Hotărârea nr. 142/2013

Hotărârea.nr.142 - privind aprobarea „Raportului privind stadiul realizării măsurilor prevăzute în Programul Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului pentru indicatorii NO2, PM10 şi SO2 în aglomerarea Braşov”, februarie 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.142

Din data de 28.03.2013

- privind aprobarea „Raportului privind stadiul realizării măsurilor prevăzute în Programul Integrat de Gestionare a Calității Aerului pentru indicatorii NO2, PM10 și SO2 în aglomerarea Brașov”, februarie 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 28 martie 2013;

Analizând referatul nr.2536/18.03.2013 întocmit de Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartimentul Protecția Mediului, prin care se propune aprobarea „Raportului privind stadiul realizării măsurilor prevăzute în Programul Integrat de Gestionare a Calității Aerului pentru indicatorii NO2, PMjo și SO2 în aglomerarea Brașov”, februarie 2013, raport care a fost transmis prin adresa nr. 2569/18.02.2013, de către Agenția pentru Protecția Mediului Brașov;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 284/16.09.2010 privind aprobarea Programului Integrat de Gestiunea Calității Aerului pentru Aglomerarea Brașov;

Având în vedere prevederile art. 15 și 16 din Hotărârea Guvernului nr.543/2004 privind elaborarea și punerea în aplicare a planurilor și programelor de gestionare a calității aerului, cu modificările și completările ulterioare, pct. 7.2 din Metodologia de elaborare și punerea în aplicare a planurilor și programelor de gestionare a calității aerului, aprobată prin Ordinul Ministerul Mediului și Gospodăriri Apelor nr.35/2007, precum și dispozițiile art.91 alin.(l) lit.”d” și alin. (5) lit.”a”, pct. 9 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă „Raportului privind stadiul realizării măsurilor prevăzute în Programul Integrat de Gestionare a Calității Aerului pentru indicatorii NO2, PM10 și SO2 în aglomerarea Brașov”, februarie 2013, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

" * >țean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei enajarea Teritoriului - Compartimentul Protecția

Art.2. - Președintele Consiliuluijwdețear hotărâri prin Direcția Investiții Urb^Sm'^^ Mediului.            /
Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu

Red.BC

Se difuzează la:

1 ex.- Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartimentul Protecția Mediului.

1 ex.- Cabinet Președinte Consiliul Județean Brașov

1 ex.- Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex.- Colecție

Agenția pentru Protecția Mediului Brașov Director Executiv

Claudia DAVIAprobat, Consiliul Jh

Pre Aristotol

udețean Brașov ^ședințe iIqăncescu


I / I/

/I

PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR PREVĂZUTE ÎN PROGRAMUL INTEGRAT DE GESTIONARE

A CALITĂȚII AERULUI

PENTRU INDICATORII NO2, PM10 Șl SO2 ÎN AGLOMERAREA BRAȘOV

Februarie 2013


RAPORT

PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR PREVĂZUTE ÎN PROGRAMUL INTEGRAT DE GESTIONARE

A CALITĂȚII AERULUI

PENTRU INDICATORII NO2, PM10 Șl SO2 ÎN AGLOMERAREA BRAȘOV

Instituție

Autor


| Agenția pentru Protecția Mediului Brașov________________

Ioana Benga

Surse date:

Baza de date privind calitatea aerului ambiental în aglomerarea Brașov;

Informații furnizate de reprezentanți ai autorităților și operatoriilor economici responsabili pentru implementarea măsurilor din PIGCA pentru indicatorii NO2, PM10 și SOîn aglomerarea Brașov

Ioana Benga


Editare, grafică și layout

Februarie 2013

Cuprins

Sumar

 • 1. Introducere

 • 2. Datele de monitorizare

  • 2.1. Informații generale cu privire la stațiile automate de monitorizare

  • 2.2. Date provenite din măsurări în puncte fixe

   • 2.2.1. Dioxidul de azot, NO2

   • 2.2.2. Pulberile în suspensie, PM10

   • 2.2.3. Dioxidul de sulf, SO2

 • 3. Stadiul realizării măsurilor din PIGCA

Sumar

Prezentul raport prezintă stadiul realizării măsurilor din Programul Integrat de Gestionare a Calității Aerului (PIGCA) pentru indicatorii NO2, PM10 și SO2 în Aglomerarea Brașov în anul 2012, comparativ cu anul 2011. Măsurile propuse au vizat reducerea concentrației de NO2, PM10 și SO2 proveniți de la surse liniare, surse fixe și surse de suprafață, urmărind reducerea efectelor poluării aerului, a expunerii populației și ecosistemelor, cât mai eficient și efectiv posibil prin implementarea progresivă a unor măsuri de reducere a concentrației de NO2, PM10 și SO2.

Agenția pentru Protecția Mediului Brașov, în colaborare cu Comisariatul Județean Brașov al Gărzii Naționale de Mediu, a monitorizat implementarea măsurilor din PIGCA pentru aglomerarea Brașov. APM Brașov a solicitat informații și a întocmit prezentul raport privind stadiul realizării măsurilor din PIGCA în anul 2012, comparativ cu anul 2011, pentru reducerea concentrațiilor de NO2, PM10 și SOși încadrarea acestora în valorile limită.

De asemenea, este prezentată o sinteză a analizei calității aerului pentru NO2, PM10 și SO2 în Brașov și Sânpetru bazată pe datele achiziționate în perioada 2008 - 2012 la stațiile de monitorizare a calității aerului ambiental din Brașov și Sânpetru, parte integrantă a Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului. în baza măsurărilor efectuate în această perioadă se poate afirma că SO2 nu este un motiv de îngrijorare pentru sănătatea populației, valorile concentrațiilor înregistrate fiind mici, dar populația din mediul urban a fost uneori expusă la concentrații de NO2 și PM10 peste valoarea limită, fiind înregistrate depășiri ale obiectivelor de calitate a aerului pentru protejarea sănătății umane la NO2 și PM10.

Referitor la protecția vegetației se poate afirma, în baza datelor înregistrate, că există risc scăzut ca ecosistemele să fie afectate de eutorfizare și acidifiere.

APM Brașov a comunicat regulat publicului interesat, conform cerințelor legislative în vigoare, informații actualizate privind concentrațiile ambientale de NO2, PM10 și SO2 și privind stadiul realizării măsurilor din PIGCA pentru aglomerarea Brașov prin publicarea rapoartelor specifice pe pagina de web a APM Brașov.

1 Introducere

Programul Integrat de Gestionare a Calității Aerului (PIGCA), inițiat în 2009 pe baza datelor obținute din evaluarea calității aerului înconjurător provenite din Sistemul Național de Evaluare și Gestionare a Calității Aerului (SNEGICA), a fost elaborat de Comisia Tehnică numită prin Ordin de prefect, având în componență reprezentanți ai autorităților și operatoriilor cu responsabilități în domeniu.

