Hotărârea nr. 147/2013

Hotărârea.nr.147 - privind completarea Hotărârii nr.86/2013 privind aprobarea Contractului de administrare ce se va încheia între SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA şi administratori

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.147 din data de 28.03.2013 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov

- privind completarea Hotărârii nr.86/2013 privind aprobarea Contractului de administrare ce se va încheia între SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA și administratori

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință la data de 28.03.2013 , având și calitatea de adunare generală ordinară a SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov;

Analizând adresa nr.2188/07.03.2013 a SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA, cu sediul în municipiul Brașov, str. Zizinului nr. 119, înregistrată la Registrul Comerțului Brașov sub nr.J08/1923/2003 și având CUI: 15786039 prin care se supune aprobării desemnarea de către Consiliul Județean Brașov - Adunare Generală Ordinară a Acționarilor SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov, a unei persoane, care va semna în calitate de mandatar convențional, Contractul de administrare ;

Având în vedere dispozițiile art.72, art.73 și art.1442, alin.(l) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art.91 alin. (1) lit.”a” și alin.(2) lit.”d” din Legea nr.215/2001 republicată;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se completează art. 1 al Hotărârii nr.86/2013 privind aprobarea Contractului de administrare ce se va încheia între SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA și administratori, cu un nou alineat, care va avea următorul cuprins:

“ Contractul de administrare va fi semnat de SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA, prin domnul Pascu Mihai - Lucian vicepreședintei Consiliului Județean Brașov în calitate de mandatar convențional al societății și de administratori”

Art.2. - Consiliul de Administrație al SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov

asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu