Hotărârea nr. 14/2013

Hotărârea.nr.14 - privind aprobarea caietelor de obiective proiectelor de management în vederea asigurării managementului la Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov, precum şi la Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov


Consiliul          Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 14

din data de 29.01.2013

-privind aprobarea caietelor de obiective pentru depunerea proiectelor de management în vederea asigurării managementului la Biblioteca Județeană ..George Barițiu” Brașov, precum și la Școala Populară de Arte și Meserii..Tiberiu Brediceanu" Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data 29 ianuarie 2013;

Analizând referatul nr. 519/18.01.2013 întocmii de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea caietelor de obiective pentru depunerea proiectelor de management în vederea asigurării managementului la Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov, precum și la Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov;

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, cultură și culte, a Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 6 și art. 7 din OUG nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de cultură, aprobată cu modificări și completări, prin Legea nr. 269/2009, precum și Anexa nr. 3 la H.G.R. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum și modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituțiile publice de cultură;

în temeiul ari. 97 și art. 103. alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă caietele de obiective pentru depunerea proiectelor de management în vederea asigurării managementului la Biblioteca Județeană ..George Barițiu” Brașov, precum și la Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov, conform anexelor nr. 1-2, care fac parte

integrantă din prezenta hotărâre.


Art,2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Aprobat, Președinte Aristotel Căncescu

CAIETUL DE OBIECTIVE

Pentru asigurarea continuității managementului Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov -Perioada de management este de 3 ani-

 • I. OBIECTIVELE ȘI MISIUNEA INSTITUȚIEI

1.1. Subordonare

în temeiul prevederilor din Legea Bibliotecilor nr. 334/2002 cu modificările ulterioare și a Regulamentului de organizare și funcționare, BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ BRAȘOV funcționează în subordinea Consiliului Județean Brașov ca bibliotecă de drept public de tip enciclopedic. Finanțarea Bibliotecii Județene Brașov se realizează integral din alocații acordate de la bugetul Consiliului Județean Brașov.

1.2. Obiectivele instituției

 • a) Păstrează și dezvoltă colecțiile de cărți, periodice și alte tipuri de documente;

 • b) Asigură accesul la informații tuturor cetățenilor, fără discriminare, prin servicii de împrumut la domiciliu sau prin sălile de lectură, precum și prin împrumut interbibliotecar;

 • c) Coordonează metodologic toate bibliotecile publice din județul Brașov și susține dezvoltarea acestora conform standardelor;

 • d) Elaborează Bibliografia Brașovului, oferă informații bibliografice la cererea utilizatorilor, având totodată și o activitate de cercetare a patrimoniului propriu;

 • e) Organizează activități de formare continuă printr-un serviciu specializat și asigură instruirea utilizatorilor în folosirea noilor tehnologii;

 • f) Organizează acțiuni de animație culturală și de comunicare a colecțiilor, participă la târguri și expoziții, precum și la simpozioane locale, naționale și internaționale;

 • g) Digitalizează patrimoniul și asigură accesibilitatea acestuia, oferind servicii la distanță de pe situl și catalogul oniine, precum și din bazele sale de date.

  I.


  3. Misiunea instituției


Misiunea Bibliotecii Județene „George Barițiu" Brașov constă în satisfacerea nevoilor culturale, a intereselor de informare, studiu și petrecere a timpului liber a tuturor utilizatorilor, oferind acces liber, egal, de calitate și gratuit la colecțiile sale. Are și misiunea de a conserva, cerceta, comunica și expune patrimonial, precum și de a îmbogăți acest patrimoniu prin achiziții, donații și depozit legal.

II. EVOLUȚIILE ECONOMICE ȘI SOCIOCULTURALE ALE COMUNITĂȚII ÎN CARE INSTITUȚIA IȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA

Biblioteca își desfășoară activitatea în municipiul Brașov, dar și în județ, alături de alte instituții cu un profil similar, evoluând într-un mediu concurențial: bibliotecile universitare, bibliotecile și centrele de documentare și informare din școli și Casa Corpului Didactic, bibliotecile specializate ale unor O.N.G. și instituții de stat. Biblioteca Județeană Brașov concurează și cu muzeele, cluburile organizate la palatele copiilor, în cămine culturale și case de cultură. Ceea ce o diferențiază este segmentul de populație căruia i se adresează și serviciile, practic întreaga comunitate putând beneficia de colecțiile ei.

Evoluția bibliotecii este puternic marcată de schimbările tehnologice, ea încercând să țină pasul cu aceste evoluții. Evoluția bibliotecii nu poate fi concepută fără a ține seama de factorii tehnologici care tind să devină determinanți. Prin preocuparea de a ține pasul cu evoluția tehnologiei informației și comunicațiilor, cu creșterea numărului de utilizatori ai acestei tehnologii și a solicitărilor de documente electronice și audiovizuale, precum și conștientizând impactul mass-media asupra publicului, biblioteca a reușit să facă față provocărilor venite dinspre factorii tehnologici.

Factorii economici influențează evoluția instituției, iar ei se răsfrâng atât asupra autorității finanțatoare, cât și asupra întregului mediu cultural. Piața serviciilor culturale s-a dezvoltat puternic la Brașov, iar biblioteca județeană trebuie să țină cont de existența altor instituții, cu care poate încheia parteneriate. A scăzut interesul populației pentru cultură, dar se observă creșterea interesului media pentru activitățile culturale. Evenimentele așa zis culturale gratuite, mai ales cele în aer liber, au făcut o concurență puternică actului cultural de bună calitate, care s-a putut menține la Brașov doar prin eforturi susținute.

Pe de altă parte, creșterea concurenței din partea ONG-urilor, care propun activități interesante și inedite a făcut ca și biblioteca județeană să își extindă mult activitatea, mergând până la dobândirea de abilități noi, de reconversie profesională și de e-învățare. O serie întreagă de ONG-uri vin către biblioteci să își desfășoare propriile activități și, nu de puține ori, vor doar ele să fie vizibile mediatic, deși aproape toate resursele sînt puse la dispoziție de bibliotecă. Anii de criză au reprezentat o provocare, criza financiară fiind un stimulent pentru a găsi noi metode de a atrage utilizatori la bibliotecă și de a propune noi servicii. Provocările tehnologice sînt și ele foarte mari, fiindcă multe gospodării au deja internet în bandă largă, iar încet-încet potențialii utilizatori ai bibliotecii publice optează pentru mobilitatea pe care le-o poate da nu doar un lap top, ci chiar o tabletă, un dispozitiv de citit cărți electronice sau un telefon multifuncțional.

III. DEZVOLTAREA SPECIFICĂ A INSTITUȚIEI

Biblioteca Județeană George Barițiu Brașov a evoluat de la stadiu! de “bibliotecă tradițională” reprezentată prin spațiu, colecții și împrumutul de carte la stadiul de “bibliotecă hibridă” în care pe lângă serviciile tradiționale sunt importante informația, serviciile de informare și folosirea bibliotecii de la distanță. Utilizatorul poate alege serviciul și mijlocul de utilizare care îi este cel mai convenabil.

A) DATE DESPRE ACTIVITATEA, BUGETUL ȘI SPECIFICUL INSTITUȚIEI

III.l. Obiectul de activitate

în calitatea sa de instituție publică de cultură Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov are ca obiect de activitate instruirea și formarea continuă a comunității brașovene, prin serviciile oferite gratuit și fără discriminare, biblioteca fiind cel mai important serviciu civil de informații al județului.

 • III.2. Structura existentă

III.2.1. Scurt istoric și prezent.

Prima bibliotecă publică brasoveană care a funcționat pe baza unui regulament a fost creată în anul 1835, în cadrul Casinei Române. Fondul de carte a trecut apoi parțial în patrimoniul Bibliotecii ASTRA. Această Asociație culturală transilvană a avut inițiativa deschiderii în anul 1930 a bibliotecii publice „Dr. Alexandru Bogdan“, cu sediul într-o veche și frumoasă clădire construită în anul 1888 - Casa Baiulescu.

Sediul central al Bibliotecii Județene, situat pe B-dul Eroilor nr. 35, se află din 1969 în clădirea construită în perioada 1926-1928, drept sediu al Camerei de Comerț, într-un cadru natural de o mare frumusețe, lângă centrul istoric al Brașovului și în apropierea drumului spre Poiana-Brașov. în spațioasele încăperi s-au instalat după 1948 reprezentații ARLUS, care au amenajat un cinematograf în fosta sală de conferințe. Se difuzau filme cu Stalin, iar în camerele care prisoseau se editau ziare obediente regimului.

Din 1992 Biblioteca Județeană Brașov poartă numele lui George Barițiu, pedagog, om politic, istoric si ziarist, întemeietorul presei românești din Transilvania. Descendenții familiei Mureșianu au donat bibliotecii publice din Brașov aproape toate numerele din ziarul Gazeta de Transilvania, precum și mii de cărți. Periodicul ardelean apăruse aproape neîntrerupt între 1838-1945, iar reprezentanții ilustrei familii doreau să pună la adăpost cea mai bogată colecție din România, aparținând chiar redacției. Toate aceste valori au fost transportate în timpul nopții, cu complicitatea directorului de atunci al bibliotecii (Ion Colan), „recompensat” ulterior de autorități cu ani de pușcărie (Țara Bărsei, Brașov, 2003, p. 12). Gestul a fost unul precipitat, întrucât autoritățile sugeraseră urmașilor Mureșenilor să le predea la fabrica de hârtie la Zărnești, pentru a fi topite. Ca o ironie a sorții fabrica era întemeiată de George Barițiu, primul redactor al Gazetei de Transilvania.

O serie de biblioteci ale unor instituții indezirabile (inclusiv eclesiastice) au fost aduse în biblioteca publică din Brașov, ștampilele din cuprinsul lor atestând proveniența în 1963 biblioteca avea peste 160 de mii de volume, în 1985 peste jumătate de milion, iar în prezent aproape 800 de mii, numărându-se printre primele 20 de biblioteci din România prin numărul de unități de bibliotecă.

In prezent Biblioteca Județeană Brașov are personalitate juridică și funcționează în subordinea Consiliului Județean Brașov. Ca bibliotecă de drept public își desfășoară activitatea în baza Legii bibliotecilor nr. 334/31.05.2002, cu modificările uterioare, a Constituției României și legilor țării, a hotărârilor Consiliului Județean Brașov și funcționează potrivit Regulamentului propriu de organizare și funcționare aprobat de Consiliul Județean Brașov. Biblioteca funcționează ca instituție bugetară, cu bază materială și resurse financiare asigurate de Consiliul Județean Brașov. Pentru municipiul Brașov biblioteca îndeplinește și funcția de bibliotecă publică municipală și poate fi finanțată de către Consiliul Local al municipiului Brașov. Biblioteca poate fi finanțată și de alte persoane juridice de drept public sau privat, precum și de persoane fizice prin donații, sponsorizări sau alte surse legale de venituri. Biblioteca oferă utilizatorilor persoane fizice sau juridice, servicii gratuite dar poate oferi și servicii pentru care se percep taxe stabilite în condițiile legii și aprobate de Consiliul Județean Brașov.

 • III.3. Personalul și Conducerea

III.3.1. Personalul:

Conform prevederilor Legii biliotecilor nr.334/2002 cu modificările ulterioare, personalul bibliotecii județene este normat după cum urmează:

Categoria de personal Criterii de normare

 • - Director general1 2) - un post/unitate

 • - Director de specialitate2) - un post/unitate

 • - Director economic2) - un post/unitate

 • - Director2) - un post/unitate

 • - Director adjunct de specialitate2)- un post/unitate

 • - Director adjunct economic2) - un post/unitate

 • - Bibliotecar și alte categorii ale personalului de specialitate - un post de la 5000-7000 de locuitori ai județului potrivit prevederilor legale.

Indicatorul utilizatorilor de informații din biblioteca publică reprezintă 5% și maximum 10% din numărul de locuitori ai comunității, în condițiile respectării standardelor din prezenta lege.

Personalul este format din: personal de conducere, personal de specialitate, personal administrativ și de întreținere. Structura organizatorică la Biblioteca Județeană Brașov se stabilește de către manager și se aprobă de Consiliul Județean Brașov.

Din analiza organigramelor și statelor de funcții în perioada 2009-2010, aprobate prin hotărâri ale Consiliului Județean Brașov, se constată schimbări, care din anul 2005 nu s-au mai produs, la nivelul numărului de posturi aprobate pe fiecare categorie: total personal, personal de conducere, personal de specialitate, personal administrativ și de întreținere. Biblioteca județeantă avea în 2009 un număr total de 114 posturi aprobate, din care 17 de conducere, 88 de specialitate și 26 de întreținere și administrativ. în urma restucturării a 21 de posturi în august 2010 biblioteca a rămas cu 93 de posturi aprobate, din care 13 personal de conducere (trei directori, 8 șefi de servicii și 2 de birou), iar 80 personal de specialitate, de întreținere și administrativ. în anul în curs, 2011, au mai fost reduse încă patru posturi în luna februarie: un șef serviciu gradul II, unul de casier, de la compartimentul Financiar-Contabil, unul de îngrijiror și un post de bibliotecar gradul I, vacant în cadrul serviciului de Relații Externe, astfel încât biblioteca are în prezent un număr de 89 de posturi aprobate. Un număr de un salariat este cu jumătate de normă, iar un număr de doi au contracte de muncă pe perioadă determinată, până la întoarcerea din concediu pentru îngrijire copil până la doi ani. La începutul anului 2013, așa cum rezultă din statul de funcții Biblioteca Județeană Brașov are un director S II, un director adjunct de specialitate S II, un director adjunct economic Sil, 7 șefi de servicii S II, doi șefi de birou S II, un consilier juridic S I, un economist S I, un tehnoredactor S II, un 10 bibliotecari S I A, 15 bibliotecari S I, 14 bibliotecari S II, 6 bibliotecari SSD I, 2 bibliotecari SSD II, 1 bibliotecar SSD III, 5 bibliotecari M I A, 4 bibliotecari M I, un ajutor analist M I A, 3 referenți M I A, un casier M, 5 îngrijitori, 2 muncitori I, din care unul cu jumătate de normă, 5 muncitori II, un total de 89 de posturi, din care 71 personal de specialitate, 6 personal administrativ, 12 personal de întreținere, 12 personal de conducere, din care 3 directori, 7 șefi de servicii și 2 șefi de birou.

Nr crt.

Posturi

2010

2011

2012

2013

1

Total

114

93

89

89

2

Personal de specialitate

88

73

71

71

3

Personal administrativ și de întreținere

26

20

18

18

4

Personal de conducere

17

13

12

12

HI 3.2. Conducerea instituției:

Biblioteca Județeană Brașov este condusă de un manager, în baza unui contract de management încheiat cu Consiliul Județean Brașov, în conformitate cu legislația în domeniu și doi directori adjuncți, conform prevederilor legii bibliotecilor nr.334/2002. Directorul bibliotecii răspunde de organizarea și funcționarea bibliotecii pe baza Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare a instituției, elaborate în condițiile legii și aprobate de către Consiliul Județean Brașov. Directorul este ordonator terțiar de credite și reprezintă instituția în relațiile cu persoane fizice sau juridice.

Principalele atribuții ale directorului sunt:

 • - reprezintă instituția in relațiile cu Consiliul Județean, sub a cărui autoritate finctioneaza;

 • - reprezintă instituția in raporturile cu Ministerul Culturii si Cultelor, ANBPR, cu bibliotecile județene si organele locale;

 • - Stabilește normele si strategia activitatii de ansamblu a bibliotecii;

 • - conduce in conformitate cu legislația in vigoare întreaga activitate a instituției;

 • - urmărește permanent si verifica realizarea indicatorilor de performanta propuși;

 • - urmărește permanent încadrarea in bugetul de cheltuieli aprobat si ia masuri pentru eliminarea cheltuielilor ineficiente sau inoportune;

 • - răspunde de utilizarea eficienta a resurselor umane, prin buna organizare a activitatii in toate sectoarele si de utilizarea eficienta a resurselor materiale existente;

 • - întocmește Programul anual de activitate a bibliotecii,Organigrama si Statul de funcții si le supune aprobării Consiliului Județean

 • - întocmește proiectul de buget al instituției si il si il supune aprobării Conililui Județean;

 • - întocmește raportul anual de evaluare a activitatii precum si strategia de dezvoltare pentru perioada următoare pe care le prezintă Consiliului județean;

Managementul în instituție este bazat pe structura ierarhică cuprinsă în organigramă, fiecare șef ierarhic având delegate limitele de competență, stabilite prin fișele postului. în conformitate cu prevederile art. 50 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002 conducerea bibliotecii de drept public și ordonatorul principal de credite sunt obligați să asigure formarea profesională continuă a personalului de specialitate, alocând în acest scop minimum 5% din totalul cheltuielilor de personal prevăzute prin buget. Cursurile de formare profesională inițială și continuă a bibliotecarilor din bibliotecile publice sunt organizate de Centrul pentru Formare, Educație Permanentă și Management în Domeniul Culturii din subordinea Ministerului Culturii și Cultelor, cu consultarea asociațiilor profesionale de profil. Din 2011 este abilitată și asociația profesională a bibliotecarilor din bibliotecile publice, ANBPR, Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, precum și formatorii bibliotecii, atestatați.

Activitatea managerului este sprijinită de Consiliul de administrație, organism care nu are un rol deliberativ, ci doar unul consultativ, conform legii bibliotecilor nr. 334/2002. Consiliul de administrație funcționează în baza Regulamentului de organizare și funcționare al bibliotecii și este prezidat de director. Din acest consiliu fac parte directorii, precum și o parte din șefii de serviciu, iar acest consiliu se întrunește periodic, în primul rând pentru a aproba bugetul propus de director, dar și regulamente. în cadrul bibliotecii funcționează un Consiliu științific, ca organ de specialitate cu rol consultativ în domeniul activității culturale, de cercetare științifică și dezvoltarea colecțiilor, cuprinzând bibliotecari, specialiști în domeniul cărții și al biblioteconomiei. Se întrunește periodic, este prezidat de director și aprobă strategiile de dezvoltare pe diferite compartimente, precum și propunerile de editare a unor publicații. în cadrul bibliotecii Județene George Barițiu Brașov există și un număr de mai multe comisii, care se ocupă de activatea de achiziție de publicații, casarea lor, inventariere, ultimele având doar carcater termporar, cât durează inventarul unei anumite gestiuni.

Principalele atribuții ale conducerii sunt prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al instituției aprobat prin HCJBV nr. 224/2012, anexa nr. 1 a caietului de obiective.

 • 111.3.2.1 Criteriile după care s-a efectuat evaluarea managerială a instituției publice de cultură au fost cele prevăzute de Ordonanța Guvernului nr.26 / 2005, iar evaluarea managerială din anul 2011 s-a efectuat conform criteriilor prevăzute în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 189 /2008, aprobată prin Legea nr. 269/2009.

 • 111.3.2.1 Evoluția criteriilor de performanță ale conducerii instituției între anii 2011-2012:

  Nr. crt

  Criterii de performanță

  2009

  2010

  2011

  2012

  1.

  Completarea colecțiilor

  4000 titluri

  4100 titluri

  4200 titluri

  4300 titluri

  2.

  Conferință internațională Biblio

  Da

  Da

  Da

  Da

  3..

  Număr de activități/programe de educație permanentă, inclusiv de formare profesională continuă

  7

  9

  11

  14

  4.

  Studii/cercetari/activități de

  documentare/monografii/bibliografii/lucrărieditate

  3

  4

  5

  6

  5.

  Evidența patrimoniului: clasare.informatizare. baze de date(după caz)

  Da

  Da

  Da

  Da

  6.

  Programul de informatizare și acces Internet susținut de Fundația Bill & Melinda Gates

  2 biblioteci

  8 biblioteci

  10 biblioteci

  12 biblioteci

  7.

  Perfecționarea personalului

  -număr de angajați care au urmat forme de perfecționare certificate

  15

  20

  23

  25

III. 3.2.2 Alte informații despre secții și filiale

Biblioteca Județeană Brașov are două sedii centrale și 6 filiale în municipiul reședință de județ. Este organizată pe servicii, birouri, compartimente, secții și puncte de lucru, așa cum rezultă și din organigrama aprobată anual de Consiliul Județean Brașov.

 • 1) Serviciul împrumut -Carte Adulți este secția bibliotecii cu cel mai mare număr de utilizatori, care asigură împrumutul la domiciliu și un fond de carte din toate domeniile cunoașterii.

 • 2) Serviciul relații cu publicul și comunicarea colecțiilor asigură studiul în sălile de lectură a tuturor documentelor care nu pot fi împrumutate (cărți și periodice), împrumutul interbibliotecar, accesul la internet gratuit și baze de date pentru toți utilizatorii pe calculatoarele bibliotecii, fiind totodată și deținătorul depozitului legal județean.

 • 3) Biroul de informare bibliografică, colecții speciale și redacție revista Astra prelucrează presa locală și centrală alcătuind bibliografia Brașovului, valorifică patrimoniul prin studii și cercetări, mediatizează activitățile bibliotecii, coordonează programul Biblionet la nivel județean, deține carte veche românească și străină și editează revista de cultură a Consiliului Județean, Astra, cu suplimentele ei.

 • 4) Serviciul prelucrarea și dezvoltarea colecțiilor, precum și de referințe asigură sporirea patrimoniului prin achiziții de documente, asigură prelucrarea biblioteconomică curentă și retrospectivă a acestora, precum și informații utilizatorilor

 • 5) Serviciul relații externe și mediatecă asigură împrumutul la domiciliu a cărților în limbile franceză și engleză, coordonează mediateca (cărți din domeniul artei și muzicii, materiale audio-vizuale ce pot fi împrumutate la domiciul), centrul cultural maghiar, precum și manifestările științifice cu participare internațională organizate de bibliotecă sau la care instituția participă.

 • 6) Serviciul de informare și formare continuă asigură informarea comunitară, coordonează filiala de împrumut pentru copii, mediateca și jucărioteca destinată acestora, elaborează proiecte cu finațare externă, asigură cursuri de formare pentru toate categoriile de utilizatori, precum și formarea profesională a angajaților instituției.

 • 7) Serviciul informatizare întreține rețeaua de calculatoare, servere și alte periferice, coordonează filiala filiala 5, aflată în apropierea Universității Transilvania bibliobusul, generează rapoarte statistice, asigură înscrierea utilizatorilor, îndrumarea în folosirea resurselor bibliotecii și întreține situl de internet al bibliotecii. Totodată, coordonează metodologic bibliotecile din județul Brașov.

 • 8) Compartimentul filiale cuprinde filialele 1 (cartier Craiter), 2 (cartier Noua), 3 și 4 (cartie Astra) și asigură împrumutul la domiciul pentru adulți și tineret în zonele pe care le deservesc, dar în același timp organizează expoziții tematice și aniversare.

 • 9) Serviciul achiziții publice și administrativ coordonează achiziția bunurilor și serviciilor necesare funcționării instituției, se ocupă cu întreținerea spațiilor bibliotecii, cu transportul, precum și cu arhivarea documentelor instituției.

 • 10) Compartimentul financiar-contabil, compartimentele juridic, resurse umane și secretariat asigură desfășurarea bunei activități a tuturor celorlalte servicii și birouri, sprijină managementul instituției și comunicarea cu alte instituții.

UI.4. Bugetul

In perioada de la 1.01.2008 la 31.12.2008:

 • a) au fost prevăzuti si realizați indicatorii economici din tabelul de mai jos:

  Nr crt.

  Categorii

  Prevăzut

  Realizat

  1

  Venituri proprii (totalitatea surselor atrase)

  15.000

  15.000

  2

  Subvenții/Alocații

  3.784.170

  3.691.941

  3

  Cheltuieli de întreținere, din care: - cheltuieli de capital: investiții

  727.350

  120.000

  690.528

  119.862

  4

  Cheltuieli de personal, din care: - cheltuieli cu colaboratorii

  2.706.820

  2.689.664

  5

  Cheltuieli pe beneficiar, din care:

  • - din subvenție

  • - din venituri proprii/surse atrase

  73.20

  72.91

  0,29

  71.43

  71.14

  0,29

  6

  Alte categorii

 • b) gradul de acoperire din surse atrase si/sau din venituri proprii a cheltuielilor instituției (%): 0.406%

 • c) veniturile proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituției, pe categorii de bilete/tarife practicate: preț întreg/preț redus/bilet profesional/bilet onorific,

abonamente, cu menționarea celorlalte facilități practicate: total - ...0.... lei

 • - veniturile proprii realizate din alte activități ale instituției: total - 15.000 lei

 • - veniturile realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte autorități: total ...0.... lei;

 • d) gradul de creștere a surselor atrase si/sau a veniturilor proprii în totalul veniturilor (%):......;

 • e) ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor: 72,85%;

 • f) ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total: 3,25%;

 • g) gradul de acoperire a salariilor din subvenție, alocații (%): 100%;

 • h) ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decît contractele de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte si convenții

civile): ...0.....;

 • i) cheltuieli pe beneficiar, din care: 71.43 lei

 • - dm subvenție, alocație: total -71.14 lei;

 • - din venituri proprii: total -0.29 lei.

In perioada de la 1.01.2009 la 31.12.2009:

 • a) au fost prevăzuti si realizați indicatorii economici din tabelul de mai jos:

  Nr crt

  Categorii

  Prevăzut

  Realizat

  1

  Venituri proprii (totalitatea surselor atrase)

  15.750

  12.580

  2

  Subventii/Alocatii

  4.800.780

  3.507.092

  3

  Cheltuieli de întreținere, din care: - cheltuieli de capital: investiții

  621.480

  120.000

  565.369

  119.862

  4

  Cheltuieli de personal, din care: - cheltuieli cu colaboratorii

  4.006.600

  2.934.788

  5

  Cheltuieli pe beneficiar, din care:

  • - din subvenție

  • - din venituri proprii/surse atrase

  104,30

  103,96

  0,34

  76,22

  75,95

  0,27

  6

  Alte categorii

 • b) gradul de acoperire din surse atrase si/sau din venituri proprii a cheltuielilor instituției (%): 0.358%

 • c) veniturile proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituției, pe categorii de bilete/tarife practicate: preț întreg/preț redus/bilet profesional/bilet onorific,

abonamente, cu menționarea celorlalte facilități practicate: total - ...0.... lei

 • - veniturile proprii realizate din alte activități ale instituției: total -12.580 lei

 • - veniturile realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte autorități: total ...0.... lei;

 • d) gradul de creștere a surselor atrase si/sau a veniturilor proprii în totalul veniturilor (%):......;

 • e) ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor: 83.68%;

 • f) ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total: 0%;

 • g) gradul de acoperire a salariilor din subvenție, alocații (%): 100%;

 • h) ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte si convenții

civile): ...0.....;

 • i) cheltuieli pe beneficiar, din care: 76.22 lei

 • - din subvenție, alocație: total -75.95 lei;

 • - din venituri proprii: total -0.27 lei.

In perioada de la 1.01.2010 la 31.12.2010:

a) au fost prevăzuti si realizați indicatorii economici din tabelul de mai jos:

Nr crt

Categorii

Prevăzut

Realizat

1

Venituri proprii (totalitatea surselor atrase)

15.750

11.817

2

Subventii/Alocatii

3.509.470

3.338.513

3

Cheltuieli de întreținere, din care: - cheltuieli de capital: investiții

568.120

237.000

538.944

215.477

4

Cheltuieli de personal, din care: - cheltuieli cu colaboratorii

2.431.400

2.347.308

5

Cheltuieli pe beneficiar, din care:

 • - din subvenție

 • - din venituri proprii/surse atrase

76,34

76,00

0,34

72,57

72,30

0,27

6

Alte categorii

 • b) gradul de acoperire din surse atrase si/sau din venituri proprii a cheltuielilor instituției (%): 0.354%

 • c) veniturile proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituției, pe categorii de bilete/tarife practicate: preț întreg/preț redus/bilet profesional/bilet onorific,

abonamente, cu menționarea celorlalte facilități practicate: total - ...0.... lei

 • - veniturile proprii realizate din alte activități ale instituției: total - 11.817 lei

 • - veniturile realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte autorități: total ...0.... lei;

 • d) gradul de creștere a surselor atrase si/sau a veniturilor proprii în totalul veniturilor (%):......;

 • e) ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor: 70.31%;

 • f) ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total: 6.45%;

 • g) gradul de acoperire a salariilor din subvenție, alocații (%): 100%;

 • h) ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte si convenții

civile): %;

 • i) cheltuieli pe beneficiar, din care: 72.57 lei

 • - din subvenție, alocație: total -72.30 lei;

 • - din venituri proprii: total -0.27 lei.

In perioada de la 1.01.2011 la 31.12.2011:

a) au fost prevăzuti si realizați indicatorii economici din tabelul de mai jos:

Nr crt.

Categorii

Prevăzut

Realizat       1

1

Venituri proprii (totalitatea surselor atrase)

11.500

10 450

2

Subventii/Alocatii

3 071 390

2 929 642

3

Cheltuieli de întreținere, din care:

- cheltuieli de capital: investiții

532.210

230.000

512.372

149.451

4

Cheltuieli de personal, din care:

- cheltuieli cu colaboratorii

1 913 180

1 880 750

5

Cheltuieli pe beneficiar, din care:

 • - din subvenție

 • - din venituri proprii/surse atrase

131,03

130,57

0,46

6

Alte categorii

 • b) gradul de acoperire din surse atrase si/sau din venituri proprii a cheltuielilor instituției (%):

0,34 %

 • c) veniturile proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituției, pe categorii de bilete/tarife practicate: preț întreg/preț redus/bilet profesional/bilet onorific,

abonamente, cu menționarea celorlalte facilități practicate: total - ...0.... lei

 • - veniturile proprii realizate din alte activități ale instituției: total - lei

 • - veniturile realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte autorități: total ...0.... lei;

 • d) gradul de creștere a surselor atrase si/sau a veniturilor proprii în totalul veniturilor (%):......;

 • e) ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor: 64,19%

 • f) ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total: 5,10%

 • g) gradul de acoperire a salariilor din subvenție, alocații (%): 100%;

 • h) ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte si convenții civile): %;

 • i) cheltuieli pe beneficiar, din care: 131,03 lei

 • - din subvenție, alocație: total - 130,57 lei:

 • - din venituri proprii: total - 0,46 lei.

111.5. Programele

Biblioteca Județeană George Barițiu din Brașov a lansat în anul 2011 un număr de 19 programe, mari, mici și mijlocii, care au reușit să o facă cunoscută în țară și peste hotare. Toate aceste programe propuse au l’osl realizate, cheltuindu-se sumele alocate prin buget din partea ordonatorului principal de credite. Consiliul Județean Brașov.

111.6. Situația programelor

La data de 31 decembrie 2011 în Biblioteca Județeană George Barițiu Brașov se prezintă conform tabelului de mai jos:

-lei -

Nr. crt.

Denumirea programului

Tip proiect

Denumirea proiectului

Deviz estimat de cheltuieli

Deviz realizat de cheltuieli

1.

Completarea colecțiilor

mare

Achiziție prin Finanțare bugetară

126.000

119.612

mare

Parteneriat Biblioteca

2.

Conferință internațională Biblio 2011

Universității Transilvania Brașov

28.000

27.450

3..

Editarea Revistei Astra

mare

Revista de istorie

305.000

298.181

Supliment literar

4.

Interferențe culturale

mare

Parteneriat cu asociația Brassai

20.000

19.864

5.

Conferința internaționala IFLA

mijlociu

Reprezentarea

4.500

4.351

ANBPR România

6.

Biblioteca despre bibliotecă

mijlociu

Editarea volumului George Moroianu-Alexandru Vaida Voevod

3.000

2.200

7.

Biblioteca în secolul XXI

mare

Conferința Națională ANBPR

10.000

10.000

8

Serile Barițiu

mic

Ciclu de dezbateri despre modernitate

1.000

872.65

9

Universul artelor

mic

Convorbiri despre muzică

3.000

2.917,06

Clubul de jazz

10

Săptămâna națională a bibliotecilor

mic

Dezbateri legate de ziua internațională a cărții

1.000

947,25

11

Sărbătoarea Paștelui

mic

Workshop

1.000

987,11

12

Multicularitate in spațiul bibliotecii

mijlociu

Aniversări culturale internaționale

5.000

4.970,94

13

Ziua internațională a copilului

mic

Jocuri interactive

500

497,51

14

Biblioteci în dialog

mijlociu

Proiecte bilaterale cu bibliotecii din afara țârii

6.000

6.000

15

Expoziții tematice

mic

Aniversări naționale

500

441,74

16

Viața culturală a satului

mic

Seara filmului la

1.500

1.430,21

sate

17

Anul european

mic

Anul internațional al voluntariatului

1.000

956,82

18

Sărbătoarea Crăciunului

mic

Workshop

1.000

999,85

19

Memoria Brașovului prin ochii aparatului de filmat

mijlociu

Film documentar

4.000

4.000

Total

mici

9

522.000

506.681,85

mijlocii

5

mari

5

B) REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL INSTITUȚIEI

Regulamentul de organizare și funcționare al instituției este aprobat prin Hotărârea Consiliul Județean Brașov nr.224/2012 anexa nr. 1 la prezentul caiet de obiective.

IV. SARCINI ȘI OBIECTIVE PENTRU MANAGEMENT

IV.l. Sarcini pentru perioada 2013-2016

Pentru următorii trei ani managerul va avea următoarele sarcini:

 • - să elaboreze și să propună spre aprobare autorității proiectul de buget, organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare al instituției;

 • - să decidă asupra modului de utilizare a bugetului aprobat al instituției, conform prevederilor contractului de management, cu respectarea prevederilor legale, fiind ordonator de credite pentru bugetul acesteia;

 • - să selecteze, să angajeze și să concedieze personalul salariat, în condițiile legii;

 • - să negocieze clauzele contractelor de muncă, în condițiile legii;

 • - să negocieze clauzele contractelor încheiate conform prevederilor legale în vigoare;

 • - să dispună, în funcție de rezultatele evaluării performanțelor profesionale ale salariaților, menținerea, diminuarea sau creșterea drepturilor salariale ale acestora, precum și alte măsuri legale ce se impun;

 • - să reprezinte instituția în raporturile cu terții;

 • - să încheie acte juridice în numele și pe seama instituției, în limitele de competență stabilite prin contractul de management;

 • - să răspundă pentru modul în care înfăptuiește actele de administrare și gestionare a bunurilor materiale, a resurselor financiare și a celor de personal;

 • - să îndeplinească toate obligațiile care derivă din proiectul de management, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean Brașov, respectiv cele prevăzute în legislația în vigoare și în reglementările care privesc funcționarea instituției;

 • - să transmită către Consiliul Județean Brașov, conform dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 189/2008, aprobată prin Legea nr.269/2009, rapoartele de activitate / raportul final și toate comunicările necesare.

-atragerea de finanțări, respectiv cofinanțări naționale și internaționale, sponsorizări, în vederea completării efortului financiar bugetar;

 • - repartizarea membrilor colectivului de conducere a sarcinilor și responsabilităților în funcție de sarcinile din proiectul de anagement conform cu specialitatea, competența și experiența fiecăruia;

-organizarea și asigurarea condițiilor și climatului de muncă necesar realizării sarcinilor din proiectul de management;

 • - revizuirea continuă a performanțelor instituției în raport cu mediul intern și extern;

 • - identificarea numărului și naturii factorilor mediului extern cu impact asupra instituției în scopul desfășurării în condiții optime a activității;

 • - elaborarea planurilor anuale ale instituției în vederea îndeplinirii obiectivelor pe baza proiectului de management;

 • - instruirea personalului implicat în organizarea programelor de educație permanentă;

 • - continuarea parteneriatelor cu școli și licee pentru realizarea programelor de educație permanentă;

 • - inițierea programelor de educație a adulților la secții și filiale;

 • - realizarea proiectelor cultural-educative la secțiile pentru copii;

 • - instituirea metodei mentoratului pentru instruirea noilor angajați

 • - realizarea de studii privind nevoile de informare ale utilizatorilor și nonutilizatorilor;

 • - relizarea unei campanii de atragere a noi segmente de utilizatori cu ocazia unor manifestări de anvergură din municipiu;

-realizarea de conferințe pe diverse teme si publicarea lor in volum;

- constituirea, organizarea, dezvoltarea și conservarea colecțiilor enciclopedice reprezentative de cărți, periodice și alte documente grafice și audiovizuale, precum și alte materiale purtătoare de informații, care-i permit să îndeplinească funcții culturale și educațional - științifice, precum și asigurarea egalității accesului la informații și prestarea de servicii culturale prin valorificarea bazei informaționale proprii;

-coordonarea metodologică a activității bibliotecilor din județul Brașov;

-organizarea, în condițiile legii, a Depozitului legal pentru activitatea editorială de la nivelul județului

-dezvoltarea și diversificarea permanentă a bazei de date pentru valorificarea căreia organizează cataloage și alte instrumente de comunicare a colecțiilor, în sistem tradițional și informatizat;

IV.2. Obiective pentru perioada 2013-2016

Obiectivul principal al managerului pentru următorii ani , va fi dezvoltarea Bibliotecii Județene urmărind :

 • a) Managementul resurselor umane, privind:

 • - conducerea,

 • - personalul,

Obiectiv: asigurarea, dezvoltarea, motivarea și menținerea resurselor umane în cadrul instituției în vederea realizării cu maximă eficiență a obiectivelor acesteia și satisfacerii nevoilor angajaților.

 • (i) Conducerea - rolul managerului:

 • 1. creșterea eficienței și eficacității personalului;

 • 2. reducerea absenteismului, a fluctuațiilor de personal; identificarea și soluționarea conflictelor;

 • 3. creșterea satisfacției în muncă a angajaților;

 • 4. asigurarea condițiilor privind formarea și perfecționarea angajaților, în scopul dezvoltării competențelor cheie care să permită acestora să performeze sarcini aferente unor posturi prezente sau viitoare, potrivit prevederilor legale;

4. creșterea capacității de inovare, rezolvare a problemelor și dezvoltarea instituției.

 • (ii) Personalul - planificarea resurselor umane are în vedere asigurarea:

 • 1. oamenilor potriviți;

 • 2. în numărul necesar;

 • 3. cu cunoștințele, abilitățile și experiența necesare;

 • 4. în posturile potrivite;

 • 5. la locul și timpul potrivit;

 • 6. cu un cost adecvat.