Rezultatele evaluărilor efectuate prin măsurări în puncte fixe și modelarea dispersiei poluanților au evidențiat depășiri ale valorilor limită pentru indicatorii PMW (pulberi în suspensie, fracția gravimetrică cu diametrul mai mic de 10 pm), NO2 (dioxid de azot) și SO2 (dioxid de sulf). Pentru acești indicatori s-au analizat cauzele depășirilor și posibilitățile existente în prezent pentru atingerea valorilor limită prevăzute de legislația în vigoare. Măsurile propuse în PIGCA din aglomerarea Brașov au vizat reducerea concentrației de NO2| PM10 și SO2 proveniți de la surse liniare, surse fixe și surse de suprafață. Acțiunile au urmărit reducerea la minimum a efectelor poluării aerului, a expunerii populației și ecosistemelor, cât mai eficient și efectiv posibil. A fost vizată minimizarea riscurilor și a efectelor prin implementarea progresivă a unor măsuri de reducere a concentrației de NO2, PM10 și SO2, dar și îndepărtarea mai multor riscuri implementând, când și unde a fost posibil, măsuri care au avut efect în îmbunătățirea calității aerului, încetinirea schimbărilor climatice și reducerea zgomotului.

Programul Integrat de Gestionare a fost întocmit conform prevederilor OM nr. 35/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare și punere în aplicare a planurilor și programelor de gestionare a calității aerului și HG nr.543/2004 privind Elaborarea și punerea în aplicare a planurilor și programelor de gestionare a calității aerului.

Conform prevederilor OM 35/2007, responsabilii acțiunilor PIGCA sunt obligați să respecte termenele din program și să raporteze stadiul acțiunilor și realizarea măsurilor, iar Agenția pentru Protecția Mediului Brașov și Comisariatul Județean Brașov al Gărzii Naționale de Mediu trebuie să monitorizeze implementarea acestora. Prezentul raport prezintă stadiul realizării măsurilor de reducere a concentrațiilor de NO2, PM10 și SO2 pentru încadrarea acestora în valorile limită, cuprinse în PIGCA pentru aglomerarea Brașov, comparativ pentru 2011 și 2012. APM Brașov a elaborat prezentul raport în colaborare cu compartimentele de specialitate din cadrul administrației publice locale și operatorii economici. Raportul anual este supus aprobării Consiliului Județean Brașov, nu mai târziu de primul trimestru al anului următor.

De asemenea, pentru a monitoriza implementarea măsurilor din PIGCA, APM Brașov, în perioada 2008 - 2012, a măsurat continuu în stațiile de monitorizare din Brașov și Sânpetru, concentrația de NO2, PM10 și SO2,în limita resurselor alocate. Datele înregistrate la evaluarea calității aerului pentru NO2, PM10 și SO2 în Brașov și Sânpetru au evidențiat valori mici pentru concentrația de dioxid de sulf, acesta nefiind un motiv de îngrijorare pentru sănătatea populației, dar au relevat depășiri ale obiectivelor de calitate a aerului pentru protejarea sănătății umane la NO2 și PM10, populația din mediul urban fiind uneori expusă la concentrații de NO2 și PM10 peste valoarea limită..

Referitor la protecția vegetației se poate afirma că există risc scăzut ca ecosistemele să fie afectate de eutorfizare, acidifiere, datorat în special concentrației scăzute de SO2.

APM Brașov a comunicat regulat publicului informații actualizate, conform cerințelor legislative, privind concentrațiile ambientale de NO2, PM10 și SO2 și stadiul realizării măsurilor din PIGCA pentru aglomerarea Brașov prin publicarea rapoartelor specifice pe pagina web a APM Brașov.

2 Datele de monitorizare

Agenția pentru Protecția Mediului, în perioada 2008 - 2012, a măsurat continuu în stațiile de monitorizare din Brașov și Sânpetru, concentrația de NO2, PM10 și SO2,în limita resurselor alocate. Datele achiziționate în perioada 2010 - 2012 pot oferi informații referitoare la eficacitatea măsurilor din Planul Integrat de Gestionare a Calității Aerului implementate .

Sinteza analizei calității aerului pentru NO2, PM10 și SO2 în Brașov și Sânpetru este realizată prelucrând datele achiziționate în perioada 2008 - 2012 la stațiile de monitorizare a calității aerului ambiental din Brașov și Sânpetru, parte integrantă a Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului.

Măsurările efectuate în Rețeaua Locală de Monitorizare a Calității Aerului din Brașov au evidențiat depășiri ale obiectivelor de calitate a aerului pentru protejarea sănătății umane la NO2 și PM10, populația din mediul urban fiind uneori expusă la concentrații de NO2 și PM10 peste valoarea limită. Valorile înregistrate în această perioadă pentru concentrația de SO2 au fost mici, acesta nefiind un motiv de îngrijorare pentru sănătatea populației. Oxizii de azot și dioxidul de sulf sunt emiși direct în aerul ambiental din procesele de ardere a combustibililor sau din procesele industriale. Cea mai mare parte a PM și NO2 se formează în atmosferă în urma emisiilor de precursori, iar concentrația lor depinde în mare măsură de (schimbările în) condițiile meteorologice.

Referitor la protecția vegetației se poate afirma că există risc scăzut ca ecosistemele să fie afectate de eutorfizare, acidifiere, datorat în special concentrației scăzute de SO2. în prezent compușii cu azot (N), emisiile de NOx provenite din procesele de ardere și amoniac (NH3) emis din activitățile agricole ar putea reprezenta un risc pentru ecosisteme din punct de vedere al prezenței poluanților acidifianți în atmosferă, dar expunerea ecosistemelor sensibile afectate de azot atmosferic în exces este scăzută în aglomerarea Brașov.

2.1. Informații generale cu privire la stațiile automate de monitorizare

Informațiile generale cu privire la amplasarea stațiilor de monitorizare a calității aerului din Brașov și Sânpetru sunt prezentate în Tabelul 2.1.1.

Tabel 2.1.1: Informații generale cu privire la stațiile de monitorizare a calității aerului

Codul stației

Localizare

Tipul stației

Coordonate geografice

Altitudine

(m)

Raza ariei de reprezen-tativitate

IV înconji /mo pe

lediul jrător local rfologia sajului

Alte informații relevante

Latitudine

Longitudine

Tipul zonei

Caracterizarea zonei

BV1

B-dul Calea București / Str. Soarelui

trafic

45° 38' 16" 459975.000

25° 37* 50"

549270.902

593

10-100m

urbană

Rezidențial Și comercial

Stația este amplasată lângă trotuar la cca 5 m de B-dul Calea București și cca 1km    de

intersecția cu B-dul Saturn, cele mai apropiate obstacole fiind blocurile de locuințe de pe B-du Calea București (cca 100m).

|Codul stației

Localizare

Tipul stației

Coordonate geografice

Raza ariei de reprezen-tativitate

Mediul înconjurător local /morfologia pe sajului

Alte informații relevante

Latitudine

Longitudine

Tipul zonei

Caracterizarea zonei

BV2

Str. Castanilor, f.n.

fond urban

45° 38' 59" 461286.032

25° 36' 13"

547160.622

593

1 - 5 km

urbană

Rezidențial

Stația este amplasată lângă trotuar la peste 25 m de intersecția Str. 13 Decembrie -str. luliu Maniu - str. Castanilor, în zonă cu clădiri administrative și rezidențiale, cea mai apropiată fiind la cca. 20m.

