Hotărârea nr. 148/2013

Hotărârea.nr.148 - privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. CONSILPREST SRL Brașov, cu suma de 580.000 lei

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.148 din data de 28.03.2013 a Adunării Generale a Asociaților S.C. CONSILPREST SRL Brașov

- privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. CONSILPREST SRL Brașov, cu suma de 580.000 lei

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 28 martie 2013, având și calitatea de Adunare Generală a Asociaților S.C. CONSILPREST SRL Brașov

Analizând referatul nr.2639/20.03.2013 întocmit de către Direcția Investiții. Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartimentul Investiții prin care se propune aprobarea majorării capitalului social al SC CONSILPREST SRL Brașov, cu suma de 580.000 lei;

Având în vedere dispozițiile art.8, Cap.III, art. 13, Cap.V din Statutul actualizat al S.C. Consilprest SRL, aprobat prin HCJ nr.43/30.03.2009, art 221 din Legea nr.31/1990 privind societățile comericale cu modificările și completările ulterioare, și art.35 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale precum și dispozițiile art.91 alin.l lit a și alin.2 lit d din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103. alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE;

Art.l. - Se aprobă majorarea capitalului social al S.C. CONSILPREST S.R.L. Brașov, cu suma de 580.000 lei din bugetul pe anul 2013, cap.70.02. -Locuințe, servicii și dezvoltare publică.

Art.2. — Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică, și S.C. CONSILPREST SRL Brașov.