Analiza organizării instituției și propunerile de restructurare/reorganizare a acesteia vizează corelarea, într-o manieră integrată, a politicilor și sistemelor privind resursele umane cu misiunea și strategia instituției.

 • b) Managementul economico-financiar, privind:

 • - bugetul de venituri (subvenții/alocații, surse atrase/venituri proprii);

 • - bugetul de cheltuieli (personal: contracte de muncă/convenții/contracte încheiate în baza legilor speciale;

bunuri și servicii;

 • -   cheltuieli de capital, cheltuieli de întreținere; cheltuieli pentru reparații capitale.

Obiectiv: Previzionarea evoluției financiare a instituției raportat la perioada de management, corelată cu resursele financiare necesare de alocat din subvenții/alocații bugetare acordate instituției de către Consiliul Județean

Bugetul de venituri (subvenții/alocații, surse atrase/venituri proprii) - vor fi avute în vedere: -creșterea veniturilor proprii și a surselor atrase în totalul bugetului de venituri al instituției; -proiecția ponderii subvențiilor/alocațiilor în totalul bugetului de venituri al instituției;

-proiecția evoluției veniturilor proprii realizate din activități conexe ori complementare activității de bază;

-previzionarea evoluției veniturilor propuse a fi atrase, cu menționarea surselor vizate.

Bugetul de cheltuieli (personal: contracte de muncă/convenții/contracte încheiate în baza legilor speciale; bunuri și servicii; cheltuieli de capital, cheltuieli de întreținere; cheltuieli pentru reparații capitale) - vor fi avute în vedere:

 • - măsuri de eficientizare a cheltuielilor;

 • - proiecția cheltuielilor efectuate din subvenții/alocații bugetare;

 • - previzionarea evoluției cheltuielilor (separat pentru cheltuieli de personal și cheltuieli de bunuri și servicii) în totalul cheltuielilor și definirea surselor și procentelor de finanțare;

 • - previzionarea cheltuielilor de capital ale instituției și definirea surselor și procentelor de finanțare;

 • - proiecția evoluției costurilor aferente proiectelor și programelor propuse, prin realizarea de previziuni financiare privind investițiile preconizate în proiecte, pe întreaga perioadă de management.

c) Managementul administrativ, următoarele:

 • - modificarea/completarea documentelor interne de organizare și funcționare;

 • - reglementări prin acte normative.

Obiectiv: întărirea capacității instituționale și de administrare a programelor, acțiunilor și activități lor cultural -educative;

-Modificarea/completarea documentelor interne de organizare și funcționare în concordanță cu obiectivele de dezvoltare a instituției și prevederile legale în domeniu;

-Reglementări prin acte normative - elaborarea unor propuneri ce vor fi incluse în proiecte de hotărâre vizând îmbunătățirea modului de administrare a instituției.

Managementul de proiect.

Obiectiv: elaborarea și implementarea unei strategii de dezvoltare instituțională - incluzând strategia culturală (artistică, după caz) - pentru întreaga perioadă de management; stabilirea principalelor obiective rezultate din strategia de dezvoltare; elaborarea și implementarea programelor și proiectelor pentru realizarea strategiei; prioritizarea activităților pentru atingerea obiectivelor stabilite prin strategie; realizarea unor parteneriate în plan intern și internațional care să conducă Ia realizarea obiectivelor.

IV. PERIOADA PENTRU CARE SE ÎNTOCMEȘTE PROIECTUL DE MANAGEMENT

Proiectul întocmit de candidat, în baza legii române, cu respectarea prevederilor din actele normative indicate în bibliografie, este limitat la un număr de maxim 35 de pagini + anexele , redactate cu font Times New Roman, mărime 12, la 1 Yz distanță și trebuie să conțină punctul de vedere al candidatului asupra dezvoltării și evoluției Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov.

La întocmirea proiectului se cere utilizarea termenilor în înțelesul definițiilor art. 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 189/2008, aprobată prin Legea nr.269/2009.

în evaluarea proiectului de management pentru următorii ani, se va urmări modul în care candidatul răspunde la obiectivele și sarcinile formulate în baza prevederilor art. 12 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2008, aprobată prin Legea nr.269/2009, având în vedere următoarele prevederi, care reprezintă totodată și criteriile generale de analiză și notare a proiectelor de management:

1. analiza socioculturală a mediului în care își desfășoară activitatea instituția și propuneri privind evoluția acesteia în sistemul instituțional existent;

 • 2.    analiza activității profesionale a instituției și propuneri privind îmbunătățirea acesteia;

 • 3.    analiza organizării instituției și propuneri de reorganizare și/sau restructurare, după caz:

 • 4.    analiza situației economico-financiare a instituției;

 • 5.    strategia, programele și planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituției, conform sarcinilor și obiectivelor formulate de autoritate;

 • 6.    previzionarea evoluției economico-financiare a instituției, cu menționarea resurselor financiare necesare, spre a fi alocate de către autoritate.

Proiectul de management constituie documentul de referință pentru evaluarea managementului. Proiectul, structurat obligatoriu pe modelul de mai jos, trebuie să conțină soluții manageriale concrete, în vederea funcționării și dezvoltării instituției, pe baza sarcinilor și obiectivelor.

VI. STRUCTURA PROIECTULUI DE MANAGEMENT

A. Analiza socioculturală a mediului în care își desfășoară activitatea instituția și propuneri privind evoluția acesteia în sistemul instituțional existent

 • a.l. instituții/organizații1 care se adresează aceleiași comunități;

 • a.2. participarea instituției în/la programe/proiecte europene/intemaționale3 4;

 • a.3. cunoașterea5 activității instituției în/de către comunitatea beneficiară al acestora;

 • a.4. acțiuni întreprinse pentru îmbunătățirea promovării/activități PR/slrategii media;

a.5. reflectarea instituției în presa de specialitate6;

a.6. profilul/portrelul beneficiarului actual;

 • - analiza datelor obținute;

 • - estimări pentru atragerea altor categorii de beneficiari7;

a.7. beneficiarul-țintă al activităților instituției:

 • - pe termen scurt;

 • - pe termen lung;

a.8. descrierea modului de dobândire a cunoașterii categoriilor de beneficiari (tipul informațiilor: studii, cercetări, alte surse de informare);

a.9. utilizarea spațiilor instituției8;

 • a. 10. propuneri de îmbunătățiri ale spațiilor: modificări, extinderi, reparații, reabilitări, după caz.

B. Analiza activității profesionale a instituției și propuneri privind îmbunătățirea acesteia:

 • b. l. analiza programelor/proiectelor instituției;

 • b.2. analiza participării la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. (în țară, la nivel național/internațional, în U.E. după caz alte state):

 • b.3. analiza misiunii actuale a instituției: ce mesaj poartă instituția, cum este percepută, factori de succes și elemente de valorizare socială, așteptări ale beneficiarilor etc.;

 • b. 4. concluzii:

 • - reformularea mesajului, după caz;

 • - descrierea principalelor direcții pentru îndeplinirea misiunii.

C. Analiza organizării instituției și propuneri de restructurare și/sau reorganizare, după caz:

 • c. l. analiza reglementărilor interne ale instituției și ale actelor normative incidente;

 • c.2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne și/sau ale actelor normative incidente;

 • c.3. funcționarea instituțiilor delegării responsabilităților: analiza activității consiliilor de conducere', după caz, ale celorlalte organe colegiale, propuneri de modificare a limitelor de competențe în cadrul conducerii instituției;

 • c. 4. analiză a nivelului de perfecționare a personalului angajat - propuneri privind cursuri de perfecționare9 10 pentru conducere și restul personalului.

D. Analiza situației economico-financiare a instituției:

 • d. l.analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate cu informații solicitate/obținute de la instituție:

 • - bugetul de venituri (subvenții/alocații, surse atrase/venituri proprii);

 • - bugetul de cheltuieli (personal: contracte de muncă/convenții/contracte încheiate în baza legilor speciale; bunuri și servicii; cheltuieli de capital, cheltuieli de întreținere; cheltuieli pentru reparații capitale);

 • d.2. analiza comparativă11 a cheltuielilor (estimate și, după caz realizate) în perioada/perioadele indicate în caietul de obiective, după caz, completate cu informații solicitate/obținute de la instituție:

  Nr. crt.

  Programul

  Tipul proiectului

  Denumirea

  proiectului12 13

  Deviz estimat

  Deviz realizat

  Observații, comentarii, concluzii

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  Proiecte mici

  Proiecte medii

  Proiecte mari

  total:

  total:

  total:

  total:

 • d.3. analiza gradului de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituției:

 • - analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituției, pe categorii de bilete/tarife practicate: preț întreg/preț redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu menționarea celorlalte facilități practicate;

 • - analiza veniturilor proprii realizate din alte activități ale instituției;

 • - analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte autorități publice locale;

 • d.4. analiza gradului de creștere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor;

d.5. analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor;

d.6. analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total;

d.7. analiza gradului de acoperire a salariilor din subvenție/alocație.

- ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte și convenții civile);

 • d. 8. cheltuieli pe beneficiar, din care:

 • - din subvenție;

 • - din venituri proprii.

E. Strategia, programele si planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituției, conform sarcinilor și obiectivelor formulate de autoritate :

 • e. l. prezentarea strategiei culturale (artistice, după caz) pentru întreaga perioadă de management;

 • e.2. programele propuse pentru întreaga perioadă de management cu denumirea și, după caz, descrierea11 fiecărui program, a scopului și țintei acestora, exemplificări;

 • e.3. proiecte propuse14 în cadrul programelor;

 • e. 4. alte evenimente, activități15, specifice instituției, planificate pentru perioada de management.

F. Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției, cu menționarea resurselor financiare necesare spre a fi alocate de către autoritate:

 • f. l. previzionarea evoluției economico-financiare a instituției pentru următorii ani, corelată cu resursele financiare necesare a fî alocat din bugetul Consiliului Județean Brașov:

 • - previzionarea evoluției cheltuielilor de personal ale instituției;

 • - previzionarea evoluției veniturilor propuse a fi atrase de către candidat, cu menționarea surselor vizate;

 • f.2. previzionarea evoluției costurilor, cuprinsă în anexa nr. 2, aferente proiectelor (din programele propuse) prin realizarea unei proiecții financiare privind investițiile preconizate în proiecte, cuprinsă în anexa nr. 3, pentru întreaga perioadă de management.

 • f.3. proiecția veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituției pe categorii de bilete/tarife practicate, cuprinsă în anexa nr. 4.

VII. Anexele nr. 1- 4 fac parte integranta din prezentul caiet de obiective.

CONSILIUL JUDEȚEAN

Anex© 1.


ȘCOALA POPULARA DE ARTE ȘI MESERII "T1BER1U BREDICEANU”BRAȘOV

APROBAT

CONSILI UjJj JUDEȚE AN BRAȘOV i \/^ j /

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

i

I

CAPITOLUL I :DISPOZIȚII GENERALE

Art.l.Prezentul regulament conține norme privind organizarea și funcționarea așezămintelor culturale respectiv ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE ȘI MESERII

"TIBERIU BREDICEANU”BRAȘOV.

Asezămintele culturale în sensul legii sunt instituții publice de cultură care desfășoară activități în domeniul educației permanente, organizate în afara sistemului național de învățământ formal ,în colaborare cu acesta ,avînd drept scop păstrarea și formarea culturii tradiționale .

Asezămintele culturale funcționează în subordinea autorităților administrației publice locale-Consiliul Județean Brașov.

Activitățile specifice așezămintelor culturale se desfășoară în temeiul prevederilor legale în vigoare ,în conformitate cu regulamentul cadru și normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului culturii și cultelor.

Acreditarea așezămintelor culturale pentru a desfășură activități de formare profesională continuă se face conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților ,aprobată cu modificări și completări prin 'Legea nr.375 /2002 republicată.

Activitățile pentru păstrarea și promovarea culturii tradiționale,precum și cele privind formarea unor deprinderi și abilități se finalizează cu obținerea unor diplome de absolvire emise sub girul Consiliului Județean Brașov,cu menționarea în mod distinct a denumirii programului.

Activitatea așezămintelor culturale(Școala Populară de Arte și Meserii ”TIBERIU BRED1CEANU” Brașov) este asigurată de către personalul de specialitate al instituției organizatoare ,cu statut de angajat permanent,personal de conducere,personal didactic suplinitor ,de personal didactic asociat ,didactic auxiliar,nedidactic sau după caz de experți din țară sau din străinătate.

Personalului de specialitate precum și personalului didactic care desfășoară activități de educație permanentă în școala populară de arte și meserii li se stabilește , nivelul de salarizare conform prevederilor :OUG. 118/28 decembrie 2006-Ordonanta de urgenta privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, Legii 53/2003-Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.284/2010-Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;Legea nr.285/2010 -Lege privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice; Legea 1/2011-Legea Educației Naționale,Legea nr.6372011-Lege privind încadrarea și salarizarea în anul 201 la personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ;

Coordonarea și îndumarea metodologică a activităților se fac de către Ministerul Culturii și Cultelor și Comisiilor de Cultură din cadrul Consiliului Județean Brașov.

Școala Populară de Arte si Meserii ”TIBERIU BREDICEANU” Brașov este instituție publică de cultură cu personalitate juridică ,cu profil de învățământ artistic și de însușire a meșteșugurilor tradiționale, care funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Brașov.

Școala populară funcționează ,în conformitate cu prevederile legislației romîne în vigoare, ale Normelor didactice elaborate de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, de Ministerul Culturii și Cultelor , cu prevederile propriului regulament de organizare și funcționare, conform prevederilor Hotaririlor și Dispozițiilor Consiliului Județean.

Art.2.Respectarea Regulamentului este obligatorie pentru specialiștii din cadrul școlilor populare de arte și meserii, pentru directori, personalul didactic de predare și instruire practică, personalul didactic auxiliar și nedidactic, elevi și părinți, (tutori legali) care vin în contact cu unitatea de învățământ.

CAPITOLUL II:SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.3. . Școala populară de arte și meserii funcționează, potrivit ,OUG. 118/28 decembrie 2006-Ordonanța de urgență privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, precum și a Hotărîrilor Consiliului Judeșean Brașov .

Școala populară inițiază și desfășoară programe de învățământ în domeniul educației permanente,culturii tradiționale și al creației populare ,urmărind cu consecventă:

 • •  păstrarea prin programele de școlarizare,a specificului zonal și al cerințelor populației pe care o deservește;

 • •  conservarea ,valorificarea și transmiterea valorilor morale,artistice și tehnice ale comunității locale,precum și ale patrimoniului cultural național și universal;

 • •   stimularea creativității și talentului;

 • •  învățarea și promovarea meșteșugurilor și îndeletnicirilor tradiționale;

 • •  cultivarea valorilor și autenticității creației populare contemporane și artei interpretative neprofesioniste în toate genurile-muzică,coregrafie,teatru,etc;

 • •  dezvoltarea schimburilor culturale pe plan județean,național și internațional;

Art.4 Pentru îndeplinirea obiectivelor sale școala populară are următoarele,atribuții principale;

 • a) organizează și desfășoară activități de învățămînt artistic, în toate domeniile(muzical,artă plastică,coregrafie, etc.) și de însușire a meșteșugurilor tradiționale:

-întocmește și asigură îndeplinirea planurilor anuale de școlarizare,în concordantă cu programa analitică elaborată de Ministerul Culturii și Cultelor;

-planifică activitatea instructiv -educativă a școlii;

 • b)  organizează și desfășoară activități cultural-artistice(spectacole,expoziții, tabere de creație,schimburi culturale,etc.);

 • c) promovează obiceiurile și tradițiile populare specifice zonei,precum și creația populară contemporană;

 • d) promovează tinere talente din rîndul propriilor cursanți;

 • e) inițiază,organizează,participă la concursuri și festivaluri județene,interjudețene și internaționale si poate avea propriile formații artistice;

 • f) asigură participarea la proiecte și schimburi culturale inteijudețene,naționale,internaționale;

 • g) organizează și realizează și alte activități în conformitate cu obiectivele instituției și cu respectarea prevederilor legale în vigoare..

Art.5.Prezentul   regulament stimulează unitățile de învățământ pentru a-și asuma responsabilități în diferite domenii de activitate,cu respectarea prevederilor legale.Pentru exercitarea atribuțiilor care îi revin și realizarea activităților specifice,școala populară colaborează cu instituții de specialitate,organizații neguvemamentale,persoane juridice de drept public sau privat,precum și cu persoane fizice,în vederea pregătirii ,prin programul propriu de școlarizare,a diferitelor categorii de populație,indiferent de sex,vârstă,religie,etc.

Art.6.Activitatea de instruire și educație din cadrul unităților de învățământ se desfasoară potrivit principiilor Declarației Universale a Drepturilor Omului ,ale Convenției cu privire la Drepturile Copilului și potrivit actelor normative generale și speciale .

Art.7 (1) Școlile populare de arte și meserii sunt organizate și funcționează în baza legislației generale și speciale,OUG. 118/28 decembrie 2006-Ordonanta de urgentă privind înființarea,organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, OG. 129/2000-Ordonanta gurvemului privind formarea profesională a adulților, Legii 53/2003-Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare ,Legea nr.284/2010-Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;Legea nr.285/2010 -Lege privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice; Legea 1/2011-Legea Educației naționale,Legea nr.63/2011-Lege privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ ,H.G.nr.286/2011 Regulament-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,Regulamentului de organizare și funcționare al unității aprobat de Consiliul Județean Brașov,a documentelor elaborate de Ministerul Educației Cercetării și Tineretului de Ministerul Culturii și Cultelor , a Deciziilor și Hotărîrilor Consilului Județean Brașov și a Regulamentului de ordine interioară al unități.

 • (2)Regulamentul de ordine interioară va cuprinde prevederile specifice personalității unității de învățământ și condițiilor concrete de desfășurare a activității în concordanță cu normele legale în materie.Acesta este avizat de Consiliul profesoral. După aprobare el trebuie respectat de tot personalul unității de învățământ, de elevi și părinți.

Art.8Jifvătămahtur școlilor'de artă'se organizează’ potrivit legii’cu frecvență de zi:

Art.9. Modalitățile de înființare și desființare ale școlilor populare de arte și meserii cît și formele și nivelurile de învățământ ale acestora sunt stabilite potrivit OUG. 118/28 decembrie 2006-Ordonanța de urgentă privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, Hotărîrilor Consiliului Județean precum și ale Ministerului Culturii și Cultelor.

Art.10 Potrivit legii,în incinta școlii populare de arte și meserii sunt interzise crearea și funcționarea oricăror formațiuni politice,desfășurarea activităților de propagandă politică și prozelitism religios,orice formă de activitate ce încalcă normele generale de moralitate și care pun în pericol sănătatea fizică sau psihică a elevilor.

Art.ll(l) Anul școlar începe Ia 1 septembrie și se încheie la 31 august din anul calendaristic următor.

 • (2)  Prin Ordin al M.E.C. se stabilește structura anului școlar(perioadele cursurilor, vacanței or).

 • (3) în situații obiective,bine întemeiate (epidemii,calamități naturale,etc)cursurile școlare pot fi suspendate pe o perioadă determinată.

 • (4) Suspendarea cursurilor școlare, se poate face după caz:la nivelul unității de învățământ,la cererea directorului cu aprobarea Consiliului Județean Brașov.

 • (5) Suspedarea temporară a cursurilor va fi urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei școlare. A ceste măsuri vor fi stabilite prin decizia directorului unității de învățământ și vor ti controlate de Consiliul Județean Brașov.

Art.12 Planurile de învățământ pentru disciplinele care se predau în școlile populare pezentate în anexă,care fac parte integrantă din prezentul Regulament de organizare și funcționare sunt aprobate de Consiliul Județean Brașov conform Hotărârii Nr.92/21.10.2004.

Art.13 Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” are sediul în Brașov Str.Lungă nr.l

CAPITOLUL III. ORGANIZAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

( Școala Populară de Arte și MeseriP’Tiberiu Brediceanu”)

De regulă unitatea de învățământ își recrutează cursanții din rîndul elevilor,studenților,intelectualilor,muncitorilor și alte categorii sociale în limita planului de școlarizare și al efectivelor maxime pe clasă stabilite de lege.

Art.l4.(l)In învățământul școlii populare de arte și meserii formațiunile de studiu cuprind grupe,clase sau ani de studiu conform planurilor de învățământ elaborate de de Consiliul Județean Brașov sau de Ministerul Culturii și Cultelor .

(2)Studiul disciplinelor de specialitate din învățământul de artă se realizează pe grupe sau individual potrivit PLANURILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT aprobate conform Hotarîrii Nr.92/21.10.2004 de Consiliul Județean Brașov sau a altor criterii stabilite de Ministerul Culturii și Cultelor

ArtlS.Consiliul Județean Brașov -Comisia de cultură poate stabili,prin reglementări specifice și alte discipline de învățământ la care predarea se va face pe grupe sau individual.

Art.l6.(l)Clasele din cadrul școlilor populare de arte și meserii se constituie în funcție de cerința educațională a unității de învățământ,de opțiunile elevilor și de alte criterii proprii cuprinse în regulamentul de ordine interioară.

(2)Numărul de elevi din clasele colective și individuale sunt stabilite de planurile de învățământ, elaborate de Ministerul Culturii și Cultelor, aprobate de Consiliul Județean Brașov conform Hotărârii Nr.92/21.10.2004 .

Art.l7.(l)Pentru clasele de învățământ colectiv și individual ora de curs este de 50 minute cu o pauză de 10 minute.

(2)In situații speciale și pe o perioadă determinată durata orelor de curs și durata pauzelor pot fi modificate,cu aprobarea Comisiei de Cultură din cadrul Consiliului Județean la propunerea Consiliului de administrație al unității de învățământ.

Art.18 Regulile privind organizarea activității și disciplina în muncă în Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu”din Brașov se stabilesc conform Legii 53/2003-Codul Muncii,OUG. 118/28 decembrie 2006-Ordonanța de urgentă privind înființarea,organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale,Legea nr.284/2010-Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;Legea nr.285/2010 -Lege privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice; Legea 1/2011-Legea Educației naționale,Legea nr.63/2011-Lege privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ ,H.G.nr.286/2011 Regulament-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice ,Ordinului nr.5559/7 octombrie 201 l-ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului din învățământ, Legea 273/2006-Legea finanțelor publice locale,Hotăririle și Deciziile Consiliului Județean Brașov,dispozițiile și indicațiile Comisiei Județene pentru Cultură .

Art.l9.Planul de școlarizare va fi elaborat de către directorul școlii în urma analizei rezultatelor obținute în anul școlar anterior cît si în funcție de cerințele elevilor pentru anul în curs.

Planul de școlarizare va fi aprobat de Consiliul Județean Brașov .

în cadrul planului de școlarizare se vor putea face modificări pe specialități ținînd cont de specificul școlii( respectiv în urma rezultatelor examenului de admitere ).

Definitivarea catedrelor pe specialități se va face pînă în 13 septembrie dar cu respectarea riguroasă a numărului de norme didactice aprobate prin statul de funcții.

Art.20.Structura organizatorică a Școlii populare de arte si meserii „Tiberiu Brediceanu”Brașov este reflectată în : Organigrama si Statul de funcții.Acestea vor fi aprobate de Consiliul Județean Brașov.

Art.21 Școala populară de arte și meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov este condusă de un director numit cu respectarea prevederilor legale în vigoare de către Președintele Consiliului Județean Brașov conform OUG. 118/28 decembrie 2006-Ordonanta de urgenta privind înființarea,organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale .

Școala populară de arte si meserii are în structura sa : personalul de conducere respectiv Directorul,referentul sub directa coordonare a directorului, un birou financiar contabil condus de un Contabil sef - (administrator financiar) , un compartiment secretariat condus de un secretar sef ,un compartiment administrativ condus de un administrator patrimoniu ,numiți prin decizia directorului scolii si compartiment didactic respectiv personalul didactic suplinitor de predare..

Salarizarea se face conform Legii nr.284/2010-Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;Legea nr.285/2010 -Lege privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice; Legea 1/2011-Legea Educației naționale,Legea nr.63/2011-Lege privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, Legii nr.283/2011 privind aprobarea OUG.nr.80/2010,Hotărârii nr.1225/2011 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară.

Art22.în exercitarea atribuțiilor sale directorul scolii populare este ajutat de, un contabil sef (administrator financiar),numit cu acordul autorității tutelare,conform legii.

Art.23 Persoanele numite în funcțiile de conducere menționate mai sus se reunesc pentru adoptarea deciziilor în Consiliul de Administrație al școlii.

Art.24 în baza actelor normative prevăzute la articolull8, personalul de conducere,didactic .didactic auxiliar si nedidactic.în raport cu atribuțile ce le revin prin contractul individual de muncă și fișa postului ,precum și elevii au obligația de a respecta cu strictete regulile și disciplina muncii,de a contribui la instaurarea unui climat sănătos de muncă,pe toata durata anului școlar.

CAPITOLUL IV : BAZA ECONOMICO-FINANCIARĂ

Art.25 Școala Populară de Arte și Meserii"Tiberiu Brediceanu” este o instituție publică cultural -educativă,cu personalitate juridică,aflată în subordinea Consiliului Județean Brașov.Cheltuielile sale de funcționare si investiții se finanțează de la bugetul de stat și din venituri proprii.

Școala Populară de .Arte si Meserii "Tiberiu Brediceanu” dispune de un sediu propriu,cu spații adecvate activităților specifice,precum și de dotările aferente(mobilier,aparatură tehnică audio-vizuală,instrumente muzicale etc.) corespunzătoare unităților învățământului artistic.

Art.26.Patrimoniul școlii populare de arte si meserii este indivizibil,netransmisibil și garantat de lege.

 • (l)Patrimoniul școlii populare este alcătuit din drepturi și obligații asupra unor bunuri aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unității administrativ teritorialele care

le administrează în condițiile legii precum și în proprietatea privată a instituției.

 • (2) Patrimoniul școlii populare poate fi îmbogățit și completat prin achiziții .donații ,precum și prin preluarea în regim de comodat sau prin transfer .cu acordul părților de bunuri din partea unor instituții publice ale administrației publice centrale sau locale,a unor persoane juridice de drept public și/sau privat ,a unor persoane fizice din țară sau din străinătate.

 • (3) Bunurile mobile și imobile aflate în administrarea școlii populare se gestionează potrivit dispozițiilor legale în vigoare,conducerea instituției fiind obligată să aplice masurile de protecție prevăzute de lege în vederea protejării acestora.

Art.27. Pe firma școlii populare de arte ăi meserii se va menționa și forul tutelar.Ea va fi aplicată pe fațada clădirii în care funcționează școala.

Art.28.Titulatura scolii populare de arte si meserii este:CONSILIUL JUDEȚEAN-ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE ȘI MESERIT’TIBERIU BREDICEANU”BRAȘOV

CAPITOLUL. V. PERSONALUL ȘI CONDUCEREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Art.29. în cadrul școlii populare funcționează personal de conducere,personal de specialitate,personal didactic din învățământul preuniversitar și universitar ,experti din țară și din străinătate,după caz,precum și personal didactic auxiliar și nedidactic

Conducerea scolii populare de arte si meserii „Tiberiu Brediceanu”este asigurata ,în baza O.U.G. Nr.189/2008 -Ordonanța privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte,muzeelor și colecțiilor publice ,bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public,aprobată cu modificări și completări prin Legea 269/2009, pecum și art.104 alin.l lit.(a) din Legea nr.215/2001,republicată cu modificările și completările ulterioare , de către un director în condițiile stabilite de Consiliul Județean Brașov

CAP.V.MANAGER (DIRECTOR)

Art.30. Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov este condusă de un director numit prin concurs organizat de Consiliul Județean în baza O.U .G. Nr.189/2008 -Ordonanța privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte,muzeelor și colecțiilor publice ,bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public,aprobată cu modificări și completări prin Legea 269/2009 cu titulatura de manager si cu un proiect aprobat conform legilor sus menționate . Se eliberează din funcție de către Consiliul Județean Brașov în condițiile legii.Directorul școlii populare de arte și meserii este degrevat parțial sau total de norma didactică de predare la clasă în funcție de numărul de clase .Pentru o clasă se calculează 20 elevi ,1a efectivul cursurilor permanente, în cazul în care numărul de clase este mai mare de 20. directorul poate fi degrevat total de predarea la clasă.

Directorul școlii populare de arte și meserii are următoarele atribuții:

 • a) asigură conducerea curentă a instituției

 • b) elaborează programele de activitate prin programe de management pe perioada determinata(3-5 ani);

 • c) este ordonator de credite

 • d) stabileste măsuri disciplinare sau de recompensare,în conformitate cu legislația în vigoare

 • e) reprezintă instituția în raporturile cu persoanele juridice și fizice,precum și în fata organelor jurisdicționale

 • f) prezintă anual un raport de activitate în fața Consiliului Județean în vederea evaluării, conform

criteriilor de evaluare din O.U .G.  Nr.189/2008 -Ordonanța privind managementul

instituțiilor de spectacole sau concerte,muzeelor și colecțiilor publice ,bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public,aprobată cu modificări și completări prin Legea 269/2009 .

 • •  este ordonator terțiar de credite ai bugetelor prevăzute la art.l alin(2) din Legea nr.500/2002 este autorizat să angajeze,să lichideze și să ordonanțeze cheltuieli pe parcursul exercițiului bugetar,în limita creditelor aprobate;

 • •  numește ,suspenda,destituie sau schimba persoana care desfășoară activități de control financiar preventiv propriu;

 • •  încheie angajamente legale cu terte persoane doar cu viza de control financiar preventiv propriu în condițiile acordate de lege;

 • •  aprobă angajamente legale cu asigurarea ca au fost rezevate si fondurile publice necesare plătii acestora în exercițiul bugetar

 • •  angajează prin semnătura sa Școala Populară de Arte și Meserii Tiberiu Brediceanu Brașov în relații cu terții.în limitele stabilite prin actele normative în vigoare;

 • •  răspunde de organizarea și desfășurarea activităților de învățământ artistic în toate domeniile(muzical,arte plastice,coregrafie,etc.)

 • •  planifică activitatea instructiv -educativă a școlii;

 • •  atribuie , prin decizie internă personalului suplinitor,asociat sau cadrelor didactice pensionate,în regim de cumul sau plata cu ora .orele disponibile în urma concursului specific de dosare;

 • •  angajează,conform cerințelor și cu respectarea legislației în materie,personalul școlii și încheie contracte individuale de muncă cu personalul angajat;

 • •  în baza propunerilor primite numește șefii catedrelor și șefii compartimentelor funcționale școlii

 • •  asigură, prin șefii catedrelor aplicarea planurilor de învatamant,a programelor școlare și a metodologiei privind evaluarea rezultatelor școlare;

 • •  răspunde de corectitudinea încadrării personalului și de întocmirea la termen a statelor lunare de plată a drepturilor salariale;

 • •  vizează fișele posturilor pentru personalul din subordine ,conform legii și Contractului colectiv de muncă;

 • •  întocmește fișele de evaluare și supune la început de an școlar spre dezbaterea consiliului profesoral, criteriile de evaluare a activității cadrelor didactice, întocmește fișele de evaluare a personalului didactic auxiliar și nedidactic , în vederea acordării calificativelor anuale, precum și primelor trimestriale;

 • •  stabilește atribuțiile șefilor catedrelor și ale comisiilor metodice ,precum și responsabilitățile membrilor consiliului de administrație;

 • •  consemnează zilnic în condica de prezență absențele și întârzierile profesorilor de la orele de curs ale personalului didactic de predare precum și ale personalului didactic auxiliar și nedidactic de la programul de lucru;

 • •  aplică sancțiuni conform Regulamentului de ordine interioară;

 • •  deleagă autoritatea sa cadrelor de conducere aflate la nivelele ierarhice imediat inferioare,pentru decizii sectoriale sau de rutină;

 • •  aprobă măsurile de perspectivă pentru asigurarea continuității,pentru perfecționarea și specializarea personalului;

 • •  aprobă eșalonarea concediilor legale ale întregului personal al școlii;

 • •  aprobă sau respinge pentru întregul personal compensarea cu zile libere , orele suplimentare efectuate anual conf. Legii 53/2003 -Codul Muncii;

aplică în activitatea școlii documentele de stat,Ordinele și instrucțiunile Ministerului Culturii și Cultelor,prevederile OUG.118/2006 -Ordonata de urgentă privind înființarea ,organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale,prevederile Legii 53/2003-Codul Muncii ,Hotaririle și Deciziile Consiliului Județean Brașov,dispozițiile și indicațiile Comisiei Județene pentru Cultură, prevederile Legii-cadru nr. 284 din 28 decembrie 2010-privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, Legea 285- din data de 28 decembrie 2010-Legea privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice , LEGEA NR.63/2011-LEGE PRIVIND ÎNCADRAREA SI SALARIZAREA ÎN ANUL 2011 A PERSONALULUI DIDACTIC SI DIDACTIC AUXILIAR DIN ÎNVATAMANT LEGEA 1/2011-LEGEA EDUCAȚIEI NAȚIONALE, Legii nr.283/2011 privind aprobarea OUG.nr.80/2010,Hotărârii nr. 1225/2011 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară

 • •  întocmește împreună cu contabilul șef planul de venituri și cheltuieli al școlii:

 • •  întocmește concluzii referitoare la Programul anual de achiziții publice;

 • •  aprobă toate documentele financiar contabile-care necesită semnătura sa;

 • •  ține registrele de inspecție , de procese verbale ale consiliului profesoral și consiliului de administrație

 • •  este președintele Consiliului de administrație și al Consiliului profesoral;

 • •  propune Consiliului Județean proiectul planului de școlarizare, taxele de școlarizare avizate de consiliul profesoral și aprobate de Consiliul de administrație;

 • •  asigura îndeplinirea planului de școlarizare;

 • •  verifică modul de completare a documentelor școlare, cataloage, foi matricole etc.;

 • •  întocmește si propune spre avizarea consiliului profesoral regulamentul de ordine interioară ;

 • •  aprobă graficul desfășurării examenelor semestriale prin consultarea consiliului profesoral

 • •  stabilește comisiile pentru examenele de admitere,de sfîrșit de an și de diplomă

 • •  organizează și desfășoară activități cultural -artistice cu caracter metodic (spectacole, expoziții);

 • •  coordonează comisia de întocmire a schemelor orare și a orarului;

 • •  efectuează asistențe la ore ;

 • •  stabilește acțiuni permanente pentru dezvoltarea și perfecționarea bazei didactico materiale;

 • •  propune spre aprobare consiliului profesoral cadre didactice care să facă parte din consiliul de administrație al școlii și după caz poate solicita Consiliului Județean desemnarea reprezentanților lor în consiliul de administrație al unității de învățământ;

 • •  aprobă concedii fără plată și zilele libere plătite , conform prevederilor legale și ale contractului colectiv de muncă aplicabil pentru întreg personalul ,în condițiile asigurării suplinirii activitatii acestora;

 • •  urmărește respectarea normelor privind disciplina administrativă în scoală,etc;

 • •   coordonează activitatea serviciilor secretariat și contabilitate;

 • •  semnează toată corespondența școlii;

 • •  este direct responsabil de calitatea educației furnizate de unitatea de învățământ;

 • •  asigură instituirea unui climat normal de lucru în cadrul școlii;

 • •   sigiliul unității școlare este păstrat în condiții de securitate iar pentru perioada cînd nu este în școală acesta este predat unei persoane autorizate;

 • •  în exercitarea atribuțiilor sale,directorul emite decizii și note de serviciu care vizează realizarea obiectivelor politicii educaționale și de dezvoltare instituțională;

 • •  este degrevat total de norma didactică de predare la clasă ;

 • •  anual directorul elaborează un raport de activitate conform prevederilor O.U.G, nr.189/2008- (managamentul instituțiilor pubilce de cultură) privind starea și calitatea învățământului din unitatea școlară pe care o conduce care va fi prezentat Consiliului Județean-Comisia de Cultură.

 • •  controlează activitatea personalului didactic de predare,personalului din cadrul serviciilor secretariat,contabilitate,administra tiv;

 • •  în exercitarea atribuțiilor sale este ajutat de un contabil șef;

 • •  pe perioada absentei din unitate (concediu de odihna) atribuțiile vor fi executate de

persoana desemnată de aceasta cu acordul ordonatorului principal de credite;

 • a) Decide asupra modului de utilizare a bugetului aprobat al instituției,conform prevederilor contractului de management,cu respectarea prevederilor legale,fiind ordonator terțiar de credite;

 • b) adoptă măsuri în vederea îndeplinirii prevederilor bugetului anual de venituri și cheltuieli al instituției,pentru dezvoltarea și diversificarea surselor de venituri extrabugetare,în condițiile reglementărilor legale în vigoare;

 • c) selectează,angajează,promovează,sancționează și concediază personalul salariat în condițiile legii;

 • d) negociază clauzele contractelor de muncă,în condițiile legii;

 • e) dispune ,în funcție de rezultatele evaluării performantelor profesionale ale salariaților,menținerea,diminuarea sau creșterea drepturilor salariale ale acestora,precum și alte măsuri legale care se impun;

 • f) stabilește atribuțiile de serviciu pe compartimente ale personalului angajat,conform regulamentului de organizare și funcționare a instițuției,precum și obligațiile părofesionale individuale de muncă ale personalului de specialitate,aprobate prin fișele de post;

 • g) reprezintă instituția în raporturile cu terții

 • h) încheie  acte juridice de conservare,administrare sau dispoziție în numele și pe seama

instituției,în condițiile legii;

 • i) negociază clauzele contractelor încheiate conform prevederilor Codului civil sau.după caz,conform legilor special;

 • j) alte competențe încredințate prin ordin/hotărâre a ordonatorului principal de credite al autorității.

 • •  răspunde în fata organului ierarhic,pentru activitatea scolii si pentru îndeplinirea programului propriu de management general al scolii;

Art.31.(l)Directorul este subordonat Consiliului Județean Brașov si Comisiei de Cultura reprezentate prin Președintele Consiliului Județean Brașov si Președintele Comisiei de cultură. Fisa Postului si Fisa de Evaluare ale directorului sunt elaborate de către Consiliul Județean si aprobate de acesta

 • (2) Perioada concediului de odihna anual al directorului se aproba de Președintele Consiliului Județean Brașov.