Direcția predominantă a vântului este NE și N

BV3

B-dul Gării /Str. Lăcrămioarelor

trafic

45° 39' 34"

462373.779

25° 36' 58"

548126.440

593

10-100 m

urbană

Rezidențial

Și comercial

Stația este amplasată lângă trotuar la peste 100 m de intersecția B-dul Gării - B-dul Victoriei, în zonă cu clădiri comerciale și rezidențiale, cea mai apropiată fiind la cca. 10 m. Direcția predominantă a vântului este NV

BV4

Comuna Sânpetru, str. Morii f.n.

fond suburb an

45° 43' 05"

468891.447

25° 37' 27"

548703.227

560

25-150km

Suburbană

Agricolă

Stația este amplasată la ieșirea din corn. Sânpetru, în zonă cu clădiri rezidențiale (case cu un nivel), cea mai apropiată fiind la cca.50 m.

Direcția predominantă a vântului este VNV și ENE

BV5

B-dul Al. Vlahuță / Str. Parcul Mic

ndustri al

45° 39' 06"

461515.243

25° 37' 32"

548869.091

593

100m-1km

urbană

Rezidențial

Stația este amplasată lângă trotuar la cca 5 m de B-dul Al. Vlahuță, cele mai apropiate obstacole fiind blocurile de locuințe (10 etaje) de pe B-dul Al. Vlahuță la cca 100 m.

Direcția predominantă a vântului este NE.

în tabelul Tabelul 2.1.2. este prezentată lista poluanților și a parametrilor meteo măsurați la stațiile automate de monitorizare.

Tabelul 2.1.2: Poluanți și parametrii meteo monitorizați continuu

Stația de monitorizare

Poluanții monitorizați

Parametri meteo

Stația BV 1

SO2, NO, NO2, NOx, CO, PM10 automat și gravimetric, metale grele (Pb, Ni, Cd din PM10), benzen, toluen, etilbenzen, m.p.o.xilen

Nu se monitorizează

Stația BV2

SO2, NO, NO2, NOx, O3, CO, PM2 5 automat și gravimetric, benzen, toluen, etilbenzen, m.p.o.xilen

direcția și viteza vântului, presiunea atmosferică, umiditatea relativă, temperatura aerului, intensitatea radiației solare cantitatea de precipitații

Stația BV3 și

BV4

SO2, NO, NO2, NOx, O3. CO, PM10 automat și gravimetric, metale grele (Pb, Ni, Cd din PM10), benzen, toluen, etilbenzen, m.p.o.xilen

Stația BV5

SO2, NO, NO2, NOx, O3, CO, PM10 automat, benzen, toluen, etilbenzen, m.p.o.xilen

2.2 . Date provenite din măsurări în puncte fixe

2.2.1. Dioxidul de azot, NO2

Valorile înregistrate pentru concentrația medie anuală de NO2 din măsurările în puncte fixe efectuate în stațiile de monitorizare din Brașov și Sânpetru sunt prezentate în tabelul următor. Trebuie menționat faptul că, având în vedere disponibilitatea datelor, distribuția pe anotimpuri și captura de date, este posibil ca valorile estimate să nu fie reprezentative pentru perioada de mediere indicată.

Tabelul 2.2.1.1: Valorile concentrației medii anuale de NO2

Stația de monitorizare

Locația

Captura de date valide

Media anuală (pg/m3)

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

Stația BV1

Cal. București

79%

74%

41%

0.9%

58%

42,9

40,8

38,0

-

25,7

Stația BV2

Str.Castanilor

82%

87%

89%

22%

64%

58,1

54,4

47,5

47,3

48,5

Stația BV3

B-dul Gării

47%

80%

88%

75%

79%

64,0

63,2

42,2

56,7

35,5

Stația BV4

Sânpetru

39%

56%

82%

67%

-

10,9

13,12

11,9

17,7

-

Stația BV5

B-dul Vlahuță

27%

61%

62%

44%

-

57,6

44,5

27,9

21,0

-

Valoare limită anuală + marja de toleranță, pg/m3

46,6

43,3

40,0

40,0

40,0

Notă: Nu au fost validate toate depășirile deoarece, din cauza capturii mici de date, nu _________________sunt respectate criteriile pentru agregarea datelor și caicului parametrilor statistici

în tabelul 2.2.1.2 este prezentat numărul de depășiri ale valorii limită orară /valoare limită orară + marja de toleranță (VL orară /VL orară + MT) și concentrația maximă orară pentru NO2 înregistrate la stațiile de monitorizare din Brașov și Sânpetru în perioada 2008 - 2012, în această perioadă populația din zona urbană fiind uneori expusă la concentrații mai mari de 200 pg/m3/ 200 pg/m3+ MT.

T b I I 2 2 1 21 Numărul de depășiri ale VL orară /VL orară + MT și concentrația a e u .... maxjmă orară pentru NO2 înregistrate în Brașov și Sânpetru

An

Stai

^ia BV1

Stal

tia BV2

Stal

tia BV3

Stația BV4

Sta

ția BV5

Număr depășiri

Concentrația maximă orară, pg/m3

Număr depășiri

Concentrația maximă orară, pg/m3

Număr depășiri VL

Concentrația maximă orară, pg/m3

Număr depășiri VL

Concentrația maximă orară, pg/m3

Număr depășiri VL

Concentrația maximă orară, pg/m3

2008

0

226,7

11

304,1

0

225,1

0

71,9

-

-

2009

0

186,7

1

243,0

4

259,0

0

92,2

0

177,2

2010

0

198,0

8

224,8

0

196,9

0

126,8

0

134,7

2011

-

-

0

118,2

5

233,8

0

139,4

0

69,71

2012

0

124,9

0

164,8

0

107,3

-

-

-

-

Notă: în 2009 VL orară pentru protecția sănătății umane + MT a fost 217 pg/irf și din 2010 VL orară este 200 pg/m3

Trebuie menționat că având în vedere obiectivele de calitate a datelor și metodele statistice de determinare a depășirilor, pentru aglomerarea Brașov:

 • •  în anul 2008 a fost înregistrată, validată și certificată depășirea valorii medii anuale pentru stația BV2;

 • •  în anul 2009 a fost înregistrată, validată și certificată depășirea valorii medii anuale pentru stațiile BV2 și BV3;

 • •  în anul 2010 a fost înregistrată, validată și certificată depășirea valorii medii anuale pentru stațiile BV2 și BV3;

 • •  în anul 2011 a fost înregistrată, validată și certificată depășirea valorii medii anuale pentru stația BV3.

2.2.2. Pulberile în suspensie, PM10

Valorile înregistrate prin măsurări în puncte fixe, în stațiile din aglomerarea Brașov pentru concentrația medie anuală de PM10 sunt prezentate în tabelul următor.

Tabelul 2.2.2.1: Valorile concentrației medii anuale de PM10

Stația de monitorizare

Locația

Captura de date valide

Media anuală, pg/m3

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

Stația BV1

Calea București

12%

55%

95%

93%

85%

32,0

22,4

23,0

26,0

25,3

Stația BV2

Str Castanilor

26%

-

-

-

-

41,0

-

-

Stația BV3

B-dul Gării

32%

83%

92%

96%

93%

40,0

40,3

30,3

35,7

40,2

Stația BV4

Sânpetru

22%

62%

94%

89%

89%

20,0

20,6

16,9

20,4

20,4

Valoare limită anuală (VLA), pg/m3

40

Notă: Nu a fost validată depășirea valorii limită la stația BV2 în 2008 deoarece, din cauza capturii mici de date, nu sunt respectate criteriile pentru agregarea datelor și calculul __________________parametrilor statistici__________________________________________________________________________

în tabelul 2.2.2.2 este prezentat numărul de depășiri ale valorii limită zilnică pentru protecția sănătății umane de 50 pg/m3 înregistrate la stațiile de monitorizare din Brașov și Sânpetru în perioada 2009 -2012, în această perioadă populația din zona urbană fiind uneori expusă la concentrații mai mari de 50 pg/m3.

Tabelul 2.2.2.2:


Numărul de depășiri ale valorii limită zilnică pentru PM10 în Brașov și Sânpetru

An

Număr depășiri ale valorii limită zilnică pentru sănătatea umană

Stația BV1

Stația BV3

Stația BV4

2009

8

72

11

2010

14

35

12

2011

27

60

19

2012

19

81

7

Notă: Conform legislației în vigoare valoarea limită zilnică pentru protecția sănătății Trebuie menționat faptul că în anul 2012 în zona stației de monitorizare BV3 a fost înregistrată o creștere a concentrației de PM10 în aerul ambiental. Datele au fost validate local și sunt în curs de certificare.

2.2.3. Dioxidul de sulf, SO2

Valorile înregistrate prin măsurări în puncte fixe, în stațiile din aglomerarea Brașov pentru concentrația medie anuală a valorilor orare de SO2 sunt prezentate în tabelul următor. Trebuie menționat faptul că, având în vedere disponibilitatea datelor, distribuția pe anotimpuri și captura de date este posibil ca valorile estimate să nu fie reprezentative pentru perioada de mediere indicată.

Tabelul 2.2.3.1: Valorile concentrației medii anuale a valorilor orare de SO2

Stația de monitorizare

Locația

Captura de date valide

Media anuală, pg/m3

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

Stația BV1

Calea București

86%

46%

96%

94%

94%

5,31

6,63

6,35

5,72

6,30

Stația BV2

Str Castanilor

89%

92%

91%

8%

66%

4,99

1 dep VLO

6,09

5,35

-

4,01

Stația BV3

B-dul Gării

73%

57%

76%

90%

48%

5,70

6,52

4,52

5,65

8,25

Stația BV4

Sânpetru

69%

51%

26%

8%

77%

4,26

5,37

7.07

-

8,39

Stația BV5

B-dul Vlahuță

82%

68%

6%

6%

89%

5,97

4,81

5,25

-

7,11

Valoare limită orară (VLO), pg/m3

350

Număr permis de depășiri ale VLO / an

24

Valoare limită zilnică (VLZ), pg/m3

125

Număr permis de depășiri ale VLZ / an

3

Conform datelor din tabelul anterior se observă că valorile concentrațiilor medii anuale înregistrate la stațiile de monitorizare sunt mici, dioxidul de sulf nu mai este un motiv de îngrijorare pentru sănătatea populației din Brașov și Sânpetru.

Având în vedere obiectivele de calitate a datelor și metodele statistice de determinare a depășirilor pentru aglomerarea Brașov în anul 2008 - 2011 a fost înregistrată, validată și certificată respectarea valorilor limită.

Datele aferente anului 2012 au fost validate local și sunt în curs de certificare.

APM Brașov a comunicat regulat publicului interesat, conform cerințelor legislative în vigoare, informații actualizate privind concentrațiile ambientale de NO2, PM10 și SO2 prin publicarea rapoartelor pe pagina de web a APM Brașov și prin alte medii de informare (panouri de informare, www.calitateaer.ro)

3 Stadiul realizării măsurilor din PIGCA

Măsurile propuse în Programul Integrat de Gestionare a Calității Aerului din Aglomerarea Brașov au vizat reducerea concentrației de NO2, PM10 și SO2 proveniți de la surse liniare, surse fixe și surse de suprafață. Acțiunile au urmărit reducerea la minimum a expunerii populației și ecosistemelor precum și reducerea efectelor poluării aerului, cât mai eficient și efectiv posibil, folosind trei tipuri principale de măsuri:

 • •   reducerea emisiilor la sursă;

 • •   măsuri structurale, de exemplu planificarea urbană, care pot reduce emisiile și minimiza expunerea;

 • •   măsuri de comportament, inclusiv minimizarea presiunilor asupra calității aerului prin modificarea stilului de viață și a consumului de energie, sau reducerea expunerii prin evitarea unor zone.

Astfel a fost vizată minimizarea riscurilor și a efectelor prin implementarea progresivă a unor măsuri de reducere a concentrației de NO2, PM10 și SO21 dar și îndepărtarea mai multor riscuri implementând, când și unde a fost posibil, măsuri care au avut efect în îmbunătățirea calității aerului, încetinirea schimbărilor climatice și reducerea zgomotului.

Agenția pentru Protecția Mediului Brașov, în colaborare cu Comisariatul Județean Brașov al Gărzii Naționale de Mediu, a monitorizat implementarea măsurilor din Programul Integrat de Gestionare a Calității Aerului. APM Brașov a solicitat, responsabililor pentru implementare, informații privind stadiul realizării măsurilor din PIGCA și a întocmit prezentul raport privind stadiul realizării măsurilor de reducere a concentrațiilor de NO2, PM10 și SO2 pentru încadrarea acestora în valorile limită.

APM Brașov a comunicat regulat publicului interesat, conform cerințelor legislative în vigoare, informații actualizate privind stadiul realizării măsurilor din PIGCA pentru aglomerarea Brașov prin publicarea rapoartelor pe pagina de web a APM Brașov.

în tabelul 3.1 este prezentat stadiul realizării măsurilor din Programul Integrat de Gestionare a Calității Aerului pentru indicatorii NO2, PM10 și SO2 în aglomerarea Brașov, comparativ pentru 2011 și 2012.

Tabelul 3.1: Stadiul realizării măsurilor din Programul Integrat de Gestionare a Calității Aerului în anul 2011 și 2012

Nr. crt.

Măsura

Stad.realizării măsurii Anul 2011 Anul 2012

Descrierea măsurii

Responsabil

Costuri / Sursa de finanțare

Observații (termen de realizare)

1.

Măsuri în cazul depășirilor valorilor limită datorate surselor liniare

1.1

Scăderea concentrației de pulberi în suspensie (PM10și PM2,5) prin reducerea cantității de praf antrenat de pe căile de rulare și trotuare

100%

100%

Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice.

Primăria Municipiului Brașov

An 2011 - Pentru anul 2011 Primăria Brașov nu a transmis costurile aferente realizării măsurii

An 2012: 11.700 lei / buget local

Termen de realizare: permanent Procentul de realizare este din totalul planificat pe an

1.2

100%

100%

Primăria Municipiului Codlea

An 2011 -35.305 lei

An 2012: 54.040 lei / buget local

1.3

100%

100%

Primăria Orașului Ghimbav

An 2011 -594.495 lei An 2012- 961.394 lei / buget local

1.4

100%

100%

100%

100%

îmbunătățirea rețelei de străzi:

 • a. ) reparații curente străzi principale

 • b. ) reparații străzi secundare An 2011: Au fost reparate 65 de străzi în lungime totală de cca. 50km, fiind executate înlocuiri de îmbrăcăminți asfaltice degradate pe carosabil și trotuare și înlocuire de borduri. An 2012:

întreținerea și repararea străzilor principale și secundare pe baza contractelor de concesiune, pe o lungime de cca 70km

Au fost amenajate 3.900 locuri de parcare.

Primăria Municipiului Brașov

Total a)+b)

An 2011 -31.100.000 lei

An 2012-65.000.000 lei

/ buget local

Termen de realizare: permanent Procentul de realizare este din totalul planificat pe an

Nr. crt.

Măsura

Stad.realizării măsurii

Descrierea măsurii

Responsabil

Costuri / Sursa de finanțare

Observații (termen de realizare)

Anul 2011

Anul 2012

Pe 60 străzi au fost executate lucrări: înlocuiri îmbrăcăminți degradate carosabil și trotuare, cu covoare asfaltice și pavaj din bazalt prelucrat, înlocuire de borduri

1.5

Scăderea concentrației de pulberi și NO2 în imisie datorate traficului

Construcția de șosele ocolitoare și drumuri de legătură:

Primăria Municipiului Brașov

0%

71%

a. Realizarea ocolitoarei

Municipiului Brașov, DN13-DN1 (etapa III: 6 km)

An 2012:121.008.974 lei cheltuiți de DNADNR din fonduri nerambursabile FEDR (din cadrul POS-T)

Termen de realizare 2012 Lipsă fonduri primărie. Investiția a fost preluată de DNADNR.

Termenul de realizare a fost amânat pentru 24.04.2013.

1.6

0%

50%

b. Podul Timiș DJ103 -Rulmentul

An 2012-2.047.395 lei / Buget local

Termen de realizare 2011

Din lipsa de fonduri termenul de finalizare a fost amânat pentru anul 2013

 • 1.7

 • 1.8

3%

100%

c. Realizare drum de legătură str. Hărmanului -13 Decembrie An 2011: S-au realizat decopertări.

An 2012: finalizat

An 2011 - nu au fost efectuate plăți.

An 2012-30.798.669 lei, din care

-19.983.527 lei fonduri FEDR

 • - 4.384.686 lei fonduri nerambursabile

 • - 6.430.456 buget local

Termen de realizare 2011

0%

0%

d. Realizarea drumului de legătură str. Cărămidăriei -Poiana Brașov

Termen de realizare 2012

Nu au fost demarate lucrările, proiectul este în stadiu de Studiu de fezabilitate

Elaborarea Proiectului Tehnic se amână pentru anul 2013, urmând ca în funcție de alocăriile bugetare

Nr.

Măsura

Stad.realizării măsurii

Descrierea măsurii

Responsabil

Costuri / Sursa de

Observații (termen de realizare)

crt.

Anul 2011

Anul 2012

finanțare

să se demareze lucrările de execuție

1.9

0%

0%

e. Asfaltarea drumurilor din cartierul Florilor Proiectul nu a fost demarat, este în stadiul de Proiect tehnic nr. 31/2012 (pt. străzi în lungime 4.420 km) Investiția urmează să se realizeze în anul 2013.

Primăria Orașului Ghimbav

Termen de realizare 2012

1.10

0%

0%

f. Construcții de pasaje:

2 pasaje subterane

Primăria Municipiului Brașov

Fonduri nerambursabile, buget de stat și buget local

Termen de realizare 2012

Din lipsa fondurilor termenul de realizare a fost amânat pentru anul 2013-2014

22%

100%

1 pasaj suprateran (str. Independenței) Proiect realizat cu finanțare nerambursabila în procent de 97,98%.

Primăria Municipiului Brașov

An 2011-5.582.356 lei

An 2012 25.466.335 lei -23.037.504 lei reprezintă finanțarea nerambursabila;

- 2.428.830 lei reprezintă contribuție Primăria Brașov

Termen de realizare 2012

1.11

Fluidizarea traficului prin construcția de parcări, construirea de sensuri giratorii și construcția de alveole în intersecțiile semaforizate Anul 2011-3 sensuri giratorii cu alveole (str. Zizinului-Saturn-Vlahuță, str. Vlahuță-Hărmanului-Gării și str.Zizinului-Toamnei-C. București)

Au fost amenajate 2950 locuri de parcare

Anul 2012 - au fost realizate 3 sensuri giratorii cu anveole:

Primăria Municipiului Brașov

An 2011 -4.900.000 lei

An 2012-1.500.000 lei

/ buget local

Termen de realizare: 2011

Au fost realizate lucrări și în anul 2012

Nr. crt.

Măsura

Stad.realizării măsurii

Descrierea măsurii

Responsabil

Costuri / Sursa de finanțare

Observații (termen de realizare)

Anul 2011

Anul 2012

str. 15 Noiembrie-str. M Kogălniceanu - str. ND Cocea str. 13 Decernbrie-str. Independenței

str. Independenței - str. 1 Decembrie 1918

1.13

Scăderea concentrației de pulberi și NO2 în imisie datorate traficului

54%

45%

Scoaterea din circulație a autobuzelor cu normă de poluare NonEuro

An 2011 - 4 din 9 autobuze An 2012- 4 din 5 autobuze. A rămas un singur autobuz în circulație deoarece se încadrează în normele de siguranță și poluare impuse prin ITP. Se estimează scoaterea și a acestuia în anul 2013

RAT Brașov

Termen de realizare 2012

1.14

55%

59,7%

Reducerea a consumului de motorină cu 5% prin instituirea manierei de conducere ecologică și eficientizarea planurilor de circulație

A fost redus consumul de motorină pentru:

An 2011-111 autobuze din 202 An 2012-126 din 211

RAT Brașov

Termen de realizare 2012

1.15

100%

100%

Promovarea transportului în comun prin asigurarea de facilități unor anumite categorii de persoane, promovarea transportului în comun și nemotorizat 2011 și 2012 - pensionarii au beneficiat de reducerea cu 50% a biletelor de transport

Primăria Municipiului Brașov

Buget local

Termen de realizare : Dermanent

Nr. crt.

Măsura

Stad.realizării măsurii Anul 2011 Anul 2012

Descrierea măsurii

Responsabil

Costuri / Sursa de finanțare

Observații (termen de realizare)

2.

Măsuri în cazul depășirilor valorilor limită datorate surselor fixe

2.1

Scăderea concentrației de pulberi și NO2 în emisii

Respectarea termenelor privind realizarea măsurilor prevăzute în planurile de acțiune ale agenților economici ce dețin instalații IPPC și instalații IMA pe teritoriul aglomerării Brașov

GNM - CJ Brașov

Au fost efectuate 30 controale în anul 2011 pentru verificarea măsurilor impuse în autorizațiile integrate de mediu (AIM) la instalațiile IPPC si IMA.

în anul 2012 s-au efectuat 115 controale pentru verificarea măsurilor impuse în AIM la instalațiile IPPC și IMA.

Nu au fost semnalate depășiri ale parametrilor impuși prin AIM cu privire la factorul de mediu aer, cu excepția instalațiilor aparținând CET Brașov care conform cu HG 541/2003 sunt exceptate de la încadrarea în normele stabilite, cu condiția ca instalațiile să nu fie exploatate mai mult de 20000 ore în intervalul 1.01. 2008 -31.12. 2015

In perioada 01.04.2011-01.12.2012 societatea nu a funcționat cu nici un cazan.

2.2

Scăderea concentrației de PM10, NO2 și SO2 după încetarea funcționării

1404 ore

în anul 2012 sursa CET nu a funcționat

Respectarea numărului de ore de funționare impus pentru exploatarea instalației (20.000 ore de funcționare în perioada 1.01.2008 -31.12.2015)

SC CET SA Brașov

Se respectă prevederile art.5 alin (2) și (3) din HG 541/2003

2.3

Scăderea concentrației de pulberi datorate resuspensiei

închiderea Depozitului 1 Lempeș de cenușă și zgură de termocentrală cu capacitatea de depozitare epuizată (depozitare sistată în 31.12.2006)

SC CET SA Brașov

Termen de realizare 31.12.2010 Depozitul a fost închis, depozitarea cenușei și zgurei de tremocentrală fiind sistată la 31.12.2006.

Au fost realizate 4 din cele 5 măsuri de închidere a depozitului.

Nr. crt.

Măsura

Stad.realizării măsurii

Descrierea măsurii

Responsabil

Costuri / Sursa de finanțare

Observații (termen de realizare)

Anul 2011

Anul 2012

2.6

0%

0%

realizarea pe suprafața de susținere a următoarelor straturi: strat    de    impermeâbilizare

sintetică, strat geocompozit drenant, strat material local, strat sol vegetal însămânțat cu vegetație rezistentă la eroziune

Măsura nu s-a realizat Pentru această măsură s-a solicitat prin adresele nr. 1644/09.11.2010 și nr.580/11.04.2011 la APM Brașov și cu adresa nr. 1432 / 16.06.20111a ANPM modificarea proiectului de închidere pentru deșeuri inerte în loc de deșeuri periculoase și stabilirea de noi măsuri și termene. Solicitarea a fost susținută prin teste de laborator efectuate de ISPE București, proiectantul general al depozitelor și Normativul Tehnic privind depozitarea deșeurilor aprobat cu Ord. 757/2004 al MMGA. S-a primit răspunsul favorabil ai ANPM prin adresa nr. 935/19.07.2011 și al APM Brașov prin adresa nr. 9463/29.07.2011. Conform Raportului de inspecție nr. 602/04.10.2012 al CJ-GNM, societatea a obținut Acordul nr. 61/24.07.2012 emis de Administrația Națională Apele Ronâne ABA - Olt de funcționare în siguranță la proiectul de închidere a Depozitului de zgură și cenușă nr.1 (Lempeș) emis în baza Avizului nr. 510/24.07.2012 dat de Comisia Teritorială Muntenia Vest emis pentru închiderea depozitelor cu schimbarea soluției de acoperire prevăzută în proiectul inițial.

Este în derulare procedura de obținere a avizului de mediu pentru

c                  c

Nr. crt.

Măsura

Stad.realizării măsurii

Descrierea măsurii

Responsabil

Costuri / Sursa de finanțare

Observații (termen de realizare)

Anul 2011

Anul 2012

închidere depozite deșeuri inerte.

2.7

0%

0%

închiderea Depozitului 2 -Sânpetru de cenușă și zgură de termocentrală

SC CET SA Brașov

Termen de realizare 31.12.2015

Conform Raportului de inspecție nr. 602/04.10.2012 al CJ-GNM Societatea deține Acordul nr. 62/24.07.2012     emis     de

Administrația Națională Apele Ronâne ABA - Olt de funcționare în siguranță la proiectul de închidere a Depozitului de zgură și cenușă nr.2 Sânpetru emis în baza Avizului nr. 511/24.07.2012 dat de Comisia Teritorială Muntenia Vest emis pentru închiderea     depozitelor     cu

schimbarea soluției de acoperire prevăzută în proiectul inițial.

2.8

20%

60%

1. realizarea unui strat de susținere din zgură și cenușă prin hidrotransport

Stratul se realizează din zgura rezultată din procesul tehnologic

2.9

1404 ore

0 ore (instalația nu a funcționat)

2. monitorizarea lunară a orelor de funcționare a pompelor de hidroamestec și de recirculare a apei, în perioada realizării stratului de susținere

2.10

0%

0%

3. dezafectarea estacadei de zgură și cenușă de pe conturul depozitului și a conductelor aferente instalației de stropire

Perioada de execuție: 01.01.2013-31.12.2015

Z11

0%

0%

4. realizare pe suprafața de susținere a următoarelor straturi: strat de impermeabilizare sintetică, strat geocompozit drenant, strat material local, strat sol vegetal însămânțat cu vegetație rezistentă la eroziune

Perioada de execuție: 01.01.2013-31.12.2015

Nr. crt.

Măsura

Stad.realizării măsurii

Descrierea măsurii

Responsabil

Costuri / Sursa de finanțare

Observații (termen de realizare)

Anul 2011

Anul 2012

2.12

Scăderea concentrației de pulberi, NO2 și SO2 în imisii

100%

înlocuirea combustibilului solid cu combustibil gazos pentru încălzirea centralizată

în anul 2010 măsura a fost realizată parțial, în cursul anului CET Brașov a utilizat în continuare combustibil solid pentru asigurarea agentului termic pentru încălzire rezidențială. în perioada 2008-2011 consumul de combustibil a scăzut de la 457.1341 la 141.7991, numărul de apartamente racordate în aceeași perioadă s-a redus de la 21.835 la 7.500.

Din oct. 2011 nu mai este nici un apartament racordat la CET Brașov.

în prezent producția de energie termică este asigurată în proporție de cca. 80% de firma Bepco și 20% de firma Tektron care administrează CT-urile de cvartal, și se obține din arderea de combustibil gazos.

Proiectul de reabilitare a surselor de energie termică a fost demarat în anul 2010 de firma Bepco SRL, prin amplasarea de instalații în cogenerare pe bază de combustibil gazos de înaltă eficiență. în cursul anului 2010 au fost instalate 8 echipamente

Consiliul Local Brașov

Surse proprii firma Bepco SRL

Termen de realizare 2010

Nr. crt.

Măsura

Stad.realizării măsurii

Descrierea măsurii

Responsabil

Costuri / Sursa de finanțare

Observații (termen de realizare)

Anul 2011

Anul 2012

în cogenerare dublate de CAF pe trei amplasamente: platformele CET Nord (40,8 Gcal/h) și CET Metrom (15,76 Gcal/h) și în Cartierul Noua (12,3 Gcal/h). Cele 3 centrale asigură energia termică consumatorilor din cartierele Noua, Valea Cetății, Gării, Tractorul, Craiter, Florilor, Scriitorilor în total fiind deservite un total de cca. 11.000 apartamente.

în condițiile în care activitatea de producție a CET Brașov a fost sistată definitiv, din anul 2012 încălzirea centralizată în municipiul Brașov se realizează exclusiv cu combustibil qazos.

2.13

Scăderea concentrației de pulberi datorate resuspensiei

100%

Racordarea cuptorului Bicaz 2 la un filtru cu saci Jet Puls 35.000 mc

SC Prescon SA-Fabrica de var Brașov

145.000 lei / surse proprii

Termen de realizare 31.12.2011

2.14

0%

30%

Racordarea cuptorului Bicaz 3 la un filtru cu saci Jet Puls 35.000 mc

S-a confecționat și s-a montat pe amplasamentul cuptorului cadrul metalic de susținere a anasamblului filtrant.

SC Prescon SA-Fabrica de var

Brașov

Cca. 80.000 lei / surse de finanțare proprii

Termen de realizare 31.12.2014

Conform notei GNM-CJ, în anul 2012 societatea nu a funcționat cu nici un cuptor de tip Bicaz

2.15

0%

100%

Amenajarea suprafeței rămase după epuizarea haldei de calcar prin nivelare, acoperire cu sol vegetal și înierbare

SC Prescon SA-Cariera de calcar Stejeriș

35.000 lei / surse de finanțare proprii

Termen de realizare 31.12.2012

Nr. crt.

Măsura

Stad.realizării măsurii

Descrierea măsurii

Responsabil

Costuri / Sursa de finanțare

Observații (termen de realizare)

Anul 2011

Anul 2012

3.

Măsuri în cazul depășirilor valorilor limită datorate surselor de suprafață

3.1

Scăderea concentrației de pulberi și NO2 prin reducerea cererii de căldură și scăderea consumului de energie

100%

90%

Izolarea termică a clădirilor (izolarea zidurilor și acoperișurilor și înlocuirea ferestrelor)

Anul 2011 - 50 de blocuri

Primăria Municipiului Brașov

An 2011-17.767.481 lei

Procentul de realizare este din totalul planificat pe an

Anul 2012

An 2012-2.519.685 lei

In anul bugetar 2012 sunt în curs de finalizare 10 blocuri.

Pentru 97 blocuri s-a contractat proiectarea, urmând a fi depuse pentru finanțare nerambursabilă.

/buget local+MDRT+ Asociații de proprietari

3.2

50%

16%

Modernizarea surselor de încălzire și reabilitarea termică a unor clădiri publice (creșe, grădinițe, școli)

An 2011: Au fost reabilitate termic clădirile a 16 unități de învățământ: 8 școli generale, 4 grădinițe, 4 licee.

An 2012:

Reabilitarea termică: Din 19 unități de învățământ propuse, s-au finalizat 3 unități (1 grădiniță, 1 școală și 1 liceu), urmând ca în anul 2013 să se continue lucrările de reabilitare.

Primăria Municipiului Brașov

An 2011:6.964.000 lei / buget local

An 2012: 1.449.000 lei / buget local

Termen de realizare 2012

Nr. crt.

Măsura

Stad.realizării măsurii

Descrierea măsurii

Responsabil

Costuri / Sursa de finanțare

Observații (termen de realizare)

Anul 2011

Anul 2012

100%

Reabilitare sistem de încălzire: S-a reabilitat sistemul de încălzire la 2 unități de învățământ, astfel:

1 unitate de învățământ prin racordare la rețeaua centralizată de încălzire

1 unitate de învățământ prin montare centrala proprie cu funcționare pe gaz metan

323.000 lei / buget local

3.4

0%

0%

Montarea de colectoare solare pentru preparare apă caldă de consum la grădinițe și creșe

Primăria Municipiului Brașov

buget local+AFM

Termen de realizare 2012

Proiect amânat pentru anul bugetar 2013, din lipsa de fonduri AFM

3.5

Scăderea concentrației de pulberi datorate resuspensiei

100%

100%

Aprobarea oricărei construcții noi respectând indicii urbanistici impuși, respectiv procent de asigurare a spațiului verde, precum și amenajarea și întreținerea corespunzătoare a spațiului verde

Verificarea respectării prevederilor

Primăria Municipiului Brașov

S-au verificat si s-au respectat prevederile legislației in vigoare, pentru fiecare solicitare in parte.

An 2012: S-au emis

629 autorizații de construire si 197 autorizații de branșamente.

3.6

100%

100%

Primăria Orașului Ghimbav

în urma controalelor efectuate pe teren a fost constată respectarea legislației în vigoare. Sunt efectuate cca. 8-10 controale / lună

100%

100%

Primăria Municipiului Codlea

Costuri scăzute / buget local

Verificarea se face de către angajații primăriei conform atribuțiilor din fișa posturilor

3.7

100%

100%

Controlul organizărilor de șantier de construcții în vederea respectării prevederilor legislației de mediu și a condițiilor stipulate în actele de reglementare

Primăria Municipiului Brașov

An 2012: S-au autorizat 96 lucrări de organizare șantier, s-a verificat permanent respectarea legislației

Activitatea se efectuează permanent

Nr. crt.

Măsura

Stad.realizării măsurii

Descrierea măsurii

Responsabil

Costuri / Sursa de finanțare

Observații (termen de realizare)

Anul 2011

Anul 2012

in vigoare

3.8

100%

100%

Primăria

Orașului Ghimbav

S-a constatat protejarea lucrărilor de construcții și a șantierelor, iar la terminarea lucrărilor, refacerea spațiilor afectate de lucrări conform AC săpături. Sunt efectuate cca. 6-8 controale / lună

3.9

100%

100%

Primăria Municipiului Codlea

Costuri scăzute / buget local

Finalizarea fiecărei lucrării se face pe bază de proces verbal de recepție semnat de o comisie formată din angajații primăriei

3.10

Scăderea concentrației de poluanți în imisii

100%

100%

Controlul respectării prevederilor actelor de reglementare emise pentru surse amplasate în special în platformele industriale

GNM - CJ Brașov

în urma controalelor efectuate de comisarii GNM CJ Brașov în perioada 2010 - 2011 nu au fost semnalate neconformități privind măsurile cuprinse în actele de reglementare pentru factorul de mediu aer la instalațiile non IPPC controlate

4.

Alte măsuri

Reducerea concentrației de pulberi prin capacitatea perdelelor verzi de a reține pulberi

Creare, amenajare, întreținere și reabilitare de zone verzi

4.1

100%

100%

a. reabilitare / înființare parcuri an 2011 - Darcuri în curs de finalizare: Noua (80-85%), Tiberiu Brediceanu (80%), an 2012: creare, amenajare, întreținere și reabilitare zone verzi

Parcuri: N.Titulescu, Dima Scheffler, Sportiv, Teatru, Ursu, Trandafirilor, Magnoliei, Noua, Tiberiu Brediceanu

Scuaruri: Berzei, Prefectură

Primăria Municipiului Brașov

An 2011:4.900.000 lei

An 2012: -11.250.000 lei -amenajare zone verzi -3.817.000 lei-investiții

/ buget local+AFM

Activitatea se efectuează permanent.

Acțiunile au continuat în 2011 -2012

4.2

c. întreținerea și reabilitarea parcurilor existente din oraș

Primăria Orașul

An 2011:329.729 lei An 2012: 250.000 lei

Termen de realizare permanent

Nr. crt.

Măsura

Stad.realizării măsurii

Descrierea măsurii

Responsabil

Costuri / Sursa de finanțare

Observații (termen de realizare)

Anul 2011

Anul 2012

Ghimbav

/buget local și AFM

4.3

50%

100%

d.crearea parcuri și întreținerea zonelor verzi

An 2012: Creare, amenajare, întreținere și reabilitare de zone verzi laterale DN1, amenajat zona picnic str. Rampei, zone verzi- Str. Laterală, Codlea Nord

Primăria Mun. Codlea

An 2011:467.000 lei An 2012: 1.019.047 lei / buget local

Termen de realizare permanent Procentul de realizare este din totalul planificat pe an.

4.4

Reducerea concentrației de pulberi

100%

100%

Respectarea limitei maxime de timp pentru executarea unei lucrări edilitare, în special a lucrărilor de reparații ale drumurilor publice

Primăria Mun. Brașov

Surse proprii ale deținătorilor de rețele.

Termen permanent.

S-au verificat toate lucrările executate

Executarea lucrărilor edilitare, în special a lucrărilor de reparații ale drumurilor publice sunt urmărite în permanență: calitatea lucrărilor, încadrarea în termenul din contract sau avize. Termenele au fost respectate. Se efectuează cca. 3 -5 controale / trimestru

Primăria Mun. Codlea

Costuri scăzute / buget local

Termen permanent.

Finalizarea lucrării se face pe bază de proces verbal de recepție semnat de o comisie formată din angajații primăriei. Nu s-au înregistrat depășiri ale limitelor de timp la lucrările de reparații ale drumurilor publice.

4.5

Creșterea nivelului de conștientizare a participanților la trafic privind impactului traficului rutier asupra sănătății și mediului prin încurajarea utilizării mijloacelor

Anul 2010: campanii de

Primăria Mun. Brașov

Termen permanent.

informare pentru copii, realizarea „Zilelor municipale ale energiei inteligente”, a „Planului Energetic Municipal pentru Energie Durabilă 2010-2012”și semnarea Inițiativei Europene Convenția primarilor Pentru anii 2011 si 2012 nu s-au

Nr. crt.

Măsura

Stad.realizării măsurii

Descrierea măsurii

Responsabil

Costuri / Sursa de finanțare

Observații (termen de realizare)

Anul 2011

Anul 2012

de transport public și nemotorizat, realizarea de acțiuni educative, editare de broșuri

raportat acțiuni

4.6

Anul 2011: Acțiuni de

Primăria Mun. Codlea

Costuri scăzute / buget local

Termen permanent.

conștientizare în cadrul Zilei Mobilității Europene la Șc. Gen. nr. 2

Anul 2012: în cadrul “Săptămânii

mobilității europene” s-au organizat acțiuni educative la școlile generale din oraș promovând transportul nepoluant

4.7

Anul 2012: 2 acțiuni realizate cu

Primăria Ghimbav

Școala generală Ghimbav și cu Poliția Locală

4.8

Cu ocazia Zilei Mobilității Europene au fost organizate: An 2011: 7 activități educative în campania de informare și comunicare „Mobilitate Alternativă”, 3 comunicate de presă, 4 apariții media și 3 [nterviuri Radio/TV în cadrul „Luna Pădurii” plantare de pomi pe o arteră principală împreună cu C.N. Andrei Șaguna An 2012: 7 activități educative. în

APM Brașov

Termen permanent.

campania de informare și comunicare „Mobilitate Alternativă”, 5 comunicate de presă, 3 apariții media și 4 interviuri Radio/TV

1

au fost efectuate măsurători în perioada martie - septembrie

Din datele prezentate anterior se observă la stațiile din Brașov au fost înregistrate valori mai mari decât VL orară /VL orară + MT timp de mai puțin de 18 ori.

umane nu trebuie depășită de mai mult de 35 ori pe an

Din datele prezentate anterior se observă la stația BV3 din Brașov au fost înregistrate valori mai mari decât valoarea limită zilnică timp de mai mult de 35 zile.

Având în vedere obiectivele de calitate a datelor și metodele statistice de determinare a depășirilor, pentru aglomerarea Brașov în 2008 nu a fost certificată depășirea valorii medii anuale prin măsurări în puncte fixe. în ceea ce privește valoarea limită zilnică a fost certificată depășirea valorii limită zilnică la stația BV3 pentru anul 2009 și 2011.