Hotărârea nr. 150/2013

Hotărârea.nr.150 - privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Braşov, a unor mijloace fixe şi a unor obiecte de inventar, de natura mijloacelor fixe, aflate în administrarea S.C. Compania Apa Braşov S.A.

România
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.150

din data de 28.03.2013

- privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Județului Brașov, a unor mijloace fixe și a unor obiecte de inventar, de natura mijloacelor fixe, aflate în administrarea S.C. Compania Apa Brașov S.A.

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 martie 2013;

Analizând referatul nr. 5584/22.03.2013 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartimentul Patrimoniu, prin care se propune aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Județului Brașov, a unor mijloace fixe și a unor obiecte de inventar, de natura mijloacelor fixe, aflate în administrarea S.C. Compania Apa Brașov S.A., în vederea casării; prin adresa nr. 3550/2012 S.C. Compania Apa Brașov S.A. solicită casarea unor mijloace fixe și obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe, care aparțin domeniului public al județului Brașov, rezultate în urma procesului de retehnologizare, care a avut loc la Uzina de Apă, care datorită uzurii fizice și morale nu mai sunt utilizabile, urmând a fi casate; ținând cont de propunerea domnului consilier județean Maxim Adrian;

Conform Hotărârii nr. 28/20.12.2011 a Consiliului de Administrație a S.C. Compania Apa Brașov s-a aprobat casarea unor mijloace fixe și a unor obiecte de inventar, de natura mijloacelor fixe cu o valoare de inventar de 580174.74 lei, valoare amortizată de 165451.53 lei, valoare rămasă de amortizat de 414723.21 lei;

Având în vedere dispozițiile art. 10 alin. (2) și art. 22 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, dispozițiile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, O.G.R. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr.246/2001, O.G.R. nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, H.G.R: nr.909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu art. 91, alin.(l) lit. ”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Județului Brașov, a unor mijloace fixe și a unor obiecte de inventar, de natura mijloacelor fixe, aflate în administrarea S.C. Compania Apa Brașov S.A, înscrise la pozițiile nr. 460, 483, 487, 488, 489, 494, 495, 496, 500 și nr. 501 din Anexa nr.l la HGR nr.972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Direcția Economică și S.C. Compania Apa Brașov S.A.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


Red.BC/BC


Se difuzează:

1 ex.- Președintele Consiliului Județean Brașov

1 ex.- Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex.- DIUAT -Compartiment Patrimoniu

1 ex.- Direcția Economică-Servieitri-Bnget

1 ex.- Colecție