 • (3) Directorul trebuie să manifeste loialitate fată de școala ,credibilitate si responsabilitate în deciziile sale,încredere în capacitatile angajatilor,să încurajeze si să susțină colegii în vederea motivării pentru formare continuă si pentru creearea în unitatea de învătamant a unui climat optim desfășurării procesului de învatamant.

 • (4) în Școala populară de arte si meserii care este centru financiar de execuție bugetară directorul

 • •  este ordonator terțiar de credite în conformitate cu Legea nr. 500/2002 -Lege privind finanțele publice și Legea 273 /2006-Legea privind finanțele

publice locale potrivit cărora are obligația de a utiliza creditele bugetare ce i-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor instituției pe care o conduce, potrivit prevederilor din bugetele aprobate și în condițiile stabilite prin dispozițiile legale. Ordonatorul de credite răspunde potrivit legii de :

angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare repartizate și aprobate potrivit art. 21 din Legea nr. 500/2002-Legea privind finanțele publice si Legea 273/2006- Legea privind finanțele publice locale;

realizarea veniturilor;

angajarea și utilizarea creditelor bugetare pe baza unei gestiuni financiare; integritatea bunurilor încredințate instituției pe care o conduce;

organizarea și ținerea la zi a contabilității și prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației patrimoniului aflat în administrare și execuției bugetare;

9

organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziții publice și a programului de lucrări de investiții publice;

organizarea evidenței programelor, inclusiv a indicatorilor aferenți acestora;

organizarea și ținerea la zi a evidenței patrimoniului, conform prevederilor legale;

 • •  aprobă toate documentele financiar - contabile care necesită semnătura sa;

 • •  întocmește împreună cu contabilul sef planul de venituri și cheltuieli al școlii;

 • •  verifică statele lunare de plată și corectitudinea întocmirii acestora;

 • •  elaborează si propune spre avizarea consiliului profesoral Regulamentul de Ordine Interioară (ROI) care cuprinde numai prevederi specifice condițiilor concrete de desfășurare a activitatii în concordantă cu dispozițiile legale în vigoare și orice alte norme privind disciplina tehnică, ecologică, sanitară, administrativă, etc și asigură respectarea acestora;

 • (5) Directorul are drept de îndrumare și control asupra activității întregului personal salariat al unității de învătamănt.

 • (6) Vizitarea unitatii de învatămănt ,asistența la ore sau activități extrașcolare de către persoane din afară unității școlare nu se face decît numai cu aprobarea directorului.

Art32.(l).Directorul este președintele Consiliului  profesoral,Consiliului de

administrație în fața cărora prezintă rapoarte anuale.

 • (2) In cazul în care hotărîrîle acestor organisme încalcă prevederile legale,directorul are drept de veto,informînd în acest sens Consiliul Județean Brașov.

 • (3) Directorul   numește prin decizie componența comisiilor de

examene.Președintele al acestor comisii este directorul.

A

Art.33.In realizarea funcției de conducere ,directorul cu calitatea de manager are următoarele atribuții:

 • (1) Elaborează proiectul de management a asezamîntului cultural, respectiv al Scolii Populare de Arte si Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov pe termen mediu ,care ,alături de planurile anuale stabilește politica educațională a unității de învatămănt.

Poate lansa proiecte de parteneriat cu școli similare din țară,din Uniunea Europeana sau din alte zone.

 • (2) . Dispune măsurile necesare pentru elaborarea și dezvoltarea sistemelor de control managerial ale instituției inclusiv a procedurilor personalizate pe activitati ,conform art.2 din Ordinul MFP. Nr.946/4 iulie 2005 pentru aprobarea Codului Controlului intern;

 • (3) . Propune spre aprobare Consiliului Județean proiectul de management si proiectul planului de școlarizare aprobat de Consiliul de administrație

 • (4) Emite decizii si note de serviciu care vizează realizarea obiectivelor politicii educaționale și de dezvoltare educațională.

 • (5) . Numește profesorii potrivit principiului continuității si performanțelor educaționale;stabilește componenta formațiunior de studiu.

 • (6) . Poate propune spre aprobare consiliului profesoral cadre didactice care să facă parte din consiliul de administrație și solicită Consiliului Județean desemnarea reprezentanților lor în consiliul de administrație al unitatii de învatamant,

 • (7) . Numește echipa de întocmire,verifică și aprobă orarul unității de învățământ

 • (8) . Numește șefii catedrelor și ai comisiilor metodice,ai compartimentelor funcționale,ai comisiilor și colectivelor pe domenii în baza propunerilor cadrelor didactice și aprobă programele de activitate ale acestora.

 • (9) . Vizează fișele posturilor pentru personalul din subordine conform legii și Contractului colectiv de muncă , ordinelor și dispozițiilor în vigoare.

 • (10) .Stabileste atribuțiile șefilor catedrelor și ai comisiilor metodice ,ai colectivelor pe domenii ,precum si responsabilitățile membrilor consiliului de administrație;

 • (11) . Răspunde și asigură prin șefii catedrelor și ai comisiilor metodice aplicarea planului de învătamănt,a programelor școlare și a metodologiei privind evaluarea rezultatelor școlare.

 • (12) . Elaborează instrumente interne de lucru utilizate în îndrumarea ,controlul și evaluarea întregii activități desfășurate în unitatea de învățământ.

 • (13) . Controlează calitatea procesului instructiv educativ.în cursul unui an școlar,directorul va participa la cel puțin o oră susținută de fiecare cadru didactic din scoală.

 • (14) . Monitorizează activitatea de formare continuă a personalului didactic,didactic auxiliar si nedidactic.

 • (15) . Aprobă graficul desfășurării activităților cultural artistice din școală.

 • (16) . Aproba transferarea elevilor .

Art34 .Directorul în calitate de angajator,are următoarele atribuții:

 • 1. încheie contracte de muncă individuale cu personalul angajat si aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic,didactic auxiliar și nedidactic pe baza solicitărilor scrise ale acestora,conform Legii 53/2003-Codul Muncii,Contractului colectiv de muncă unic la nivel de ramură-învătamant, OUG. 118/28 decembrie 2006-Ordonanta de urgenta privind înființarea,organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale,Legea nr.284/2010-Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;Legea nr.285/2010 -Lege privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice; Legea 1/2011-Legea Educației naționale,Legea nr.63/2011-Lege privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ ,H.G.nr.286/2011 Regulament-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice ,Ordinului nr.5559/7 octombrie 2011-ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului din învățământ,

 • 2. aproba concediu fără plată și zilele libere plătite ,conform prevederilor legale, pentru întreg personalul în condițiile asigurării suplinirii acestora;

 • 3. consemnează în condica de prezentă absențele și întârzierile personalului didactic de predare și instruire practică de la ore și ale personalului didactic auxiliar si nedidactic de la programul de lucru.

 • 4. atribuie prin decizie intemă(conventie internă),orele rămase neocupate personalului didactic suplinitor,personalului didactic asociat sau cadrelor didactice pensionate,în regim de cumul sau plată cu ora,conform Legii 1/2011-Legea educației naționale.

 • 5. numeste si eliberează din funcție personalul didactic auxiliar si nedidactic conform legislației în vigoare;

 • 6. coordonează comisia de salarizare și aproba trecerea personalului salariat al unitatii de învatamant de la o gradație salariala la alta în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Art.35.Directorul realizează funcția de evaluare prin :

 • 1. prezentarea la începutul anului școlar,spre avizarea,Consiliului profesorala criteriilor de evaluare a activitatii personalului didactic de predare și instruire,a personalului didactic auxiliar si nedidactic,în vederea acordării calificativelor anuale,a salariilor de merit, a primelor lunare sau anuale

 • 2. aprecierea rezultatelor de excepție ale personalului didactic și propunerea acestora pentru conferirea distincțiilor și premiilor conform Statutul personalului didactic din

Legea nr. 1/2011 -Legea educației naționale .

 • 3. aplicarea sancțiunilor prevăzute pentru abateri disciplinare ale personalului,conform prevederilor legale și ale elevilor conform prevederilor prezentului regulament si ale Regulamentului de ordine interioară.

 • 4. formulează aprecieri asupra personalului didactic în vederea acordării salariului de merit.

 • 5. propune Consiliului de administrație acordarea salariului de merit pentru toate categoriile de salariați din unitatea de învatamant.Pentru personalul didactic de predare și instruire practică aprobarea se acordă pe baza aprecierilor sintetice ale consiliului profesoral și cu respectarea metodologiei specifice;

Art.36 .(l)Numește și controlează personalul care răspunde de sigiliul școlii, de completarea actelor de studii și a Registrului general de evidenta a Contractelor individuale de muncă.

 • (2) Răspunde de respectarea regimului actelor de studii și de corectitudinea completării documentelor școlare.

 • (3) Asigură păstrarea arhivei unității de învățământ,numește și controlează personalul care răspunde de aceasta.

Art.37 (1) în calitate de ordonator terțiar de credite răspunde de întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli ,de execuția bugetară pe parcursul întregului an financiar,de organizarea evidenței contabile și de protejarea patrimoniului școlii.

• este ordonator terțiar de credite în conformitate cu Legea nr. 500/2002 -Lege privind finanțele publice și Legea 273 /2006-Legea privind finanțele publice locale potrivit cărora are obligația de a utiliza creditele bugetare ce i-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor instituției pe care o conduce, potrivit prevederilor din bugetele aprobate și în condițiile stabilite prin dispozițiile legale. Ordonatorul de credite răspunde potrivit legii de :

angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare repartizate și aprobate potrivit art. 21 din Legea nr. 500/2002-Legea privind finanțele publice si Legea 273/2006- Legea privind finanțele publice locale;

realizarea veniturilor;

angajarea și utilizarea creditelor bugetare pe baza unei gestiuni financiare; integritatea bunurilor încredințate instituției pe care o conduce;

organizarea și ținerea la zi a contabilității și prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației patrimoniului aflat în administrare și execuției bugetare;

organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziții publice și a programului de lucrări de investiții publice;

organizarea evidenței programelor, inclusiv a indicatorilor aferenți acestora;

organizarea și ținerea la zi a evidenței patrimoniului, conform prevederilor legale

 • (2) Răspunde de utilizarea ,păstrarea și modernizarea bazei materiale a unității de învățământ.

 • (3) Se    preocupă de atragerea de resurse extrabugetare

(taxe,sponsorizări,donații,spectacole,închirieri etc,)

 • (4) Răspunde de angajarea și de eliberarea din funcție a personalului stabilit de lege și de întocmirea, la termen a statelor lunare de plata a drepturilor salariale.

 • (5) Răspunde de asigurarea cu cărți de specialitate și partituri a bibliotecii pentru buna desfășurare a procesului de învățământ.

 • (6) Răspunde  de respectarea normelor de igiena  școlară,de  protecția

muncii,protecție civilă și PSI.

 • (7) Aprobă sau respinge pentru întregul personal dreptul la cumul sau la plata orelor suplimentare conf. Legii 53/2003 - Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare, Legii-cadru nr. 284 din 28 decembrie 2010- privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, Legea 285- din data de 28 decembrie 2010-Legea privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, Legea 1/2011-Legea Educației naționale,Legea nr.63/2011-Lege privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ.

 • (8) în exercitarea atribuțiilor sale directorul școlii populare este ajutat de consiliul de administrație și contabilul sef, numit cu acordul autorității tutelare,conform legii iar consiliul profesoral are rol consultativ.

CAP.V.2 CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Art.38 Activitatea directorului școlii este sprijinită de consiliul de administrație organ colectiv de conducere cu caracter deliberativ.

Consiliul de administrație funcționează conform prevederilor OUG. 118-2006-Ordonanata de urgenta privind infiintarea ,organizarea si desfasurarea activitatii așezămintelor culturale si ale prezentului regulament.

Consiliul de administrație are rol de decizie în domeniul organizatoric și administrativ.

Art39.Componența consiliului de administrație este următoarea:

 • •  președinte -directorul scolii

 • •  secretar secretara scolii

 • •  membrii -contabil sef, șefii de compartimente,reprezentanți ai cadrelor didactice aleși de consiliul profesoral.

Art.40 .Consiliul de administrație își desfășoară activitatea după cum urmează:

 • a) se întrunește la sediul școlii populare trimestrial sau ori de cîte ori este nevoie,la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi;

 • b) este legal întrunit în prezenta a două treimi din numărul total al membrilor săi și ia hotărîri cu majoritate simplă din numărul total al membrilor prezenți;

 • c) consiliul de administrație este prezidat de președinte;

 • d) dezbaterile consiliului de administrație au loc potrivit ordinii de zi ,comunicată membrilor săi cu cel puțin 3 zile înainte prin grija secretarului;

 • e) dezbaterile se consemnează în procesul verbal de ședință de secretarul Consiliului de administrație,inserat în registrul de ședințe,semnat de toți cei prezenți la ședință;

 • f) procesul verbal de ședință se semnează de toti participantii la lucrările consiliului de administrație.

Art41.Consiliul de administrație are următoarele atribuții principale:

 • •  asigură respectarea prevederilor legislației în vigoare ,ale actelor normative emise de Ministerul Culturii și Cultelor, Ministerul Educației și Cercetării și ale deciziilor Consiliului Județean Brașov.

 • •  analizează și aprobă programele de activitate si repertoriile scolii populare,hotărînd direcțiile de dezvoltare a acesteia;

 • •   aprobă colaborările școlii populare cu alte instituții din țară și din străinătate;aprobă proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al instituției,în vederea avizării acestuia de către ordonatorul principal de credite,iar după avizarea lui,defalcarea pe activități specifice;

 • •  analizeaza politica managerială a școlii;fîșele posturilor pentru angajații școlii;schema de salarizare conform,OUG. 118/28 decembrie 2006-Ordonanta de urgenta privind înființarea,organizarea și desfasurarea activității așezămintelor culturale, Legii 53/2003-Codul Muncii și salarizați conform Legii-cadru nr. 284 din 28 decembrie 2010-privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, Legea 285- din data de 28 decembrie 2010-Legea privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, Legea 1/2011-Legea Educației naționale,Legea nr.63/2011-Lege privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățămănti, Legii nr.283/2011 privind aprobarea OUG.nr.80/2010,Hotărârii nr.1225/2011 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară;

 • •  analizează propunerile de casare care trebuiesc aprobate de Consiliul Județean;

 • •  supune anual aprobării Consiliului Județean organigrama, statul de funcții. regulamentul de organizare și funcționare al instituției ținînd seama de scopul,obiectivele și atribuțiile

principale ale acesteia;

 • •   propune spre aprobare Consiliului Județean Brașov planurile de învățământ pentru disciplinele care se predau în școlile populare de arte și meserii;

 • •  poate stabili,în vederea creșterii veniturilor pentru autofinanțare,majorarea numărului de elevi la clasele colective pe norma didactică iar la clasele individuale, cu acordul profesorului creșterea numărului de elevi peste încadrare; aceasta se face avîndu-se în vedere retragerea unor elevi în cursul anului școlar,situație în care profesorul riscă sa ramina sub incadrare;

 • •  aprobă Regulamentul de ordine interioară al instituției;

 • •  analizează și propune modificări ale Regulamentului de organizare și funcționare și ale structurii organizatorice ale instituției și îl înaintează spre aprobare Consiliului Județean;

 • •  analizează și aprobă măsuri pentru perfecționarea ,încadrarea și promovarea salariaților,potrivit legii;

 • •  stabilește structura și numărul posturilor pentru personalul didactic,didactic auxiliar și nedidactic conform criteriilor de normare elaborate de Ministerul Educației si Cercetării, aprobate de Consiliul Județean pentru fiecare categorie de personal;

 • •  hotărăște organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante și aprobă tematica de concurs;

 • •  aprobă criteriile și punctajele pentru evaluarea dosarelor personalului didactic înscris la concursul specific(de dosare)în vederea ocupării catedrelor vacante conform O.M.E.C;

 • •  stabilește componenta si atribuțiile comisiilor de lucru din unitatea de învatamant;

 • •  urmărește buna gospodărire și folosire a mijloacelor materiale și financiare ale instituției,luînd măsurile necesare pentru asigurarea integrității patrimoniului din administrare și,după caz,pentru recuperarea pagubelor pricinuite;

 • •  analizează orice alte probleme care privesc administrarea școlii;

 • •  aprobă criteriile de acordare a salariului de merit precum și de acordare a recompenselor,ajutoarelor materiale pentru elevi;

 • •  poate să aprobe plata eșalonată a taxelor de frecvență in cel mult doua rate una achitata pina la data de 21 septembrie si a doua rata pina la data de 27 ianuarie, iar în cazuri excepționale reduceri ale acestora sau scutirea totală;

 • •  avizează proiectele de plan anual de școlarizare,taxele de frecventă pentru a fi înaintate Consiliului Județean Brașov spre aprobare;

 • •  aprobă criteriile de acordare a calificativelor anuale;

 • •  stabilește modul în care se utilizează bugetul și sunt orientate sumele realizate din venituri extrabugetare,în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • •  aprobă măsurile de asigurare a protecției muncii și de îmbunătățire a condițiilor de muncă și analizează aplicarea acestora;

 • •  alte atribuții,în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.42.în exercitarea atribuțiilor sale ,consiliul de administrație adoptă hotărîri.

CAP.V.3. ATRIBUȚIILE,COMPETENTELE SI RESPONSABILITĂȚILE PERSONALULUI DIDACTIC

Art.43 Normarea personalului didactic și a personalului de instruire practică din școala populară de arte si meserii se face conform Planurilor de învatamant pentru disciplinele care se predau în școlile populare arte si meserii aprobate conform Hotărîrii Nr.92 din 21.10.2004 de CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV .

Art.44 Predarea disciplinelor de studiu în școlile populare de arte si meserii se face de către profesori calificați în specialitatea respectivă.

• Cadrele didactice pentru școlile populare de arte si meserii se recrutează dintre specialiști cu pregătire artistică corespunzătoare scopului și profilului învățământului artistic si artistic popular,iar acestea sunt încadrate si retribuite potrivit reglementărilor stabilite pentru învățământ liceal conform :OUG. 118/28 decembrie 2006-Ordonanta de urgenta privind înființarea,organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale,Legea nr.284/2010-Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;Legea nr.285/2010-Lege privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;Legea nr.63/2011-Lege privind încadrarea și salarizarea în anul 201 la personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, Legii nr.283/2011 privind aprobarea OUG.nr.80/2010,Hotărârii nr.1225/2011 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară ;Legea nr. 1/2011-Legea educației naționale,H.G.nr.286/2011 Regulament-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

La școlile populare de arte si meserii se pot încadra,la disciplinele specifice și cadre care nu îndeplinesc condițiile stabilite de Statutul personalului didactic pentru ocuparea unor funcții didactice,acestea urmînd a fi încadrate în condițiile prevăzute de Legea 1/2011-Legea educației naționale fără studii corespunzătoare(profesor,maistru instructor;cu studii de nivel liceal,fără pregătire de specialitate).

încadrarea pe posturi a profesorilor suplinitori,cu studii superioare de specialitate sau cu studii medii,din școlile populare de arte si meserii se face de către directorul scolii cu acordul Consiliului de administrație al scolii în urma concursului specific(de dosare) organizat de unitatea de învățământ respectivă pentru ocuparea locurilor ,pe o durată de un an școlar, pe cel mult doua norme didactice.

Punctajul dosarelor se va face după criteriile si punctajele pentru evaluarea personalului didactic aprobat în Consiliul de Administrație.

Pentru profesorii care au funcționat în anul școlar anterior în școală o pondere foarte mare în acordarea calificativului o va avea faptul de a fi pierdut sau nu elevi.Acest lucru este foarte important tinînd cont ca elevii școlii vin dintr-o dorința expresă de a urma cursurile si sunt plătitori de taxe de frecventă.

Pierderea elevilor peste un număr minim admis (2-3 cursanti la clasele individuale și maximum 5 la clasele colective)se consideră lipsă de interes sau profesionalism din partea profesorului ducînd la concluzia că acesta nu poate îndeplini sarcinile impuse de activitatea școlii.

în vederea ocupării unui post de profesor suplinitor pentru anul școlar 2012-2013 pentru domnii/doamnele profesori/profesoare care își vor depune dosare dar nu au funcționat în anul școlar 2011-2012 în cadrul Scolii Populare de arte și Meserii Tiberiu Brediceanu Brașov vor fi următoarele :

Condițiile de participare:

 • •  cetățenie română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;

 • •  studii superioare de specialitate ,studenți în specialitatea solicitată;

 • •  modul pedagogic;

Examenul constă în:

1. PROBA PRACTICĂ :

 • • MICRORECITAL ÎN SPECIALITATEA SOLICITATĂ;

 • • PREDAREA UNEI ORE DE SPECIALITATE PE BAZA UNUI PROIECT DIDACTIC ELABORAT;

 • 2. INTERVIU:

3. PREZENTAREA UNUI PORTOFOLIU DE ACTIVITATE

Suplinirile pe o durată care nu depășește 30 zile se aprobă de directorul scolii.

Personalul didactic salarizat prin plata cu ora sau prin cumul,în școlile populare de arte si meserii 5este încadrat de directorul scolii pe durata unui an școlar pe cel mult două norme didactice ,respectind criteriile si condițiile de angajare menționate mai sus .

In ceea ce privește încadrarea prioritate vor avea persoanele ACTIVE neîncadrate în alt loc de muncă si numai pe posturile vacante vor fi încadrați pensionari si necalificati.

Art.45.Contractele de muncă cu personalul didactic, pe perioadă determinată(suplinitorii) se încheie de către conducerea scolii populare de arte si meserii.

Drepturile și obligațiile cadrelor didactice ale școlilor populare de arte si meserii sunt cele prevăzute în fișa postului.

Art.46 Personalul didactic are obligația să respecte cu strictete programul de lucru prin orarul școlii;

 • •   să tină regulat cursurile,respectind orarul școlii și asigurînd un nivel științific corespunzător;

 • •  să respecte și să îndeplinească prevederile programei analitice și planul de învățământ,întocmind și realizînd planificările calendaristice ale materiei;

 • •  să mențină la clasă ,numărul de elevi conform planului de școlarizare si să urmărească frecventa lor la cursuri pe toata perioada de școlarizare;

 • •  să se încadreze cu activitatea didactico pedagogica în procesul de învățământ,realizînd cu elevii toate etapele unui an scolar( examene de admitere,audiții sau expoziții semestriale,examene de sfarsit de an si de diploma,producții artistice semestriale și de sfîrsit de an etc.

 • •  să tină la zi evidenta scolara:frecventa elevilor si consemnarea materiei predate întocmirea planificărilor calendaristice,a planurilor sau schitelor de plan de lecție,încheierea situației școlare semestriale și anuale.

 • •   să controleze și să aprecieze just cunoștințele elevilor,notînd aprecierile prin note în catalog,

 • •   să faca parte din comisiile de admitere,absolvire să participe activ la producțiile semestriale si anuale precum si la toate manifestările culturale organizate de școala;

 • •  să-si ridice nivelul profesional,sa fie la curent cu toate problemele disciplinei pe care o predă,publicate în presa și în literatura de specialitate;

 • •  sa pregătească temeinic lecțiile aplicînd cele mai bune procedee și metode de predare pentru a ușura astfel posibilitatea de înțelegere și însușire a materialului de către elevi;

 • •   să participle la consiliile profesorale și la cursurile de perfecționare și consfătuiri organizate cu cadrele didactice;

 • •   să respecte și să aplice în practică ordinele .sarcinile si orientările date de Consiliul Județean prin Comisia pentru cultură din cadrul Consiliului Județean Brașov.

 • •  să colaboreze cu contabilitatea în vederea achitării taxelor de frecventă de către cursanti.

 • •  să execute întocmai și la timp toate sarcinile de serviciu stabilite de conducerea scolii si colectivului de catedră, să aibă o comportare corectă în colectiv,să promoveze raporturi de întrajutorare cu toti membrii colectivului si să ia atitudine de combatere fată de manifestările necorespunzatoare

 • •  se interzice cu desavirsire consumul băuturilor alcoolice în școala și prezentarea la clasa în stare de ebrietate.Aceasta abatere poate duce direct la desfacerea Contractului de muncă conform legilor în vigoare;

 • •  să-si întocmească la fiecare început de an școlar fisa medicala cu analizele corespunzătoare;

 • • NU POT FOLOSII ELEVII IN ACȚIUNI DESTINATE INTERESULUI PERSONAL;

 • •  în incinta scolii este interzisa prestarea oricărei alte activitati în afara de cea cuprinsă în programa scolii,iar daca acest lucru este totuși necesar se va face obligatoriu cu acordul conducerii scolii în caz contrar se aplica sancțiuni;

 • •  să se ocupe de antrenarea elevilor la producții, spectacole,concursuri pe specialități,expozitii:valorificarea elevilor talentati.

 • •  să participe la organizarea de spectacole și acțiuni culturale,concursuri , recitaluri expoziții etc.

 • •  să respecta prevederile Regulamentului de ordine interioara al scolii

 • •  să întocmească cu responsabilitate documentele școlare :cataloage,registre matricole,procese verbale absolvire .

 • • neîntocmirea documentelor școlare :cataloage,registre matricole,procese verbale de absolvire duce la diminuarea punctajului în urma evaluării la finele anului școlar si afectarea calificativului.

 • •  să îndeplinească sarcinile prevăzute în fisa postului

CAP.V.3.a CONSILIUL PROFESORAL

Art.47(l) Consiliul profesoral este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare și instruire practică(suplinitori).Personalul didactic auxiliar al unității de învățământ poate participa la ședințele Consiliului profesoral atunci cînd se discută probleme referitoare la activitatea acestora.

 • (2) La ședințele Cosiliului profesoral directorul poate invita reprezentanți ai Consiliului Judetean-Comisia de Cultură

 • (3) Consiliul profesoral se întrunește la începutul și la sfârșitul fiecărui semestru și ori de cite ori directorul unității de învățământ considera necesar.

 • (4) Consiliul profesoral poate fi convocat în ședința extraordinară și la cererea Consiliului Județean sau a minimum 1/3 din numărul membrilor săi.

 • (5) Participarea la Consiliul profesoral este obligatorie pentru cadrele didactice Absența nemotivată de la ședințele consiliului se consideră abatere disciplinară.

Art.48. Consiliul profesoral,cu rol de decizie în procesul instructiv -educativ are următoarele atribuții:

 • 1. Dezbate și aprobă analizele (rapoartele de activitatejși programele semestriale precum și planul anual de activitate.

 • 2. Numește comisiile de cercetare a abaterilor personalului didactic din unitatea de învățământ conform Statutul personalului didactic la recomandarea directorului.

 • 3. Decide asupra sancțiunilor disciplinare pentru elevi.

 • 4. Aviză Regulamentul de ordine interioară al unității de învățământ La ședința participă și personalul didactic auxiliar și nedidactic.

 • 5. Analizează nivelul învățământului desfășurat în scoală,calitatea producțiilor artistice a spectacolelor și expozițiilor organizate de aceasta.

 • 6.Analizează și stabilește la propunerea directorului taxele școlare .

Art.49 (l)Dezbaterile din Consiliul profesoral sunt consemnate intr-un registru special de procese-verbale de secretarul școlii.

(2)Hotărîrile se iau prin vot deschis cu cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor Cosiliului profesoral și sunt obligatorii pentru întregul personal al unității de învățământ.

CAPITOLUL V.4. ATRIBUȚIILE,COMPETENTELE SI RESPONSABILITĂȚILE PERSONALULUI

DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC

Art.50 (1) COMPARTIMENTUL SECRETARIAT

1. Compartimentul secretariat este subordonat directorului unității de învățământ;

2.Secretariatul funcționează pentru,elevi,părinți,personalul unității de învatamant și pentru alte persoane interesate,potrivit unui program de lucru aprobat de director;

3.Secretariatul asigură permanenta pentru întreaga perioadă de desfășurare a orelor de curs;

 • 4. Procurarea,completarea și evidența actelor de studii se fac în conformitate cu prevederile OUG. 118/28 decembrie 2006-Ordonanta de urgenta privind înființarea,organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale și ale Regulamentului de Organizare și funcționare al instituției;

 • 5. Evidența selecționarea,păstrarea și depunerea documentelor școlare la Arhivele Naționale,după expirarea termenelor de păstrare stabilite prin Indicatorul termenelor de păstrare,aprobat de Arhivele Naționale în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996,cu modificările ulterioare;

Funcția Secretar sef(secretar) îndeplinește următoarele sarcini:

Postul presupune studii superioare sau medii:

Atribuțiile și răspunderile ce revin angajatului'.

 • • Coordonează întreaga activitate de secretariat;

 • • Este responsabil cu evidenta personalului didactic ,didactic auxiliar si nedidactic;

 • • întocmește documente de personal(adeverinte,copii,etc.),pentru angajatii unității școlare,la solicitarea scrisă a acestora aprobată de director si în termenul stabilit odata cu aprobarea.Răspunde de exactitatea datelor înscrise în aceste documente;

 • • Contribuie la implementarea standardelor de management cuprinse în Codul Controlului intern aprobat prin OMFP nr.946/2005 și întocmește programul anual de perfecționare profesională;

 • • Răspunde pentru implementarea și utilizarea programului de salarii pe calculator

 • • întocmește complet statele de plată, certifică R.R.L. si BUN DE PLATA;

 • • întocmește statele pentru concedii medicale,de maternitate;

 • •  Operează in programul de calcul salarii salariile corespunzătoare grilelor de salarizare si sporurile aferente acordate conform prevederilor: Legii-cadru nr. 284 din 28 decembrie 2010-privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, Legii nr. 285- din data de 28 decembrie 2010-Legea privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, Legii nr. 1/2011-Legea educației naționale,Legii nr.283/2011 privind aprobarea OUG.nr.80/2010, Legii nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, Hotărârii nr. 1225/2011 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară,

Legii 53-Codul Muncii cu modifacările și completările ulterioare;

Operează imediat si cu exactitate în  REVISAL. toate  modificările privind salarizarea,gradele,treptele,gradatiile.sporurile conform legilor speciale: Legii-cadru nr. 284 din 28 decembrie 2010- privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, Legii nr.285- din data de 28 decembrie 2010-Legea privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, Legii nr. 1/2011-Legea educației naționale,Legii nr.283/2011 privind aprobarea OUG.nr.80/2010, Legii nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, Hotărârii nr. 1225/2011 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară, precum și celelalte date prevăzute în normativele de completare a acestor documente,pe baza deciziilor emise de directorul unitarii școlare, datele cerute de program privind Contractele individuale de munca ale salariatilor respectiv numele,prenumele,C.N.P.ul ,începerea și încetarea activitatii conform articolelor din Legea 53/2003-Codul muncii si se transmite la I.T.M Brașov;

 • • Face parte din GRUPUL DE LUCRU în calitate de coordonator compartiment în vederea implementării sistemelor de control managerial avînd în vedere prevederile art.3 din OMFP nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern,cuprinzînd standardele de control intern si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial în conformitate cu prevederile art.3,4 din OG. Nr. 119/1999 privind controlul intern;

 • • întocmește procedurile de lucru pentru activitatea de secretariat în vederea aprobării lor de către director;

 • • Certifică R.R.L. , centralizatorul statelor de plată în vederea vizei de control financiar preventiv propriu (CFPP), a ordonanțării de plată a salariilor și altor drepturi ;

 • •  Coordonează activitatea de înscriere si admitere precum si examenele de absolvire asigurînd cu imprimatele corespunzătoare buna desfășurare a acestor activitati;

 • •  în urma examenelor de admitere înaintează Consiliului Județean Brașov realizarea planului de școlarizare în cadrul normelor aprobate prin statul de funcții în vederea emiterii Hotărîrii de plen;

 • •  Eliberează adeverințe la solicitarea elevilor si personalului scolii;

 • •  Se ocupă de verificarea completării registrelor matricole , a cataloagelor si proceselor verbale de la examenele de absolvire care atestă dreptul de eliberare a acestor documente;

 • •   întocmește si trimite ,în termenele stabillite,situațiile statistice școlare solicitate de Consiliul Județean si Comisia pentru cultură din cadrul Consiliului Județean Brașov;

 • •  Completează și eliberează diplomele de absolvire și foile matricole nu înainte de a fi înregistrate și semnate de director în baza registrelor matricole în baza cererilor solicitantilor;

 • •  întocmește și înaintează Consiliului Județean Brașov propunerea de Taxe de școlarizare și proiectul planului de școlarizare cu specializările ce se vor organiza în anul școlar următor în vederea emiterii hotărîrii de plen;

 • •  Completează situațiile statistice ale elevilor si claselor pe specialități la începutul anului școlar si la sfârșitul semestrelor pe baza datelor înregistrate in cataloage,foile matricole

 • •  Păstrează securitatea documentelor de secretariat,diplomelor,certificatelor completate sau necompletate,registrelor matricole;

 • •   întocmește graficul desfășurării examenelor semestriale prin consultarea consiliului profesoral;

 • •  Este secretara Consiliului de administrație si a Consiliului profesoral si întocmește Procesele verbale de la ședințele acestora:

 • •   Se îngrijește de procurarea si pastrarea:

■ documentelor privind legislația școlară(legi,decrete,ordine,regulamente, instrucțiuni);

 • ■  documentelor școlare: cataloage,registre matricole;

 • ■  imprimatelor tipizate;

 • ■  produselor software,de birotica,rechizitelor școlare necesare desfășurării activitatii de secretariat

 • ■  imprimatelor necesare examenelor de admitere si absolvire;

 • ■  necesarul întocmit este supus aprobării directorului;

 • •  întocmește dosarele de pensionare de toate tipurile;

 • •  întocmește contractele individuale de muncă și fișele de post pentru profesorii suplinitori si personalului nou angajat;

 • •  întocmește convențiile interne pentru profesorii suplinitori,si cadrele didactice asociate angajați cu plata cu ora ;

 • •  întocmește și înaintează Consiliului Județean Brașov la începutul anului : Regulamentul de Organizare și Funcționare al instituției , Organigrama și Statul de funcții pentru a se emite Hotarire de aprobare ;

 • •  Face parte din comisiile constituite in vederea organizării concursurilor privind angajarea de personal didactic auxiliar si nedidactic si întocmește documentația ;

 • •  Face parte din Comisia de verificare a dosarelor cadrelor didactice înscrise la Concursul specific de dosare in vederea ocupării catedrelor vacante pentru noul an școlar si întocmește documentația corespunzătoare angajarii conform Legii 53/2003 Codul Muncii si a H.G.nr.286/2011 Regulament-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,Regulamentului de organizare si funcționare al instituției;

 • •  Completează dosarele personale ale personalului încadrat cu actele necesare încadrării si participă permanent la instruirile cu aceasta tematică,organizate de Consiliul Județean Brașov si întocmește situațiile solicitate de acestea ;

o întocmește note de fundamentare sau referate   privind încadrarea,salarizarea sau

modificări de( sporuri în cursul anului) pentru acordarea drepturilor salariale și sporurilor în vederea emiterii actului intern de decizie ,certifică RRL și prezintă pentru viză CFPP;

 • •   Face propuneri pentru programul anual de al achizițiilor publice , privind necesarul de materiale, obiecte inventar și tipizate specifice activității de secretariat;

 • •  Conduce registru de evidență a deciziilor și dispozițiilor emise în instituție ;

 • •  Gestionează colecția de decizii și dispoziții emise anual în școală;

 • • Redactează documentele necesare pentru angajarea în muncă ;

o Cooperează cu contabilul șef la întocmirea și depunerea fișelor fiscale la Administrația Finanțelor Publice Fișele fiscale pentru impozitarea globala;

 • •  Respectă normele PSI și PM ;

 • •  Respectă disciplina la locul de muncă - Codul Muncii;

 • •  Orice nereguli privind unele sustrageri din patrimoniu școlii, vor fi semnalate direcțiunii

 • •  Rezolvă prin consultare cu conducerea unității toate problemele ce revin compartimentului secretariat;

 • •   Identifică în funcție de specificul și particularitățile acestuia, obiectivele corespunzătoare activității de secretariat;

 • •  Identifică riscurile inerente care pot afecta desfășurarea activității de secreatariat;

 • •  Utilizează produsele software din dotarea unității,întocmind diverse situații necesare procesului instructive -educativ si activitatilor de secretariat;

 • •  Asigura comunicarea telefonică la nivelul unității școlare;

 • ■  Verifică cu atentie locul de munca înainte de părăsirea acestuia, si ia toate măsurile pentru eliminarea cauzelor de incendiu.

 • • Verifica emailul scolii si anunța conducerea de lucrările ce trebuie executate pentru a fi repartizate pe compartimente;

 • •  Verifică legisul si scoate Ia imprimanta legile,ordinele,ordonanțele care sunt în vigoare si necesare instituției;

 • •  Se preocupă de permamenta perfecționare si imbunatatire a pregătirii profesionale în vederea aplicării corecte si complete a reformei învatamantului;

 • • Respecta Regulamentul Intern:

 • •  Păstrează confidențialitatea datelor la care are acces ;

 • ■ pe perioada absentei din unitate (concediu de odihna) atribuțiile vor fi executate de persoana desemnata de aceasta cu acordul ordonatorului de credite;

 • (2).Functia Analist (programator) ajutor îndeplinește următoarele sarcini:

Postul presupune studii superioare sau medii

Atribuțiile și răspunderile ce revin angajatului'.

 • •  asigură întreținerea calculatoarelor din școală:clasa de arte vizuale,clasa de grafica,clasa de canto,biblioteca,directiune,secretariat,contabilitate;

 • •  asigură salvarea saptaminală a datelor pe CD-uri sau DVD-uri de pe calculatoarele din secretariat,contabilitate si biblioteca în vederea protejării datelor existente;

 • •  participă la realizarea bazei de date a scolii;

 • •  realizează cursuri de instruire cu angajatii scolii pentru a putea tot personalul sa lucreze pe calculator;

 • •  participă la realizarea de negative pentru toate clasele de canto din scoală;

 • •  realizează afișe,invitații si material didactic pentru spectacolele organizate conform planului de activitati culturale aprobate de Consiliul Județean precum si pentru popularizarea scolii;

 • •  răspunde de transferul informațional de pe casete video pe CD-uri in vederea depunerii acestora la direcțiune;

 • •   colaborează la orele de grafică la solicitarea profesorilor în vederea realizării lucrărilor pe calculator

 • •  colaborează la orele de artă fotografică la solicitarea profesoarei în vederea îndrumării elevilor la procesare fotografiilor pe calculator;

 • •  colaborează cu secretariatul contabilitatea și administrativul în vederea instalării programelor de salarii ,fise fiscale , programelor de contabilitate ,situații statistice , ajuta la executarea lucrărilor respective;

 • •  transmite electronic diferitele situații solicitate de instituțiile locale;

 • •  participă la redactarea unor lucrări de secretariat contabilitate,ale conducerii scolii;

 • •  colaborează cu conducerea școlii la buna desfășurare a festivalurilor județene de

muzica,tradiții,obiceiuri   și meșteșuguri populare,festivaluri de muzica

ușoara,expoziții de arte plastice,workshop-uri;

 • •  respecta regulile de protecție a muncii specifice postului;

 • •  se ocupa de organizarea unui punct de informare -documentare potrivit art.4 lit.(b) din Legea nr.544/2001 în colaborare cu Compartimentul informare relații cu publicul si secretariat A.T.O.P. din cadrul Consiliului Județean Brașov si de buna desfășurare a activitatii privind liberul acces la informații de interes public conform prevederilor Legii 544/2001.

 • •  asigura completarea blogului scolii cu datele curente in orice moment; si colaborează cu directorul in vederea actualăzării lui.

 • •  verifica emailul scolii si anunța conducerea de lucrările ce trebuie executate pentru a fi repartizate pe compartimente;

 • •  verifică legisul si scoate la imprimanta legile,ordinele,ordonanțele care sunt în vigoare si necesare instituției;

 • • Păstrează confidențialitatea datelor la care are acces;

 • •  în funcție de nevoile specifice ale unității de învățământ ,se obligă să îndeplinească și alte sarcini repartizate de directorul școlii în condițiile legii sau stipulate expres în acte normative;

Art.50(3) Funcția REFERENT de SPECIALITATE-îndepIinește următoarele sarcini

Postul presupune studii superioare

Atribuțiile și răspunderile ce revin angajatului'.

 • •  răspunde de organizarea și popularizarea activitatilor cultural artistice organizate de școala :spectacole ,concursuri , aniversări școlare cu caracter metodic ;

 • •  promovează obiceiurile și tradițiile populare specifice zonei,precum si creația populara contemporana;

 • •  colaborează cu conducerea școlii la buna desfășurare a festivalurilor județene de

muzica,tradiții,obiceiuri   și meșteșuguri populare,festivaluri de muzica

ușoara,expoziții de arte plastice,workshop-uri;

 • •  se ocupă de înregistrările profesionale audio ale elevilor în studioul școlii;

 • •  promovează tinere talente din rindurile propriilor cursanti asigurînd participarea la concursuri si expoziții interjudetene,naționale si internaționale;

 • •  stabilește acțiuni permanente pentru păstrarea prin programele de școlarizare a specificului zonal .conservarea,valorificarea și transmiterea valorilor morale,artistice și tehnice ale comunității locale,precum și ale patrimoniului cultural național si universal;

 • •  urmărește cultivarea valorilor și autenticitatii creației populare contemporane și artei neprofesioniste în muzică populară;

 • •  se ocupă de dezvoltarea schimburilor culturale pe plan județean si național

 • •  se ocupa de organizarea unui punct de informare -documentare potrivit art.4 lit.(b) din Legea nr.544/2001 în colaborare cu Compartimentul informare relații cu publicul si secretariat A.T.O.P. din cadrul Consiliului Județean Brașov si de buna desfășurare a activitatii privind liberul acces la informații de interes public conform prevederilor Legii 544/2001.

 • •  asigura completarea blogului scolii cu datele curente in orice moment; si colaborează cu analistul programator in vederea actualăzării lui;

 • •   ia măsuri de popularizarea cursurilor organizare de școala în rîndul populației urbane și rurale in vederea bunei desfășurări a examenelor de admitere prin afișe,fluturași si MEDIA;

 • •  răspunde de filmarea spectacolelor care se organizează de școala conform listei activitatilor cultural artistice înaintată Comisiei de cultură din cadrul Consiliului Județean Brașov;

 • •  atragerea și coordonarea proiectelor de finanțare din Fonduri Europene;

 • •  răspunde de activitățile de PR,de promovare a instituției în mass-media locală,națională și internet,inițiere în tehnica audio-video necesară secției de arte vizuale a școlii;

 • •  realizarea de clipuri și filme video pentru îmbunătățirea imaginii școlii;

 • •  inițiază relații profesionale cu persoanele interesate să participe la programele derulate în cadrul așezămîntului cultural;

 • •  să le orienteze spre activitățile cele mai indicate,în funcție de domeniul de interes al acestora și aptitudinile demonstrate;

 • •  să elaboreze proiecte, și/ sau programe cultural-artistice și de educație permanentă;

 • •  să analizeze fezabilitatea acestora;

 • •  să pregătească implementarea lor;

 • •  să asigure derularea fiecărei etape în conformitate cu graficul prestabilit,având în vedere satisfacerea cerințelor beneficiarilor;

 • •  participa la identificarea programelor europene prin care se pot atrage fonduri

 • •  participa la seminarii de pregătire in vederea perfecționării profesionale

 • •  implementează proiectele cu finanțare din fonduri locale sau internaționale

 • •  tine o legătură directa cu Agenția Naționala de Tineret

• Păstrează confidențialitatea datelor la care are acces;

Art. 51 Biroul Financiar-contabil

 • (l)Funcția Contabil sef (Administrator Financiar) îndeplinește următoarele sarcini: Postul presupune studii superioare

Atribuțiile și răspunderile ce revin angajatului:

 • •  Angajează școala ,alături de director.în orice acțiune patrimonială;

 • •  Reprezintă școala, alături de directorul acesteia,în relațiile cu agenții economici în cazul încheierii contractelor economice,în conformitate cu legislația în vigoare ;

 • •  Coordonează și îndrumă întreaga activitate financiar-contabilă a unității ;

 • •  Răspunde pentru implementarea și utilizarea programului de contabilitate pe calculator

 • •  Organizează și exercită viza de control financiar preventiv propriu în conformitate cu prevederile legale și conform cadrului general al operațiunilor supuse C.F.P.P.în baza O.G. 119/1999 aprobată,modificată si completată cu Legea 84/2003 ,OMFP. 522/2003 , Adresa nr.7876/28.10.2009 a C.J.Brasov -Direcția Economică,Decizia nr.100/30.10.2009,întocmește registru CFFP și răspunde de ținerea lui la zi;

 • •  întocmește cadrul specific al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu conform cu O.M.F.P. 522/16.04.2003,OG.l 19/1999,OMFP.l792/2002 în scopul elaborării procedurii de control intern privind circuitului documentelor ;

 • •  întocmește acte justificative si documente contabile cu respectarea formularelor si regulilor de întocmire si completare in vigoare;

 • •  răspunde pentru implementarea și utilizarea programului de contabilitate pe calculator.

Conform Normelor aprobate prin OMEFP nr.1792/2002 îndeplinește atribuții pe linia organizării si conducerii evidentei angajamentelor bugetare si legale si principalele atribuții ale acestora privesc:

 • •  întocmește declarațiile pentru datorii către bugetul de stat și și bugetul de asigurări sociale;

 • •  tine legătură cu casierul avînd în vedere ca achitarea taxelor de frecventa este in concordanta cu norma, orarul si plata salariilor profesorilor ;

 • •  claseaza si pastreaza fise si balanțe de verificare în arhiva scolii pe termene de păstrare si intocmeste liste de inventar cu documentele contabile aflate în arhivă;

 • •  întocmește și răspunde de organizarea circuitului documentelor conform legislației;

 • •  Face parte din GRUPUL DE LUCRU în calitate de coordonator compartiment în vederea implementării sistemelor de control managerial avînd în vedere prevederile art.3 din OMFP nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern,cuprinzînd standardele de control intern și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial în conformitate cu prevederile art.3,4 din OG. Nr.119/1999 privind controlul intern;

 • •  întocmește registrele contabile obligatorii : registru jurnal, registru inventar , registru cartea mare (fișe pentru operațiuni diverse );

 • •  întocmește bugetul de venituri și cheltuieli bugetare , extrabugetare la termene și în condițiile stabilite de lege și le trimite spre aprobare ordonatorului principal de credite

 • •  Urmărește încadrarea strictă în creditele aprobate pe toate coordonatele clasificației bugetare

 • •  Organizează și conduce operațiunile contabile ale unității, atât sintetic cât și analitic și ia toate măsurile ca evidența să fie ținută la zi ;

 • •  Se preocupă de pregătirea aplicării în școală începând cu anul 2006 a OMFP nr.1917/2005 cu normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice , planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestora ;

 • •  Organizează inventarierea valorilor materiale si bănești,instruirea personalului în vederea efectuării corecte a operațiunii de inventariere;

 • •  Verifică centralizatorul de inventariere, documentația de transfer și casarea bunurilor,

 • •   Verifică și regularizează diferențele de inventar și le înregistrează în evidențele contabile ;

 • •  Instruiește și controlează periodic personalul care gestionează valori materiale ;

 • •  Urmărește modul de aprovizionare și distribuire a materialelor în unitate ;

 • •  întocmește și fundamentează bugetul previzional de salarii al unității, în conformitate cu statul de funcții;

 • •  Duce la îndeplinire deciziile cu privire la răspunderea materială, disciplinară și administrativă a salariațiilor;

 • •  Urmărește aplicarea și respectarea tuturor dispozițiilor legale privind salarizarea și drepturile personalului didactic, didactic-auxiliar și nedidactic;

 • •  întocmește situațiile fînanciar-contabile (bilanț)și cele statistice , precum și contul de execuție bugetară lunar, trimestrial și anual;

 • •  Constituie contracte de garanții pentru gestionari și urmărește modul de formare a garanțiilor material;

 • •  Verifică aplicarea respectării dispozițiilor legale privind salarizarea și alte drepturi bănești ale

personalului didactic ,didactic auxiliar si nedidactic si verifică statele de plată,indemnizațiile de concediu de odihnă,indemnizațiile de concediu medical,legalitatea reținerilor privind impozitul pe salarii,contribuția la fondul de asigurări sociale,contribuția la fondul de asigurări sociale de sănătate,contribuția la fondul de șomaj,declarațiile   privind

contribuția de mai sus si viramentele instituției aferente drepturilor salariale(CAS,CASS,ȘOMAJ)

 • •  întocmește referat și-l supune aprobării directorului privind componența comisiilor de recepție pentru toate bunurile intrate în unitate, prin dotări de la buget, din autofinanțare, donații, etc. ;

 • •  Fundamentează necesarul de credite anual si trimestrial;

 • •  Efectuează demersurile pentru fondurile necesare plății salariilor și pentru celelate acțiuni finanțate de la buget de stat sau local;

 • •  Primește și execută formele de poprire și asigură realizarea titlurilor executorii în condițiile legale ;

 • •  Verifică legalitatea trecerii pe cheltuieli a unor sume, în limitele de competență stabilite de lege ;

 • •  întocmește lunar balanțe de verificare pe rulaje și solduri și execuția bugetară lunară;

 • •  întocmește balanța analitică trimestriala pentru mijloace fixe,obiecte de inventar si materiale .lunar pentru materiale de curățenie și anual pentru mijloacele fixe;

 • •  Cooperează cu secretarul șef la întocmirea și depunerea fișelor fiscale la Administrația Finanțelor Publice Fișele fiscale pentru impozitarea globala;

 • •  Răspunde de securitatea datelor financiar-contabile din calculator și arhivarea lor pe discheta sau CD

 • •  Claseaza si pastreaza toate actele justificative de cheltuieli,documente contabile,fise,balanțe de verificare in arhiva scolii pe termene de păstrare si întocmește liste de inventar cu documentele contabile aflate în arhiva;

 • •  Răspunde de adunarea taxelor de școlarizare si verifică registrul de taxe;

 • •  Răspunde si controlează direct activitatea casierului-magazinerului și administratorului financiar cu atribuții de contabil ;

 • •  Conform Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice , controlează ordonanțarea plăților :

Supraveghează organizarea și ținerea evidenței , actualizarea și raportarea angajamentelor bugetare și legale;

întocmește situația privind execuția cheltuielilor angajate ( anexa 7) , situație care este parte componentă din structura " Situațiilor financiare “ trimestriale și anuale ;

Rezolvă prin consultare cu conducerea unității toate problemele ce revin compartimentului financiar-cont abil;

Semnează fișele de lichidare a celor ce părăsesc instituția , numai după o atentă verificare , răspunde pecuniar de respectarea acestei îndatoriri;

întocmește adeverințele solicitate de salariații cu veniturile realizate de aceștia în cadrul instituției,necesare băncilor în vederea acordării împrumuturilor bancare;

Elaborează împreună cu conducerea instituției fișa postului pentru personalul din subordine;

Asigură respectarea normelor emise de Ministerul Finanțelor cu privire la întocmirea și utilizarea documentelor justificative pentru toate operațiunile patrimoniale și înregistrarea lor în contabilitate în perioada la care se referă;

Respectă Regulamentul de Ordine Interioară și Regulamentul de Funcționare al școlii , aducându-l și la cunoștința personalului din subordine ;

Elaborează proceduri de lucru pentru activitatea financiar-contabilă specifice școlii și le supune aprobării ordonatorului de credite ;

întocmește liste de control intern , realizând supervizarea activității financiar contabile și asigură controlul respectării procedurilor prin supervizare și formalizare

( data și semnătura );

Se preocupă de perfecționarea continuă a pregătirii profesionale de specialitate și a persoanelor din subordine;

Avizează programul anual de achiziții publice ;

Face propuneri conducătorului școlii privind îmbunătățirea activității economico-financiare, ori de câte ori este necesar;

Respectă normele PSI și PM;

Respectă disciplina la locul de muncă - Codul Muncii;

Orice nereguli privind unele sustrageri din patrimoniul școlii, vor fi semnalate direcțiunii; Analizează fișele posturilor aferente personalului din subordine ;

întocmește în două exemplare o listă cu activitățile desfășurate de personalul din subordine , conform modelului din Anexa 3(la registrul de riscuri);

Identifică în funcție de specificul și particularitățile acestuia , împreună cu personalul din subordine, obiectivele corespunzătoare activităților înscrise în Anexa 3 ;

Analizează obiectivele cuprinse în ROF al școlii, stabilite pentru domeniul de activitate de care răspunde;

Identifică împreună cu personalul din subordine , riscurile inerente care pot afecta desfășurarea activităților din domeniul de activitate de care răspunde și implicit realizarea obiectivelor specifice ale acestuia, având în vedere faptul că fiecare activitate este supusă unor evenimente , acțiuni sau amenințări din interiorul ori exteriorul nivelului ierahic respectiv , iar fiecare obiectiv specific este adus la îndeplinire prin desfășurarea uneia sau mai multor activități;

Elaborează în două exemplare un Tabel cuprinzând obiectivele specifice și riscurile acestora , conform modelului din Anexa 4( la registrul de riscuri);

Ajută directorul în exercitarea atribuțiilor acestuia;

Respecta Regulamentul Intern îndeplinește orice sarcini cu caracter contabil-financiar date de directorul școlii sau stipulate expres în acte normative ;

în lipsa acesteia va fi înlocuită de administratorul financiar (contabil) care va acorda și viza de CFPP cu numărul 2;

 • • Verifica emailul scolii si anunța conducerea de lucrările ce trebuie executate pentru a fi repartizate pe compartimente;

 • •   Verifică legisul si scoate la imprimanta legile,ordinele,ordonanțele care sunt în vigoare si necesare instituției;

 • •   Păstrează confidențialitatea datelor la care are acces;

 • (2).Functia Administrator financiar(contabil) îndeplinește următoarele sarcini: Postul presupune studii superioare sau medii

Atribuțiile și răspunderile ce revin angajatului'.

 • •  întocmește acte justificative si documente contabile cu respectarea formularelor si regulilor de întocmire si completare in vigoare;

 • •  intocmeste documentele pentru efectuarea încasărilor si plăților in numerar sau prin conturi bancare si pentru urmărirea debitorilor si creditorilor;

 • •   efectuează înregistrările contabile în fisele de cont analitice la evidenta materialelor si furnizori.

 • •  claseaza si pastreaza fise si balanțe de verificare în arhiva scolii pe termene de păstrare si intocmeste liste de inventar cu documentele contabile aflate în arhivă;

 • •  răspunde pentru implementarea și utilizarea programului de contabilitate pe calculator.

 • •  folosește programul de contabilitate parolat SICO,WORD.EXCEL;

 • •  efectuează controlul de gestiune lunar prin puncaj cu fișele de magazie alegestionarului școlii;

 • •  valorifică inventarele anuale și cele inopinante.trecînd stocul pe listele de inventar prezentate de comisia de inventariere pentru materiale,obiecte de inventar,mijloace fixe și alte valori;

 • •  participă la centralizarea planului anual de achiziții în urma necesarelor primite de la compartimentele de specialitate pe bunuri,lucrări și servicii;

 • •  înlocuiește administratorul financiar (contabilul șef) în lipsa acestuia și acordă viza de CFPP cu numărul 2;

 • •  ține evidența garanțiilor material ale gestionarilor;

Conform Normelor aprobate prin OMFP nr.l792/2002 îndeplinește atribuții pe linia organizării si conducerii evidentei angajamentelor bugetare si legale si principalele atribuții ale acestora privesc:

 • • întocmește Anexa 3 = ORDONANTARE DE PLATA

 • •  tine registrul la zi cu operațiunile din notele de mai sus

 • •  tine la zi evidenta conturilor din afara bilanțului 8060-credite bugetare aprobate,8066-angajamente bugetare ,8067-angajamente legale ,8071-credite de angajament aprobate;8072-credite de angajament angajate;

 • •  stabilește măsuri privind implementarea Codului controlului intern, cuprinzînd standardele de managament/control intern pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial conform OMFP nr.946/04.07.2005 completat cu OMFP. Nr.1389/22.08.2006 în cadrul GRUPULUI DE LUCRU;

 • •  monitorizează,coordonează și îndrumă membrii GRUPULUI DE LUCRU cu privire la sistemul de control managerial al riscului,întocmește și actualizează "Registrul de riscuri”;

 • • verifica emailul scolii si anunța conducerea de lucrările ce trebuie executate pentru a fi repartizate pe compartimente;

 • • verifică legisul si scoate la imprimanta legile,ordinele,ordonanțele care sunt în vigoare si necesare instituției;

 • •  verifica monitoarele oficiale si le repartizează pe compartimente

 • •  păstrează confidențialitatea datelor la care are acces;

 • •  Respecta Regulamentul Intern

 • (3).Functia Casier-magaziner școala indeplineste următoarele sarcini: Postul presupune studii medii

Atribuțiile și răspunderile ce revin angajatului:

 • •   efectuează incasarile si plățile necesare legate de activitatea scolii

 • •   răspunde pentru implementarea și utilizarea programului de încasări taxe pe calculator.

 • •   depune zilnic sumele încasate la băncile cu care instituția lucrează:

 • •   ridică permanent de la băncile cu care instituția lucrează documentele de decontare privind institutia(extrasul de cont împreuna cu anexele):

 • •   nu are voie sa păstreze în casa de bani a instituției numerar si valori străine fără precizări scrise si semnate de director;

 • •   efectuează plata în numerar pe baza documentelor aprobate(dispoziție de plată);

 • •   toate plățile sunt personale si confidențiale,astfel încit nu are voie să comunice nimănui informații profesionale fără aprobarea directorului;

 • •   tine evidenta încasărilor si plăților efectuate;

 • •   colaborează cu profesorii în vederea încasării taxelor de la elevi si tine la zi Registrul de taxe;

 • •   operează în Registrul de taxe in urma consultării cu profesorii a elevilor neprezentati sau retrași din diferite motive;

 • •   colaborează cu administratorul patrimoniu în vederea întocmirii orarului ,a evidenței elevilor plătitori pe profesori și specialități;

 • •   respectă disciplina de casa,înregistrind zilnic încasările si plățile în Registrul de casa fără corecturi, Ștersături sau tăieturi, iar daca se fac totuși, din greșeala, suma greșit trecuta se bareaza cu o linie si se semnează de către casierul care a efectuat corectura și întocmește desfășurătorul de casa

 • •   preda zilnic in contabilitate al doilea exemplar din Registrul de casa, pentru operarea încasărilor in programul de contabilitate, împreuna cu documentele de casa.

 • •   răspunde de exactitatea calculelor din documentele întocmite

 • •   are obligația de a permite efectuarea controlului si de a pune la dispoziția organului de control a tuturor documentelor contabile, evidentelor si a oricăror altor elemente materiale sau valorice solicitate pe care le deține, in vederea cunoașterii realitatii obiectelor si surselor impozabile sau taxabile.

 • •   in urma facturilor intrate întocmește NIR-uri conform facturilor, bonuri de consum si întocmește fise de magazie cu materialele intrate in gestiune;

 • •   primește si eliberează materiale ce le pastreaza în magazie;

• sesizează instituția în momentele în care nu sunt condiții suficiente de securitate pentru materialele aflate in gestiune:

 • •   răspunde direct de pagubele produse în cazul receptionarii unor materiale degradate:

 • •   înregistrează si tine evidenta la zi ,în fisele de magazie,a materialelor pe baza documentelor de evidenta primară si a bonurilor de ieșire:

 • •   eliberarea materialelor din magazie se face prin cîntarire,măsurare,numărare,în raport de natura valorilor ce se elibereaza.La eliberare se completează bonul de materiale întocmit în două exemplare din care: originalul bonului se predă la contabilitate,al doilea exemplar rămîne la bonier;

 • •   nu admite intrarea in gestiune a unor persoane străine sau neautorizate de director sau de contabilul sef ;

 • •   In lipsa acesteia va fi înlocuită de administratorul patrimoniu ;

 • II.SARCINI DE SERVICIU OBLIGATORII PENTRU EXERCITAREA ATRIBUȚIILOR DE SECRETAR

• scrie condicile de prezenta ale personalului didactic,personalului de conducere,didactic auxiliar și nedidactic , operează concediile medicale,învoirile ,suplinirile întimplatoare și răspunde de completarea și de semnarea acestora la zi;

 • •  urmărește orarul profesorilor tinind legătură permanent cu aceștia si operează modificările in condică;

 • •  întocmește pontajele personalului didactic ,de conducere,didactic auxiliar și nedidactic ;

 • •  tine evidenta plătii cu ora a profesorilor si a orelor suplimentare efectuate de personalul didactic auxiliar si nedidactic,

o prezintă secretarului sef prezența lunară in vederea întocmirii statelor de salarii ale personalului instituției;

 • • verifica emailul scolii si anunța conducerea de lucrările ce trebuie executate pentru a fi repartizate pe compartimente;

 • • verifică legisul si scoate la imprimanta legile,ordinele,ordonanțele care sunt în vigoare si necesare instituției;

• păstrează confidențialitatea datelor la care are acces;

Art. 52 .COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV-GOSPODARESC

 • (l)Funcția Administrator patrimoniu îndeplinește următoarele sarcini: Postul presupune studii superioare

Atribuțiile și răspunderile ce revin angajatului'.

 • •  întocmește nota pentru propunerea unui proiect de angajament legal individual (MODEL 1)

 • •  se ocupă de achiziții directe conform OUG.34/19.04.2006;

 • •  întocmește procedurile de achiziții publice ;

 • •  centralizează necesarul anual pentru fundamentarea planului anual de achiziții publice;

 • • întocmește Anexa 1 = PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI;

 • • întocmește Anexa 2= ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL/GLOBAL;

 • •  întocmește planul anual de achiziții;

 • •  face parte din GRUPUL DE LUCRU în calitate de coordonator compartiment în vederea implementării sistemelor de control managerial avînd în vedere prevederile art.3 din OMFP nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern,cuprinzînd standardele de control intern si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial în conformitate cu prevederile art.3,4 din OG. Nr.119/1999 privind controlul intern;

 • •  se ocupă de realizarea achizițiilor prin cumpărare directă în conformitate cu prevederile OUG

nr.34/2006                 privind achizițiile publice si prevederile art. 19 normele de aplicare

aprobate prin HG.nr.925/2006,folisind sistemul electronic de achiziții publice(SEAP);

 • •  completează cele doua registre cu numărul de intrare pentru propuneri de angajare a cheltuielilor si angajamente bugetare;

 • •  certifică realitatea,regularitatea și legalitatea si BUN DE PLATA a documentelor justificative pe care le întocmește(legate de achiziții de bunuri,servicii și lucrări) și care se supun CFPP conform OMFP 522/2003 și a dispoziției interne;

 • •   gestionează și răspunde de păstrarea bunurilor mobiliare și de inventar ale instituției pe care le repartizează pe subgestiuni și tine evidenta acestora;

• predă la începutul anului școlar,pe bază de proces verbal,inventarul cu obiecte de inventar fiecărui profesor;

 • •   asigură întreținerea clădirii.depozitelor,atelierelor etc. în condiții de folosință,curățenie,iluminat și încălzire adecvate;

 • •   întocmește formularul de comandă pentru orice cheltuială care reprezintă orice achiziție de materiale sau prestări servicii;

 • •   se preocupă de asigurarea corespunzătoare a condițiilor de muncă ale salariaților:

 • •   stabilește cheltuielile administrativ-gospodarești și obține aprobarea pentru a le efectua: urmărește asigurarea bunei întrețineri a mobilierului echipamentului de protecție, și a întregului inventar administrativ al instituției:

 • •   controlează modul în care se asigură paza și sigurantța instituției ziua și noaptea,semnalînd cu promptitudine direcțiunii orice nereguli:

 • •   este reprezentantul instituției fată de controalele PSI, întocmește formele necesare pentru autorizație organizează și controlează masurile PSI;

 • •  înaintează documentația pentru eliberarea autorizației sanitare;

 • •   instruiește personalul conform normelor în vigoare și întocmește fișele individuale de protecția muncii:

 • •   se îngrijește de procurarea și ridicarea la timp a materialelor necesare diferitelor activități ale școlii:aprovizionarea cu material gospodăresc:

 • •   ține evidența reparațiilor,contractelor și livrărilor:

 • •   ține evidența comenzilor către furnizori și completează toate actele necesare aprovizionării cu materiale:

 • •   urmărește dotarea punctelor de prim ajutor în caz de accident cu toate articolele sanitare necesare:

 • •   întocmește planul de reparații pentru mijloacele fixe care nu sunt bunuri clasate și răspunde de executarea acestora:

 • •   controlează periodic prezenta și starea de conservare a mijloacelor fixe depozitate în diferite locuri sau predate în subgestiuni:

 • •   asigura evidenta operativă scriptica si faptica a mijloacelor fixe(este interzis cu desavirsire a se introduce si depozita mijloace fixe achiziționate sau transferate la școala fără înregistrarea lor,în gestiunea mijloacelor fixe;

 • •   înregistrează mijloacele fixe pe baza documentației legale:

 • •   ține la zi evidența registrului de inventar al mijloacelor fixe și verfică inscripționarea numărului de inventar pe fiecare mijloc fix ,având obligația de a marca fiecare valoare în situațiile de împrumut de mijloace fixe,predarea se face numai cu aprobarea directorului(în procesul verbal ce se va încheia la efectuarea mișcărilor în cadrul inventarului se vor specifica denumirea cantitativă,valoarea și starea în care se afla mijloacele fixe ,precum și durata pentru care se împrumută . La restituire, verificarea mijloacelor fixe va fi făcută de o comisie din care va face parte și gestionarul.)

 • •   răspunde de instinctoarele instituției,sa fie funcționabile pe perioada de vara si iarnă

 • •   răspunde de funcționarea instalațiilor de la hidranti,electrice,gaz,apa si scurgere.

 • •   răspunde de instalațiile de avertizare anti furt;

 • •   colaborează cu profesorii pentru asigurarea materialelor necesare pentru producțiile și examenele elevilor școlii;

 • •   face propuneri de casare a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar ieșite din uz și depățite ca termen de folosință;

 • • răspunde și controlează direct activitatea personalului de întreținere;

II.SARCINI DE SERVICIU OBLIGATORII PENTRU EXERCITAREA ATRIBUȚIILOR DE SECRETAR

•       se ocupă de operațiunile de înscriere , reînscriere ale elevilor verificînd actele acestora

(fisa de înscriere-reînscriere,copia actului de identitate,contractul de școlarizare);

 • •  este secretara comisiei de admitere asigurînd cu imprimatele corespunzătoare buna desfășurare a acestor activitati;

 • •       completează cataloagele de admitere și afișează rezultatele ;

 • •       dă profesorilor pe specialități la începutul anului școlar tabele nominale cu numele,prenumele elevilor și anul de studii .specialitatea pentru definitivarea orarului;

 • •       păstrează și actualizează dosarele cu actele elevilor și ține la zi mișcarea elevilor;

 • •       verifică corectitudinea completării registrelor matricole cu datele personale și mediile elevilor ,participa alaturi de director la preluarea documentelor școlare de la profesori la sfîrșitul anului școlar;

 • •      se ocupă și răspunde de organizarea, arhivarea tuturor documentelor școlare, conform legislației în vigoare,de evidența,inventarierea,selecționarea ,păstrarea și depunerea documentelor școlare la Arhivele Naționale,după expirarea termenelor de păstrare stabilite prin Indicatorul termenelor de păstrare,aprobat de Arhivele Naționalef Legea 16/1996-Legea Arhivelor naționale);

 • •      colaborează cu conducerea școlii și profesorii coordonatori în vederea bunei desfășurări a festivalurilor.concursurilor si acțiunilor culturale organizate de școală (primește fișele de înscriere,ține legătură cu participanții la manifestările organizate de școala și se preocupă de asigurarea cazarii ....etc;)

III.SARCINI DE SERVICIU OBLIGATORII PENTRU EXERCITAREA ATRIBUȚIILOR DE BIBLIOTECAR

 • •  organizează activitatea bibliotecii și asigură funcționarea acesteia în cadrul programului stabilit de directorul școlii;

 • •  se îngrijește de completarea rațională a fondului de publicații, respectând normele elaborate de Ministerul Educației Naționale și Ministerul Culturii

 • •  pune la îndemâna cititorilor instrumente de informare care să înlesnească orientarea rapidă în colecțiile bibliotecii;

 • •  întocmește necesarul de cărți ,publicații,obiecte de inventar pentru întocmirea programului anual de achiziții publice;

 • •  răspunde pentru implementarea și utilizarea programului de bibliotecă pe calculator și evidentă elevi

 • •  înregistrează în programul de bibliotecă fondul de carte pe specialități cu numere de inventar conform programului;

 • • ‘sprijină informarea și documentarea cadrelor didactice;

 • •  se îngrijește de legislația scolii(monitoare oficiale,colecția de legi si decrete si le pune la dispoziția direcțiunii ori de cite ori e nevoie;

 • •  tine evidenta împrumuturilor la bibliotecă si ia masuri pentru recuperarea obiectelor împrumutate;

 • •  verifică cu atentie locul de munca înainte de părăsirea acestuia, si ia toate măsurile pentru eliminarea cauzelor de incendiu.

tine la zi registrul de mișcare a fondului de carte, inventarul, cataloagele

 • • verifica emailul scolii si anunța conducerea de lucrările ce trebuie executate pentru a fi repartizate pe compartimente;

o verifică legisul si scoate la imprimanta legile,ordinele,ordonanțele care sunt în vigoare si necesare instituției;

 • • redactează lucrările privind activitatea secretariatului si administrației scolii;

 • • utilizează produsele software din dotarea unitatii ,întocmnind diverse situații necesare procesului instructiv educativ și activităților de secretariat;

 • •  se preocupă permanent de perfecționarea și îmbunătățirea pregătirii profesionale;

 • • păstrează confidențialitatea datelor la care are acces;

 • (2)Funcția muncitor calificat îndeplinește următoarele sarcini:

Atribuțiile și răspunderile ce revin angajatului:

 • •  își desfășoară activitatea conform programului stabilit de responsabilul compartimentului administrativ și aprobat de director;

 • •  efectuează lucrări de întreținere, reparații și modernizare a bazei materiale a școlii;

 • •  controlează zilnic spațiul scolii, constată defecțiunile apărute și propune responsabilului de compartiment măsurile corespunzătoare de remediere, conform mijloacelor existente.

 • •  execută lucrări de igienizare la nivelul școlii, în perioada vacanțelor sau când este solicitat de responsabilul compartimentului administrativ.

 • • îngrijește și răspunde de obiectele de inventar pe care le are în grijă.

 • • se îngrijește de afișarea, păstrarea și respectarea întocmai a instrucțiunilor privind protecția muncii și a celor privind prevenirea și stingerea incendiilor.

 • •  asigură buna funcționare a instalațiilor din centrala termică;

 • • ține permanent sub observație aparatura de control aferentă centralei termice;

 • • în cazul apariției unor dereglări în funcționarea instalațiilor ia urgent măsurile prevăzute de normele legale;

 • •  efectuează lucrări de întreținere și mici reparații la nivelul centralei;

 • •  efectuează zilnic curățenie în spațiul destinat centralei;

 • • în perioadele în care centrala termică nu este în funcțiune îndeplinește atribuțiile muncitorilor de întreținere

 • • îngrijește și răspunde de obiectele de inventar pe care le are în grijă

 • • va respecta normele P.M. și P.S.I. specifice locului de muncă

 • •  se va îngriji de afișarea și păstrarea instrucțiunilor de P.M. și P.S.I. specifice Centralelor Termice pe gaz metan

 • • se va indica traseul de alimentare cu gaz metan prin culoarea galbenă,traseul de apa rece-caldă prin săgeți;

 • • prin tăblite se va marca robineți principali ,gaz metan,apa rece,apa caldă

 • • nu va putea părăsi locul de muncă decit numai cu avizul șefului de compartiment

 • • îndeplinește orice alte sarcini date de administrator și direcțiune;

3)Funcția Personal de îngrijire (curățenie) îndeplinește următoarele sarcini:

Atribuțiile și răspunderile ce revin angajatului:

 • • își desfășoară activitatea conform programului stabilit de responsabilul compartimentului administrativ și aprobat de director;

 • • asigură curățenia localurilor și curții școlii în conformitate cu repartiția făcută de responsabilul compartimentului administrativ;

 • • Activitatea zilnică cuprinde:

 • • verificarea stării generale de curățenie - înainte de începerea orelor de curs;

 • • curățirea grupurilor sanitare, a coridoarelor și scărilor - după fiecare pauză;

 • • golirea coșurilor și îndepărtarea gunoaielor mari din sălile de curs - la sfârșitul primului schimb al elevilor

 • •  curățirea tuturor sălilor, a căilor de acces și a grupurilor sanitare - la sfârșitul orelor;

 • • urmărește starea bunurilor aflate în sălile de clasă, cabinete, laboratoare și informează responsabilul compartimentului sau profesorul de serviciu pe școală asupra stricăciunilor constatate;

 • • când este necesar în timpul zilei aprind și sting focul în sălile de curs și cancelarii, respectând normele de protecția muncii și P.S.I:

 • • în perioada vacanțelor sau la solicitarea responsabilului de compartiment, conducerii școlii, efectuează curățenie generală;

 • • încuie / verifică încuierea sălilor de curs și a școlii la terminarea programului elevilor, în timpul zilei sălile neocupate conform graficului se păstrează încuiate. în caz de necesitate sala se descuie numai în prezența profesorului.

 • • îngrijește și răspunde de obiectele de inventar pe care le are în grijă

 • • răspunde de activarea alarmei la plecarea din școala după terminarea programului;

• îndeplinește orice alte sarcini date de administrator și direcțiune;

CAP.V.5 .Drepturile și obligațiile angajatorului

Art.53 Angajatorul are dreptul să-și stabilească strategia de dezvoltare în concordantă cu obiectivele de dezvoltare stabilite de organele de conducere

Art.54 Angajatorul are dreptul să-și stabilească schema de personal,cu respectarea prevederilor legale și în concordanță cu obiectivele stabilite prin strategia de dezvoltare.

Art. 55 Angajatorul are dreptul să controleze felul în care angajatul respectă programul de muncă își îndeplinește sarcinile de serviciu și respectă disciplina în muncă.

Art.56 Angajatorul are dreptul să sancționeze angajații pentru nerespectarea programului de lucru,neîndeplinirea sarcinilor de serviciu,pentru abateri disciplinare,precum și în alte situații prevăzute de reglemantările în vigoare.

Art.57 Angajatorul are dreptul să modifice fișa postului,în funcție de strategia de dezvoltare și necesitățile instituției,cu respectarea prevederilor legale.

Art.58 Angajatorul are obligația să aducă la cunoștința angajaților ce le revin,condițiile cerute de îndeplinirea acestora,sancțiunile pentru abaterile constatate precum și căile de contestare a acestor sancțiuni.

Art.59 Angajatorul are obligația de a stabili clar sarcinile fiecărui angajat,de a dota corespunzător locurile de muncă,de a asigura echipamentul de lucru conform prescripțiilor legale,precum și de a asigura condițiile impuse de reglementările privind respectarea normelor de protecția și igiena muncii.

Art.60 Angajatorul are obligația să acorde angajatului toate drepturile prevăzute de lege.de contractul colectiv de muncă și de contractul individual de muncă.

Art.61 Angajatorul are obligația să asigure confidențialitatea datelor personale-ale angajaților,cu excepțiile prevăzute de lege.

Art.62 Angajatorul are obligația de a soluționa și înștiința petenții,în termenul prevăzut de lege,asupra modului de rezolvare a sesizărilor,reclamațiilor și contestațiilor depuse de angajat.Cererile depuse de angajați.cu respectarea prevederilor legale,se vor soluționa în termen de 30 zile calendaristice.Pentru situații de urgență cererile se vor soluționa în termen de 14 zile calendaristice.

CAP.V.5.a Regulile privind respectarea principiului nediscriminării și a înlăturării oricăror forme de încălcare a demnității

Art. 63 în cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu”Brașov relațiile de muncă dintre angajator și angajați,precum și relațiile dintre angajați funcționează pe principiul egalității de tratament,cu respectarea autorității conferite de lege structurilor administrative și de conducerea școlii.

Art.64 Orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă și a profesiei,meseriei sau activității pe care urmează să o presteze.Nimeni nu poate fi obligat să muncească sau sa nu muncească într-un anumit loc de munca ori într-o anumită profesie oricare ar fi aceasta.

