Hotărârea nr. 143/2013

Hotărârea.nr.143 - privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele adulte cu handicap asistate în cadrul Complexului de Servicii Timiș

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.143

din data de 28.03.2013

privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele adulte cu handicap asistate în cadrul Complexului de Servicii Timiș

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 28.03.2013;

Analizând referatul cu nr. 1827/05.03.2013 întocmit de către Direcția Economică -Compartimentul Venituri privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele adulte cu handicap asistate în cadrul Complexului de Servicii Timiș;

Având în vedere dispozițiile art.54, alin.(l) și (2) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; dispozițiile art.33, alin.(l) și art.53, alin.(l) și (2) din Hotărârea Guvernului nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare; dispozițiile art.91, alin.(5), lit. „a”, pct.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă costul mediu lunar de întreținere pentru persoanele adulte cu handicap asistate în cadrul Complexului de Servicii Timiș în sumă de 2.245 lei/ persoană, pentru anul 2013.

Art.2. Președintele Consiliului Județean Brașov va duce la îndeplinire prezenta hotărâre

prin Direcția Economică și Complexul de Servicii Timiș.
Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu

Se difuzează:

1 ex: Președintele Consiliului Județean Brașov

1 ex: Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex: Direcția Economică

1 ex: Complexul de Servicii Timiș

1 ex. Colecție