Hotărârea nr. 140/2013

Hotărârea.nr.140 - privind aprobarea utilizării unor sume din excedentul bugetului județului Brașov, înregistrat la începutul anului 2013

România


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.140

din data 28.03.2013

- privind aprobarea utilizării unor sume din excedentul bugetului județului Brașov, înregistrat la începutul anului 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 martie 2013;

Analizând referatul înregistrat sub nr. ad. 2696/25.03.2013, întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune spre aprobare, utilizarea unor sume, din excedentul bugetului județului Brașov, înregistrat la începutul anului 2013;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 5/2013, legea bugetului de stat pe anul 2013, ale art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă utilizarea sumei de 14.140.600 lei, din excedentul bugetului județului Brașov, înregistrat la începutul anului 2013, după cum urmează:

  • •  7.970.730 lei, provenită din vânzarea imobilului situat în municipiul Brașov, str. Ghe. Dima, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

  • •  6.169.870 lei pentru alte investiții

Art.2. - Președintele Consiliului îndeplinire a prezentei hotărâri.




Direcția Economică, asigură aducerea la


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu



Red.BC

Se difuzează la:

1 ex.- Direcția Economică - Serviciul Buget

1 ex.- Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex.- Cabinet Președinte Consiliul Județean Brașov

1 ex.- Colecție