Art. 65   Orice discriminare directă sau indirectă față de un salariat ,legată pe criterii de

sex,orientare   sexuala,caracteristici genetice,vărstă.apartenență națională .rasă , culoare ,etnie,religie,opțiune politică,origine socială,handicap,situație sau responsabilitate familială,apartenență ori activitate sindicală este interzisă.

Art. 66 Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de condiții de muncă adecvate activității desfășurare,de protecție socială,de securitate și sănătate în muncă,precum și de respectarea demnității și a conștiinței sale,fără nici o discriminare.

CAP.V.5.b Reguli privind protecția ,igiena și securitatea în muncă

Art.67 Școala populară de Arte și Meserii va lua măsuri pentru asigurarea securității și sănătății salariaților în toate aspectele legate de muncăjnclusiv pentru activitățile de prevenire a riscurilor profesionale,de informare și pregătire precum și pentru punerea în aplicare a organizării protecției muncii și mijloacele necesare acesteia

 • (1) Este strict interzisă atingerea firelor și conductorilor electrici. Pentru orice reparații vă veți adresa administratorului școlii.

 • (2) La nici un loc de muncă nu se va începe activitatea până când fiecare angajat nu a fost instruit pe linia protecției muncii de către șeful ierarhic și nu a semnat fișa de instructaj. Angajatul trebuie să aplice întocmai normele de tehnică a securității muncii.

 • (3) La locul de muncă, angajatul trebuie să fie disciplinat și atent în timpul lucrului; el este obligat să folosească dispozitivele, materialele și echipamentul de protecție sau de lucru din dotare.

 • (4) Ordinea și curățenia la locul de muncă sunt obligatorii.

 • (5) Este interzis dormitul, fumatul în timpul serviciului, introducerea sau consumarea băuturilor alcoolice în incinta unității. Persoanele în stare de ebrietate nu vor fi primite la serviciu.

 • (6) Fiecare angajat trebuie să cunoască modul de a proceda în cazul accidentării lui sau al colegilor de muncă (primul ajutor, anunțarea șefilor ierarhici etc.)

Activitățile privind protecția,igiena și securitatea în muncă sunt coordonate de Administratorul școlii care va avea următoarele atribuții:

 • •  Organizează controlul permanent al stării materialelor,echipamentelor și substanțelor folosite în procesul muncii ,în scopul asigurării sănătății și securității salariaților.

 • •  Urmărește modul în care se aplică reglementările legislative privind protecția muncii

 • •  Analizează factorii de risc de accidentare și îmbolnăvire profesională existenti la locurile de muncă.

 • •  Promovează inițiative proprii sau ale celorlati angajați vizînd prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale,precum și pe cele privind îmbunătățirea condițiilor de muncă.

 • •  Efectuează cercetări proprii în cazul producerii unor accidente de muncă sau al apariției de îmbolnăviri profesionale.

 • •  Realizează cadrul de participare a salariaților la luarea unor hotariri care vizează schimbări ale procesului organizatoric cu implicații în domeniul protecției muncii.

CAP.V.6.Drepturile și obligațiile angajaților

Art.68 Angajarea tuturor categoriilor de personal se face în baza unei metodologii elaborate de conducerea școlii conform Legii 53/2003-Codul Muncii, OUG. 118/28 decembrie 2006-Ordonanța de urgentă privind înființarea,organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale,Legea nr.284/2010-Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;Legea nr.285/2010 -Lege privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice; Legea 1/2011-Legea Educației naționale,Legea nr.63/2011-Lege privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, Legii nr.283/2011 privind aprobarea OUG.nr.80/2010,H.G.nr.286/2011 Regulament-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice ,Ordinului nr.5559/7 octombrie 2011-ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului din învățământ, Hotărârii nr.1225/2011 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară, Regulamentului de organizare și funcționare al instituției,Hotărârilor Consiliului Județean și în condițiile specifice postului vacant,cu respectarea prevederilor legale.

Art.69 Angajatul are toate drepturile salariale,profesionale și personale ce decurg din prevederile legale.Regulamentului de Organizare și Funcționare al Unității, contractul individual de muncă și prezentul regulament.

Art.70 Angajatul are dreptul la concedii,repaus zilnic și săptămânal,zile libere plătite pentru evenimente familiare deosebite,precum și la zile libere de sărbători legale conform reglementărilor în vigoare contractului colectiv de muncă de muncă și contractului individual de muncă.

Art.71 Angajatul poate beneficia la cerere.de concediu fără plată,conform legii și prevederilor contractului colectiv de muncă

Art.72 Angajatului i se asigură toate drepturile legale impuse de respectarea normelor de protecția muncii și igiena muncii.

Art.73 Angajatul are dreptul de a fi informat,consultat și cooptatdirect sau indirect,în stabilirea deciziilor importante privind activitatea societății în care iși desfășoară activitatea

Art.74 Angajatii au dreptul la libera asociere cu respectarea prevederilor legale.

Art.75 Angajatii au dreptul sa-si apere interesele individuale și colective, în raporturile cu angajatorul,cu respectarea prevederilor legale,a normelor interne,precum și a condițiilor înscrise în contractul colectiv de muncă la nivel de ramură învatamant precum si a celor înscrise în contractul individual de muncă.

Art.76 Angajatii au dreptul de a sesiza,reclama sau contesta faptele sau deciziile conducerii școlii care le încalca demnitatea,drepturile sau autoritatea.

Art.77 Angajații au obligația de a respecta programul de lucru,normele de protecție și igiena muncii,de a-și îndeplinii sarcinile ce le revin și de a respecta normele de disciplina muncii.

Art.78 Angajații au obligația de a respecta prevederile Regulamentului de organizare și funcționate al unității Regulamentului intern ,contractului colectiv de munca unic pe ramura învățământ,contractului individual de muncă,precum și dacă este cazul,prevederile din regulamente sau instrucțiuni specifice unor locuri de muncă.

Art.79 Angajații au obligația de a respecta secretul de serviciu și normele de fidelitate față de angajator.

CAP.V.6.a Procedura de soluționare a cererilor sau reclamațiilor individuale ale salariaților

Art.80 Fiecare salariat are dreptul de a adresa conducerii școlii petiții formulate în nume propriu.Pentru soluționarea legală a petițiilor ce sunt adresate,conducerea școlii va dispune măsuri de cercetare și analiza detaliată a tuturor aspectelor sesizate.

Art.81 Școala are obligația să comunice petiționarului în termenul de 30 zile de la data înregistrării petiției răspunsul,indiferent dacă soluția este favorabilă sau nefavorabilă. Cînd aspectele sesizate prin petiție necesită o cercetare mai amănunțită conducătorul unității poate prelungi termenul de soluționare cu încă 15 zile.

Art.82 Dacă după trimiterea răspunsului se primește o nouă petiție cu același conținut,aceasta se clasează la numărul inițial,facându-se mențiune despre faptul că s-a răspuns.

Art 83 Petițiile anonime sau cele care nu sunt trecute datele de identificare a petiționarului nu se iau în considerare și vor fi clasate.

Art.84 în cazul în care prin petiție sunt sesizate anumite aspecte din activitatea unei persoane,aceasta nu poate fi soluționată de persoana în cauză sau de către un subordonat al acesteia.

CAP.V.6.b Reguli privind protecția maternității la locul de muncă

Art.85 In ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă a salariatelor gravide și/sau mame,lăuze sau care alăptează,angajatorul va asigura la locul de muncă măsuri privind igiena,protecția sănătății și securitatea în muncă a acestora conform prevederilor legale.

Art.86 Salariatele gravide și/sau mamele.lauzele sau care alăptează pentru a beneficia de aceste măsuri trebuie să informeze în scris angajatorului asupra stării lor fiziologice astfel

 • a) salariata gravidă va anunța în scris angajatorul asupra stării sale fiziologice de graviditate și va anexa un document medical eliberat de medicul de familie sau de medical specialist care să îi ateste această stare

 • b) salariata lăuză,care și-a realuat activitatea după efectuarea concediului de lăuzie va solicita angajatorului în scris măsurile de protecție prevăzute de lege, anexînd un document medical eliberat de medical de familie,dar nu mai tirziu de 6 luni de la data la care a născut.

 • c) salariata care alăpteazăja reluarea activității după efectuarea concediului de lăuzie,va anunța angajatorul în scris cu privire la începutul și sfîrsitul prezumat al perioadei de alăptare.anexînd documente medicale eliberate de medicul de familie în acest sens;

Art. 87 Salariatele prevăzute în OUG.96/2003 au următoarele obligații;

 • a) salariata mamă are obligația să efectueze ,în cadrul concediului pentru sarcină și lăuzie cu durata totală de 126 zile,concediul postnatal obligatoriu de 42 de zile,după naștere

 • b) Salariatele gravide și /sau mamele ,lăuzele sau care alăptează au obligația de a se prezenta la medical de familie pentru eliberarea unui document medical care să le ateste starea.

Art.88 Pentru toate activitățile susceptibile să prezinte un risc specific de expunere la agenți,procedee și condiții de muncă,a căror listă este prevăzută în anexa nr.l din OUG 96/2003, angajatorul este obligat să evalueze anual și să întocmească rapoarte scrise,cu participarea medicului de medicina muncii,cu privire la natura,gradul și durata de expunere a angajatelor în unitate pentru a depista orice risc pentru sănătatea și securitatea angajatelor și orice efect posibil asupra sarcinii sau alăptării și pentru a stabili măsurile care trebuie luate.

Art.89 (l)Angajatorii sunt obligate ca,în termen de 5 zile lucratoare de la data întocmirii raportului.să înmîneze o copie a acestuia sindicatului sau reprezentanților salariaților.

(2) Angajatorii vor informa în scris salariatele asupra rezultatelor evaluării privind riscurile la care pot fi supuse la locurile lor de muncă,precum și asupra drepturilor care decurg din prezenta ordonanță de urgență.

Art.90 în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care angajatorul a fost anunțat în scris de către o salariată că se află în una dintre situațiile prevăzute în OUG.96/2003,acesta are obligația să înștiințeze medical de medicina muncii,precum și inspectoratul teritorial de muncă pe a cărui rază își desfășoară activitatea.

Art.91 Angajatorului îi revin următoarele obligații:

 • a) să prevină expunerea salariatelor prevăzute în OUG.96/2003 la riscuri ce le pot afecta sănătatea și securitatea,în situația în care rezultatele evaluării evidențiează astfel de riscuri.

 • b) să nu constrîngă salariatele să efectueze o muncă dăunătoare sănătății sau stării lor de graviditate ori copilului nou -născut,după caz.

 • c) să păstreze confidențialitatea asupra stării de graviditate a salariatei și nu va anunța alți angajați decît cu acordul scris al acesteia și doar în interesul bunei desfășurări a procesului de muncă,cănd starea de graviditate nu este vizibilă.

 • d) să modifice locul de muncă al salariatelor prevăzute în OUG.96/2003 care își desfășoară activitatea numai în poziția ortostatică sau în poziția așezat, astfel încît să li se asigure,la intervale regulate de timp,pause și amenajări pentru repaus în poziție șezîndă sau,respective,pentru mișcare,la recomandarea medicului de medicina muncii.

 • e) să acorde salariatelor gravide dispensă pentru consultații prenatale, constînd în ore libere plătite salariatei,în cazul în care investigațiile medicale se pot efectua numai în timpul programului de lucru.

 • f) să acorde salariatelor care alăptează pause de alăptare de cite o oră fiecare,în timpul programului de lucru/să reducă durata timpului de muncă cu 2 ore zilnic,fără diminuarea drepturilor salariale.

 • g) să transfere la un alt loc de muncă,cu menținerea salariului de bază brut lunar,salariatele prevăzute în OUG.96/2003 care desfășoară în mod current muncă cu caracter insalubru sau penibil.

Art.92 Pentru salariatele prevăzute în OUG.96/2003 care desfășoară activitate care prezintă riscuri pentru sănătate sau securitate ori cu repercursiuni asupra sarcinii și alăptării,angajatorul trebuie să modifice în mod corespunzător condițiile și/ sau orarul de muncă ori,să repartizeze la alt loc de muncă,conform recomandării medicului de medicina muncii sau a medicului de familie ,cu menținerea veniturilor salariale.

Art.93 (l)în cazul în care angajatorul,din motive justificate în mod obiectiv,nu poate să îndeplinească obligația prevăzută în OUG.96/2003,salariatele prevăzute în OUG.96/2003 au dreptul la concediu de risc matemal,după cum urmează:

 • •  înainte de data solicitării concediului de maternitate,stabilit potrivit reglementărilor legale privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale,salariatele prevăzute în OUG.96/2003;

 • •  după data revenirii din concediul postnatal obligatori,salariatele prevăzute în OUG.96/2003, în cazul în care nu solicită concediul și indemnizația pentru creșterea și îngrijirea copilului pănă la împlinirea vârstei de 2 ani sau,în cazul copilului cu handicap,pănă la 3 ani.

(2)Concediul de risc matemal se poate acorda,în întregime sau fracționat,pe o perioadă ce nu poate depășii 120 de zile,de către medical de familie sau de medicul specialist,care va elibera un certificate medical în acest sens,dar nu poate fi acordat simultan cu alte concedii prevăzute de legislația privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

Art.94 (1) Pe durata concediului de risc maternal salariata are dreptul la indemnizația de risc matemal,care se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.

(2) Cuantumul indemnizației prevăzute la alin (1) este egal cu 75% din media veniturilor lunare în cele 10 luni anterioare solicitării ,pe baza cărora s-a achitat contribuția de asigurări sociale de stat și se achită la lichidarea drepturilor salariale.

CAP.V.6.c Abateri disciplinare și sancțiuni

Art.95 Incalcarea cu vinovăție a obligațiilor de muncă,inclusiv a normelor de comportare,constituie abatere disciplinară sancționată ca atare,indiferent de funcția pe care o are angajatul care a savirșit-o.

Art. 96 .Se consideră abatere disciplinară săvărsită de un angajat o faptă în legătură cu munca care constă din încălcarea normelor referitoare la îndeplinirea sarcinilor de serviciu,disciplina în muncă și la locul de muncă,prevăzute de reglementările în vigoare și contractul individual de muncă,precum și nerespectarea ordinelor și dispozițiilor legale ale șefilor ierarhic superiori.

Art. 97 încălcarea cu vinovăție a obligațiilor înscrise atrage după sine sancțiuni

36

disciplinare sau profesionale.

Art. 98 Sancțiunea disciplinară se stabilește de conducerea școlii pe baza constatărilor făcute de acesta,sancțiunile disciplinare care se pot aplica salariaților în conformitate cu prevederile Codului Muncii sunt.

 • a) avertisment scris;

 • b) suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăși 10 zile lucratoare;

 • c) retrogradarea din funcție cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a depus retrogradarea pentru o durată ce nu poate depășii 60 de zile.

 • d) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5%-l 0%;

 • e) )reducerea salariului de bază și/sau ,după caz ,și a indemnizației de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;

 • f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă;

Art99 împotriva sancțiunilor disciplinare se poate face plîngere la instanța judecătorească în termen de 30 zile calendaristice de la comunicarea deciziei de sancționare.

Art.100 Aplicarea sancțiunilor disciplinare se face gradat cu excepția abaterilor grave pentru care se vor lua măsuri deosebite.

 • •  sancțiunea disciplinară se aplică numai după efectuarea unei cercetări prealabile a faptei comise și a împrejurărilor în care s-a produs aceasta prin ascultarea salariatului în cauză.cît și altor personae care pot participa constructiv la edificarea completă asupra evenimentului produs;

 • •  la stabilirea sancțiunii se vor avea în vedere cauzele,gravitatea faptei comise,împrejurările în care a fost săvârșită ,gradul de vinovăție,antecedentele disciplinare,precum și consecințele acestei abateri.

Art.101.Recompensele și sancțiunile disciplinare se stabilesc de Consiliul de administrație al școlii;

CAPITOLUL VI

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

Art.l02-(l) Școala populară este finanțată din venituri proprii și din alocații de la bugetul local.

(2) Școala populară are un plan propriu de venituri și cheltuieli, care se elaborează anual și se aprobă de către Consiliul Județean.

Art.103.- Veniturile extrabugetare se pot obține din activități realizate direct de școala populară, și anume din :

 • •  taxele de înscriere și de școlarizare ce se percep pentru frecventarea cursurilor școlii populare de arte și meserii;

 • •  difuzarea unor publicații, din domeniul culturii populare,educației permanente,științei, și literaturii,cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

 • •  editarea și comercializarea pe orice fel de suport a albumelor cu lucrările reprezentative și a înregistrărilor celor mai talentați elevi ai școlii populare;

 • •  încasări de spectacole,festivaluri și concursuri cultural-stiintifice,expoziții,prezentări de filme, videoteci prezentate de elevii școlii etc.

 • •  valorificarea unor lucrări realizate în cadrul cursurilor de elevii școlii ;

 • •  procente din beneficii în urma organizării în comun a unor manifestări cu diverși agenți economici,instituții de spectacole și concerte,cinematografice

fundații,asociații,ligi și societăți culturale etc.în condițiile legii;

 • •  închirieri de spații și bunuri,contracte de asociere etc.în condițiile legii;

 • •   editarea și difuzarea unor publicații,casete etc.cu profil cultural-artistic,în condițiile legii;

 • •   prestarea altor servicii ori activități , servicii cultural e,publi citate,tipărituri,multiplicări etc.în conformitate cu obiectivele și atribuțiile instituției și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare;

• încasări valutare și în lei realizate din turnee cultural-artistice organizate în tară și peste hotare.

Art.lO4.Bugetul de venituri și cheltuieli al școlii populare de arte și meserii se verifică și se aprobă potrivit legii finanțelor publice,de către organele ierarhic superioare respectiv Consiliul Județean Brașov.

Consiliul Județean va aproba prin Hotărâri efectuarea unor cheltuieli de funcționare pentru Școala populară de arte și meserii ca și pentru celelalte instituții publice de sub autoritatea Consiliului Județean Brașov,cheltuieli care vor fi cuprinse în condițiile identificării de economii la Cap.Cheltuieli materiale.

Art.105 Taxele de frecvență sunt propuse de Consiliul de administrație al școlii și de Consiliul profesoral urmînd a fi aprobate de către Consiliul Județean Brașov.

Art.106 Fondurile extrabugetare realizate de școala populară de arte și meserii aparțin în exclusivitate acesteia și pot fi folosite pentru întreținerea și dezvoltarea bazei materiale în urma aprobării planului de venituri și cheltuieli aprobate de Consiliul Județean (reparații,întreținerea sediului,achiziții de mobilier,aparatură tehnică,obiecte de practică culturală,instrumente.costume adecvate formațiunilor artistice,mijloace de transport etc.)în condițiile legii.

Art.107.Școlile populare de arte și meserii pot primii donații, și pot fi sponsorizate,în condițiile legii.

Art.108 Se interzice schimbarea destinației spațiilor aflate în administrarea școlii populare de arte și meserii;

CAPITOLUL VII CURSANȚI -ELEVI

Art. 109. Are calitatea de cursant orice persoană indiferent de sex,rasă,naționalitate apartenență politică sau religioasă care este înscrisă în unitatea de învatamînt și participă la activitățile organizate de aceasta .

în școala populară de arte și meserii cursantul se va înscrie în primul an conform regulamentului de admitere,în limita numărului de locuri din planul de școlarizare.

Elevii promovați vor fi înscriși de drept în anul următor de studiu.

Elevii retrași sau exmatriculați au drept de reînscriere la cerere în următorii doi ani redobîndind calitatea de elev.Calitatea de cursant se exercită prin frecventarea cursurilor și prin participarea la toate activitățile existente în programul fiecărei unităti de învățământ.

Evidența prezenței elevilor se face la fiecare oră de curs de către profesor care consemnează obligatoriu fiecare absență.Absențele motivate cu certificat medical sunt considerate motivate.

Art.110 Calitatea de cursant în școala populară de arte și meserii este strîns legată de obligativitatea achitării taxei școlare

Art.111 .Plata taxelor de frecvență se face integral la începutul anului școlar. Cu aprobarea conducerii școlii plata se poate face și eșalonat în două tranșe una pînă la data de 21 septembrie și cealaltă pînă la data de 27 ianuarie Conducerea școlii poate aproba reducerea parțială sau totală a taxelor de frecvență (la valoarea cea mai mică) pentru următoarele categorii de elevi:

 • •  elevii minori aflați în întreținerea părinților care frecventează două specialități (în cuantum de 25% -pentru un singur curs);

 • •   elevi minori - 2 frați aflați în întreținerea părinților (în cuantum de 25 %-pentru un singur curs);

 • •   elevi minori- 3 frați aflați în întreținerea părinților (la al doilea reducere de taxa de 25 %-pentru un curs, iar Ia al treilea de 50 %-pentru un curs).

Reducerea se aplică ori pentru doi frați minori aflați în întreținere ori pentru un cursant minor aflat în întreținerea părinților care urmează două specialități.în nici un caz nu se aplică reducerea de doua ori.

Salariații școlii cu carte de muncă precum și copii lor minori aflați în întreținere pot fi scutiți de taxe de frecventă pentru un curs .

Salariații școlii cu carte de muncă dar care s-au pensionat din cadrul școlii pot fi scutiți de taxe de frecvență pentru un curs.

Pot fi scutiti de taxe de frecvență elevii școlii care sunt în evidenta Inspectoratului de handicapați precum și cei cuprinși în casele de copii

în situația în care unii cursanti urmează la mai mult de 3 specialități conducerea școlii va aproba după caz o reducere de 25% la una din specialități.

Art.112 Elevii care săvirșesc fapte prin care încalcă dispozițiile legale în vigoare,inclusiv regulamentele școlare în vigoare ,vor fi sancționați în funcție de gravitatea acestora .

Sancțiunile cu caracter disciplinar ce pot fi aplicate elevilor,în cazul în care nu-și îndeplinesc obligațiile sau pentru abateri disciplinare,sunt următoarele:

 • •  mustrare

 • •  avertisment

 • •  exmatriculare

(1) EVALUAREA REZULTATELOR ELEVILOR

Art.113 Evaluarea rezultatelor se realizează în mod ritmic pe parcursul semestrelor cît si la examenele (producțiile)semestriale sau de sfîrșit de an.

Art. 114 Fiecare semestru cuprinde și perioade de consolidare și evaluare a competențelor dobindite de elevi stabilite de directorul școlii în consiliul profesoral.

Art.115 Evaluările în cadrul școlii de arte se stabilesc în funcție de vârsta și aptitudinile artistice ale elevilor și de specificul fiecărei discipline.

Art.116. în învătămîntul școlii de arte evaluările se concretizează de regulă prin note de la 10 la l.Nota minimă de promovare la fiecare disciplină este 6.Elevii sunt notati la fiecare obiect cu cel puțin 2 note pe semestru,exprimînd nivelul cunoștințelor teoretice și deprinderile practice dobindite.

Nota examenului final reprezintă media dintre notele examenelor de verificare semestrială

Mediile semestriale și anuale se încheie prin rotunjire.

Media finală ,este media dintre media anuală și media examenului ,care se face cu zecimale

Notele acordate se comunică elevilor,se trec în catalog și în foaia matricolă de către profesorul care le acordă.

(2 )ÎNCHEIEREA SITUAȚIEI ȘCOLARE

Art.117 La sfîrsitul fiecărui semestru și la încheierea anului școlar profesorii au obligația să încheie situația școlară a elevilor care au frecventat cursurile.

Art.118 Diploma de absolvire se eliberează de către școala populara de arte si meserii prin secretariatul acesteia.

(3). EXAMENE

Art.ll9(l) Promovarea în anul superior de studii se face pe baza mediei examenelor de verificare semestrială prin care s-a verificat însușirea de către elevi a cunoștințelor teoretice și a deprinderilor practice.Elevii care în urma rezultatelor examenului de sfîrșit de an obțin la specialitate,media sub 6,00 sunt considerați necorespunzatori neavând dreptul să repete anul.

Consiliul de administrație al școlii poate aproba pentru motive întemeiate (boală,deplasare în interes de serviciu etc,)amînări de examene.

 • (2)Elevii avind virsta de pana la 13 ani (corespunzător claselor I-VI ale învatamantului primar și gimnazial),vor urma în cadrul Școlii Populare de Arte doar cursuri de Teoria muzicii (1 ora /saptamina) timp de 2 ani.

Peste această limită de vârsta respectiv începînd cu ciclul gimnazial (clasa a VII-a vîrsta de 14 ani ) al învatamantului de stat,elevii Scolii Populare de Arte vor urma obligatoriu cursuri de Teoria muzicii (1 ora /saptamana) timp de 3 ani. și Istoria muzicii(l ora /saptamana)timp de 2 ani.

în ceea ce privește orele de Istoria artelor Regulamentul prevede aceleași condiții ca și pe cele de la Teoria muzicii (1 ora /saptamana)timp de 3 ani.

 • (3)Elevii avînd vîrsta de până la 13 ani (corespunzător claselor I-VI ale învățământului primar și gimnazial),vor urma în cadrul Școlii Populare de Arte doar cursuri de Istoria artei (1 ora /saptamina) timp de 2 ani.

Peste aceasta limită de vârsta respectiv începînd cu ciclul gimnazial (clasa a VII-a vîrsta de 14 ani ) al învatamantului de stat,elevii Școlii Populare de Arte vor urma obligatoriu cursuri de Istoria artei (1 ora /saptamana) timp de 3 ani.

Art.l20.Elevii care au absolvit cursurile teoretice și practice ale ultimului an de școlarizare susțin în termen de cel mult doi ani de la absolvire, examenul de diplomă. Examenul de diplomă constă dintr-o probă practică la specialitatea respectivă,susținută în concert,spectacol,recital sau expoziție în cadrul școlii.

Art.121 Comisiile de examinare (admitere,promovare,diplomă)sunt propuse de directorul școlii și aprobate de Consiliul de administrație.

Comisia de examinare pentru admitere și diplomă se compune din 3-5 membrii și anume : directorul scolii -președinte ,profesori de specialitate.

Comisia de examinare pentru promovare se compune din 3 profesori de specialitate sau specialități apropiate,președinte fiind directorul scolii.

Art.122 . Perioada examenelor de restanță se stabilește de către directorul școlii în consiliul profesoral la propunerea profesorilor de specialitate înaintea începerii noului an școlar

Art.123 La cursurile școlilor populare de arte și meserii se pot înscrie cetățeni din toate categoriile sociale,fără deosebire de naționalitate,care au evidente calități sau predispoziții pentru opțiunea făcută la o disciplină artistică.

Art.l24.Vîrstele candidaților pentru concursul de admitere la cursuri permanente ale școlilor populare de arte si meserii sunt în funcție de specificul disciplinelor de studiu,următoarele:

Muzică:

 • •  canto :5-6 ani;

 • •  acordeon,instrumente de suflat,chitară,instrumente de percutie(baterie),nai:10- ani

 • •  pian,vioară,orga electronic,instrumente populare:7- ani

 • •  contrabas: 14 ani

 • •  improvizație jazz: 14 ani

 • •  Actorie :12- ani

 • •  Teatru păpuși:14 ani

Arte plastice:

 • •   toate disciplinele: de la 8 ani

 • •  Design vestimentar: 15 ani

  • Artă decorativă:

  14 ani

  Coregrafie:

  • balet

  6-12 ani

  • dans modem

  11-25 ani

  • dans popular

  6-12 ani

  Arte vizuale :

  • artă fotografică

  14- ani

  • artă cinematografică

  14- ani


Artă populară(cusut-țesut,ceramică,cioplit în lemn,coj ocărit,arta   metalului,pictură

populară) 14-ani

La toate disciplinele prevăzute în planul de școlarizare pot fi primiți candidați ce depășesc sau nu împlinesc limitele de vârstă de mai sus numai în cazul în care aceștia posedă o tehnică interpretativă și de creație avans ată,tinîndu-se seama de posibilitățile lor de dezvoltare.Dispensele de vârstă se acordă de conducerea scolii și comisia de admitere .

Școala populară de arte și meserii poate organiza cursuri de “an pregătitor” pentru elevii solicitanți sau “an de perfecționare” pentru absolvenți.

Elevii din anul pregătitor vor fi reînscriși în anul I fără susținerea testelor de aptitudini. Art.125.Sesiunea concursurilor de admitere pentru cursurile permanente au loc între 16 și 18 Iulie 2012 cu posibilitatea organizării unei noi sesiuni între 24-26 septembrie 2012. Cererile de înscriere se depun la Comisia de înscriere în perioada 25 Iunie - 13 Iulie 2012.

Art.126. Candidații înscriși la concursul de admitere sunt supuși următoarelor probe de specialitate:

TESTE DE ADMITERE

CLASELE CANTO ( CLASIC ,POPULAR ȘI MUZICA UȘOARA )

Test de aptitudini melodico-ritmice(VOCE,testarea auzului muzical , a simțului ritmic,memorie muzicală)

Candidații vor prezenta: 2 piese :una lentă și una rapidă

1 poezie

INSTRUMENTE : Test de aptitudini melodico-ritmice(testarea auzului muzical

a simțului ritmic,memorie muzicală)

ARTE VIZUALE(artă fotografică,cinematografică)-Chestionar cultura generală ,proba practică de aptitudini în domeniul artelor vizuale.

COREGRAFIE- Test de auz muzical și ritm -calitati fizice.

ARTE PLASTICE- Test care constă în desen de redare a unor obiecte

(memorie vizuală,imaginație,culoare ,percepție tridimensională).

DESIGN VESTIMENTAR-Crochiuri(șchite după model viu) și probă desen (testarea aptitudinilor)

ACTORIE- Test care constă din recitarea unei poezii și o improvizație

ARTĂ POPULARĂ-Test de îndemînare

Pentru examenul de la secțiile :

ARTE PLASTICE SI DESIGN VESTIMENTAR candidații au nevoie de un creion,o planșă de desen mare și o gumă.

Art.127 Admiterea în școala se face în ordinea mediilor obținute la concurs,în limita locurilor prevăzute în planul de școlarizare.

în cazul în care candidații care dovedesc cunoștințe teoretice și practice avansate în specialitatea în care concurează,comisia de examen îi va putea înscrie direct în anul II.

Rezultatele concursului de admitere se afișează în termen de cel mult 3 zile de la terminarea examenului, iar listele cu rezultatele vor cuprinde candidații admișii în ordinea mediilor obținute.

CAPITOLUL Vin :ORGANIZAREA TIMPULUI DE LUCRU DIN ȘCOALA POPULARA DE ARTE ȘI MESERII “Tiberiu Brediceanu” BRAȘOV Art.l28.Programul personalului de conducere ,didactic auxiliar si nedidactic

(director , contabil șef,secretar șef,administrator financiar,administrator patrimoniu,analist programator ajutor,casier -magaziner,personal de întreținere )este de 8 ore pe zi.

Art.129 Programul de lucru al instituției începe la orele 7,00 și se termină la orele 21,oo ,conform programului stabilit de conducerea școlii.

Art.130 Evidența prezenței personalului,în cadrul programului de activitate,se ține cu condica de prezența

CAPITOLUL IX: RECOMPENSE

Art.131 Angajații care își îndeplinesc la timp și în bune condiții sarcinile ce le revin pot fi propuși să li se acorde,potrivit dispozițiilor legale,următoarele recompense:

 • •  mulțumire verbală sau în scris din partea organelor de conducere;

 • •  acordarea de trepte sau gradații superioare la salarizarea tarifară;

 • •  premii:

o trimestriale(care vor fi pierdute în cazul absențelor nemotivate în cadrul trimestrului), o anuale

 • •  salariu de merit

Recompensele acordate sunt cuprinse în dosarul personal al angajatului.

CAPITOLUL X -DISPOZIȚII FINALE

Art.132 în raporturile de muncă stabilite între Școala Populară de Arte și Meserii și angajații săi se aplică dispozițiile Legii 53/2003-Codul Muncii, OUG. 118/28 decembrie 2006-Ordonanța de urgență privind înființarea,organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale,Legea nr.284/2010-Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;Legea nr.285/2010 -Lege privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice; Legea 1/2011-Legea Educației Naționale,Legea nr.63/2011-Lege privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, Legii nr.283/2011 privind aprobarea OUG.nr.80/2010, Hotărârii nr.1225/2011 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară ,H.G.nr.286/2011 Regulament-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,Ordinului nr.5559/7 octombrie 2011-ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului din învățământ,care se întregesc cu celelalte dispoziții cuprinse în legislația muncii și în măsura în care nu sunt incompatibile cu specificul raporturilor de muncă prevăzute de prezentul cod,cu dispozițiile legislației civile.

Art.133. Prezentul Regulament va fi actualizat în funcție de reglementările legale ulterioare datei adoptării.

Art.134. Prezentul Regulament a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Nr.______din data de_________________________.

DIRECTOR, CARMEN MO

I

i


CONSILIUL JUDEȚEAN

ȘCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII „TIBERIU BREDICEANU” BRAȘOV

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DIN CADRUL SCOLII POPULARE DE ARTE SI MESERII “TIBERIU BREDICEANU” BRAȘOV

Președinte :

Carmen MORUZ-director

Secretar:

Lazar Silvia -secretar sef

Membrii:

Boitan Valeria -Contabil șef

Abraham Iacob-profesor grafică

Balan Cristina- profesor-lider de sindicat

DIRECTOR, CARMEN MORUZ

1      ȘCOALA

* //O POPULARĂ | DE ARTE U Șl MESERII

V TIBERIU BREDICEANU 7 BRAȘOV

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE ȘI MESERII „TIBERIU BREDICEANU”

CRITERIILE ȘI PUNCTAJELE PENTRU EVALUAREA DOSARELOR PERSONALULUI DIDACTIC ÎNSCRIS LA CONCURSUL SPECIFIC(DE DOSARE) ÎN VEDEREA OCUPĂRII CATEDRELOR VACANTE ÎN CADRUL ȘCOLII POPULARE DE ARTE ȘI MESERII BRAȘOV

 • l.NIVELUL STUDIILOR

 • A.Absolvenți ai școlii normale(liceu) sau ai școlilor postliceale cu diplomă/certificat de absolvire

6p

 • B. Absolvenți în specialitate,ai învățământului superior sistem BOLOGNA.

 • C. Absolvenți în specialitate,ai învățământului superior de lungă durata,cu diplomă de licență. 10 p

 • D. Studenți în specialitate cu adeverința de la facultate

 • E. Maiștrii instructori .absolvenți de :liceu + școala de maiștrii cu diplomă

certificat de absolvire/certificat de competențe profesionale

 • 2. GRADUL DIDACTIC

 • a) Definitivat

 • b) Gradul didactic II

 • c) Gradul didactic I

 • 3. MEDIA ABSOLVIRE DIPLOMĂ

 • •  Media 10

 • •  Media 9-9,99

 • •  Media 8-8,99

 • •  Media 7-7,99

 • •  Media 6-6,99

 • 4. Masterat,Studii postuniversitare

 • 5. Rezultatele obținute în activitatea didactică(calificative & rezultatul examenului)

 • •       FOARTE BINE

 • •       BINE

 • •       SATISFĂCĂTOR

 • •      NESATISFACATOR

 • 6. Criterii de vechime

 • •         vechime recunoscută în învățământ                                    0,1 p/an

 • •         vechime învățământ pensionari

 • 7.Continuitate în Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu„Bv.

• an de activitate

Profesorii cu continuitate în Școala Populară de Arte și Meserii au prioritate la angajare.

Nota:Criteriile și punctajele au fost adaptate la specificul Școlii Populare de Arte și Meserii „TIBERIU BREDICEANU”Brașov la Consiliul de administrație din data de 09 SEPTEMBRIE 2011.


DIRECTO^'v'ul


CARMEN M        ’tde ARTE

Șl meserii T,BERlUBREDiCEANl/t BRAȘOV

ȘCOALA POPULARA DE ARTE ȘI MESERII “TIBERIU BREDICEANU” BRAȘOV

COMISIILE DE SPECIALITATE ÎN VIGOARE

I.Comisia de încadrare și promovare în grade și trepte profesionale


Președinte: Moruz Carmen- Director

 • - Secretar șef

 • - Contabil sef


Secretar     Lazăr Silvia

Membrii    Boitan Valeria

Abraham Iacob


- Profesor


Bălan Cristina


- Prof.-lider de sindicat

 • II. Comisia de recepție a lucrărilor de reparații capitale,reparații curente și mijloace fixe.

l.Președinte - BOITAN VALERIA -Contabil Șef

Membrii

•Ciocodeică Cecilia Tudoran Constantin R ■Olteanu Dorin

-A-dtor patrimoniu -Analist programator -Muncitor

IILComisia de casare a obiectelor de inventar.


Președinte Boitan Valeria

Membrii

-Suciu Manuela

-Ciocodeică Cecilia

-Tudoran Constantin Răzvan


- Contabil șef

-Casier,magaziner

-Adm. patrimoniu

-Analist programator


IV.Comisia pentru achiziționarea bunurilor materiale Președinte: MIRCEA ANGELA


-Contabil


Membrii : Ciocodeică Cecilia-

Suciu Manuela

Tudoran Constantin Răzvan


Administrator patrimoniu

-Casier,magaziner

-Analist programator


V. Comisia de recepție rechizite,materiale didactice,obiecte de inventar, material de curățenie,materiale pentru reparații.


Președinte: TUDORAN CONSTANTIN RAZVAN Membrii : Lazăr Silvia Imre Kata


Analist programator -Secretar șef -Profesor


Sohodoleanu Ecaterina

-Personal de întreținere

Vl.Comisia de selectare a ofertelor privind achizițiile publice Președinte: MIRCEA ANGEL A Membrii :

-Contabil

-Casier-magaziner -Adm. patrimoniu. -Profesor


SUCIUMANUELA CIOCODEICĂ CECILIA BOLOVAN DANIELA

VILComitetul de securitate si sănătate în muncă

Responsabil comitet -Carmen Moruz-Director

Responsabil cu protecția muncii -Ciocodeică Cecilia- Adm. patrimoniu

Secretar-           Suciu Manuela             -Casier, magaziner

Membrii          Imre Kata                 -Profesor

Tudoran Constantin Răzvan -Analist programator

VTII.Comisia tehnică de apărare împotriva incendiilor.

Președinte: Membrii :


Carmen Moruz-

Boitan Valeria Ciocodeică Cecilia Olteanu Dorin

Director

-Contabil sef.

Adm. patrimoniu -Muncitor

DIRECTOR

CARMEN MORUZo ȘCOALA ° POPULARA DE ARTE Șl MESERII tideriu BREDICEANU" BRAȘOV

*

PLANURILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Pentru disciplinele care se predau în Școala Populara de Arte si Meserii”TIBERIU BREDICEANU” Brașov,

I Disciplinele cu predare individuala

Nr Crt

DISCIPLINA

Durata cursului (ani)

Număr ore /săptămână

Număr săptaman i/an școlar

Număr ore/an școlar

Număr minim De elevi Pe norma didactică

An I

An II

An ni

An IV

An V

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Canto clasic

3

1

1

1

36

36-36

16-18

2

Canto muzica ușoara

3

1

1

1

36

36-36

16-18

3

Canto muzica populara

3

1

1

1

36

36-36

16-18

4

Pian

5

1

1

1

1

1

36

36-36

16-18

5

Vioara

5

1

1

1

1

1

36

36-36

16-18

6

Violă

5

1

1

1

1

1

36

36-36

16-18

7

Violoncel

4

1

1

1

1

36

36-36

16-18

8

Acordeon

3

1

1

1

36

36-36

16-18

9

Chitara

3

1

1

1

36

36-36

16-18

10

Mandolină

3

1

1

1

36

36-36

16-18

11

Contrabas

3

1

1

1

36

36-36

16-18

12

Țambal

3

1

1

1

36

36-36

16-18

13

Nai

3

1

1

1

36

36-36

16-18

14

Flaut

3

1

1

1

36

36-36

16-18

15

Blockflote

3

1

1

1

36

36-36

16-18

16

Clarinet

3

1

1

1

36

36-36

16-18

18

Oboi

3

1

1

1

36

36-36

16-18

19

Trompeta

3

1

1

1

36

36-36

16-18

20

Trombon

3

1

1

1

36

36-36

16-18:

21

Saxofon

3

1

1

1

36

36-36

16-18

22

Taragot

3

1

1

1

36

36-36

16-18

23

Orgă

3

1

1

1

36

36-36

16-18

24

Orgă electronică

3

1

1

1

36

36-36

16-18

25

Instrumente de percutie(baterie)

2

1

1

36

36-36

16-18

26

Instrumente populare(fluier,caval,cob ză, cimpoi,bucium,ocarină etc.).

2

1

1

36

36-36

16-18

27

Improvizație jazz

L 3

1

1

1

36

36-36

16-18

28

Co repetiție

2-3

%

’/2

%

36

18

32-36

n Disciplinele cu predare colectiva

Nr. Crt

DISCIPLINA

Durata cursului (ani)

Număr ore /săptămână

Număr sâptamani/an școlar

Număr ore /an școlar

Număr grupe de studiu

Număr elevi pe grupa de studiu

Număr Minim de elevi pe norma didactică

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Artevizuale (artă fotografică,artă cinematografică)

2

6

36

216

3

8-10

24

2

Dans clasic interpreti(Balet)

5

3

36

108

6

8-10

48

3

Dans popular

2

4

36

144

5

5-7

25

4

Dans modern

2

4

36

144

5

5-7

25

5

Dans contemporan

2

4

36

144

5

5-7

25

6

Dans de societate

2

4

36

144

5

8-10

40

/

Balet contemporan

2

4

36

144

5

5-7

25

8

Stepp-ritm

2

4

36

144

5

5-7

25

9

Arta mișcării

1

4

36

144

5

7-10

35

10

Pictură

3

5

36

180

4

6-8

24

11

Sculptura

3

5

36

180

4

6-8

24

12

Grafică

3

5

36

180

4

6-8

24

13

Grafică și design WEB

n

J

5

36

180

4

6-8

24

14

Scenografie

3

5

36

180

4

6-8

24

15

Butaforie

2

4

36

144

5

5-7

25

16

Ipsoserie

2

4

36

144

5

5-7

25

17

Artă decorativă

3

5

36

180

4

6-8

24

18

Pictura decorativă

3

5

36

180

4

6-8

24

19

Iconografie

3

5

36

180

4

6-8

24

20

Ceramica

3

5

36

180

4

6-8

24

21

Arta lemnului

3

5

36

180

4

6-8

24

22

Arta sticlei

3

5

36

180

4

6-8

24

23

Desing vestimentar

3

4

36

144

5

5-7

25

24

Desing arhitectural

2

4

36

144

5

5-7

25

25

Sculptura decorativă(lemn.met al,

Piatra)

n

J

4

36

144

5

5-7

25

26

Imprimerie textile

3

4

36

144

5

5-7

25

27

Confecții artistice

3

4

36

144

5

5-7

25

28

împletituri       din

diferite materiale

3

4

36

144

5

5-7

25

29

Turnătorie metal

3

4

36

144

5

5-7

25

30

Tapiserie

3

4

36

144

5

5-7

25

31

Compactorie artistica

2

4

36

144

5

5-7

25

32

Vitrinierie

2

4

36

144

5

5-7

25

33

Machiaj

2

4

36

144

5

5-7

25

34

Reparații instrumentale

2

4

36

144

5

5-7

25

35

Actorie

2

5

36

180

4

5-7

20

36

Teatru păpuși

2

5

36

180

4

5-7

20

37

Teatru folcloric

2

4

36

144

5

5-7

25

38

Pantomimă

2

4

36

144

5

5-7

25

39

Inițiere corală

2

5

36

180

4

10-12

40

40

Inițiere fanfară

3

5

36

180

4

8-10

32

41

Ansamblul instrumental(muzică usoară,muzică popul arăjCameră)

n

3

3

36

108

6

4-6

24

42

Ansamblul coral

2

3

36

108

6

6-8

36

43

Inițiere folclor

2

4

36

144

5

5-7

25

44

Artă populară(cusut-tesut, ceramică,ciopli t              m

lemn,coj ocărit,arta metalului,pictură populară)

2

3

36

108

8

3-5

24

45

Artizanat(confectii,c usături

artistice,obiecte decorative,ceramică, împletituri)

2

n

3

36

108

8

3-5

24

46

Teorie si solfegii

3

1

36

36

18

8-10

144

47

Istoria muzicii

2

1

36

36

18

8-10

144

48

Istoria teatrului

2

1

36

36

18

8-10

144

49

Istoria artelor

3

1

36

36

18

8-10

144

50

Cultură cinematografică

2

4

36

144

5

5-7

25

51

Estetică

2

3

36

108

5

5-7

25

52

Retorică

2

3

36

108

5

5-7

25

53

Tehnică      literar

artiști că(proză,poezi e.artă dramatică)

2

3

36

108

5

5-7

25

54

Corepetitie

5

4

36

144

5

8-10

40

III Cursuri pentru pregătirea instructorilor de formații artistice si conducători de cercuri de creație.

 • 1.Cursuri permanente pentru pregătirea instructorilor de la casele de cultură și cluburi

  Nr.

  Crt

  DISCIPLINA

  Durata cursului

  (ani)

  Număr ore /săptămână

  Număr săptamani/a n școlar

  Număr ore /an școlar

  Număr grupe de studiu

  Număr elevi pe grupa de studiu

  Număr Minim de elevi pe norma didactică

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  1

  Dirijat cor

  2

  6

  36

  216

  3

  8-10

  24

  2

  Regie teatru

  2

  6

  36

  216

  3

  8-10

  24

  3

  Regie formații de satiră si umor

  2

  6

  36

  216

  3

  8-10

  24

  4

  Dans popular

  2

  6

  36

  216

  3

  8-10

  24

  5

  Dans contemporan

  2

  6

  36

  216

  3

  8-10

  24

  6

  Corepetitie

  2

  6

  36

  216

  3

  8-10

  24

2.Cursuri periodice pentru instructorii de formații artistice de la sate.

N r.

C rt

DISCIPLINA

Durata cursului (zile)

Număr ore /zi

Număr ore/curs

Număr Grupe de studiu

Număr Elevi pe grupe de studiu

Număr x(minim de elevi pe curs

0

1

2

3

4

5

6

7

1

Dirijat cor

30

8

240

1

12-15

12

2

Regie teatru

30

8

240

1

12-15

12

3

Regie formații de satiră si umor

30

8

240

1

12-15

12

4

Coregrafie

30

8

240

1

12-15

12

5

Artă păpușerească

30

8

240

1

12-15

12

6

Artă cine-foto

30

8

240

1

12-15

12

7

Inițiere muzică instrumentală

30

8

240

1

12-15

12

8

Inițiere folclor

30

8

240

1

12-15

12

9. Corepetiție              după normarea de la disciplinele cu predare colectivă.

x)Cifra de la acestă rubrică reprezintă numărul minim,obligatoriu,de elevi pe norma didactică. Consiliul de administrație al scolii de arte poate stabili,în vederea creșterii veniturilor pentru autofinanțare,majorarea numărului de elevi la clasele colective pe norma didactică.

In cazul maiștrilor instructori:meșteri,meșteșugari,interpreti etc.fara studii liceale norma didactică pentru aceștia este :

 • •  Durata cursului de la specialitatea respectivă

 • •  Număr ore / săptamana 24

 • •  Număr săptămâni an școlar 36

 • •  Număr ore an școlar 864

 • •  Număr elevi pe grupă de studiu: 3-5

 • •  Număr minim de elevi /normă didactică:24

PERSONALUL DIDACTIC DE PREDARE

A. PROFESORUL :

 • • 18 ORE PE SAPTAMANA LA TOATE DISCIPLINELE CUPRINSE ÎN PLANUL DE SCOLARIZARE(TEORETICE SI PRACTICE);

B. PROFESORUL COREPETITOR

 • • 18 ORE PE SAPTAMANA LA TOATE DISCIPLINELE DIN PLANUL DE ȘCOLARIZARE PENTRU CARE SUNT PREVĂZUTE ORE DE COREPETITIE.

PERSONALUL DE INSTRUIRE PRACTICA:

A.MAISTRUL INSTRUCTOR:

 • • 24 ORE DE INSTRUIRE PRACTICARE SAPTAMANA LA TOATE DISCIPLINELE

DE ARTA     POPULARA(TESUT-CUSUT,CERAMICA,CIOPLIT     ÎN

LEMN,COJOCARIT,        ETC.)DANS        POPULAR,INSTRUMENTE

POPULARE(FLUIER,COBZA,TITERA,CIMPOI,OCARINA,S .A         RAPSOZI

POPULARI,ARTE       VIZUALE(ARTA      CINEMATOGRAFICA,ARTA

FOTOGRAFICA),DESIGN VESTIMENTARTABEL VALORI DE REFERINȚĂ16 17:

Categorii de investiții în proiecte18

Limite valorice ale investiției în proiecte din perioada precedentă19 (de la .... la ....)

Limite valorice ale investiției în proiecte propuse18 pentru perioada de management .

(de la .... la ....)

(1)

(2)

(3)

Mici

(de la.....lei până la........lei)

(de la .... până la........lei)

Medii

(de la.....lei până la........lei)

(de la .... până la........lei)

Mari

(de la.....lei până la........lei)

(de la .... până la........lei)

TABELUL INVESTIȚIILOR ÎN PROGRAME39

(1)

Categorii de Investiții20 21 în proiecte

Nr. De proiecte în primul an (anul....)

Investiție 22 în Proiecte primul an (anul...)

Nr. de proiecte în anul x 23 24

Investiție în Proiecte anul x

TOTAL" Investiția în program

Primul an

Anul x

(0)

(D

(2)

(3)

(4)

(6)

(6)

(7)

(8)

(2)

Programul a)....25

(Mici) ....lei

(Medii) .... lei

(Meri) .... lei

(3)

TOTAL26,

din care:

-

Total nr. proiecte în primul an

Total investiție în proiecte în primul an (Lei), Din care:

Total nr. proiecte în anul x

Total investiție în proiecte în anul x (Lei), din care:

-

-

(4)

Surse atrase27

-

-

-

-

-

(5)

Bugetul autorități?7

-

-

-

-

TABELUL VENITURILOR PROPRII REALIZATE DIN ACTIVITATEA DE BAZĂ, SPECIFICĂ INSTITUȚIEI PE CATEGORII DE BILETE/TARIFE PRACTICATE

nr. de proiecte28 29 proprii

nr. de beneficiari30 31

nr. de bilete60

Venituri Propuse (mii lei)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Anul de referință32

Primul an

Anul x

Total33

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Aprobat, Președinte Aristotel Căncescu

CAIETUL DE OBIECTIVE

Pentru asigurarea continuității managementului

Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu „Brașov -Perioada de management este de 3 ani-

I. OBIECTIVELE ȘI MISIUNEA INSTITUȚIEI

 • 1.1. Subordonare

Conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 118/21.12.2006 privind organizarea și funcționarea așezămintelor culturale, Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu „Brașov , este o instituție publică de cultură, cu personalitate juridică, cu profil de învățământ artistic ce desfășoară activități în domeniul educației permanente, organizate în afara sistemului național de învățământ formal ,în colaborare cu acesta, avînd drept scop păstrarea și formarea culturii tradiționale care funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Brașov.

Finanțarea Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu „Brașov

se realizează din:

 • - subvenții acordate de la bugetul Consiliului Județean Brașov;

 • - venituri proprii obținute din activitatea specifică instituției.

I. 2. Obiectivele instituției

Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu „Brașov inițiază și desfășoară programe de învățământ în domeniul educației permanente, culturii tradiționale și al creației populare, urmărind cu consecvență:

Respectarea cerințelor populației comunității locale și județene la conceperea și ducerea la îndeplinire a programelor și planurilor anuale de școlarizare;

Creșterea continuă a credibilității și prestigiului profesional și artistic;

Promovarea și încurajarea autenticității în domeniul artelor culte și în cel al artelor meșteșugurilor tradiționale precum și combaterea subproduselor artistice, a nonculturii și a diletantismului;

Cunoașterea și satisfacerea nevoilor culturale și artistice ale comunității;

Accentuarea tendinței de mutare a centrului de greutate al instruirii artistice de la informațional , la formațional prin dobândirea de noi capacități și componențe aplicabile în viața de zi cu zi în beneficiul individului și al comunității;

Orientarea programelor analitice, a planificărilor calendaristice și a proiectelor didactice, spre formarea componențelor și deprinderilor cu aplicabilitate care să conducă la posibilitatea reprofilării absolvenților adulți;

Promovarea experimentului, a inovației și a concurenței în domeniul ofertelor culturale în vederea întâmpinării performanțelor populației;

Extinderea paletei surselor de finanțare și gestionare a mijloacelor financiare după principiul eficienței maxime;

Utilizarea resurselor umane pentru atingerea obiectivelor și misiunii instituției.

 • I. 3. Misiunea instituției

Misiunea Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu „Brașov constă în satisfacerea nevoilor culturale, spirituale și în limita posibilităților, a celor de ordin practic - aplicativ, venind astfel în sprijinul comunității locale în care își desfășoară activitatea, precum și punerea la dispoziția membrilor comunității a unor produse artistice de valoare și interpretări în standarde de performanță.

II.   EVOLUȚIILE ECONOMICE ȘI SOCIO CULTURALE ALE COMUNITĂȚII ÎN CARE INSTITUȚIA IȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA

Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu „Brașov își desfășoară activitatea specifică într-un mediu economic insuficient dezvoltat,dar cu perspectivă în viitor de dezvoltare economică foarte mare. Reflectarea acestui fapt se simte în gradul de deschidere al populației comunității brașovene, către cultură și serviciile cultural - artistice oferite de instituțiile de cultură din municipiu și județ. Momentan în comunitatea brașoveană funcționează un număr mare de instituții de cultură. O.N.G. - uri, fundații, asociații și filiale ale uniunilor artistice profesionale axate pe artă plastică, muzică, literatură, etc. Interferențele culturale între acestea bazate pe acțiuni, programe și proiecte parteneriale se răsfrâng benefic asupra populației comunității locale, constituind în același timp baza evoluției socio -culturale a tuturor factorilor culturali în calitate de făuritori și creatori ai actului de cultură influențând și calitatea de gestionare a managementului cultural.

Starea și nivelul dezvoltării componenței economice a comunității locale în final a localității se reflectă indirect în activitatea de cultură, a celor din O.N.G. - uri, a fundațiilor și a asociațiilor de cultură, precum și a celorlalte forme de factori culturali de ordin privat.

Implicarea directă a mediului economic în ansamblul său prin sprijin financiar sau indirect prin prezența și derularea unor proiecte și programe culturale, contribuie la buna funcționare a acestor instituții, la reconfigurarea programelor culturale de bază care pot include tematici benefice creșterii în final a ratingului societăților economice din comunitate.

Concretizând acest lucru, în ultimii ani Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu „Brașov a dezvoltat programe cu toate tipurile de instituții de cultură, fundații și asociații culturale, cu mass-media în calitate de coorganizator, asociat, coinițiator, participant, invitat, etc.

III. DEZVOLTAREA SPECIFICĂ A INSTITUȚIEI

A) DATE DESPRE ACTIVITATEA, BUGETUL ȘI SPECIFICUL INSTITUȚIEI

 • III.l. Obiectul de activitate

In calitatea sa de instituție publică de cultură Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu „Brașov are ca obiect de activitate instruirea și formarea artistică a copiilor, tinerilor și adulților, de modelare a înclinațiilor vocaționale și de formare a talentelor și de promovare a valorilor creatoare și interpretative din varii domenii ale culturii și artei tradiționale sau contemporane brașovene.

 • III.2. Structura existentă

III.2.1. Scurt istoric și prezent

Brașovul, veche cetate transilvană, situată la întretăierea drumurilor ce legau provinciile românești a fost din cele mai vechi timpuri unul din centrele economice și spirituale românești.

Aici, la Brașov, s-a deschis în anul 1495 prima școală românească, și tot aici, Diaconu Coresi a tipărit în a doua jumătate a secolului al XVI-lea primele cârti bisericești în limba română. De aici, în aceeași vreme a plecat Valentin Greff Bakfark flautist, angajat la cele mai mari curți europene.

Viața muzicală la sfârșitul secolului al XlX-lea și începutul celui de-al XX-lea cunoaște o largă dezvoltare prin prezența pe acest tărâm a unor personalități, creatori de înaltă școală ca : Gheorghe Dima, Ciprian Porumbescu, Iacob Mureșianu, Nicolae Popovici, Tiberiu Brediceanu toți compozitori și interpreți talentați.

In a doua jumătate a secolului trecut, la 1861, ia naștere ”Asociațiunea Transilvană pentru Literatură Română și Cultura Poporului Român ASTRA”.

Această societate, importantă prin scopurile ce și le-a propus și prin realizările ei a stat la baza multor activități cultural-educative și artistice, dominînd întreaga viată culturală a Transilvaniei în tot timpul existenței sale. Tot ea a inițiat și spijinit moral și material noul Conservator ce a luat ființă în Brașov.

Ideea înființării unui conservator de muzică a pornit din mijlocul Reuniunii de cântări “G.Dima” pentru a avea, la fel cu alte orașe de provincie ca: Timișoara, Tg.Mureș, Satu Mare, o școală de muzică în care elevii. Iară deosebire de naționalitate și confesiune să beneficieze de o instrucție muzicală la prețuri mici, sistematică, întocmai după normele și programul în vigoare la conservatoarele de muzică de stat. Conducerea Conservatorului ASTRA din Brașov a fost încredințată unei eforii avîndu-1 pe Tiberiu Brediceanu președinte, eforie care s-a menținut pe tot timpul activității Conservatorului ASTRA.

Conservatorul și-a început activitatea în ziua de 5 noiembrie 1928 cu 230 elevi și 14 profesori, avîndu-1 pe Paul Richter ca director.

Odată înființat, Conservatorul de Muzică ASTRA își începe drumul său pe parcursul a 19 ani, timp în care contribuția sa la ridicarea spirituală a unui numeros public nu poate fi pusă la îndoială.

Incepînd cu al doilea an al existenței sale la conducerea Conservatorului este numit Constantin Bobescu, personalitate de prestigiu în viața muzicală românească.

Dacă în timpul existenței sale, Conservatorul de muzică ASTRA s-a bucurat de aprecierea publicului, a elevilor, dacă rezultatele obținute au fost fără rezerve, dintre cele mai bune, aceasta s-a datorat numai cadrelor sale didactice, muzicieni de elită care s-au dedicat, cu trup și suflet muncii de instrucție a elevilor, care au acceptat să suporte cu stoicism instabilitatea materială la care erau supuși, muncind cu egală dăruire cu toți elevii și în toate perioadele. Ceea ce au făcut înaintașii la vremea lor, este piatra de temelie pe care se sprijină întregul edificiu al culturii noastre actuale.

Conservatorul de muzică ASTRA se numără printre primele instituții de instrucție muzicală din Transilvania și din țară, a apărut ca necesitate impusă de bogata viată muzicală existentă în Brașov. Despre acest conservator s-au făcut destul de numeroase referiri în diverse studii și articole, contribuții mai importante având Tiberiu Brediceanu printr-un articol despre activitatea în 11 ani a Conservatorului, publicat în volumul “ Muzica românească de azi” scos de profesorul Petre Niculescu în anul 1939 și Mircea Gherman prin articolul “Istoricul Conservatorului ASTRA Brașov “, cuprins în revista “Cumidava “ voi. 9 P 1 1976 .

Prezenta lucrare își propune concentrarea tuturor informațiilor ce au fost accesibile, constituindu-se într-o schiță monografică a cărei lipsă se resimțea în ansamblul cunoașterii vieții culturale a Brașovului, date fiind importanța și rolul major pe care Conservatorul l-a avut în instrucția muzicală și-n propagarea culturii muzicale printre cetățenii acestui oraș.

Prezenta lucrare ține să facă cunoscută preluarea tradițiilor și continuarea lor prin activitatea școlii populare de arte care în cei 65 de ani de existență s-a dovedit o demnă urmașă a Conservatoarelor pe care le-a moștenit.

In casele cetățenilor Brașoveni se făcea muzică din totdeauna, la români mai comune fiind cântatul la clavir și a liedurilor, la sași, muzică mai elevată, interpretată de mici formații de cameră sau orchestre, la maghiari muzica instrumentală.

Evenimente muzicale memorabile se succed începînd cu anul 1868 când se înființează Reuniunea de gimnastică și cântări , și 1878, când ia ființă Societatea Filarmonica din Brașov, care susține în același an un concert, iar în anul următor se produce la București într-un concert la care a asistat și Johannes Brahms. ( Gemma Zinveliu “ASTRA” nr.l / 1978).

In 1881, Ciprian Porumbescu dirijează orhestra într-un program format exclusiv din piese românești. (M.Gr. Poslusnicu - “ Istoria muzicii la români), pag.384 si pag.389).

în secolul al XX-lea, între cele două războaie mondiale, orchestra, condusă de Paul Richter și Victor Bickerich, a avut realizări de mare prestigiu, cunoscute fiind colaborările cu soliști ca: Pablo Casalls, Jacques Tibaud, Wilhelm Kampf și cu dirijorii Richard Ștrauss și Felix Weingartner.

George Enescu a dirijat în 1923, în prima audiție, Suita Carpatină a lui Paul Richter .

Reuniunea românescă de gimnastică și cântări condusă de Gheorghe Dima are dese apariții în concerte, amintind aici anul 1899 când se prezintă balada populară “Brumărelul” de Iacob Mureșianu, sau anul 1913 cu opera Cavalleria rusticana de Geo Mascagni si opera “ La șezătoare “ de Tiberiu Brediceanu ( M.Gr.Poslusnicu - Istoria muzicii la români “ pag. 389 ).

în a doua jumătate a secolului trecut, la 1861, ia naștere la Sibiu “ Asociațiunea Transilvană pentru literatură româna și cultura poporului român “ - ASTRA, la fondarea căreia, printre cei 178 de intelectuali transilvăneni în frunte cu Andrei Șaguna, Iosif Sterca Sulutiu, Gheorghe Baritiu, Timotei Cipariu, sunt prezenți și numeroși brașoveni (Ioan Georgescu “ Dr. Ioan Ratiu”, pag.23 - 25).

Această societate, cea mai importantă prin scopurile ce și le-a propus și prin realizările ei, a stat la baza multor activități cultural educative și artistice. Era structurată pe departamente cuprinzând întreaga Transilvanie, Banatul, Crișana, Maramureșul, care urmăreau înființarea de biblioteci populare, ținerea de conferințe și prelegeri, organizarea de expoziții, festivaluri, muzee, școli țărănești. Cât de important era considerat Brașovul se vede și din faptul că a doua adunare a societății ASTRA are loc la Brașov în vara anului următor (“ Transilvania “ nr.4 /1911, pag.320 ).

Societatea ASTRA, sub oblăduirea căreia se înființează până în 1911 peste 50 de reuniuni corale, societăți muzicale, coruri bisericești, va domina întreaga viață culturală a Transilvaniei în tot timpul existenței sale ( M.Gr. Poslusnicu - Istoria muzicei la romani” pag.384 - 389) .

Nu e de mirare deci, că la Brașov în condițiile de emulație spirituală care a urmat formării statului național român, ASTRA este aceea care a inițiat și a sprijinit moral și material noul conservator, “ realizarea tuturor forțelor muzicale de elită ale Brașovului, fără deosebire de neam și lege, la o muncă comună “.( Tiberiu Brediceanu “Scrieri“ , pag. 128).

Cel care a fost inițiatorul, sufletul și conducătorul Conservatorului ASTRA de la primele demersuri ale înființării și pînă la ultimile sale zile, cel care a adunat în jurul său pe cei mai buni muzicieni din Brașov și din alte orașe, cel care s-a luptat pentru a asigura minimum de fonduri necesare existenței a fost Tiberiu Brediceanu. El s-a numărat printe cei care au înființat Teatrul național din Cluj și Conservatorul din Cluj, a fost directorul Operei Române din București, iar din Brașov, începînd cu anul 1912, cînd s-a stabilit aici, a fost nelipsit din toate acțiunile ce vizau viața culturală cîștigîndu-și cu prisosință dreptul la mulțumirile urmașilor și a beneficiarilor de azi a strădaniilor sale. Profesorii Constantin Bobescu, Paul Richter, Imanuel Bemfeld, Victor Bickerich, Walter Schlandt,Veturia Muresianu, August Moldorick, Elena Dima, Florica Ciurcu, Leo Blum și Dinu Niculescu au fost muzicieni de prestigiu, profesioniști cu o solidă pregătire care n-au precupețit nici un efort în munca lor anonimă, de ridicare a nivelului cultural al brașovenilor.

Dispunînd de un asemenea corp profesoral de elită încă de la înființare, Conservatorul ASTRA a atras un mare număr de elevi dornici să-și valorifice talentele.Veneau într-o instituție de învățământ bine organizată, cu un plan de învățământ și o programă analitică asemănătoare Conservatoarelor de stat, cu un regulament de funcționare propriu. în plus, se acordau unele înlesniri materiale elevilor orfani și săraci prin reducere sau scutiri de taxe. Elevii se recrutau din Brașov sau din aproprierea Brașovului și aparțineau tuturor naționalităților.

Meritele Conservatorului se puteau vedea și în afara muncii educative,în activitatea concertistică pe care au sustinut-o.

în perioada războiului și imediat după război, activitatea concertistică este substanțial diminuată, la fel ca și activitatea pedagogică care, însă, continuă în ciuda tuturor greutăților.

în toamna anului 1945. Comisia locală a Sindicatelor Unite, a hotărât înființarea unei instituții de învățământ artistic ce se va numi Conservatorul de muzică, artă dramatică și coregrafie al Sindicatelor Unite. Taxele de frecvență fiind mai mici decât ale Conservatorului ASTRA, elevii erau atrași spre noul Conservator la care au aderat și o parte din profesorii Conservatorului ASTRA. în afară de taxele de frecvență, la fondurile necesare desfășurării activității contribuiau și fabricile care, în raport cu numărul de salariați plăteau o cotă fixă.

în anul școlar 1947-1948 cele două conservatoare fuzionează.

Anul următor, 1948-1949 este un an de tranziție în care activitatea se desfășoară fără a avea aprobările necesare, care apar abia în anul 1949, pentru ca din septembrie 1949 numele să se schimbe în “Școala Populară de Artă”.

La 7 noiembrie 1954 printr-o Hotărâre a Consiliului de Miniștrii a fost legalizat și unificat profilul școlilor populare de artă ca “unități de învățământ de masă”.

începând cu anul 1997 prin Hotărârea Guvernamentală nr.6 Școala Populară de Artă și-a schimbat denumirea în “Școala de arte” și a trecut sub patronajul benefic al Consiliului Județean. Din acest moment în urma unui foarte serios sprijin financiar școala a cunoscut o adevărată înflorire fiind total renovată și dotată cu aparatură modernă.

Condițiile create au favorizat un număr foarte mare de activități culturale care au implicat elevii dar în același timp au și atras noi tineri.

III 2.Prezent

Începînd cu data de 02.03.2008 în conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean Brașov. Școala de Arte Brașov își schimbă titulatura în “Școala Populară de Arte și Meserii “Tiberiu Brediceanu” în memoria celui care a fost inițiatorul, sufletul și conducătorul Conservatorului Astra de la primele demersuri ale inființării și până la ultimile sale zile, cel care a adunat în jurul său pe cei mai buni muzicieni din Brașov, și din alte orașe, cel care s-a luptat pentru a asigura măcar minimum de fonduri necesare existenței, TIBERIU BREDICEANU.

în anii care au urmat numărul elevilor și al specializărilor au crescut considerabil cuprinzând aproape toate domeniile de creație și interpretare.

Din miile de elevi care au trecut prin sălile acestei școli s-au ridicat sute de interpreți, muzicieni, actori, artiști plastici, care s-au răspândit în toate colțurile țării și în lumea largă, ducând cu ei, amintirea începuturilor din școala noastră și a profesorilor care s-au dedicat acestei nobile munci.

 • III.3. Personalul și Conducerea

III3.1. Personalul:

Personalul este format din: personal de conducere, personal didactic de predare, personal didactic auxiliar și personal nedidactic. La programele de perfecționare profesională din această perioadă au participat la cursuri pe plan local toți salariații.

Structura organizatorică a Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu,, Brașov se stabilește de către manager și se aprobă de Consiliul Județean Brașov.

Din analiza organigramelor și statelor de funcții în perioada 2010 - 2012, aprobate prin hotărâri ale Consiliului Județean Brașov, rezultă:

Astfel:

Nr. crt

Posturi

Anul

2010

Anul

2011

Anul

2012

1.

Total

50

50

50

2.

Conducere

3

3

3

3.

Personal didactic de predare

39

39

39

4.

Personal didactic auxiliar

3

3

3

5.

Personal nedidactic

5

5

5

III 3.2. Conducerea instituției:

Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu „Brașov este condusă de un manager, în baza unui contract de management încheiat cu Consiliul Județean Brașov, în conformitate cu legislația în domeniu.

în exercitarea atribuțiilor sale, managerul Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu,, Brașov este ajutat de un contabil-șef, angajat prin concurs, conform legislației în vigoare.

Activitatea managerului este sprijinită de Consiliul de administrație, organism cu rol deliberativ, numit prin decizia acestuia, format din 3 membri.

în activitatea de conducere a școlii managerul se bazează pe Consiliul profesoral care avizează și decide problemele ce țin de componența instructiv educativă și activitățile didactice ale procesului de instruire și învățământ.

Principalele atribuții ale conducerii sunt prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al instituției, anexa nr. 1 a caietului de obiective.

III.3.2.1 Evaluarea managerială pe viitor s-a efectuat conform criteriilor prevăzute în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 189 /2008, aprobată prin Legea nr. 269/2009.

III.4. Bugetul

Pentru perioada 2010 - 2012:

în anul 2010: a) au fost prevăzuți și realizați indicatorii economici din tabelul de mai jos:

Nr. Crt.

Categorii

Prevăzut (mii Lei)

Realizat (mii Lei)

1.

Venituri proprii

523.36

521.53

2.

Subvenții /alocații

702.15

624.72

3.

Cheltuieli de întreținere, din care - cheltuieli de capital: dotări

184.51

152.77

4.00

3.80

4.

Cheltuieli de personal:

1041.00

993.48

6.

Cheltuieli pe cursant din care:

 • - din subvenție

 • - din venituri proprii

1,20

1,12

0,69

0,61

0,51

0,51

 • b) gradul de acoperire din surse atrase și/sau venituri proprii a cheltuielilor instituției:54.52 %;

 • c) venituri proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituției: taxe școlare, taxa de înscriere, taxa de examen de diplomă, conform planului de școlarizare aprobat de Consiliul Județean Brașov *: 521.53 mii lei;

 • d) gradul de creștere a surselor atrase/venituri proprii în totalul veniturilor: 45.49 %

 • e) ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor:86,67 %;

 • f) ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total: 0.33 %;

 • g) gradul de acoperire a salariilor din subvenție: 62.88 %;

în anul 2011: a ) au fost prevăzuți și realizați indicatorii economici din tabelul de mai jos:

Nr. Crt.

Categorii

Prevăzut (mii Lei)

Realizat (mii Lei)

1.

Venituri proprii

549,53

549,52

2.

Subvenții /alocații

650,28

488,08

3.

Cheltuieli de întreținere, din care - cheltuieli de capital: dotări

199,91

196,43

44,40

23,97

4.

Cheltuieli de personal:

955,50

817,20

6.

Cheltuieli pe cursant din care:

 • - din subvenție

 • - din venituri proprii

1,20

1,04

0,65

0,49

0,55

0,55

 • b) gradul de acoperire din surse atrase și/sau venituri proprii a cheltuielilor instituției:52.96 %;

 • c) venituri proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituției: taxe școlare, taxa de înscriere, taxa de examen de diplomă, conform planului de școlarizare aprobat de Consiliul Județean Brașov *: 549.53 mii lei;

 • d) gradul de creștere a surselor atrase/venituri proprii în totalul veniturilor: 52.96 %

 • e) ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor:78,76 %;

 • f) ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total: 2,31 %;

 • g) gradul de acoperire a salariilor din subvenție: 59,73 %;

în anul 2012: a ) au fost prevâzuți și realizați indicatorii economici din tabelul de mai jos:

Nr. Crt.

Categorii

Prevăzut (mii Lei)

Realizat (mii Lei)

1.

Venituri proprii

621,68

621,67

2.

Subvenții /alocații

575,79

570,02

3.

Cheltuieli de întreținere, din care - cheltuieli de capital: dotări

279,59

276,67

33,10

31,78

4.

Cheltuieli de personal:

884,78

883,24

6.

Cheltuieli pe cursant din care:

 • - din subvenție

 • - din venituri proprii

1,20

1,20

0,58

0,57

0,62

0,63

 • b) gradul de acoperire din surse atrase și/sau venituri proprii a cheltuielilor instituției:52,17%;

 • c) venituri proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituției: taxe școlare, taxa de înscriere, taxa de examen de diplomă, conform planului de școlarizare aprobat de Consiliul Județean Brașov *: 621,67 mii lei;

 • d) gradul de creștere a surselor atrase/venituri proprii în totalul veniturilor: 52,17 %

 • e) ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor:74,12 %;

 • f) ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total: 2,67 %;

 • g) gradul de acoperire a salariilor din subvenție: 64,54 %;

Notă * taxele școlare sunt aprobate de Consiliul Județean Brașov pentru fiecare an școlar ( 15 septembrie -15 iunie) care nu corespunde cu anul financiar.

 • 111.5. Programele

în afara procesului de învățământ Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov în perioada 2010 -2012 a avut loc un număr de 244 de programe culturale proprii și parteneriate. în anul 2012 s-au desfășurat 106 de proiecte cultural-artistice.

 • 111.6. Situația Programelor

Situația programelor în perioada 2010 - 2012 a Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu,, Brașov se prezintă conform tabelelor de mai jos:

2010

Nr. crt.

DATA

DENUMIRE ACTIVITATE

Suma prevăzută

- lei -

Suma realizată - lei -

Proiectarea didactică școlarizarea și instruirea artisticâ-1019 de        elevi

școlarizați

1

15.01.2010

“Vreme trece,vreme vine....,,

Spectacol dedicat marelui nostru poet M.Eminescu

Muzica clasica si actorie Sala festivă a școlii- ora 17,00

2

22.01.2010

“Ziua Unirii “spectacol folcloric-Sala festivă a scolii ora 17.00

-

3

28.01.2010

Divele-spectacol de teatru muzical-coregrafic Sala festivă a scolii -ora 17,00

4

29.01.2010

Coana Chirița-Spectacol de teatru

Sala festivă a scolii-ora 17.00

-

5

12-28.02.2010

In lumea copiilor -Expoziție de grafica copii Casa Baiulescu -Centrul Cultural Englez

6

13.02.2010

,.Valentin și Valentine,, spectacol de teatru și muzica ușoara pentru ziua îndragostiților în colaborare cu Centrul Cultural REDUTA

Sala Reduta - ora 18,00

103

7

19-20 02.2010

Parada personajelor „Din vremea bunicii,, la Tîrgul Vintage Patinoar Olimpya

8

25.02.2010

Carnavalul flecărelilor-Spectacol clasa Actorie Sala festiva -ora 17,00

-

9

26.02.2010

“Dragobetele”-Spectacol folcloric -Sala festivă a scolii- ora 17.00

10

28.02.2010

Dabada și Nubanu-Spectacol de teatru pentru copii jucat în spațiu nonconventional -Magazinul Altex -ora 12,00

25

11

01.03.2010

“Gîlcevile femeilor” de Carlo Goldoni -spectacol de teatru pentru Martisor-Sala festivă a scolii- ora 17,00

50

12

2-8 .03.2010

Expoziție de Grafica copii „ De ziua mamei „ Sala festiva a scolii

10

13

5.03.2010

„Flori pe portativ,.-Spectacol de muzică ușoară- copii Sala festivă ora 17,00

10

14

7-8.03.2010

Arta adusă în spațiu nonconvențional -„Portrete pentru doamne,, eveniment -experiment al claselor de grafică -portrete la minut

Magazinul Altex -orele 12,00-16,00

191

15

11.03.2010

Spectacol de teatru religios -Recital de poezii de Vasile Voiculescu

Sala festivă a scolii- ora 17,00

10

16

15.03.-

15.04.2010

Expoziție de grafică copii-Casa Baiulescu Centrul Cultural Englez

20

87

17

18.03.2010

Work-schop de artă dramatică dedicat elevilor susținut de un actor și regizor profesionist DAN TUDOR - Sala festivă a scolii- ora 17,00

50

nu s-a realizat

18

19.03.2010

Spectacol de teatru religios „Păcatele și virtuțile ” de măicuța Zorica Lațcu     Sala festivă a scolii- ora 17,00

19

22.03.-

15.04.2010

Expoziție de iconografie-Vernisaj Librăria OKEAN ora 14.00

150

20

26-27.03.2010

Expoziție de iconografie-Casa Armatei

50

21

16.04.2010

Curs metodic dedicat profesorilor si elevilor pentru specializarea muzică populară avînd ca invitat un artist profesor

1000

nu s-a realizat

Sala festivă a scolii- ora 17,00

22

21.04.2010

Work-schop-pe teme de jazz-sustinut de Alexandru Șipa jurnalist,comentator și jazz promotor

1000

nu s-a realizat

23

30.04.2010

“Dalma -show “Spectacol de muzica ușoara a celebrei vedete DALMA (fosta elevă a scolii)

Sala Reduta -ora 18,00

1000

nu s-a realizat

24

21.04.2010

Concert de primăvară-Pian Sala7-oral6

87

25

22.04.2010

Audiție pian Sala7 oral8.30

-

-

26

23.04.2010

Spectacol de muzică ușoară-The greatest movie songs

Sala festivă orele 17

270

27

07.05.2010

Recital extraordinar de muzică clasică a cadrelor didactice

Sala festivă ora 17

ZILELE ȘCOLII DE ARTE Ediția XXXVII

28

10.05.2010

Spectacol festiv de muzica ușoara copii și coregrafie„De la baroc la rock,,

Sala Teatrului Dramatic Sica Alexandrescu Ora 18,00 Expoziție scenică de artă decorativă și design vestimentar

4000

595 afișe + 501costume+ 1720

29

15.05.2010

Recital de muzică clasică pian.canto,chitară,moment de teatru în cadrul „Nopții muzeelor,,

Demonstrații de desen și pictură

Muzeul de artă orele 20

1720

30

17.05.2010

Expoziție de   pictură,grafică.scuiptură,ceramică,foto,design

vestimentar

Holul Centrului Cultural REDUTA-vernisaj ora 17.00 Spectacol de muzică ușoară și populară-Sala Centrului Cultural Reduta-orelelS

50

390+1720

31

18.05.2010

Spectacol festiv muzică clasică Sala Centrului Cultural REDUTA ora 18,00

900

1720

32

19.05.2010

Producția claselor de orgă,acordeon și instrumente de suflat Sala festivă a scolii- ora 18,00

50

1720

33

19.05.2010

Audiție pian ora 18.00 Sala 7

50

34

19.05.2010

Audiție pian Sal a7 ora 18

-

-

35

19.05.2010

Expoziție de artă medievală de grafică și fotografie „Brașovul vechi,,

Sala festivă a scolii- vernisajora 17,00

50

-36

20.05.2010

Seară de chitară

Sala Festivă ora 18

50

-

37

27.05.2010

Spectacol de teatru medieval-clasa Actorie „Comedia dell,Arte Sala festivă a scolii- ora 17.00

400

-

38

01..06.2010

Tîrg de mirodenii

Expoziție de obiecte decorative

Expoziție de costume nonconvenționale Sala Reduta

10

39

01-11.06.2010

Expoziție de artă decorativă Casa Baiulescu Centrul Cultural Francez

1000

40

04.06.2010

Lansare album-absolvenții promoției 2010 Curtea interioară a scolii- ora 18,00

10

1720

41

04-06.06.2010

Expoziție iconografie Librăria Okean

500

500

42

26.05.2010

Parada vestimentara„Tulip Lila,, Sala ITC Ora 18,00

1000

1100+

1720

43

27.10-

05.11.2010

Festivalul Județean pentru tineri amatori :teatru,canto și instrumente

nu s-a realizat

44

30.11.2010

“1 Decembrie-zi natională"-spectacol folkloric Casa Studenților Brașov - ora 18,00

1000

590

45

30.11.2010

Spectacol de teatru-improvizație„Dragoste italiană,,

Sala festivă ora 18

-

2300

46

03.12.2010

Visul unei nopți de iamă”-spectacol muzică usoară(copii) Sala festivă - ora 17,00

20

47

06.12.2010

Vine Moș Nicolae-spectacol muzică ușoară copii Sala Festivă-oral7

-

48

08.12.2010

Spectacol muzical- instrumental dedicat sărbătorilor de iamă,,Armonii de iarnă,, Sala festivă- ora 17,00

20

49

09.12.2010

Spectacol muzică ușoară „De Crăciun ?.......la Paris !

Sala festivă- ora 18,00

20

470

50

13.12.2010

Spectacol de muzică ușoară,.Fulgi de nea pe portativ,, Sala Festivă ora 18

-

51

14.12.2010

Spectacol muzică clasică pian„Seară de colinde,,

Sala 7 ora 17

160

52

14.12.2010

Spectacol „Concert de Crăciun,,

Casa Armatei Brașov ora 18

Vernisaj expoziție de icoane pe sticlă oral 7,30

460

53

15.12.2010

„Seară clasică de Crăciun,,

Spectacol de muzică clasică dedicat sărbătorilor de iarnă Sala festivă- ora 17,00

10

820

54

17.12.2010

Seară de colinde populare„O,ce veste minunată,, -Sala festivă- ora 18,00

10

-

55

Lunadecembrie

Expoziție de grafică și gravură,.Imagini cotidiene,, Centrul Cultural Englez

-

1475

TOTAL GENERAL

23.000

22.164

2011

\Nr.

t.\

PROGRAMUL

TIPUL PROIECTU LUI

DENUMIREA PROIECTULUI

DEVIZUL ESTIMAT

DEVIZUL REALIZAT

1

Programul.Zilele colorate ale copiilor,.

MEDIU

Expoziție de artă plastică în cadrul proiectului,.Zilele colorate ale copiilor,, la Centrul Cultural Englez,Casa Baiulescu

*

2

ProgramuL.Arla nonconvențională..

MIC

Spectacol de teatru și improvizație„Dragostc la prima... răpire,. Sala festivă ora 19.00

3

Programul de spectacole omagiale

MEDIU

Spectacol dedicat Unirii Principatelor Române,în colaborare cu Casa Armatei Brașov Casa Armatei ora 18,00

4

Programul de spec omagiale și programul reînvierea tradițiilor

MARE

Spectacol de folclor „Ziua Unirii„parteneriat cu Centrul Cultural Reduta Sala Reduta ora 18

5

ProgramuLȘcoala pop. pepinieră pt facultățile artistice,,

MIC

Lecție deschisă de iconografie susținută de prof.univ.dr.Mihaela Palade de la Universitatea de Arte Plastice București Orele 16-20 Sala 7

6

ProgramuLArtă și carte,,

MIC

Programul „Arta si carte„Seara de poezii la Okean oral8

-

7

Programul„Reînviere a tradițiilor populare,.

MEDIU

Teatru de inspirație populară,,Iac-așa...„adaptare după

Marin Sorescu      Sala festivă ora 18

500

-

8

Programul„Arta în spații nonconvenționale..

MIC

„La...Paris„eveniment organizat în parteneriat cu revista 24Fun In My Place

9

Programul -trupe formate din elevii școlii

MEDIU

Spectacol de muzică ușoară pentru ziua îndrăgostiților Lansarea primei trupe de pop-rock a Școlii populare-Nivelu '1

Sala festivă ora 18.00

500

10

ProgramuLEducație prin artă,.

MIC

Programul..Educație prin arta„lectie deschisa de actorie in Școala gen. 14

-

-

11

Programul„Arta clasică aproape de tineri,,

MIC

Producția clasei de chitară prof.Imre Cata Sala festivă ora 18

_12

MIC

Spectacol de teatru,.Steaua fără nume,.de Mihail

Sebastian Sala festivă ora 18.00

500

-

13

Programul„Reînviere a tradițiilor populare,.

MEDIU

Șezătoare.,Dragobetele,, spectacol de folclor

Sala festivă ora 18

500

-14

Programul„Reînviere a tradițiilor populare,.

MEDIU

„Cu drag...de Dragobete„spectacol de muzică ușoară Sala festivă oral 8,00

167

15

Programul„Educație prin artă,,

MIC

Lecție deschisă de artă fotografică-work-shop pe teme de imagine deschise publicului Sala de clasă ora 16

16

ProgramuLEducație prin artă..

MIC

Educația prin artă-spectacol de teatru la Școala nr 13

-

-

17

..Reînvierea tradițiilor,,

MEDIU

Expoziție de artă decorativă..Mărțișor pentru tine ,, Foaier Biblioteca Județeană

500

-

18

MIEDIU

Spectacol de tcatru„Ursul„de A.P.Cehov

Sala festivă ora 18

500

-

19

Programul„Arta în spații nonconvenționale..

MIC

Teatru în spațiu nonconvcnțional-spectacol de improvizație Macrommoll oral6

20

Programul

MIC

Expoziție de gravură CCEnglez

400

-

21

Spectacol de 8 martie

MIC

„Mama te iubesc„„spectacol interpretat de copiii de la canto muzică ușoară,populară Sala festivă ora 17

22

Programul,, Arta calsică aproape de tineri,.

MIC

Seară de chitară-clasa prof.Petrovan

Sala festivă ora 18

-23

Programu 1 „Teatrul din mansardă,,

MEDIU

Programul Teatrul din mansardă-microstagiune Casa Baiulescu oral7

800

147

24

Programul,, Artă și carte,.

MIC

Teatru lectură-Jubileul de A.P.Cehov

Librăria Okean ora 18

-

-

25

MEDIU

„Farse muzicale..Spectacol de muzică ușoară copii

Casa Armatei Brașov ora 17

-

-

26

MIC

Producția clasei de percuție Sala Festivă ora 18

500

-

27

Programul.,Pelerinaj creștin,.

MEDIU

Expoziție de iconografie în parteneriat cu Prima școală Românească-programul,.Pelerinaj creștin,, Biserica Sf.Nicolae -Prund

500

28

Programul „Arta calsică aproape de

MIC

Producție de pian-programul arta clasica aproape de tineri,,

-

-

tineri,,

Sala Festivă ora 17

29

MIC

„Prietenii acordeonului,,producție de clasă Sala 7 oral9

-

-

30

Programul„Foști elevi-actuaie vedete,,

MARE

Dalma-show-programul„Fosti elevi-actuaie vedete,, Spectacol caritabil pt.Hospice,program,Arta din suflet„CC Reduta oral9

500

394

31

Programul „Arta clasică aproape de tineri,,

MIC

Audiție muzicală -pian Sala7 oral 6,30

32

MIC

Spectacol producție a claselor de saxofon și clarinet Sala 7 ora 18

-

-

33

Programul „Arta clasică aproape de tineri,,

MIC

Spectacol producție de chitară clasica Sala7 ora 18

34

Programul„Artă și carte..

MIC

Teatru lectură-programul„Arta si carte,,

Librăria Okean ora 16

-

-

35

Programul,.Reînviere a tradițiilor populare,,

MEDIU

Spectacol de muzică populară,,Flori în Țara Bârsei..susținut de elevii clasei de canto popular a clasei prof.Zănescu Marcel Casa Armatei ora 16

36

ProgramuLArtă și mediu,,

MEDIU

„Viitorul verde,.Expoziție de fotografie in cadrul programului de mediu„Arta si mediu,, Centrul Cultural Francez

500

37

MEDIU

„Primul pas„expoziție de grafică Centrul Cultural Englez

500

-

38

MIC

Producția claselor de orgă „Rapsodii de primăvară» Sala festivă oral 8

-

39

MEDIU

„Cerere în căsătorie„de APCehov-spectacol de teatru Mansarda Casei Baiulescu oral 8

500

-

40

Programul„Arta clasică aproape de tineri,,

MIC

Audiție de pian și vioară Sala 7 ora 18

41

Programul„Școaia pop.pepinieră pt facultățile artistice,,

MIC

Work-shop susținui de studenții Fac.de Teatru„Lucian Blaga„din Sibiu-programul Sc.pop pepiniera Sala Festiva ora 16

42

Programul „Arta calsică aproape de tineri..

MIC

Audiție pian

Sala 7 oral 8

250

43

ProgramuLArtă și carte,.

MIC

Artă și carte-spectacol lectură în Okean ora 17

-

-

.44

MEDIU

Expoziție de fotografie„Priviri prin obiectiv.. CCEnglez

600

45

Programul „Zi lele colorate ale copiilor,,

MEDIU

„Lumea văzută de copii„expozitie de pictura copii-programul„Zilele colorate ale copiilor» la Galeria Kronn-Art venisaj la Ora 13,30

500

100+509

-46

Programul „Reînvierea tradițiilor populare,.

MIC

Spectacol de teatru de păpuși improvizație cu tema„Marioara si Vasilache,, Sala Festiva ora 18

500

47

ProgramuLArtă din suflet,,

MEDIU

Spectacol caritabil„Suflet de copil„pentru Ziua internaționala a copilului,si pentru secția de terapie aSpitalului de copii Brasov-programuI„Arta din suflet» la Elliana Mall oral 7

.48

MIC

Spectacolul elevilor maghiari„Reflexe interculturale,, Sala Festiva ora 18

-

-

49

„Reînvierea tradițiilor pop,.

MIC

Spectacol de folclor-producție de clasă Sala Festivă ora 18

-

-

50

ProgramuLArtă clasică aproape de tineri..

MEDIU

Spectacol de canto clasic-Program „Arta clasica aproape de tineri» Sala Festiva ora 18

51

MEDIU

Spectacol de teatru,.Da dom,le„colaj din schitele lui ILCaragiale Sala festiva ora 18

800

52

Programul „Festivaluri și concursuri,,

MARE

Festivalul național de interpretare,.Art Brașov Ești val., în colaborare cu Liceul de muzică..Tudor Ciortea„Brasov Sala Festiva a Liceului

Gala Laureaților Redutal9iunie

1000

53

Programul„Artă și mediu,,

MEDIU

Expoziție „Gradina,,tehnica structurii textile,de tapiserie și colaj textil la Alianța franceza Vernisaj marți 7 iunie ora 14

500

54

Programul,.Artă și mediu,,

MEDIU

Expozitia„Structuri vegetale„-tehnica șervețel rulat la CCEnglez

400

55

„Arta în spațiu nonconvențional,.

MARE

Design vestimentar „Chat noir„ Club Casho ora 21

500

56

MIC

Producție de ciasa-muzica ușoara Sala Festiva-Sala Festiva ora 18

-

-

57

„Reînvierea tradițiilor populare..

MIC

Producție de clasa de canto popular-Sala festiva ora 18

200

58

Programul.,Artă și carte,.

MARE

Spectacol omagial M.Eminescu Galeria Kronn-Art ora 12

1000

603+744(m ediatizare școala)

59

Programul,.Zilele Școlii de Arte,,

MARE

Ziua muzicii clasice

Prezentare de modă,,Salu, !Je m,appell llRocco-Barocco,,

Centrul Cultural Reduta oral8,00

60

Programul„Zilele Școlii de arte..

MARE

Ziua muzicii populare Centrul Cultural Reduta oral8

500

1190

61

Programul„Zilele școlii de Arte,,

MARE

Ziua muzicii ușoare -parada vestimentara,dans modern Centrul Cultural Reduta oral 8

500

62

Programul„Zilele Școlii de Arte,,

MARE

Expoziție de arte plastice și arte vizuale în holul Centrului Cultural Reduta

500

401

-

„Zilele Școlii de arte,,

MARE

Vernisajul expozițiilor CCReduta oral 7

-

-

63

Programul„Zilele Școlii de arte..

MARE

Ziua muzii pop-rock CCReduta ora 18,00

-

-

64

Programul„Zilele Școlii de Arte,,

MARE

Gala Absolvenților CCReduta oral 8

300

-

65

Programul„Zilele Școlii de Arte..

MARE

Spectacol de coregrafie și muzică ușoară-Culorile copilăriei Teatrul Dramatic ora 18

1000

97+738

66

Programuljn lumina reflectoarelor,,

MEDIU

Programul,.In lumina refiecloarelor„participarea la concertuL.Doripesto.. organizat de Mixtv în Piața Sfatului-elevii de la canto muz.ușoară și canto pop.

67

Programul „Arta în spații nonconvenționale,.

MIC

Participant la proiectul „Noaptea Bibliotecilor„în parteneriat cu Biblioteca Județeană cu spectacol de teatru și spectacol de muzică ușoară

163

.68

Programu 1 „ Reînviere a tradițiilor populare..

MEDIU

Spectacol de muzica populara„Flori de toamna,, Sala Festiva ora 18

-

600

69

Programul„Artă din suflet,,

MEDIU

„Concert aniversar „colaborare ci Lic de muzica,destinat Centrului de zi pt copii nevazatori„Raza de lumina„programul Arta din suflet

70

Programul „Festivaluri și concursuri,,

MARE

Festivalul județean de teatru pentru tineret „De'a rîsu plânsu’* ediția 1 Sala Festivă a Școlii

3000

965+1151

71

Programul dedicat evenimentelor ist

MARE

„De ziua noastră-1 Decembrie,, Casa Armatei ora 16

1000

2332

72

Programul „Festivaluri și concursuri,,

MARE

Festivalul județean de muzică.traditii,obiceiuri și meșteșuguri populare..Lerui.Ier...“ediția 1 Sala Reduta,Transmisiune direct pe TVS-programul„ln lumina reflectoarelor..

1000

1500+460+

52+1500+3

100

73

„Arta în spații nonconvențional e„

MEDIU

Expoziție de pictura copii in spațiu nonconvențional in cadrul proiectului„Zilele colorate ale copiilor,, Elliana Mal)

500

500+764

74

Programul„Arta în spații nonconvenționale,.

MIC

Spectacol de leatru-improvizatie în spațiu nonconvențional la Elliana Mall ora 17

75

Programul..Artă din suflet,,

MEDIU

„Acasă la Moș Crăciun,.Spectacol de muzică ușoară copii la Elliana Mail-caritabil Colaborare cu „Speranță pentru copii..

76

Programul dedicat sărbătorilor

MIC

Spectacol de canto-muzică ușoară,,Pentru cine vine moșu ?„ Sala Festivă ora 18

-

77

Programul „Festivaluri și concursuri,.

MARE

Festivalul pop,rock,bluesjazz și hip-hop „En teirtainment-Masterclass„ed iț ia 1 Times Pub-cladirea Modarom

1000

225+2300+

71

78

Programul „Arta în spații nonconvenț ional e„

MIC

Parada modei în spațiu nonconvențional-foaier Elliana Mall.concert de muzică ușoară

79

Programul dedicat sărbătorilor

MIC

„Ritmuri de iamă,.concert de pian si chitara

Sala Festivă ora 18

500

1322

80

Programul dedicat sărbătorilor

MEDIU

Expoziție de arta decorativă cu ornamente de Crăciun la Biblioteca Județeană

-

651

81

Programul „Reînvierea tradițiilor populare..

MIC

Concert de colinde populare susținut de grupul vocal „Tradiții., al Școlii Pop. De Arte Elliana Mall ora 18

82

Programul dedicat sărbătorilor

MIC

Concert de Crăciun-spectacol de pian Sala Festivă ora 18

-

-

83

Programul dedicat sărbătorilor

MIC

„în așteptarea lui Moș Crăciun,, spectacol de canto clasic

Sala Festivă ora 18

TOTAL GENERAL

23000

23000

2012

\Nr.

t. \

PROGRAMUL

TIPUL PROIECTU LUI

DENUMIREA PROIECTULUI

DEVIZUL ESTIMAT

DEVIZUL REALIZAT

1

Programul       de

spectacole omagiale

Mic

Spectacol omagial,,Mihai Eminescu,, Sala Coloanelor

Cercul Militar Brașov ora 18

Programul,.Arta pentru tineri,.

MIC

Spectacol de teatru „Visul unei nopți de iarnă" Sala festivă ora 19.00

-

-

3

Programul       de

Educație prin artă,,

MEDIU

Expoziție de arta textila„Ipostazele timpului,, CCEnglez

-

-

4

Programul de spec omagiale          și

programul reînvierea tradițiilor

MARE

Spectacol de foiclor..Ziua Unirii.,parteneriat cu Centrul Cultural Reduta

Sala Reduta ora 18

5

Programul,, Educație prin artă,.

Mediu

Expoziție de iconografie Casa Armatei

-

6

Programul„Artă și carte,,

Mediu

Programul, Arta si carte,,

Spectacol„Exercitii de bun gusl„parteneriat cu Lic.de Muzica

Okean oral7

7

Programul„Arta clasică aproape de tineri,,

Mic

Teatru„Steaua fără nume" Sala festivă ora 18

8

Programul,, Spectacole       de

divertisment „

Mediu

Spectacol de muzică ușoară pentru ziua îndrăgostiților - „Valentine,s day„ Sala festivă ora 18.00

9

Programul -„Arta din suflet"

MEDIU

Colaj de ILCaragiale-Spectacol caritabil in parteneriat cu Asociația,.Amuradia,,

Casa de cultură a Studenților ora 16

10

P rogramu 1.. Educaț i e prin artă.,

MIC

Recital de poezii de dragoste„Cupidon Juan„

Sala festivă ora 18.00

-

11

Programul,,Reînviere a tradițiilor populare

Mediu

„Dragostea la români„spectacol de Dragobete folclor-clasa de canto popular

Sala festivă oral 8

12

Programul,.Arta clasică aproape de tineri,,

MIC

Spectacol de muzică clasica„Anotimpul renașterii,,

Muzeul,,Casa Mureșenilor,, oral8,00

13

Programul„Reînviere a tradițiilor populare,,

MEDIU

Spectacol de teatru de păpuși-temă populară

Sala Festiva ora 18

1000

317+612=

929

14

Programul,, „Arta clasică aproape de tineri,,

MEDIU

„Carnavalul „spectacol de muzica clasica-pian Sala Festiva oral7

15

Programul,, „Reînvierea tradițiilor populare

Mediu

Expoziție de artă decorativă„Mărțișor „ Foaier Biblioteca Județeană

500

791

16

Programul,, Spectacole        de

divertisment ,.

Mediu

Spectacol de pop-rock„Concert rock,, Sala festivă oral8

17

,,        Programul,,

Educație prin artă,.

Mic

„Mami vreau sa-ti cinl„spectacol de pian si muzica clasica

Sala Festiva ora 17

18

,. Programul,, Educație prin artă..

Mic

Recital de poezii Sala Festiva oral9

-

-

19

Programul.. Artă și carte,,

Mediu

„Exerciții de bun gust„spectacol de muzică instrumentală

Librăria Okian ora 17

20

Program în parteneri at

Mediu

Work-shop de design vestimentar.expoziție de grafică,recital de versuri din opera poetului Ștefan Baciu

Muzeul Ștefan Baciu

21

„Artă din suflet”

MIC

„Buchet muzical„Spectacol caritabil de muzica clasica si ușoara

Căminul pentru persoane virstnice Brașov ora 17

22

Programul „Arta clasică aproape de tineri,,

MIC

Audiție tematica cu ocazia Sf.Sarbatori de Paste -clasele de pian

Sala7 ora 18

23

Programul,, Arta clasică aproape de tineri,.

Mic

Audiție de clasa de chitara

Sala 7 ora 18

600

24

ProgramuL.Artă și carte,,

MIC

„Rapsodii de primavara,, cenaclul literar-muzical Sala studio Liceul de Muzica ora 17

-

25

Educație prin artă

MEDIU

Expoziție de pictura

Mediateca Casa Baiulescu

-

-

26

Programul,, Arta clasică aproape de tineri,,

MIC

„Tete a tete„concert de muzica Sala Festivă ora 15

27

Educație prin artă

Mic

Producție de clasă/canto clasic

Sala Festiva ora 17

-

-

28

Programul„Arta clasică aproape de tineri,,

Mediu

Expoziție de arta decorativa„Fluluri„ Alianța Franceza

_29

„Reînvierea tradițiilor populare,.

MIC

Producție de clasa de canto popular Sala Festiva ora 17

-

30

Educație prin artă

Mic

Producția clasei de chitara

Sala 7 ora 18

-

31

Programul Educație prin artă

MIC

Spectacol de teatru

Sala Festiva

-

-

32

Arta clasică aproape de tineri,.

MIC

Producție de pian Sala Festivă oral 7

33

ProgramuL.Scoala de arte pepinieră pentru facultățile de arte"

Mediu

Lecție deschisă de iconografie susținută de prof.univ.dr.Mihaela Palade de la Universitatea de Arte Plastice București

Orele 16-20 Sala Festivă

1500

2550

34

Programul„Artă și carte,.

Mediu

Lecție deschisa de istoria muzicii

Sala 7 oral4

-

-

35

Programul,, Arta clasică aproape de tineri,,

Mic

Audiție de clasa - pian Sala 7

36

Programul„Artă pentru tineri”

Mic

Producție a claselor de canto popular Casa Armatei

-

-

37

Arta aproape de tineri

MEDIU

Expoziție de grafica si pictura Centrul Cultural Englez

500

350

38

Programul,, Spectacole       de

divertisment „

Mediu

Spectacol de muzica usoara„Recunoasteti cintaretul ?„

Sala Festiva ora 18

39

Arta și carte

Mic

Programul,,Arta si carte„Seara de poezii la Okean ora 18

-

-

40

ProgramuL.Pelerinaj creștin"

Mediu

Expoziție iconografie la Muzeul Prima Școala Romaneasca

Sala Muzeului Tudor Ciortea

500

277

41

ProgramulFestivaluri și concursuri

Mare

Festivalul de teatru„De-a rîsu plînsu„ediția a 2-a Școala de Arte

5000

3480(501+ 429+1200+ 1063+277)

42

Programul„Arta clasică aproape de tineri,.

Mediu

„Armonii in alb„expozitie de arta decorativa Alianța Franceza

500

667

43

Programul de expoziții

MIC

Expoziție de fotografie

Centrul Cultural Francez

44

Programul de audiții și producții de clasă

Mic

Producție de clasa saxofon/grup instrumental Sala de spectacole a școlii

-

45

Programul de audiții și producții de clasă

Mic

Producția claselor de orgă

Sala festivă oral 8

46

Programul „Reînvierea tradițiilor populare,.

Mediu

Spectacol de muzica populara de Ziua lndependentei„Flori in Tara Birsei,, Casa Armatei ora 18

47

Programul,, Arta clasică aproape de tineri..

Mic

Audiție de pian

Sala 7 ora 17

48

Programul dc audiții și producții de clasă

MIC

Audiție de saxofon Sala 7 ora 19

-

-

49

Programul,. Arta clasică aproape de tineri,,

MIC

Audiție chitara clasica Sala 7 oral7

50

Programul,, Arta clasică aproape de tineri,,

Mic

Audiție chitara clasica

Sala 7 ora 19

51

Programul,.

Spectacole       de

divertisment „

Mic

Spectacol de muzica clasica si ușoara

Sala Festiva ora 18

52

Programul,, Arta clasică aproape de tineri,,

Mic

Audiție de clasa pian

Sala 7ora 18.00

1458(714+

744)

53

Programul,, Spectacole de divertisment ,.

Mare

„Poveste de vara„spectacol de coregrafie si muzica ușoara copii

Sala Teatrului Dramatic ora 18

2000

54

„Reînvierea tradițiilor populare..

MEDIU

Lecție deschisa/tehnica ornamentului si hristografiei/clasa de iconografie sustinuta de

1000

Izabela Nicolae,pictor iconar

Sala 7 ora 17

55

„Arta aproape de tineri”

Mediu

Spectacol de muzica

Centrul Cultural Reduta ora 18

-

-

56

„Arta aproape de tineri”

MIC

Spectacol de Teatru

Sala Festiva Ora 18.00

-

-

57

„Arta aproape de tineri”

MIC

Spectacol de Teatru

Sala Festiva Ora 18.00

-

-

58

Programul,, Spectacole de divertisment „

Mic

Bucuriile Primăverii Sala festiva ora 18.00

59

Program în parteneriat

Mediu

Work-shop de grafică,ceramică și spectacol de teatru la Muzeul de Artă

Noaptea Muzeelor

60

Programul,, „Arta aproape de tineri”

Mic

Spectacol de teatru

Sala Festiva Ora 18.00

-

-

61

Programul „Arta aproape de tineri”

Mic

Spectacol de muzică

Sala festivă ora 18

-

62

Programul„Arta aproape de tineri”

Mic

Spectacol de pian-producție de clasă

Bran oral8

-

63

„Artă din suflet,.

Mediu

„Daruri muzicale de 1 Iunie,,

Centrul de zi pentru copii nevazatori

64

Programul„Zilele colorate ale copiilor”

Mediu

Expoziția de grafica copii„Semn-sens-semnificații”din Zille colorate ale copiilor A.J.O.F.M. Brașov

500

65

Programul,, Arta clasică aproape de tineri

Mic

Ziua Copilului-spectacol de pian Sala Festiva

66

Spectacol de divertisment

Mic

Școala vedetelor-spectacol de muzica ușoara Sala Festiva

-

-

67

Programul „Arta în spațiu nonconvențional”

Mediu

Expoziția de grafica copii Eliana Mall

68

Programul,, Spectacol de divertisment

MEDIU

Spectacol de muzica ușoara

Sala Festiva ora 18

-69

Programul„Festivalur i și concursuri,,

Mare

Festival concurs național de interpretare„Art BrasovEstival,, în colaborare cu Liceul de muzică„Tudor Ciortea„Brasov

Sala Festiva a Liceului și a Școlii de Arte

1000

70

Programul,, Arta în spațiu nonconvențional,,

MEDIU

Zilele colorate ale copiilor în Elliana Mall și în Piața Sfatului-expoziție de pictură

71

Programul,, Spectacol de divertisment „

MEDIU

Producție de clasa « «Disney si alte solouri celebre » » Sala Festivă ora 18

72

Programul „ „ Arta clasică aproape de tineri,.

Mediu

Expoziție de tapiserie ,arta decorativa Alianța Franceza

500

73

Programul Spectacol de divertisment

Mediu

Paradă de modă clasa de Design vestimentar Club Sofa

1000

74

Programul „Zilele Școlii de Arte,,

MARE

Zilele Scolii de Arte-Ziua muzicii clasice CCReduta-Sala Mare ora

75

Programul „Zilele Școlii de Arte,.

MARE

Ziua muzicii populare

CCReduta Sala Mare ora

2000

2500

76

Programul

MARE

Vernisajul Expozițiilor de Arte Plastice si vizuale

1000

-

..Zilele Școlii de Arte,,

Ora 17 foaierul CCReduta

77

Programul ..Zilele Școlii de Arte,,

MARE

Ziua muzicii pop-rock

CCReduta Sala Mare ora 18

460

78

Programul „Zilele Școlii de Arte,,

MARE

Ziua muzicii ușoare

CCReduta Sala Mare ora 18

79

Programul „Zilele Școlii de Arte,,

MARE

Gala Absolvenților

CCReduta Sala Mare ora

80

Programul „Arta pentru tineri,,

MIC

Spectacol de teatru

Sala Festiva

-

417

81

Programul „Școala pop.pepinieră de tinere talente”

Mediu

Expoziție de pictura a elevului Sebastian Beianu Biblioteca Județeană Brașov

82

Programul,, Arta în spațiu nonconvențional,.

MEDIU

Halloween la Eliana Moli Spectacol de teatru

83

Programul.. Arta în spațiu nonconvențional,,

MIC

Proiect in parleneriat cu centrul sportiv CAN Clasa de chitară

1083(295+7

88)

84

Programul,.Arta pentru tineri,,

Mediu

Expoziție grafica si gravura

Centrul Cultural Englez

-

1157+473=1

630

85

Programul „Festivaluri și concursuri,,

Mare

Festivalul Enterteinment Masterclass ed.a Il-a Times Pub ,Irish Pubsi Sala Festiva a Scolii

2500

8136(2030+ 3575+600+5 26+300+546 +559)

86

Educație prin artă

Mic

Programul Educație prin artă la Sc.gen 13 Clasa de actorie

-

-

87

Programul Spectacol de divertisment

MEDIU

Dialog intre generații

Sala Festiva ora 17

-

-

88

Programul dedicate evenimentelor istorice

MEDIU

„De ziua noastra” Spectacol de 1 deccembrie Sala Festiva ora 18

1500

1600

89

Spectacol de divertisment

MEDIU

Vino pe strada mea Sala Festiva oral7

-

-

90

Arta clasică aproape de tineri

MIC

Audiție de clasa-pian

Sala 7 ora 18

-

1114(840+2

74)

91

Spectacol de divertisment

MEDIU

„Suntem fulgi de nea”Spectacol de muzica ușoara

Sala Festiva ora 17

92

Reîmvierea tradițiilor populare

MEDIU

Concert grupul de folclor„Tradiții”

Sala Festivă ora 18

93

Spectacol de divertisment

MEDIU

Spectacol de muzica usoara„0 singura dorința....,,

Sala Festiva ora 17

94

Spectacole de Crăciun

MEDIU

Concert de Craciun-clasa de pian Liceul de muzica ora 16

-

-

95

Spectacole de Crăciun

MEDIU

Crăciunul jucăriilor Sala Festiva ora 17

-

-

96

„Zilele colorate ale copiilor”

MEDIU

Expoziție de pictura si grafica„Spectacolul„ Foaierul Teatrului muzical

-

2579(526+1 200+817)

97

Programul „Festivaluri și concursuri,,

MARE

Festivalul național de muzică,tradiții,obiceiuri și meșteșuguri populare„Leru-i,ler„ Sala Reduta

6000 +

4000

20379(754+ 3600+600+3 600+1800+3 000+900+84 0+2025+116 0+840+1260

)

98

Programul,, Arta în spațiu nonconvențional,,

MEDIU

Spectacol dc muzica usoara„Magia iernii,, Elliana Mall ora 16.30

315

99

Spectacole de Crăciun

MEDIU

De iarna de sarbatori-productie de clasa Sala 7 ora 18

-

100

Reîmvierea tradițiilor popular

MEDIU

Colinde tradiționale Casa Armatei ora 18

-

-

101

Arta clasică aproape de tineri

MIC

Spectacol de clasa canto clasic si clarinet Sala Festivă oral 8

-

-

102

Programul,, Arta în spațiu nonconvențional,,

MEDIU

Colinde de Crăciun interpretate la saxofon Elliana Mall ora 18

103

Spectacole de Crăciun

MIC

„Serbare de Crăciun „spectacol de pian Sala Festiva ora 17

-

-

104

Programul,, Arta în spațiu nonconvențional,.

MEDIU

Teatru la Elliana Moli Ora 17

1238

105

Reîmvierea tradițiilor populare

MEDIU

Expoziție de ornamente de Crăciun a clasei de arta decorativa

Librăria Carturesti

1500

2118

106

Reîmvierea tradițiilor populare

MEDIU

Expoziție de iconografie La Librăria Okean

-

1047

TOTAL GENERAL

34.000

56197 (52000 aprobat)

Programul de activități culturale cuprinde activități în afara procesului de predare fiind complementar Planului de școlarizare.

Menționăm faptul că, la nivelul Școlii Populare de Arte și Meserii ’Tiberiu Brediceanu” Brașov în perioada 2010- 2012, au avut loc un număr de 244 de activități și programe culturale organizate.

B) REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL INSTITUȚIEI

Regulamentul de organizare și funcționare al instituției este aprobat prin Hotărârea Consiliul Județean Brașov nr.55/2012, anexa nr. 1 la prezentul caiet de obiective.

 • IV. SARCINI ȘI OBIECTIVE PENTRU MANAGEMENT

IV. 1. Sarcini

Pentru următorii 3 ani managerul va avea următoarele sarcini:

 • - să elaboreze și să propună spre aprobare autorității proiectul de buget, organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare al instituției;

 • - să decidă asupra modului de utilizare a bugetului aprobat al instituției, conform prevederilor contractului de management, cu respectarea prevederilor legale, fiind ordonator de credite pentru bugetul acesteia;

 • - să selecteze, să angajeze și să concedieze personalul salariat, în condițiile legii;

 • - să negocieze clauzele contractelor de muncă, în condițiile legii;

 • - să negocieze clauzele contractelor încheiate conform prevederilor legale în vigoare;

 • - să dispună, în funcție de rezultatele evaluării performanțelor profesionale ale salariaților, menținerea, diminuarea sau creșterea drepturilor salariale ale acestora, precum și alte măsuri legale ce se impun;

 • - să reprezinte instituția în raporturile cu terții;

 • - să încheie acte juridice în numele și pe seama instituției. în limitele de competență stabilite prin contractul de management;

 • - să răspundă pentru modul în care înfăptuiește actele de administrare și gestionare a bunurilor materiale, a resurselor financiare și a celor de personal:

 • - să îndeplinească toate obligațiile care derivă din proiectul de management, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean Brașov, respectiv cele prevăzute în legislația în vigoare și în reglementările care privesc funcționarea instituției;

 • - să transmită către Consiliul Județean Brașov, conform dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 189/2008, aprobată prin Legea nr.269/2009, rapoartele de activitate / raportul final și toate comunicările necesare.

IV.2. Obiective

Obiectivul principal al managerului pentru următorii 3 ani, va fi dezvoltarea Școlii Populare de Arte și Meserii Brașov urmărind :

 • a) Managementul resurselor umane, privind:

 • - conducerea,

 • - personalul,

 • b) Managementul economico-financiar, privind:

 • - bugetul de venituri (subvenții/alocații, surse atrase/venituri proprii);

 • - bugetul de cheltuieli (personal: contracte de muncă/convenții/contracte încheiate în baza legilor speciale; bunuri și servicii;

 • - cheltuieli de capital, cheltuieli de întreținere; cheltuieli pentru reparații capitale.

 • c)  Managementul administrativ, următoarele:

 • - modificarea/completarea documentelor interne de organizare și funcționare;

 • - reglementări prin acte normative.

 • d)  Managementul de proiect.

