Hotărârea nr. 15/2013

Hotărârea.nr.15 - privind constituirea Comisiei de evaluare anuală pentru managementul Centrului Cultural „Reduta” Braşov, precum şi a Comisiei de evaluare anuală şi finală pentru managementul Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 15

din data de 29.01.2013

-privind constituirea Comisiei de evaluare anuală pentru managementul Centrului Cultural „Reduta” Brașov, precum și a Comisiei de evaluare anuală și finală pentru managementul Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data 29 ianuarie 2013;

Analizând referatul nr. 518/18.01.2013 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care se propune constituirea Comisiei de evaluare anuală pentru managementul Centrului Cultural „Reduta” Brașov și Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov;

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, cultură și culte, a Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 16 și ari. 38 din OUG nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009, art. 7, alin. (1) din Anexa nr. 2 la H.G.R. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum și modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituțiile publice de cultură, precum și dispozițiile art. 91 alin.(l) lit.”f’ din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se constituie Comisia de evaluare anuală pentru managementul Centrului Cultural „Reduta” Brașov, precum și a Comisiei de evaluare anuală și finală pentru managementul Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov, în următoarea componență:

Președinte - reprezentant Consiliul Județean Brașov:

Coman Claudiu - Președintele Comisiei de specialitate nr. 4 -pentru activități științifice, învățământ, cultură și culte

Membri - specialiști desemnați:

Prof. Univ. Dr. Mihăilescu Cristian - Universitatea Națională de Muzică București

Pepene Nicolae -Director Direcția Culturală Râșnov

Secretariat:

Belu Gabriela -Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare

Săcuiu Nicolae -Direcția Coordonare, Integrare Europeană

Scărlătescu Camelia- Direcția Economică

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană.