorile estimate in raport se aplica întregii proprietăți si orice divizare sau distribuire a acestora pe interese fractionate va invalida valorile estimate.

 • ■  Evaluatorul a fost de acord sa-si asume responsabilitatea misiunii’ încredințate de către clientul numit in-raport, in scopul utilizării precizate

■           .                     •                                                       .     •                                        ..                      •                    i.                                     «

de către client respectiv in scopul menționat in raportul de fata.

 • ■  Intrarea in posesia unei copii a acestui raport nu implica dreptul de publicare a acestuia.

Evaluatorii, prin natura muncii sale, nu sunt obligați sa ofere in continuare consultanta sau sa depună mărturie in instanța relativ la proprietatea in chestiune.

 • ■  Nici prezentul raport, nici parti ale sale (in special concluzii referitor la valori, identitatea evaluatorului) nu trebuie publicate sau mediatizate fara’

Sursele de informații

Sursele de informații care au stat la baza întocmirii prezentului raport de« evaluare au fost:

 • □  Informații' privind situația juridică a proprietății, informații' privind istoricul amplasamentului, furnizate de către client, care poartă întreaga responsabilitate în ceea ce privește veridicitatea și corectitudinea informațiilor furnizate.

 • □  Informații preluate din baza de date a evaluatorului, de la agenții imobiliare, informații privind cererea si oferta preluate din publicațiile de profil, informații care au fost sintetizate in analiza pieței imobiliare.

Responsabilitatea asupra veridicității informațiilor preluate de la* proprietar aparține celor care le-au pus la dispoziția evaluatorului.

 • 4. Prezentarea datelor

4.1. Situația juridica

Proprietarul înscris în C.F. este: Județul Brașov -Domeniul Public . Proprietatea este înscrisă în Cartea Funciară nr. 119041- a localității Brașov fiind identificata la prin top nr. 119041 teren in suprafața de 389,98 mp . In anexa nr. 3 este prezentata centralizarea cărților funciare

In ANEXA sunt prezentate copii ale Extraselor de Carte Funciara pentru cele 4 structuri componente ale imobilului care âu fost supuse evaluării

Din informațiile aflate la dispoziția evaluatorului și potrivit’ discuțiilor purtate cu proprietarul, proprietatea nu este ipotecata și nu este supusa unor alte restricții sau limitări deosebite, restricții contractuale, servituti, leasing, ipoteci, care ar putea influenta sau îngrădi dreptul de proprietate al acestuia.

■ Construcția se afla in proprietatea Județului Brașov, care a concesionat spatiile respective in vederea utilizării lor ca laboratoare de tehnica dentara si

cabinete stomatologice, cu toate spatiile conexe necesare desfășurării acestei activitati.

■ In clădire isi au sediul: Asociația Stomatologica "DIACONU CORESI"

Cabinete Stomatologice Particulare Laboratoare Dentare Radiologie dentara

Menționam ca am luat cunoștința de aceste aspecte, pe baza actelor puse la dispoziție de către proprietarul imobilului.

4.2 Date despre zona si localizare

Locația este amplasata in Zona "A" in apropierea Pieței Sfatului. Clasificarea este data de Hotararea Consiliului Local al Municipiului Brașov, nr. 410/1999, completata cu Hotararea nr. 333/2000.

Strada Diaconu Coresi pe care este amplasat imobilul, este situata in centrul istoric al Mun. Brașov. In zona sunt. Strada este destinata in exclusivitate, circulației pietonale

. ’ Construcțiile din zona sunt vechi si foarte vechi*- Clădirea*' care face obiectul prezentei evaluări, a fost data in folosința in .anul 1932, iar in forma, in structura si cu destinația actuala funcționează din jurul anului 1950.

In apropierea proprietății in evaluare se afla mijloace de transport in comun

Ca si puncte de interes, proprietatea beneficiază de învecinarea apropiata cu următoarele puncte de interes: instituții guvernamentale, obiective turistice si culturale si construcții de patrimoniu

Zona unde se afla proprietatea si din imediata vecinătate a proprietății este civilizata. Amplasarea imobilului in cadrul zonei este favorabila. Poluarea este realtiv redusa. Rețelele publice de utilitati se prezintă in stare buna. .

4.3 Descrierea amplasamentului

Proprietatea evaluata este alcătuita din construcție S+P+2E+M si teren, asa cum a fost prezentata mai sus.                 ilueaza S+P+2E, conform situației prezentate mai sus si a solicitării beneficiarului prezentului raport de evaluare. Mansarda nu face obiectul evaluăriiDescrierea proprietății

Infrastructura terenului

Suprafața de teren aferenta proprietății este de 527 mp, conform actelor de proprietate. Terenul are un front la strada. Relieful proprietății este plat, iar forma este relativ regulata.

Clădire S+P+2E+M

Structuri, invelitori,.închideri si finisaje din materiale durabile.

Aspectul exterior, neuniform, se întâlnesc ferestre cu tamplarîe modernizata (PVC si geam termopan) dar si clasica (lemn si geam clasic). Fiecare’ concesionar a investit sau nu in modernizările exterioare.

Fundații continue din beton simplu si- armat.

Pereți portanti si neportanti din zidărie de cărămidă plina presata. Compartimentări din structuri ușoare cadre din lemn izolație si placi ghips-carton

Plansee din beton armat.

Șarpanta-din lenm de rașinoase ecarisat.     '       . .        ■ w

Invelitori din țigla ceramica si tinichigeria din tabla zincata

Aspectul exterior neuniform, cu ferestre din tamplarîe PVC cu geam termopan * si tamplarîe clasica din lemn si geam simplu cu ferestre duble.

încălzirea este realizata prin centrale termice cu gaz metan tip VIESSMAN instalate pe fiecare palier in parte, utilizandu-se radiatoare din tabla de otel ambutisat, fonta sau țevi din otel in laboratoarele de tehnica dentara.

Aspect interior îngrijit. Cabinetele sunt modernizate si dotate cu utilitati cum ar fi pardoseli din materiale speciale, agreate, de organele sanițare pentru cabinete medicale, faianța, lambriuri, tamplarie PVC si geam termopan, instalații sanitare noi, instalații electrice noi si adaptate noilor dotări specifice in

domeniul stomatologic. Toate acest

15.                            a


tu fost executate de cătreactualii titulari ai Contractelor de Concesiune, pe cheltuiala proprie. Spatiile* comune de la subsol , parter si etajele 1+2 au aspect neîngrijit, cu zugrăveli deteriorate.

4.4. Studiul pieței

Definirea pieței

Piața imobiliară se definește ca un grup de persoane sau firme care intră în contact în scopul de a efectua tranzacții imobiliare. Participanții la această piață schimbă drepturi de proprietate contra unor bunuri, cum sunt banii.

O serie de caracteristici speciale deosebesc piețele imobiliare de piețele’ bunurilor sau serviciilor. Fiecare proprietate imobiliară este unică iar amplasamentul său este fix. Piețele imobiliare nu sunt piețe eficiente: numărul de vânzători și cumpărători care acționează este relativ mic, proprietățile imobiliare au valori ridicate care necesită o putere mare de cumpărare, ceea ce face ca aceste piețe să fie sensibile la stabilitatea veniturilor, schimbarea nivelului salariilor, numărul de locuri de muncă, precum și să fie influențate de tipul de finanțare oferit, volumul creditului care poate fi dobândit, mărimea

A, avansului de plată, dobânzile etc. In general, proprietățile imobiliare- nu se cumpără cu banii jos, iar dacă nu există condiții favorabile de finanțare’ tranzacția este periclitată.

Spre deosebire de piețele eficiente, piața imobiliară in condiții de criza este o piața blocata cu tranzacții fortuite. Cererea și oferta de proprietăți imobiliare pot tinde către un punct de echilibru, dar acest punct este teoretic și rareori atins, existând întotdeauna un decalaj între cerere și ofertă. Oferta pentru un anumit tip de cerere se dezvoltă greu, iar cererea poate să se modifice brusc, fiind posibil astfel ca de multe ori să existe supraofertă sau exces de cerere și nu echilibru.

Datorită tuturor acestor factori, comportamentul piețelor imobiliare in* moment de criza este                         Sunt importante motivațiile,

legitimația 12500 ii

Specializa, ea:         ij interacțiunea participantilor pe piață și măsura în care aceștia sunt afectați de factori endogeni și exogeni proprietății.

în funcție de nevoile, dorințele, motivațiile, localizarea, tipul și vârsta-participanților la piață, pe de o parte și tipul, amplasarea, design-ul și restricțiile privind proprietățile, pe de altă parte, s-au creat tipuri diferite de piețe iniobiliare (rezidențiale, comerciale, industriale, agricole, speciale). Acestea, lâ rândul lor, pot fi împărțite în piețe mai mici, specializate, numite subpiețe, acesta fiind un proces de segmentare a pieții și dezagregare a proprietății.

Piața imobiliara din Brașov a cunoscut in ultimul timp o scădere neregulata cu previziuni greu de estimat.

Analiza ofertei

Pe piața imobiliară, oferta reprezintă numărul dintr-un tip de proprietate care este disponibil pentru vânzare sau închiriere la diferite prețuri,*pe o piață dată, într-o - anumită perioadă de timp. Existența -ofertei pentru' o anumită proprietate la un anumit moment, anumit preț și un anumit loc indică gradul de raritate a acestui tip de proprietate.

Agențiile imobiliare prezintă oferte diverse pentru terenuri in toate zonele orașului. Preturile variaza intre si 110 si 400 euro/mp in funcție de zona de amplasare si destinație.

Analiza cererii

Cererea reflectă necesitățile, dorințele mâteriale, puferea de cumpărare și preferințele • consumatorilor. Analiza cererii se • axează pe identificarea utilizatorilor potențiali (cumpărători, chiriași) și pentru un anume tip de proprietate, analiza urmărește produsul sau serviciul final pe care îl asigură proprietatea.

Dintre factorii mai importanți în analiza cererii pe piața terenurilor se pot aminti: populația în aria pieței, dimensiunea si numărul familiilor locatare.


compoziția și distribuția pe șomajului, veniturile și salariile, considerații financiare cum ar fi nivelul economiilor, cerințele de creditare.

Pe piața imobiliara din Brașov, cererea a scăzut semnificativ incepand cu anul 2008 o data cu declanșarea crizei economice care a afectat toate ramurile economiei si nivelul de trai al populației in tara noastra si mare parte din lume.

Echilibrul pieței                                       <          * ■

Din punct de vedre teoretic, punctul de echilibru este greu de.atins, ciclul imobiliar neputand fi sincronizat cu ciclul de dezvoltare al afacerilor datorita instabilității economice, activitatea imobiliara răspunzând la stimuli pe termen lung sau scurt. Ciclul pe termen scurt depinde de schimbărilor la nivelul caracteristicilor populației existentesi de veniturile sale, in timp ce pe termen lung depinde, mai ales, de disponibilitatea creditelor si condițiilor de finanțare.

Având in vedere cele prezentate anterior, la nivelul pieței analizate exista. ’ un dezechilibru in favoarea ofertei, fiind o piața a vânzărilor. In opinia noastra, tendința se va mantine si in viitor.. •     .                     ■<.           * .

 • 5. Analiza datelor si concluzii

5.1 Cea mai buna utilizare

Având în vedere scopul prezentei evaluări: estimarea valorii de piața, analiza celei mai bune utilizări care identifică cea mai profitabilă utilizare competitivă în care poate fi pusă proprietatea, nu se impune a se analiza, deoarece terenul este ocupat de o construcție cu o anumita destinație ce nu se intenționează a se schimba.

. •» Cea mai bună utilizare este definită astfel: “Utilizarea rezonabilă,

probabilă și legală a unui teren liber sau construit care este fizic posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar și are ca rezultat cea mai mare

valoare. ”

Având in vedere conformarea proprietății, cat si faptul ca ea va fi vanduta

divizata pe cabinete aceasta nu poate

18


FATU r MARIA ț,țigWmatia Nr. 12500 <          Specializarea:

\      El, EPi, EBM


^destinație decât jzpa actuala. %• In opinia noastra, ținând cont de caracteristicile proprietății analizate, cea mai buna utilizare este cea actuala si anume cea de tip prestări servicii medicale.

5.2 Metode de evaluare

Baza de evaluare din prezentul raport este valoarea de piața așa cum a fost ea definită anterior. Această valoare de piața este estimată prin aplicarea metodelor și procedurilor de evaluare care reflectă natura proprietății și circumstanțele în care proprietatea respectivă va fi vanduta ocupantilor actuali. Pentru determinarea acestei valori am aplicat următoarele metode.

J Abordarea prin comparația vânzărilor - Metoda comparației vânzărilor.

Abordarea pe baza de venit - Metoda venitului net

A. Abordarea prin comparație

în cadrul metodei comparației directe estimarea valorii contabile care in cazul de fata va putea fi apropiata de valoarea de piața, se face prin analizarea pieței pentru a găsi proprietăți similare și comparând apoi aceste proprietăți cu cea de evaluat. Este o metodă globală care aplică informațiile culese urmărind raportul cerere - ofertă pe piața imobiliară, reflectate în mas s-media sau alte surse de informare și se bazează pe valoarea globală a proprietăților construite cu destinație de locuință tip casă, tranzacționate în zonă care arată nivelul pieței • imobiliare specifice.

Elementele de comparație sunt: dreptul de proprietate transmis, condiții de finanțare, condițiile de vânzare, condițiile pieței, localizare, caracteristici tehnice, caracteristici economice utilizare.

Metoda comparației directe este aplicabilă tuturor tipurilor de proprietăți imobiliare, în condițiile existenței informațiilor cu privire la tranzacții recente cu date sigure și care să indice tendințele pieței.

Pentru estimarea valorii de piață a proprietății imobiliare prin această metodă, evaluatorul a apelat la informatyj^pr^enite din tranzacțiile de imobile-efectuate în zonă, precum și la datej|Mim$$țe ae^serie de agenții imobiliare și io                                 ip     MARIA       H


1 •                                                        Ir» - '            Nr. 12500 II

w 4 '  Sțvx-!->',T'ri»a:

de informațiile existente în publicațiile de specialitate. Au fost selectate și‘ analizate următoarele proprietăți comparabile situate în zonă:

TEREN

 • 1. Teren ultracentral in Brașov, 590 mp, la doar 5 minute de Prefectura, Brașov, zona Ultracentral, Strada Negoiu, 125.000 EUR, 211 EUR/ mp

 • 2. Teren ultracentral pretabil construcție clădire apartamente

Brașov, zona Central, 500 mp, front stradal: 15 m, intravilan construcții, 135.000, EUR, Terenul este complet plat si prezintă si o construcție renovabila sau demolabila. Propunem poziția pentru construcție vila, clădire apartamente, sediu firma, centru medical etc .

 • 3. De vanzare 875 mp teren Cuza Vodă in centrul Brașovului , Brașov, zona Central, Cuza Vodă, 39 A, 315.000, EUR 360 EUR/mp Preț negociabil, front stradal 5 m, construcție pe teren. Toate utilitatile-curent,gaz,apa,canalizare.Pozitie de excepție,in centrul Brasovului.CUpentru P+2+M, C. U. T 1,5,P. O. T 40%

 • 4. Teren suprafața 600 mp, front stradal 20 mp. intravilan construcții in zona magazinului Star, Toate utilitățile, Preț 126.000 euro, 210 euro/mp

 • 5. Teren sitprafata 760 mp. front stradal 15 mp. intravilan construcții*1 in centrul istoric, construcție pe teren. Toate utilitățile, Preț 127.000 euro. 210 euro/mp.

CLĂDIRI

 • 1. Vând imobil de tip P+E, cu destinație multipla : poate fi pretabil pentru birouri,

sediu firma, reprezentanta, service auto, spălătorie, grădiniță, cabinete medicale,

Proprietatea propusa spre vanzare dispune de spatii de depozitare la parter in suprafața de 242,60 mp si 9 birouri la etaj in suprafața totala de 116,97 mp,

Spatiile de la parter dispun si de canale intervenție si reparație auto, curent trifazic (380 V), apa si canalizare, incalzire centrala.Imobilul dispune de toate utilitățile (gaz, apa, electricitate, canalizare) si acces auto. Preț vanzare 165.000 Euro.Detalii si vizionare la nr. de telefon : 0723.418917, 0742.118917, * » persoana de contact Aura Sima, sau pe e-mail: aura.sima@brahouse.ro

 • 2. Vând apartament2 camere la casa zona centru str. Castelului T20mp locuibili 80 mp etaj 1 geamuri spre strada pretabil cabinete birouri locuit, necesita renovare care aceasta va fi făcută de actualii proprietari la cererea clientului, preț 55.000 EUR

 • 3. De inchiriat/De vanzare spațiu comercial langa Piața Sfatului, vitrina la

strada, pretabil cafenea, restaurant, bar etc. 200 mp utili, terasa.Pret inchiriere: 3.500 euro, nenegociabil, Preț vanzare: 450.000 Euro, negociabil, Structura rezistenta: cărămidă, Nr terase: 1, Nr grupuri sanitare: 2, Suprafața construita: 240 mp, Suprafața terase: 40 mp, Nr încăperi: 7, Utilitati - Sistem incalzire (Termoficare, Centrala proprie, Calorifere); Climatizare (Aer condiționat); Utilitatigenerale (Curent,Apa,Canalizare,Gaz,CATV), Finisaje - Podele (Betonf Dotări - Dotări imobil (Curte), An construcție: înainte de 1990 Disponibilitate proprietate: imediata          .:           ,,

 • 4. Bloc de apartamente Suprafață totală proprietate: \55 mp Vitrină: 5 m Regim înălțime: P+4EModificat la: 11/12/2012, preț 52.000 EUR

 • 5. Casa suprafața 75 mp, vitrina 3 m, regim inaltime P+ IE, preț 82.000 EUR

 • 6. Casa suprafața 200 mp, vitrina 4m, regim inaltime P+1E, preț 450.000 EUR

 • 7. Casa suprafața 320 mp, an construcție 2007, preț 299.000 EUR

.8. Casa suprafața 200 mp, avitrina 4m, regim inaltime P+IE, preț 450.000 EUR

VALOAREA DE PIAȚA

DETERMINATĂ PRIN

METODA COMPARAȚIEI

DIRECTE

TOTAL         872.473 EUR, d.c.

 • -  Clădire total 396.984 EUR

 • - PUC       . 445.pl6 EUR

 • - Teren        40.474 EUR

Desfășurate in anexa nr. 1

Valorile nu conțin TVA

Calculul valorii cotelor part s-a apreciat a fi 2/3 din valoarea construcției. Aceasta apreciere s-a făcut avanduse in vedere cele tri atribute ale valorii considerând ca nu este îndeplinite in parte si nu in totalitate.


î.


21


Legjtimath Nr. 12500

Speciali ir.iea: EL EPL5.3 Rezultatul evaluării. Opinia evaluatorului

în opinia evaluatorului, valoarea de piața estimată la data de

20.03.2013, pentru proprietatea imobiliară în cauză, este valoarea determinată prin metoda comparației directe, respectiv:


TOTAL         872.473 EUR, d.c.

 • -  Clădire total 396.984 EUR

 • - PUC       445.016 EUR

 • - Teren        40.474 EUR

Desfășurate in anexa nr. 1

(Valoarea nu conține TVA)

Referitor la această valoare pot fi precizate următoarele:

 • > Valoarea a fost exprimată și este valabilă exclusiv în condițiile și .prevederile prezentului raport;

 • > valoarea nu ține , seama de responsabilitățile de mediu și de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • > valoarea este o predicție;

 • > valoarea este subiectiva;

 • > evaluarea este o opinie asupra unei valori.

 • >

CAPITOLUL 6 Acreditările evaluatorului

Expert evaluator UNEVAR - Tudor Mugurel Expert evaluator UNEVAR - Fatu Maria Curs ANEVĂR - Evaluarea proprietăților imobiliare Curs ANEVAR - Evaluarea bunurilor mobile Curs ANEVAR - Evaluarea întreprinderilorSpecii. . ..ed


El, EPi, tdM■> • , ; •• , . ' . : • % *

CAPITOLUL 7 Anexe ale raportului de evaluare

 • -  Anexa 1 evaluare prin comparație directa.

 • -  Cârti funciare

 • -  Fotografii

Data 20.03.2013

Evaluatori

LegMmatia Nr. 12500 Specializarea: El, EPI, EBM


CALCULUL SUPRAFEȚELOR* Â COTELOR DIN PĂRȚILE DE UZ COMUN ȘI A COTEI DE TEREN AFERENTE CABINETELOR STOMATOLOGICE ȘI LABORATOARELOR SITUATE LA PARTER, ETAJ I, ETAJ II IN IMOBILUL DIN STR.DIACONU CORESI, NR.1, BRAȘOV

ANEXA NR. 1

Nr.crt.

Nr.cabinet

Cod de unitate individuală

Suprafața utilă (exclusiva)

Cota parte din părțile de uz comun aferentă spațiului + cotele parti din spațiile care deservesc cabinetele sau laboratoarele

Cota parte teren aferentă spațiului + cota parte teren afemtă spațiilor ce deservesc cabinetele sau laboratoarele

VALOARE

TOTAL VALOARE |

I

EURO

(mp)

(mp)

(mp)

Clădire euro

PUC

euro

Teren ’

euro

0

1

2

3.

4

.5

-

PARTER

1

Spațiu 2-

Cabinet 1

119041-C1-U41

15,47

38,234

13,788

12593

20532

2068

-

35.192

2

Spațiu 3-

Cabinet 2

119041-C1-

U42

14,09

37,164

13,148

11469

19957

1578

33.004

o

3

Spațiu 4-

Cabinet 3

119041-C1-

U43

• 13,30

36,576

-   12,778

10826

19641

1533

32001

4

Spațiu 5-

Cabinet 4

119041-C1-

U44

. 21,6-7

47,544

.   17,-858

17639

25531

2143

45313

5

1

Spațiu 7-Cabinet RX

119041-C1-

U46

27,50

47,434

19.368

22385

25472

2324

50181

TOTAL

92,03

206,95

76,94

74912

111132

; 9233,

195277

ETAJI

Spațiu 1-

119041-C1-

28,19

38,382

17,486

-

Cabinet 10

U55

22947

20611

2098

45656

7

Spațiu 2-Cabinet 12

119041-C1-

U56

17,06

29,532

12,116

—20,1 ---

1454

31199

13887

15859

8

Spațiu 3-Cabinet 14A

119041-Cî-

U57

: 15,41

28^212

: 11,326

12544

15150

1359

*

29053

9

Spațiu 4-Cabinet 14

119041-C1-U58

15,47

27,642

11,189

12593

14844

1343

28779

10

Spațiu 5-Cabinet 15

119041-C1-

U59

15,47

27,642

11,189

12593

14844

1343

28779

11

Spațiu 6-Cabinet 16A

119041-C1-

U60

12,66

26,022

9,996

10305

13974

1200

25479

12

Spațiu 7-Cabinet 16

119041-C1-

U61

12,73

26,082

10,036

10362

14006

•   1204

25573

13

Spațiu 8-Cabinet 18

119041-C1-

U62

25,36

36,132

16,116

20643

19403

1934

41980

14

Spațiu 9-Birou

119041-C1-

U63

6,56

18,857

6,294

5340

10126

755

16221

TOTAL

148,91

258,503

105,748

121213

138816

12690

272719

ETAJ II

15

Spațiu 1-

Laborator

2/1

119041-C1- •

U24

'    25,48

39,435

16,842

20741

21177

2021

43938

16

Spațiu 2-

Laborator

2/2

119041-C1-

U25 -■

26,00

ț

39,835

17,101

21164

21391

•   2052

44608

17

l

Spațiu 3-

Laborator

2/3

119041-C1-

U26

26,09

39,905

17,142'

21237

21429

2057.

------------1

i

44723

18

Spațiu 4-Laborator

119041-C1-

U27

10,16

27,525

9,641

8270

14781

.1157

24208

2/4

19

Spațiu 7-

Cabinet 20

119041-C1-

‘ U30 '■

29,24

37,050   ;

17,216

2380Î

19896

2066

45763

20

Spațiu 8-

Cabinet 22

119041-C1-U31

16,56

27,195

11,246

13480

14604

1350

29433

21

Spațiu 9-

Cabinet 23

.119041-C1-

U32

29,64

37,355

17,406

24127

20060

2089

46275

22

Spațiu 10-

Cabinet 25

119041-C1-

U33

25,53

34,155

15,476

20781

.18341

1857

40980

23

Spațiu 11-

Cabinet 26

119041-C1-

U34

24,75

33,555

15,106

20147

•18019

1813

39978

24

Spațiu 12-

Cabinet 27

119041-C1-

U35

15,22

29,097

11,394

12389

15625

1367

29381

25

Spațiu 14-

Magazin

119041-C1-

U37

5,80

18,147

6,004

4721

• 9745

720

15187

TOTAL

234,47

363,254

154,594

190859

195067

18551

404477

TOTAL GENERAL

475,41

828,707 .

337,282

386984

445016

40474

872473

VALORILE NU CONȚIN TVA

Evaluator

. CALCULUL COTELOR DIN PĂRȚILE DE UZ COMUN ȘI A COTEI DE TEREN

PENTRU CABINETELE STOMATOLOGICE ȘI LABORATOARELE SITUATE LA PARȚER, ETAJ 1, ETAJ II DIN IMOBILUL SITUAT ÎN STR.DIACONU CORESI NR.l BRAȘOV

ANEXA 2

Nr.crt. .

*

Nr.cabinet

Cod de unitate individuală

Suprafața utilă

Cota parte din părțile de uz comun

Cota teren

Alte cote din spații aferente .

(mp)

(mp)

(mp)

0

1

2

3

4

5

6

PARTER

■ ■

1

Spațiu 2-

Cabinct 1

119041-C1-U41

15,47

11,84

7,17

1/5 din Sp.l parter cu cod de unitate individuală 119041-C1-U40 1/5 din Sp.8 parter cu cod de unitate individuală 119041-C1-U47 1/5 din Sp.9 parter cu cod de unitate individuală 119041-C1-U48

1/5 din Sp.10 parter cu cod de unitate individuală 119041-C1-U49 1/25 din Sp.l subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U50 1/25 din Sp.2 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U51 1/25 din Sp.3 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U52 1/25 din Sp.4 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U53 1/25 din Sp.5 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U54

2

Spațiu 3-

Cabinet 2

119041-CI-U42

14,-09

*

10,78

6,53

1/5 din Sp.l parter cu cod de unitate individuală 119041-C1-U40

1/5 din Sp.8 parter cu cod de unitate individuală 119041-C1-U47

1/5 din Sp.9 parter cu cod de unitate individuală 119041-C1-U48

1/5 din Sp.10 parter cu cod de unitate individuală 119041-C1-U49

1/25 din Sp.l subsol cu cod de unitate individual 119041-C1-U50

1/25 din Sp.2 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U51

1/25 din Sp.3 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U52

1/25 din Sp.4 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U53

1/25 din Sp.5 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U54

3

Spațiu 4-

Cabinet 3

119041-C1-U43

13,30

10,18

4

Spațiu 5-

Cabinet 4

119041-C1-U44

21,67

16,58

5

X

Spațiu 7-Cabinet RX

119041-C1-U46

27,50

21,04

TOTAL

92,03

70.42

6,16

,     1/5 din Sp. 1 parter cu cod de unitate individuală 119041 -C1-U40

T 1/5 din Sp.8 parter cu cod de unitate' individuală 119041-C1-U47 1/5 din Sp.9 parter cu cod de unitate individuală 119041-CI-U48

1 /5 din Sp. 10 parter cu cod de unitate individuală 119041 -C1-U49 1/25 din Sp. 1 subsol cu cod de unitate individuală 119041 -C1-U50 1/25'din Sp.2 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U51 1/25 din Sp.3 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U52 1/25 din Sp.4 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U53 1/25 din Sp.5 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U54

10,04

1/5 din Sp.l parter cu cod de unitate individuală 119041-C1-U40

1/5 din Sp.8 parter cu cod de unitate individuală 119041-C1-U47

1/5 din Sp.9 parter cu cod de unitate individuală 119041-C1-U48

1/5 din Sp.10 parter cu cod de unitate individuală 119041-C1-U49

1/1 din Sp.6 parter cu cod de unitate individuală 119041-C1-U 45

1/25 din Sp.l subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U50 1/25 din Sp.2 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U51

1/25 din Sp.3 subsol cu cod de unitate individuală 119041-CI-U 5 2

1/25 din Sp.4 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U53

1/25 din Sp.5 subsol cu cod de unitate individuală 119041-CI-U54

12,75

1/5 din Sp.l parter cu cod de unitate individuală 119041-C1-U40

1/5 din Sp.8 parter cu cod de unitate individuală 119041-C1-U47

1/5 din Sp.9 parter cu cod de unitate individuală 119041 -C1-U48 1/5 din Sp. 10 parter cu cod de unitate individuală 119041-C1-U49 1/25 din Sp.l subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U50 1/25 din Sp.2 subsol cu cod de unitate individuală 119041-CI-U 51 5   1/25 din Sp.3 subsol cu cod de unitate individuală 119041 -C1-U52

1/25 din Sp.4 subsol cu cod de unitate individuală 119Q41-C1-U53 1/25 din Sp.5 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U54

42.65

ETAJI

6

Spațiu 1-

Cabinet 10

119041-CI-U55

28,19

22,43

13,59

7

Spațiu 2-

Cabinet 12

119041-CI-U56

17,06

13,58

8,22

8

Spațiu 3-

Cabinet 14A

119041-CI-U57

15,41

12,26

7,43

9

1

Spațiu 4-

Cabinet 14

119041-C1-U58

•* *

15,47

12,31

7,46

5

1/25 din Sp.l subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U50 1/25 din Sp.2 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U51 1/25 din Sp.3 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U52 1/25 din Sp.4 subsol cu cod de unjtate individuală 119041-C1-U53 1/25 din Sp.5 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U54 1/6 din Sp.l 1 etaj 1 cu cod de unitate individuală 119041-C1-U65 1/6 din Sp.l2 etaj 1 cu cod de unitate individuală 119041-C1-U66 1/25 din Sp.l subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U50 1/25 din Sp.2 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U51 1/25 din Sp.3 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U52 1/25 din Sp.4 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U53 1/25 din Sp.5 șubșol cu cod de unitate individuală 119041-C.1-U54 1/6 din Sp.l 1 etaj 1 cu cod de unitate individuală 119041-C1-U65 1/6 din Sp.l2 etaj 1 cu cod de unitate individuală 119041-C1-U66

1/25 din Sp.l subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U50 1/25 din Sp.2 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U51 1/25 din Sp.3 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U52 1/25 din Sp.4 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U53 1/25 din Sp.5 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U54 1/6 din Sp.l 1 etaj 1 cu cod de unitate individuală 119041-C1-U65 1/6 din Sp.12 etaj 1 cu cod de unitate individuală 119041-C1-U66

1/25 din Sp.l subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U50 1/25 din Sp.2 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U51 1/25 din Sp.3 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U52 1/25 din Sp.4 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U53 1/25 din Sp.5 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U54 1/2 din Sp.10 etaj 1 cu cod de unitate individuală 119041-C1-U64

10

Spațiu 5-

Cabinet 15

119041-0-U59

15,47

12,31

7,46

1/25 din Sp.l subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U50 1/25 din Sp.2 subsol cu cod.de unitate individuală 119041 -C1-U51 * 1/25 din Sp.3 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U52 1/25 din Sp.4 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U53 1/25 din Sp.5 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U54 1/2 din Sp.10 etaj 1 cu cod de unitate individuală 119041-C1-U64

11

Spațiu 6-Cabinet 16A

119041-C1-U60

12,66

10,07

6,10

1/25 din Sp.l subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U50 1/25 din Sp.2 subsol cu cod de unitate individuală 119041-CI-U51 1/25 din Sp.3 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U52 1/25 din Sp.4 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U53 1/25 din Sp.5 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U54 1/6 din Sp.l 1 etaj 1 cu cod de unitate individuală 119041-C1-U65 1/6 din Sp.l2 etaj 1 cu cod de unitate individuală 119041-C1-U66

12

Spațiu 7-

Cabinet 16

119041-C1-U61

12,73

10,13

6,14

1/25 din Sp.l subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U50 1/25 din Sp.2 subsol cu cod de unitate individuală 119041-CI-U51 1/25 din Sp.3 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U52 1/25 din Sp.4 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U53 1/25 din Sp.5 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U54 1/6 din Sp.l 1 etaj 1 cu cod de unitate individuală 119041-C1-U65 1/6 din Sp.l2 etaj 1 cu cod de unitate individuală 119041-C1-U66

13

Spațiu 8-

Cabinet 18

119041-C1-U62

25,36

20,18

12,22

1/25 din Sp.l subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U50 1/25 din Sp.2 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U51 1/25 din Sp.3 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U52 1/25 din Sp.4 subsol cu co<j de unitate individuală 119041-C1-U53 1/25 din Sp.5 subsol cu cod dc unitate individuală 119041-C1-U54 1/6 din Sp.l 1 etaj 1 cu cod de unitate individuală 119041 -CI-U65 1/6 din Sp.12 etaj 1 cu cod de unitate individuală 119041-C1-U66

14

Spațiu 9-Birou

119041-C1-U63

6,56

5,22

3,16

1/25 din Sp.l subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U50 1/25 din Sp.2 subsol cu cod de unitate individuală 119041-CI-U51 1725 din Sp.3 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U52 1/25 din Sp.4 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U53 1/25 din Sp.5 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U54

TOTAL

148,91

118

72

ETAJ 11

15

Spațiu 1-

Laborator 2/1

119041-C1-U24

25,48

19,8.0

12,00

1/25 din Sp.l subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-UȘO’

1/25 din Sp.2 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U51

1/25 din Sp.3 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U52

1/25 din Sp.4 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U53

1/25 din Sp:5 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U54

1/4 din Sp.5 etaj 2 cu cod de unitate individuală 119041-C1-U28

1/4 din Sp.6 etaj 2 cu cod de unitate individuală 119041-C1-U29

1/4 din Sp.l6 etaj 2 cu cod de unitate individuală 119041-C1-U39-

16

Spațiu 2-

Laborator 2/2 .

X

119041-C1-U25

26,00

20,20

X

12,24

1/25 din Sp.l subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U50 1/25 din Sp.2 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C31-U51 1/25 din Sp.3 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U52 1/25 din Sp.4 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U53 1/25 din Sp.5 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U54 1/4 din Sp.5 etaj 2 cu cod de unitate individuală 119041-C1-U28 1/4 din Sp.6 etaj 2 cu cod de unitate individuală 119041-C1-U29 1/4 din Sp.16.etaj 2 cu cod de unitate individuală 119041-C1-U39

17

Spațiu 3-

Lab orator 2/3

119041-C1-U26

26,09

20,27

18

Spațiu 4-

Laborâtor 2/4

119041-CI-U27

10,16

7,89

19

Spațiu 7-

Cabinet 20

119041-C1-U30

29,24

• 22,72

20

Spațiu 8-

Cabinet 22

119041-C1-U31

16,56

12,87

*

r

12,28

1/25 din Sp.l subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U50 1/25 din Sp.'2 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U51 1/25 din’Sp.3 subsol cu cod de unitate individuală 119041-Cl:-U52 1/25 din Sp.4 subsol cu cod de unitate individuală 119041-CI-U53 1/25 din Sp.5 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U54

1/4 din Sp.5 etaj 2 cu cod de unitate individuală 119041-C1-U28 1/4 din Sp.6 etaj 2.‘cu cod de unitate individuală 119041-C1-U29

1/4 din Sp.l6 etaj 2 cu cod de unitate individuală 119041-C1-U39

4,78

1/25 din Sp.l subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U50 1/25 din Sp.2 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U51 1/25 din Sp.3 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U52 1/25 din Sp.4 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U53 1/25 din Sp.5 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U54 1/4 din Sp;5 etaj 2 cu cod de unitate individuală 11904PC1-U28 1/4 din Sp.6 etaj 2 cu cod de unitate individuală 119041-C1-U29 1/4 din Sp.l6 etaj 2 cu cod de unitate individuală 119041-C1-U39

13,76

1/25 din Sp.l subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U50 1/25 din Sp.2 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U51 1/25 din Sp.3 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U52 1/25 din Sp.4 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U53 1/25 din Sp.5 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U54 1/5 din Sp.l5 etaj 2 cu cod de unitate individuală 119041-C1-U38

7,79

1/25 din Sp.l subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U50 1/25 din Sp.2 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U51 1/25 din Sp.3 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U52 1/25 din Sp.l subsol cu cod de unitate individuală 1Î9041-C1-U53 1/25 din Sp.5 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U54 1/5 din Sp.l5 etaj 2 cu cod de unitate individuală 119041 -CI-U38

21

Spațiu 9-Cabinet 23

119041-C1-U32

29,64

23,03

13,95

1/25 din Sp.l subsol cu cod de unitate individuală ,119041-C1-U50 1/25 din’Sp.2 subsol cu cod de unitate individuală 1.19041-C1-U51 1/25 din Sp.3 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U52 1/25 din Sp.4 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U53 1/25 din Sp.5 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U54 1/5 din Sp.1-5 etaj 2 cu cod de unitate individuală 119041-C1-U38

22

Spațiu 10-

Cabinet 25

119041-C1-U33

25,53

19,83

12,02

1/25 din Sp.l subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U50 1/25 din Sp.2 subsol cu cod de unitate individuală 119041-CI-U51 1/25 din Sp.3 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U52 l/25.din Sp.4 subsol cu cod de unitate individuală.! 19041-C1-U53 1/25 din Sp.5 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U54 1/5 din Sp.l5 etaj 2 cu cod de unitate individuală 119041-C1-U38

23

Spațiu 11-

. Cabinet 26

119041-C1-U34

24,75

19,23

11,65

1/25 din Sp.l subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U50 1/25. din Sp.2 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U51 1/25 din Sp.3 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U52 1/25 din Sp.4 subsol cu cod de unitate individuală 119041-CI-U53 1/25 din Sp.5 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U54 1/5 din Sp.l5 etaj 2 cu cod de unitate individuală 119041-C1-U38

24

Spațiu 12-

_ Cabinet 27

119041-C1-U35

15,22

11,82

7,16

1/25 din Sp.l subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U50 l/25din Sp.2 subsol cu cod de unitate individualăJ 19041-C1-U51 1/25 din Sp.3 subsol cu cod de unitate individuală 1.19041-C1-U52 1/25 din Sp.4 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U53 1/25 din Sp.5 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U54

; 1/1 cjin Sp.l3 etaj 2 cu cod de unitate individuală 119041-C1-U36

« •

’> 25

Spațiu 14-

Magazin

119041-C1-U37

5,80

4,51

2,73

>   1 /25 din Sp. 1 subsol cu cod de unitate individuală 119041 -C1-U50

. 1/25 din Sp.2 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U51 1/25 din Sp.3 subsol cu cod de unitate individuală 119041-CI-U52 1/25 din Sp.4 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U53 1/25 din Sp.5 subsol cu cod de unitate individuală 119041-C1-U54

TOTAL

234,47

182

110

TOTAL GENERAL

475,41

371

225

Evaluator Fatu Mar ia o/Mi

CENTRALIZATORUL CĂRȚILOR FlJNCmWATO^TW CABINETELOR STOMATOLOGICE ȘI LABORATOARELORSITUATE LtWaiWWEIW I, ETAJ II SI PÂRTILOR DE UZ COMUN DIN IMOBILUL SITUAT ÎN STR DIACONIBRAȘOV

A. PARTEA I. FOAIA DE AVERE

ANEXA3

Nr.crt.

Carte funciara

Nr. cadastral

Suprafața utilă

Cota parte din părțile de uz comun

Cota teren *

Alte cote din spații aferente

(mp)

(mp)

(mp)

0

1

2 -

3

4

5

6

SUBSOL

1

119041-C1-U50

119041-C1-

U50

64

4206/87000

2548/52700

Spațiu 1 subsol compus din centrala termica, sala boiler si compresor cu supraf utila de 64,28 mp

2

119041-C1-U51

119041-C1-

U51

35

2303/87000

1395/52700

Spațiu 2 subsol compus din incapere post trafo si hol cu suprafața utila masurata de 35,19 mp

3

119041-C1-U52

119041-C1-

U52

101

6631/87000

4016/52700

Spațiu 3 subsol compus din 5 depozite, hol si hol su = 101,33 mp

4

119041-C1-U53

119041-C1-

U53

n

J

187/87000

113/52700

Spațiu 4 subsol compus din boxa suprafața utila masurata de 2,86 mp

119041-C1-U54

119041-C1-

U54

2

158/87000

96/52700

Spațiu 5 subsol compus din boxa suprafața utila masurata de 2,41 mp

PARTER

1

119041-C1-

U40

119041-C1-

U40

15

1123/87000

680/52700

Spațiu 1 parte compus din camera sterilizare cu suprafața masurata de 14,67 mp, deservește Sp. 2, Sp. 3, Sp. 4, Sp.5, Sp. 7 de la parter

2

119041-C1-

U41

119041-C1-

U41

15

«

1184/87000

717/52700

Spațiu 2 parte compus din cabinet nr. 1 cu suprafața utila de 15,47 mp

.3

119041-CI-U42

119041-C1-

U42

14

1078/87000

653/52700

Spațiu 3 parte compus din cabinet nr. 2 cu suprafața utila de 14,09 mp

4

119041-CI-U43

, 119041-C1-

U43

13

1018/87000..

616/52700

Spațiu 4parte compus din cabinet nr. 3 cu suprafața utila de 13,30 mp

5

119041-C1-U44

119041-C1-U44

22

1658/87000

1004/52700

Spațiu 5 parte compus din cabinet nr. 4 cu suprafața utila de 21,67 mp

6

119041-C1-U45

119041-C1-

U45

n

198/87000

120/527000

Spațiu 6 parter compus din c debara cu suprafața utila masurata de 2,59 mp deservește Sp 5 deja parter

7

119041-C1-U46

119041-C1-

U46

28

2104/87000

1275/52700

Spațiu 7 parter compus din cabinet RX si camera obscura cu suprafața utilamasurata de 27,50 mp

8

119041-C1-U47

119041-C1-U47

2

132/87000

80/52700

Spațiu 8 parter compus WC cu suprafața utila masurata de 1,72 mp, deservește Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp.5, Sp.7 de la parter

9

.119041-C1-U48

119041-C1-

U48

14.

1070/87000

648/52700

Spațiu 9 parter compus terasa in curte luminata cu suprafața utila masurata de 13,98 mp , deservește Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp5, Sp7 de la parter

10

119041-C1-U49

119041-C1-

U49

6

440/87000

. 267/52700

Spațiu 10 parter compus din vestiar cu suprafața utila masurata de

5,76 mp, deservește Sp.2, Sp.3, Sp.4, Sp5, Sp7 de la parter

ETAJ I

11

119041-C1-U55

119041-C1-

U55

28

2243/87000

1359/52700

Spațiu 1 etaj 1 compus din cabinet nr. 10 cu suprafața utila masurata de 28,19 mp

12

119041-C1-U56

119041-C1-

U56

17

1358/87000

822/52700

Spațiu 2 etaj 1 compus din cabinet nr. 12 cu suprafața utila masurata de 17,06 mp

13

119041-CI-U57

119041-C1-

U57

15

1226/87000

.•                ai

743/52700

Spațiu 3 etaj 1 compus din cabinet nr. 14A cu suprafața utila masurata de 15,41 mp

14

119041-C1-U58

/ 119041-C1-

U58   ’

15

1231/87000.

746/52700

Spațiu 4 etaj 1 compus din cabinet nr. 14 cu suprafața utila masurata de 15,47 mp

15

119041-C1-U59

119041-C1-

U59

15

1231/87000

746/52700

Spațiu 5 etaj 1 compus din cabinet nr. 15 cu suprafața utila masurata de 15,47 mp

16 .

119041-C1-U60

119041-Cl-

U60

13

1007/87000

610/52700

Spațiu 6 etaj 1 compus din cabinet nr. 16A cu suprafața utila masurata de 12.66 mpFATU

17

119041-C1-U61

119041-C1-

U61

13

1013/87000

614/52700

-----:------;—w—Nr. 12500—jl------------------------

Spațiu 7 etaj 1 <tampu|j^feeabinet rar. 16 cu suprafața utila masurata de 12,

18

119041-C1-U62

119041-C1-

U62

25

2018/87000

1222/52700

Spațiu 8 etaj 1 compus din cabinet nr. 18 cu suprafața utila masurata de 25,36 mp

19

119041-C1-U63

119041-C1-

U63

7

522/87000

316/52700

Spațiu 9 etaj 1- compus din birou, hol si debara cu suprafața utila masurata de 6,56 mp

20

119041-C1-U64

119041-C1-

U64

2

150/87000

91/52700

Spațiu 10 etaj 1 compus din wc cu suprafața utila masurata de 1,89 mp, deservește Sp.4, Sp.5 de la etaj I

21

119041-C1-U65

119041-C1-

U65

6

463/87000

280/52700

Spațiu 11 etaj 1 compus din camera sterilizare cu suprafața utila masurata de 5,81 mp, deservește Sp.l, Sp.2, Sp.3, Sp.6, Sp.7, Sp.8 de la etaj I

22

119041-C1-U66

119041-C1-

U66

2

153/87000

93/52700

Spațiu 12 etaj 1 compus din wc cu suprafața utila masurata de 1,92 mp, deservește deservește Sp.l, Sp.2, Sp.3, Sp.6, Sp.7, Sp.8 de la etaj I

ETAJ 11

23

119041-CI-U24

119041-C1-

U24

25

1980/87000

12/52700

Spațiu 1 etaj 2 compus din laborator 2/1 si hol cu suprafața utila masurata de 25,48 mp

24

119041-C1-U25

119041-C1-

U25

26

2020/87000

1224/52700

Spațiu 2 etaj 2 compus din laborator 2/2 cu suprafața utila masurata de 26,00 mp

25

119041-CI-U26

119041-C1-

U26

26

2027/87000

1228/527000

Spațiu 3 etaj 2 compus din laborator 2/3 cu suprafața utila masurata de 26,09 mp

26

119041-C1-U27

119041-C1-

U27

10

789/87000

478/52700

Spațiu 4 etaj 2 compus, din laborator 2/4 cu suprafața utila masurata de 10,16 mp

27

119041-CI-U28

119041-C1-

U28

6

443/87000

.•                Sa

268/52700

Spațiu 5 etaj 2 compus vestiar cu suprafața utila masurata de 5,70 mp, deservește Sp. 1 „Sp.2, Sp. 3, Sp. 4 de la etajul 2        ;     „

28

119041-CI.-U29

119041-C1-

U29

6

458/87000

278/52700

Spațiu 6 etaj 2 compus camera de turnat cu suprafața utila masurata de 5,90 mp, deservește Sp.l, Sp.2, Sp. 3, Sp. 4 de la etajul 2

i

119041-C1-U30

119041-C1-

U30

29

2272/87000

1376/527000

Spațiu 7 etaj 2 compus din cabinet nr. 20 cu suprafața utila masurata de 29,24 mp

29

1

119041-C1-U31

119041-C1-U31

17

1287/87000

779/52700

Spațiu 8 etaj 2 compus din cabinet nr. 22 cu suprafața utila masurata de 16,56 mp


30

119041-C1-U32

1.19041-C1-

U32

30

•>

2303/87000

1395/527000

Spațiu 9 etaj 2 compus din cabinet nr. 23 cu suprafața utila masurata de 29,64 mp

31

119041-C1-U33

119041-C1-

U33

26

1983/8700

1202/52700

Spațiu 10 etaj 2 compus din cabinet nr. 25, hol si debara cu suprafața utila masurata de 25,53 mp

32 •

119041-C1-U34

119041-C1-

U34

25

1923/87000

1165/52700

Spațiu 11 etaj 2 compus din cabinet nr. 26 cu suprafața utila masurata de 24,75 mp

33

119041-C1-U35

119041-C1-

U35

15

1182/87000

716/52700

Spațiu 12 etaj 2 compus din cabinet nr. 27 cu suprafața utila masurata de 15,22 mp

34

119041-C1-U36

119041-C1-

U36

2

159/87000

96/52700

Spațiu 13 etaj 2 compus din grup sanitar cu suprafața utila masurata de 2,05 mp, deservește sp.12 de la etaj 2

35

119041-C1-U37

119041-C1-U37

6

451/87000

273/52700

Spațiu 14 etaj 2 compus din magazin cu suprafața utila masurata de 5,80 mp

36

119041-C1-U38

119041-C1-

U38

2

150/87000

91/52700

Spațiu 15 etaj 2 compus din wc cu suprafața utila masurata de

1,94 mp, deservește sp.7, Sp.8, Sp9, Sp. 10, Sp.l 1 de la etajul 2

37

119041-CI-U39

119041-C1-

U39

2

148/87000

89/52700

Spațiu 16 etaj 2 compus din grup sanitar cu suprafața utila masurata de 1,90 mp, deservește sp.l, Sp.2, Sp. 3, Sp.4 de la etaj 2

 • B. PARTEA A IIA - FOAIA DE PROPRIETATE

Hg 972/2002 . Intabulare drept proprieate conf HG 972/2002 si HG 867/2002 dobândit prin Lge cota de 1/1: JUDEȚUL BRAȘOV IN DOMENIUL PRIVAT

 • C. PARTEA A III A. Intabulare drept de administare: CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Elemente de comparație

Subiect

Comp 1

Comp 2

Comp 3

Comp 4

Suprafața

389.98

590

500

600

760

Pre't (oferta/vanzare) (Eur/mp)

211

270

210

167

Drepturi de proprietate -

cota parte

integral

integral

integral

Ihtegral

Valoarea corecției (Euro/mp)

0%

0%

0%

0%

Preț corectat

211

.270

210

167

Condiții vanzare (-5% din oferta")

oferta

oferta

oferta

oferta

Valoarea corecției (Euro/mp)

21.10

27.00

21.00

16.70

Preț corectat

189.90

243.00

189.00

150.30

Localizare

similar

similar

similar

similar

Valoarea corecției (%)

0%

0%

0%

0%

Preț corectat

189.90

243.00

189.00

150.30

Acces

mai favorabil

mai favorabil

mai favorabil

mai favorabil

Valoarea corecției (%) •

2%

2%

2%

2%

Valoarea corecției (EUR/mp)

4

5

4

3

Preț corectat

193.70

247.86

192.78

153.31

, .

■i.

Ar

Destinația (utilizarea terenului)

rezidențial

rezidențial

rezidențial

rezidențial

rezidențial

Valoarea corecției (eur/mp)

0

’ 0

0

0

Preț corectat

193.70

247.86

192.78

153.31

Utilitati

toate

toate

toate

toate

toate

Valoarea corecției (EUR/mp)

0.00

0.00

0.00

0.00

Preț corectat

193.70

247.86

192.78

153.31

Suprafața

389.98

590

500

600

760

Corecție procentuala

0%

0%

0%

0%

Valoarea corecției (EUR/mp)

0.00

0.00

0.00

■ 0.00

Preț corectat

193.70

247.86

192.78

153.31

Si altele (deschiderea la-strada, forma, PUZ, panta etc)

Total corecție bruta

24.9Q

31.86

24.78

19.71

total corecție bruta cea mai mica

Ar

Valoarea estimata

rotund

150 EUR/mp

S teren = 389.98mp

58,500 €|     258,400

ANEXA nr.4
DE PIAȚA

ELEMENT DE COMPARAȚIE

subiect

PROPRIETĂȚILE IMOBILIARE COMPARABILE

A

B

C

D

Preț de oferta/vanzare (EURO)

?

165,000

450,000

299,000

95,000

Tipul tranzacției

oferta

oferta

oferta

oferta

Corecție pentru tip tranzacție (-5%)

-8,250

-22,500

-14,950

-4,750

Preț corectat (EURO)

156,750

427,500

284,050

90,250

Drepturi de proprietate transmise

integral

Integral

Inteqral

Integral

Integral

Corecție pentru dreptul de proprietate

0%

0%

0%

0%

Preț corectat (EURO)      . ,

156,750

427,500

284,050

90,250

Condiții de finanțare

La piață

La piață

La piață

La piață

La piață

Corecție pentru finanțare

0

0

0

1

Preț corectat (EURO)

156,750

427,500

284,050

90,251

Condiții de piața

mart-13       mart-14.     mart-15

piart-13

Corecție pentru condițiile pieței

0%

0%

0%

0%

Preț corectat (EURO)

156,750

427,500

284,050

90,251

Localizare

similar

mai buna

mai buna

mai buna

Corecție (%) (comp A, C)

0%

0%

0%

0%

Preț corectat (EURO)

156,750

427,500

284,050

90,251

Suprafața teren

0.00

0

0

0

1

diferența suprafața teren mp

0

0

0

-1

Corecție pentru teren (suprafața, dimensiuni, amplasament construcție etc)

o/o

0

0

0

0

Preț corectat (EURO)

156,750

427,500

284,050

90,251

Vechime (ani)

90

’ 47

30

6

48

Corecție pentru vechime (%)

0%

0%

0%

0%

Corecție pentru vechime (EURO)

0

0

0

0

Preț corectat (EURO)

156,750

427,500

284,050

90,251

Suprafața utila (mp)

471.71

357.57

200

320

57.64

diferența suprafața

114.14

271.71

151.71

299.93

Corecție pentru dimensiunile construcției (EUR)

56,744

135,079

75,422

149,108

Preț corectat (EURO)

213,494

562,579

359,472

239,359

Finisaje

medii

medii

medii

medii

medii

Corecție (EURO)

-20%

-20%

8%

0%

Preț corectat'(EURO)

170,795

450,063

386,971

239,359

Corecție totală netă (EURO)

5,795

63

. 87,971

144,359

Corecție totală netă (%)         ’

•     4%

0%

29%

152%

Corecție totală brută (EURO)

107,693

270,094

117,871

153,859

Corecție totală brută (%)

65%

60%

39%

162%

VALOARE PROPUSA

0

0 lei

0

386,971

4

* pentru comparabila C s-a efectuat cea mai mica corecție totala bruta                     0

Anexa 1

curs Euro ‘4.4179

Nota: s-a utilizat valoarea unitara pentru teren de EURO/mp

820.357847


20.03.2013