De asemenea, managerul instituției va avea ca obiective următoarele:

 • - reconsiderarea strategiilor instituției și reconfigurarea acesteia pe termen scurt și mediu;

 • - îmbunătățirea dotării materiale, identificarea și asigurarea resurselor materiale în vederea desfășurării activității la un nivel tot mai ridicat;

 • - stabilirea concretă a priorităților Școlii Populare de Arte și Meserii Tiberiu Brediceanu Brașov, în vederea creșterii nivelului cultural pe plan intern și extern;

 • - derularea activităților și serviciilor oferite de Școala Populară de Arte și Meserii Tiberiu Brediceanu în baza programelor elaborate pentru satisfacerea nevoilor culturale ale grupurilor țintă;

 • - respectarea cerințelor populației comunității locale și județene la conceperea și ducerea la îndeplinire a programelor și planurilor anuale de școlarizare;

 • - promovarea și încurajarea autenticității în domeniul artelor culte și în cel al artelor și meșteșugurilor tradiționale, precum și combaterea subproduselor artistice, a nonculturii și a diletantismului;

 • - menținerea raportului optim între disciplinele artelor culte cu largă audiență la tineri din mediul urban și cele ce țin de cultura și meșteșugurile tradiționale în mediul rural:

 • - diversificarea specialităților Școlii Populare de Arte și Meserii Tiberiu Brediceanu Brașov în raport cu beneficiarii direcții ai școlii;

 • - orientarea programelor analitice, a planificărilor calendaristice și proiectelor didactice, spre formarea competențelor și deprinderilor care să conducă la posibilitatea reprofilării absolvenților adulți;

 • - aplicarea unui management de calitate al resurselor umane prin asigurarea participării personalului la programele de formare și specializare în domeniu.

IV. PERIOADA PENTRU CARE SE ÎNTOCMEȘTE PROIECTUL DE MANAGEMENT

Proiectul întocmit de candidat, în baza legii române, cu respectarea prevederilor din actele normative indicate în bibliografie, este limitat la un număr de maxim 35 de pagini + anexele, redactate cu font Times New Roman, mărime 12, la 1 ’/2 distanță și trebuie să conțină punctul de vedere al candidatului asupra dezvoltării și evoluției Școlii Populare de Arte și Meserii Tiberiu Brediceanu Brașov pentru următorii 3 ani.

La întocmirea proiectului se cere utilizarea termenilor în înțelesul definițiilor art. 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 189/2008, aprobată prin Legea nr.269/2009.

în evaluarea proiectului de management pentru următorii 5 ani, se va urmări modul în care candidatul răspunde la obiectivele și sarcinile formulate în baza prevederilor art. 12 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2008, aprobată prin Legea nr.269/2009, având în vedere următoarele prevederi, care reprezintă totodată și criteriile generale de analiză și notare a proiectelor de management:

 • 1.    analiza socioculturală a mediului în care își desfășoară activitatea instituția și propuneri privind evoluția acesteia în sistemul instituțional existent;

 • 2.    analiza activității profesionale a instituției și propuneri privind îmbunătățirea acesteia;

 • 3.    analiza organizării instituției și propuneri de reorganizare și/sau restructurare, după caz;

 • 4.    analiza situației economico-financiare a instituției;

 • 5.    strategia, programele și planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituției, conform sarcinilor și obiectivelor formulate de autoritate;

 • 6.    previzionarea evoluției economico-financiare a instituției, cu menționarea resurselor financiare necesare, spre a fi alocate de către autoritate.

Proiectul de management constituie documentul de referință pentru evaluarea managementului.

Proiectul, structurat obligatoriu pe modelul de mai jos, trebuie să conțină soluții manageriale concrete, în vederea funcționării și dezvoltării instituției, pe baza sarcinilor și obiectivelor.

VI. STRUCTURA PROIECTULUI DE MANAGEMENT

 • A. Analiza socioculturală a mediului în care își desfășoară activitatea instituția și propuneri privind evoluția acesteia în sistemul instituțional existent

 • a.l. instituții/organizații1 care se adresează aceleiași comunități;

 • a.2. participarea instituției în/la programe/proiecte europene/intemaționale34 35;

 • a.3. cunoașterea36 activității instituției în/de către comunitatea beneficiară al acestora;

 • a.4. acțiuni întreprinse pentru îmbunătățirea promovării/activități PR/strategii media;

a.5. reflectarea instituției în presa de specialitate37;

a.6. profilul/portretul beneficiarului actual;

 • - analiza datelor obținute;

 • - estimări pentru atragerea altor categorii de beneficiari38;

a.7. benefîciarul-țintă al activităților instituției:

 • - pe termen scurt;

 • - pe termen lung;

a.8. descrierea modului de dobândire a cunoașterii categoriilor de beneficiari (tipul informațiilor: studii, cercetări, alte surse de informare);

a.9. utilizarea spațiilor instituției39;

 • a. 10. propuneri de îmbunătățiri ale spațiilor: modificări, extinderi, reparații, reabilitări, după caz.

 • B. Analiza activității profesionale a instituției și propuneri privind îmbunătățirea acesteia:

 • b. l. analiza programelor/proiectelor instituției;

 • b.2. analiza participării la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. (în țară, la nivel național/intemațional, în U.E, după caz alte state);

 • b.3. analiza misiunii actuale a instituției: ce mesaj poartă instituția, cum este percepută, factori de succes și elemente de valorizare socială, așteptări ale beneficiarilor etc.;

 • b. 4. concluzii:

 • - reformularea mesajului, după caz:

 • - descrierea principalelor direcții pentru îndeplinirea misiunii.

 • C. Analiza organizării instituției și propuneri de restructurare și/sau reorganizare, după caz:

 • c. l. analiza reglementărilor interne ale instituției și ale actelor normative incidente;

 • c.2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne și/sau ale actelor normative incidente:

 • c.3. funcționarea instituțiilor delegării responsabilităților: analiza activității consiliilor de conducere40, după caz, ale celorlalte organe colegiale, propuneri de modificare a limitelor de competențe în cadrul conducerii instituției;

 • c.4. analiză a nivelului de perfecționare a personalului angajat - propuneri privind cursuri de perfecționare41 pentru conducere și restul personalului.

 • D. Analiza situației economico-financiare a instituției:

 • d.l.analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate cu informații solicitate/obținute de la instituție:

 • - bugetul de venituri (subvenții/alocații, surse atrase/venituri proprii);

 • - bugetul de cheltuieli (personal: contracte de muncă/convenții/contracte încheiate în baza legilor speciale; bunuri și servicii; cheltuieli de capital, cheltuieli de întreținere; cheltuieli pentru reparații capitale);

 • d.2. analiza comparativă42 a cheltuielilor (estimate și. după caz realizate) în perioada/perioadele indicate în caietul de obiective, după caz. completate cu informații solicitate/obținute de la instituție:

  Nr. crt.

  Programul

  Tipul proiectului

  Denumirea

  proiectului43

  Deviz estimat

  Deviz Realizat

  Observații, comentarii, concluzii

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  Proiecte mici

  Proiecte medii

  Proiecte mari

  |

  total:

  total:

  total:

  total:

 • d.3. analiza gradului de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituției:

 • - analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituției, pe categorii de bilete/tarife practicate: preț întreg/preț redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu menționarea celorlalte facilități practicate;

 • - analiza veniturilor proprii realizate din alte activități ale instituției;

 • - analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte autorități publice locale;

 • d.4. analiza gradului de creștere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor;

d.5. analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor;

d.6. analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total;

d.7. analiza gradului de acoperire a salariilor din subvenție/alocație.

- ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte și convenții civile);

 • d. 8. cheltuieli pe beneficiar, din care:

 • - din subvenție;

 • - din venituri proprii.

 • E. Strategia, programele si planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituției, conform sarcinilor și obiectivelor formulate de autoritate :

 • e. I. prezentarea strategiei culturale (artistice, după caz) pentru întreaga perioadă de management;

 • e.2. programele propuse pentru întreaga perioadă de management cu denumirea și, după caz, descrierea44 45 fiecărui program, a scopului și țintei acestora, exemplificări;

 • e.3. proiecte propuse12 în cadrul programelor;

 • e. 4. alte evenimente, activități13, specifice instituției, planificate pentru perioada de management.

 • F. Previzionarea evoluției economico-fînanciare a instituției, cu menționarea resurselor financiare necesare spre a fi alocate de către autoritate:

 • f. l. previzionarea evoluției economico-financiare a instituției pentru următorii 5 ani, corelată cu resursele financiare necesare a fi alocat din bugetul Consiliului Județean Brașov:

 • - previzionarea evoluției cheltuielilor de personal ale instituției;

 • - previzionarea evoluției veniturilor propuse a fi atrase de către candidat, cu menționarea surselor vizate;

 • f.2. previzionarea evoluției costurilor, cuprinsă în anexa nr. 2, aferente proiectelor (din programele propuse) prin realizarea unei proiecții financiare privind investițiile preconizate în proiecte, cuprinsă în anexa nr. 3, pentru întreaga perioadă de management.

 • f.3. proiecția veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituției pe categorii de bilete/tarife practicate, cuprinsă în anexa nr. 4.

VII. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul caiet de obiective

rii.jLi . •• l. <      X1C ! EI.KI'm.-

G. BaPuȚIU BRAȘOV

i — - •   __ ■ u-P U--*-i

Nr.'..............0>n................................


RE


REGULAMENT DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIOIM

A BIBLIOTECII JUDEȚENE “GEORGE BARIȚIU” BRAȘOV

CUPRINS

CAP.l. ORGANIZAREA BIBLIOTECII JUDEȚENE “G.BARIȚIU” BRAȘOV

 • 1.1. Dispoziții generale

1.2.Structura organizatorică

CAP.II. CONDUCEREA Șl ADMINISTRAREA BIBLIOTECII JUDEȚENE

 • 2.1. Consiliul de Administrație

 • 2.2. Director

CAP.III. ORGANE DE LUCRU ALE CONDUCERII BIBLIOTECII

 • 3.1. Consiliul științific

 • 3.2. Comisia de achiziție carte

CAP.IV. ATRIBUȚIILE BIBLIOTECII JUDEȚENE

 • 4.1. Atribuții generale

CAP.V. ATRIBUȚII SPECIFICE DIRECȚIILOR Șl COMPARTIMENTELOR BIBLIOTECII

 • 5.1. Director

 • 5.2. Compartimentul Asistență Juridică

 • 5.3. Director Adjunct de Specialitate

 • 5.3.1 Serviciul Dezvoltarea și prelucrarea colecțiilor. Referințe

 • 5.3.2 Serviciul împrumut carte

 • 5.3.3 Serviciul de Relații cu Publicul, Comunicarea colecțiilor

 • 5.3.3.1 InfoSal®

 • 5.3.3.2 Compartimentul Periodice

 • 5.3.3.3 Sala de lectură

 • 5.3.4 Compartimentul Filiale. Biblioteca mobilă

 • 5.3.4.1  Filiala 1

 • 5.3.4.2 Filiala 2

 • 5.3.4.3 Filiala 3

 • 5.3.4.4 Filiala 4

 • 5.4. Compartimentul Resurse Umane, Secretariat

 • 5.5. Serviciul Administrativ și Achiziții Publice

 • 5.6. Director Adjunct Economic

 • 5.6.1 Compartimentul Financiar Contabil

 • 5.6.2 Serviciul Informatizare. Metodic

 • 5.6.2.1 Filiala 5

 • 5.6.3 Serviciul de Informare și Formare continuă

 • 5.6.3.1 Centrul de Informare Comunitară

 • 5.6.3.2  Secția pentru Copii și Tineret

 • 5.6.3.2.1. împrumut carte pentru copii și Sector Multimedia

 • 5.6.3.2.2. Jucărioteca și Sala Calculatoarelor

 • 5.6.4 Serviciul pentru Relații Externe și Mediatecă

 • 5.6.4.1 Biroul Relații Externe

 • 5.6.4.1.1 Biblioteca Engleză

 • 5.6.4.1.2 Centrul Cultural Maghiar

 • 5.6.4.1.3 Biblioteca Franceză

 • 5.6.4.2 Mediateca

 • 5.7. Biroul Bibliografic. Revista Ăstra

 • 5.7.1. Compartimentul Colecții speciale

CAP.VI. REGULAMENTUL SERVICIILOR PENTRU PUBLIC

 • 6.1. Serviciile publice asigurate de bibliotecă

 • 6.1.1. Servicii prestate gratuit

 • 6.1.2. Servicii prestate contra cost

 • 6.2. înscrierea și eliberarea permiselor de intrare în bibliotecă

 • 6.3.  Condițiile generale privind împrumutul documentelor la domiciliu sau pentru consultarea pe loc

 • 6.3.1. împrumutul documentelor la domiciliu

 • 6.3.2. Consultarea pe loc a documentelor de bibliotecă

 • 6.3.3. Regulamentul de funcționare la Sala calculatoarelor si Internet

 • 6.3.4. Regulamentul de funcționare a Serviciului Colecții Speciale. Sala de studiu

 • 6.3.5. Reguli în cadrul sectorului de Informare Bibliografică

 • 6.3.6. Regulamentul de funcționare a Serviciului de Relații cu Publicul, Sala de lectură

 • 6.3.7. Regulamentul de funcționare a Secției pentru Copii și tineret

 • 6.3.8. Regulamentul de accesare a internetului la Centrul de Informare Comunitară

6.3.9 Regulamentul pentru xerocopiere și reproducere digitală a publicațiilor în bibliotecă

 • 6.4. Drepturile utilizatorilor

 • 6.5. Obligațiile utilizatorilor

 • 6.6. Sancțiuni

CAP.VII. OBLIGAȚIILE GENERALE ALE UTILIZATORILOR PENTRU PREVENIREA Șl

STINGEREA INCENDIILOR

CAP.VIII. DISPOZIȚII FINALE

ANEXE

Anexa 1 - Taxe și tarife pentru servicii publice prestate în cadrul Bibliotecii Județene „George Barițiu”

Anexa 2 - Calculul penalităților

Anexa 3 - Fișă contract de împrumut

Anexa 4 - Fișa contract de utlizare

Anexa 5 - Contract (de parteneriat cu privire La serviciile oferite de Biblioteca

Județeană “George Barițiu” prin secțiile de jucăriotecă și calculatoare)

REGULAMENT DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE A BIBLIOTECII JUDEȚENE “GEORGE BARIȚIU” BRAȘOV

CAPITOLUL 1

Organizarea Bibliotecii Județene “George Barițiu” Brașov

 • 1.1- Secțiunea I DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1.- (1) Biblioteca Județeană “George Barițiu” Brașov - astfel denumită în toate actele și înscrisurile oficiale - este o instituție publică de cultură care funcționează în subordinea Consiliului Județean Brașov, în temeiul prevederilor Legii bibliotecilor nr.334/2002 și al Regulamentului de organizare și funcționare al bibliotecilor publice din Romania.

 • (2) Biblioteca Județeană “George Barițiu"Brașov este o bibliotecă publică de tip enciclopedic, în slujba comunității județene; ea permite accesul nelimitat și gratuit la colecții, baze de date și alte surse proprii de informații.

 • (3) Biblioteca asigură egalitatea accesului la informații și la documentele necesare informării, educației permanente, petrecerii timpului liber și dezvoltării personalității utilizatorilor, fără deosebire de statut social ori economic, vârstă, sex, apartenență politică, religie ori naționalitate.

Ârt. 2.- Biblioteca are personalitate juridică, firmă și sigiliu proprii; biblioteca are sediul propriu în municipiul Brașov, B-dul Eroilor nr.35, din anul 1967.

Art. 3.  (1) Biblioteca județeană “George Barițiu” este o instituție non-profit, finanțată de la

bugetul județean, iar fondurile de finanțare se nominalizează distinct în bugetele proprii sau în cele ale instituțiilor tutelare.

(2) Biblioteca publică poate fi finanțată și de alte persoane juridice de drept public sau privat, precum și de persoane fizice, prin donații, sponsorizări sau alte surse legale de venituri.

 • 1.2 - Secțiunea II STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art. 4.-   (1) Biblioteca Județeană “George Barițiu” Brașov este o bibliotecă publică, de drept

public, înființată și organizată în subordinea Consiliului Județean Brașov și funcționează potrivit regulamentului propriu de organizare și funcționare, având următoarea structură organizatorică: consiliu de administrație consiliu științific

 • -   director

 • -   director adjunct de specialitate

director adjunct economic asistența juridică

 • -   7 servicii specializate

 • -   2 birouri specializate

 • -  14 compartimente și secții specializate

(2) Biblioteca are autonomie organizatorică și de funcționare, se poate afilia la organizații și asociații profesionale de profil, la consorții locale și programe de cooperare în plan local, regional, național sau internațional, fără a accepta însă eventuale ingerințe de ordin propagandistic sau politic.

CAPITOLUL II

Conducerea și administrarea Bibliotecii Județene “George Barițiu" Brașov

 • 2.1 - Consiliul de Administrație

Art. 5.- Consiliul de Administrație, având rol consultativ, este format din :

 • -  director - președinte

 • -   director adjunct de specialitate

 • -  director adjunct economic

 • -   jurist

 • -   4 șefi serviciu

 • -  reprezentant al Consiliului Județean Brașov

referent resurse umane

 • -   observator sindicat, conform legii

Art. 6.- Activitatea de secretariat este asigurată de referentul de resurse umane.

Art. 7.- Atribuțiile Consiliului de Administrație:

 • a) Avizează Planul managerial anual și Strategia de dezvoltare pentru Biblioteca Județeană “George Barițiu” Brașov propuse de directorul instituției.

 • b) Avizează proiectele de Organigramă și Stat de Funcții

 • c) Aprobă primele salariale stabilite în conformitate cu legea

 • d) Aprobă sancțiunile disciplinare stabilite de comisiile de anchetă

 • e) Avizează memoriile justificative înaintate Consiliului Județean Brașov

 • f)  Are rol consultativ în modificările strategiei de dezvoltare apărute în timpul anului

 • g) Avizează Proiectul de Buget

 • h) Avizează Proiectele de Regulamente

Art. 8.- Consiliul de Administrație se întrunește ori de câte ori este nevoie, la solicitarea președintelui sau la solicitarea unei treimi din numărul membrilor Consiliului de Administrație.

Art. 9.- Consiliul de Administrație adoptă hotărâri valabile în prezența majorității simple.

 • 2.2 - Director

Art. 10.- Directorul este numit, sancționat și eliberat din funcție de Consiliul Județean Brașov.

Art. 11.- Directorul este ordonator de credite și reprezintă instituția în relațiile cu terții în plan intern și internațional.

Art. 12.- Directorul este conducătorul instituției și în această calitate răspunde de organizarea și funcționarea bibliotecii pe baza organigramei, statului de funcții, a regulamentului de organizare și funcționare precum și a celui de ordine interioară, elaborate în condițiile legii și avizate de Consiliul Județean.

CAPITOLUL Iii

Organe de lucru ale conducerii bibliotecii

 • 3.1 - Consiliul Științific

Art. 13.- Consiliul Științific are rol consultativ și este alcătuit din 9 membri, având în componență membri din principalele compartimente ale bibliotecii:

Director - președinte

Director adjunct de specialitate

 • -  împrumut carte

Relații externe. Mediateca

Dezvoltarea și prelucrarea colecțiilor. Referințe

Informatizare. Metodic

 • -   Relații cu publicul, Comunicarea colecțiilor Centrul de Informare și Formare continuă Bibliografic. Revista ASTRA

Art. 14.- Consiliul Științific este abilitat să se pronunțe asupra tuturor problemelor profesionale privind activitatea bibliotecii și are următoarele competențe:

 • -   elaborează strategia și stabilește direcțiile de dezvoltare a fondului bibliotecii;

 • -   elaborează programe.și acțiuni de diversificare și modernizare a serviciilor de bibliotecă, de valorificare și de promovare a colecțiilor de documente și a tradițiilor culturale locale;

 • -   stabilește strategiile privind perfecționarea personalului;

 • -  analizează proiectele de acțiuni culturale și propune includerea în Programul acțiunilor culturale pe anul următor;

 • -   elaborează programe de studii și cercetări în domeniul biblioteconomiei, științelor informării și sociologiei lecturii;

 • -   analizează activitatea de valorificare a colecțiilor.

 • 3.2- Comisia de Achiziții unități de bibliotecă

Art. 15.- Comisia de Achiziții are în componență 9 membri, numiți prin dispoziția directorului.

Art. 16.- Comisia de Achiziții are următoarele atribuții:

- stabilește politica de achiziții și necesarul anual, trimestrial și lunar de unități de bibliotecă în limita fondurilor bugetare, a profilului bibliotecii și a ponderii minorităților în cadrul comunității;

analizează și aprobă comenzile lunare cu titlurile de aprovizionat.

Art. 17.- Comisia se întrunește lunar și ori de câte ori este nevoie, lucrând în prezența majorității.

CAPITOLUL IV

Atribuțiile Bibliotecii Județene “GEORGE BARIȚIU” BRAȘOV

 • 4.1- Atribuții generale

Art. 18.- Biblioteca Județeană. “George Barițiu” Brașov, ca instituție de cultură care face parte integrantă din sistemul informațional național) îndeplinește, corespunzător nivelului său de organizare, a resurselor alocate și a cerințelor comunității județene, următoarele atribuții:

 • a)  constituie, organizează, prelucrează, dezvoltă, conservă și pune la dispoziția utilizatorilor colecții enciclopedice de documente; biblioteca județeană organizează, în condițiile legii, Depozitul legal la nivelul comunității județene Brașov;

 • b) asigură servicii de împrumut la domiciliu și de consultare pe loc a colecțiilor de informare comunitară, documentare, lectură și educație permanentă, prin secțiile de la sediu, filiale ori puncte de informare și împrumut, cu respectarea normelor de circulație și evidență a documentelor, precum și a utilizatorilor;

 • c) achiziționează, constituie și dezvoltă baze de date, organizează cataloage și alte instrumente de comunicare a colecțiilor, în sistem tradițional și /sau automatizat, formează și îndrumă utilizatorii în folosirea acestor surse de informare;

 • d) organizează sau oferă, la cerere, activități/servicii de informare bibliografică și documentare, în sistem tradițional sau informatizat; elaborează, editează ori conservă în baze de date bibliografia locală curentă, realizată la nivelul comunității județene;

 • e) facilitează, potrivit resurselor și oportunităților, accesul utilizatorilor și la alte colecții ori baze de date, prin împrumut interbibliotecar ori servicii de accesare și comunicare la distanță;

 • f) inițiază, organizează sau colaborează la programe și acțiuni de diversificare, modernizare și automatizare a serviciilor de bibliotecă, de valorificare a colecțiilor de documente și a tradițiilor culturale, de animație culturală și de educație permanentă;

 • g) efectuează, în scopul valorificării colecțiilor, studii și cercetări în domeniul bibliologiei, biblioteconomiei, științelor informării și al sociologiei lecturii, organizează reuniuni științifice de profil, redactează și editează produse culturale necesare membrilor comunității;

 • h) Biblioteca Județeană “George Barițiu” Brașov are rol de coordonare metodologică pentru bibliotecile publice de pe raza județului Brașov.

 • i) Realizează programe culturale anuale/strategii multianuale în care se includ proiecte culturale finanțate din fonduri proprii sau alte surse (donații, subvenții, colaborări).

Art. 19.- Biblioteca publică oferă utilizatorilor, persoane juridice sau persoane fizice, potrivit disponibilităților și dotărilor existente, în condițiile legii și cu avizul Consiliului Județean, unele, servicii, pe bază de tarife, stabilite prin regulamente proprii de organizare și funcționare, constând în principal din: închirieri temporare de spații, copiere și multiplicare de documente indiferent de tipul de suport. Cuantumul tarifelor este stabilit de Consiliul Județean Brașov. Fondurile astfel constituite se utilizează pentru construirea, amenajarea și dezvoltarea spațiilor de bibliotecă, inclusiv pentru informatizarea și dotarea cu documente și echipamente specifice.

CAPITOLUL V

Atribuțiile specifice direcțiilor și compartimentelor bibliotecii

 • 5.1 - Director

Coordonează și organizează următoarele activități:

 • a) elaborează și propune spre aprobare proiectul de buget al instituției;

 • b) selectează, angajează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;

 • c) negociază clauzele contractelor de muncă, în condițiile legii;

 • d) negociază clauzele contractelor încheiate conform prevederilor codului civil sau, după caz, conform legilor speciale;

 • e) aprobă fișele de evaluare a performanțelor profesionale ale angajați lor

 • f)  acționează pentru gospodărirea și gestionarea corespunzătoare a patrimoniului;

 • g) coordonează realizarea proiectelor culturale incluse în Programul anual al acțiunilor culturale;

 • h) conduce Consiliul de Administrație al bibliotecii, în calitate de președinte;

 • i)  numește Consiliul Științific al bibliotecii în calitate de președinte;

 • j)  conduce Consiliul Științific al bibliotecii în calitate de președinte

 • 5.2-  Asistență juridică

Compartimentul Asistență juridică este organizat și funcționează în subordinea directă a conducătorului instituției, având următoarele atribuții principale:

 • -  reprezintă Biblioteca Județeană “George Barițiu” Brașov în fața instanței judecătorești;

redactează și promovează acțiunile și căile de atac în cauzele aflate pe rolul instanțelor de judecată;

 • -   asigură consultanță de specialitate;

 • -   avizează, la solicitarea conducerii, asupra legalității măsurilor ce urmează a fi luate în desfășurarea activității instituției, precum și a oricăror acte care pot angaja răspunderea patrimonială a unității;

 • -  avizează angajamentele legale din care rezultă direct sau indirect obiectul de plată înainte de a fi supuse CFPP și alte documente la solicitarea persoanei care exercită controlul financiar preventiv propriu;

 • -  transmite la compartimentele bibliotecii note informative privind legislația nouă sau modificări care interesează compartimentele de specialitate.

redactează acte și opinii juridice

 • -   se preocupă de elaborarea procedurilor specifice activităților;

 • -  se conformează procedurilor specifice.

 • 5.3- Director Adjunct de Specialitate

Este subordonat directorului instituției.

Coordonează și organizează următoarele activități:

 • -   de dezvoltare, conservare, evidențiere și gestionare a colecțiilor bibliotecii;

 • -   de prelucrare biblioteconomică a colecțiilor

 • -  de împrumut, de informare și documentare;

 • -   de achiziție de unități de bibliotecă;

 • -   de valorificare a colecțiilor de documente în scopul efectuării unor studii și cercetări în domeniul bibliologiei și biblioteconomiei;

 • -  de împrumut interbibliotecar

 • -   în lipsa directorului instituției execută atribuțiile delegate prin act de dispoziție;

 • -  avizează procedurile de lucru aferente activităților din compartimentele pe care le coordonează și se preocupă de implementarea standardelor de management/control intern.

Directorul adjunct de specialitate are în subordine și coordonează următoarele

departamente:

 • 1.  Serviciul Dezvoltarea și prelucrarea colecțiilor. Referințe

 • 2. Serviciul de împrumut carte

 • 3.  Serviciul de Relații cu publicul, Comunicarea Colecțiilor

 • 4. Compartimentul Filiale. Biblioteca mobilă

 • 5.3.1- Serviciul Dezvoltarea și prelucrarea colecțiilor. Referințe

Serviciul are următoarele atribuții pe care le exercită conform prevederilor legale:

 • -   achiziționează unitățile de bibliotecă;

organizează evidența globală și individuală a documentelor în sistem tradițional și automatizat;

 • -   urmărește mișcările (intrări, ieșiri) ale unităților de bibliotecă; raportează lunar și trimestrial mișcarea și structura fondurilor pe gestiuni;

 • -   prelucrează biblioteconomie unitățile de bibliotecă, pe suport tradițional și electronic, prin efectuarea operațiunilor specifice de catalogare, clasificare,, cotare sistematico-alfabetică;

 • -   organizează, întreține și actualizează cataloagele bibliotecii;

 • -  completează baza de date a bibliotecii;

 • -   asigură schimbul interbibliotecar;

realizează și întreține catalogul on-line al bibliotecii;

 • -   creează și actualizează fișierele de autoritate;

 • -  furnizează informații și referințe electronice

organizează efectuarea controlul intern și implementarea standardelor de management, se preocupă de elaborarea procedurilor specifice activităților;

 • -  elaborează și se conformează procedurilor specifice.

Serviciul este condus de un șef de serviciu și are 9 angajați.

 • 5.3.2- Serviciul de împrumut carte

Serviciul de împrumut carte are următoarele atribuții principale:

 • -   asigură servicii de împrumut la domiciliu;

 • -   acordă asistență de specialitate utilizatorilor;

 • -   efectuează statistica zilnică, trimestrială și anuală a publicațiilor și utilizatorilor;

organizează acțiuni culturale;

participă la manifestările culturale organizate de bibliotecă sau de alte instituții de cultură;

organizează efectuarea controlul intern și implementarea standardelor de management, se preocupă de elaborarea procedurilor specifice activităților;

i (i

 • -  se conformează procedurilor specifice.

Serviciul este condus de un șef de serviciu și are 7 angajați.

 • 5.3.3- Serviciul de Relații cu publicul, Comunicarea Colecțiilor

Serviciul de Relații cu publicul, Comunicarea Colecțiilor are următoarele atribuții principale:

 • -  asigură servicii de consultare pe loc a documentelor de bibliotecă în sălile de lectură, controlând condițiile de bună desfășurare a acestora;

 • -  organizează acțiuni culturale;

 • -  organizează Depozitul General;

 • -   efectuează evidența zilnică a publicațiilor, în vederea realizării statisticilor trimestriale și anuale;

 • -  organizează efectuarea controlul intern și implementarea standardelor de management, se preocupă de elaborarea procedurilor specifice activităților;

 • -   pune la dispoziția utilizatorilor puncte de acces internet;

 • -  asigură împrumutul interbibliotecar

 • -  se conformează procedurilor specifice.

5.3.3.1.-lnfoSal@

Compartimentul funcționează cu un angajat și are ca atribuții:

 • -  îndrumare și supraveghere în vederea utilizării serviciilor de Internet

 • -  asistență de specialitate în elaborarea documentelor electronice

 • 5.3.3.2- Compartimentul Periodice

Compartimentul are patru angajați cu următoarele atribuții:

 • -   asigură servicii de consultare pe loc a publicațiile periodice ale bibliotecii;

 • -  organizează acțiuni culturale;

 • -   asigură servicii de consultare legislativă pe suport tradițional și în format electronic;

 • -   organizează și gestionează Depozitul Legal;

 • -  efectuează controlul intern;

 • -  elaborează și se conformează procedurilor specifice.

5.3.3.3 - Sala de lectură

Compartimentul are următoarele atribuții principale:

 • -   asigură servicii de consultare pe loc a publicațiile periodice ale bibliotecii, in cele trei săli de lectură;

 • -  rezolvă cererile de împrumut interbibliotecar gestionează fondul de carte de la Depozitul general se conformează procedurilor specifice

Serviciul este condus de un șef de serviciu care are în subordine 10 angajați, din care 5 angajați la Sala de lectură.

 • 5.3.4- Compartimentul Filiale. Biblioteca mobilă Compartimentul are următoarele atribuții principale:

 • -  organizează și pune la dispoziția utilizatorilor fondul de carte de care dispune, asigurând servicii de împrumut la domiciliu și de consultare în secție a publicațiilor;

 • -  întocmește fișe topo;

 • -   asigură înscrierea utilizatorilor în baza Regulamentului de organizare și funcționare;

 • -  asigură servicii de împrumut bibliotecilor din mediul comunal și rural.

 • -   organizează acțiuni culturale;

 • -   efectuează statistica zilnică, trimestrială și anuală a publicațiilor și utilizatorilor;

 • -   se preocupă de elaborarea procedurilor specifice activităților;

 • -  se conformează procedurilor specifice.

Compartimentul Filiale. Biblioteca mobilă are în componență cinci angajați distribuiri în patru filiale pe teritoriul municipiului după cum urmează:

 • 5.3.4.1- Filiala nr. 1

Filiala este situată în str. Ănghel Saligny nr. 15 și are ca specific împrumutul la domiciliu pentru copii. Fondul de carte de la această filială asigură serviciile de împrumut bibliotecilor din mediul comunal și rural.

Filiala este deservită de un angajat.

5.3.4.2 - Filiala nr. 2

Filiala este situată în str. Prunului nr. 41 (Cartier Noua) și are ca specific împrumutul la domiciliu pentru adulți și copii. Filiala este deservită de doi angajați.

 • 5.3.4.3- Filiala nr. 3

Filiala este situată în str. Soarelui nr. 6 și are ca specific împrumutul la domiciliu pentru adulți. Filiala este deservită de un angajat.

 • 5.3.4.4- Filiala nr. 4

Filiala este situată în str. Berzei nr. 2 și are ca specific împrumutul la domiciliu pentru copii. Filiala este deservită de un angajat.

5.4 Compartimentul de Resurse Umane-Secretariat

Compartimentul de Resurse Umane- Secretariat asigură desfășurarea următoarelor activități:

evidența personalului, stat funcții, organigramă, fișe de post, evaluarea personalului;

 • -   emiterea dispozițiilor de încadrare;

 • -   întocmirea situațiilor privind existentul și mișcarea personalului; organizare concursuri;

efectuează controlul intern;

elaborează și se conformează procedurilor specifice;

Compartimentul este alcătuit din doi membri.

 • 5.5- Serviciul Administrativ și Achiziții publice.

Serviciul Administrativ și Achiziții publice are următoarele atribuții:

asigură achiziționarea materialelor necesare pentru buna desfășurare a activității instituției;

compară oferte și propune încredințări directe;

 • -   administrează și gestionează patrimoniul instituției;

răspunde de activitatea de protecție și pază împotriva incendiilor;

 • -   desfășoară activități de întreținere, reparații și curățenie necesare în interiorul instituției;

asigură multiplicarea și legarea documentelor și publicațiilor;

se conformează procedurilor specifice;

organizează efectuarea controlul intern și implementarea standardelor de management, se preocupă de elaborarea procedurilor specifice activităților.

în cadrul serviciului lucrează 12 persoane conduse de un șef serviciu.

 • 5.6- Director Adjunct Economic

Postul este înființat în baza Legii nr. 334/2002 și Legii nr. 82/1991, republicată, și este subordonat directorului instituției.

Execută permanent următoarele obligații și sarcini:

controlul financiar preventiv;

conduce evidența proiectelor de operațiuni prezentate la viza CFP și întocmește raportarea trimestrială;

ține evidența angajamentelor bugetare conform Legii 500/2002 și O.M.F.P. 1792/2002;

organizează activitatea compartimentului financiar+contabil astfel încât să se asigure ținerea evidențelor contabile respectând prevederile Legii 82/1991 actualizată, a Planului de conturi pentru instituții publice și a Legii 273/2006 privind instituțiile publice locale;

 • -  întocmește Raportul explicativ la bilanțul contabil + anexe;

avizează procedurile de lucru aferente activităților compartimentului financiar-contabil, salarizare și respectiv procedurile de lucru aferente activităților din compartimentele pe care le coordonează, și se preocupă de implementarea standardelor de management/control intern;

 • -   alte sarcini trasate de directorul instituției.

Coordonează următoarele activități și departamente:

 • -  Compartimentul Financiar-Contabilitate

 • -   Serviciul Informatizare. Metodic

 • -  Serviciul de Informare și Formare continuă

 • -   Serviciul pentru Relații Externe. Mediateca

 • 5.6.1- Compartimentul Financiar-Contabilitate

Compartimentul Financiar-Contabilitate, format din patru salariați, este astfel organizat încât asigură:

 • -   informații directorului unității cu privire la execuția bugetelor de venituri și cheltuieli, patrimoniul aflat în administrare, precum și pentru întocmirea contului general anual de execuție a bugetului propriu;

 • -   contabilitatea financiară;

 • -   contabilitatea de gestiune;

 • -  întocmirea situațiilor trimestriale și anuale;

 • -  contabilitatea veniturilor extrabugetare;

 • -   evidența cheltuielilor pentru încadrarea în bugetele acțiunilor culturale;

 • -  evidența angajamentelor bugetare și legale conform prevederilor Legii 500/2002 , Legii finanțelor publice locale și Legii 273/2006;

respectarea reglementărilor financiar-conabile în vigoare.

 • 5.6.2- Serviciul Informatizare. Metodic

Serviciul este condus de un șef de serviciu și are 7angajați de specialitate.

Serviciul are următoarele atribuții principale:

 • -  gestionarea programului de bibliotecă Liberty;

acordă asistență tehnică pentru exploatarea tehnicii de calcul din bibliotecă;

 • -  implementează programe, upgrade-uri;

 • -   întreține pagina de internet a bibliotecii;

alcătuiește materiale publicitare;

 • -  întocmește programele de asistență de specialitate pentru bibliotecile publice din județ și realizează îndrumarea metodologică a bibliotecarilor respectivi;

 • -   centralizează indicatorilor de performanță ce reflectă activitatea bibliotecilor publice;

 • -   realizează înscrierea unică a cititorilor în sistem informatizat,

 • -  centralizează încasările zilnice, actualizează permisele;

 • -   furnizează informații despre secțiile, filialele și fondurile de publicații ale instituției;

 • -  organizează efectuarea controlul intern și implementarea standardelor de management, se preocupă de elaborarea procedurilor specifice activităților;

 • -  se conformează procedurilor specifice.

5.6.3.2 - Filiala nr. 5

Filiala este situată în B-dul Griviței nr.51 și are ca specific împrumutul la domiciliu pentru adulți. Filiala este deservită de doi angajați.

 • 5.6.3- Serviciul de Informare și Formare continuă

Serviciul de Informare și Formare continuă are în componență șapte membri conduși de un șef serviciu și are următoarele atribuții principale:

 • 5.6.3.1- Centrul de Informare Comunitară

 • -  elaborează programe de reconversie profesională și formare continuă;

 • -  informează publicul cu privire la legislația europeană și programe și strategii de dezvoltare europene;

 • -   colaborează cu Serviciul Relații externe. Mediateca în realizarea

l

proiectelor culturale cu partenerii interni și externi;

 • -   asigură servicii de consultare pe loc a documentelor cu acces liber la raft;

 • -   organizează cursuri de calculatoare;

asigură navigare Internet;

 • -  organizează efectuarea controlul intern și implementarea standardelor de management, se preocupă de elaborarea procedurilor specifice activităților;

 • -  se conformează procedurilor specifice.

Compartimentul este deservit de 2 angajați.

 • 5.6.3.2- Secția pentru Copii și Tineret

Secția pentru Copii și Tineret este parte a Bibliotecii Județene „George Barițiu” și este situată în str. luliu Maniu nr.6.

Scopul Secției pentru Copii și Tineret este de a promova cunoștințele și aptitudinile ce stau la baza dezvoltării armonioase și sănătoase a copiilor, prin următoarele tipuri de acțiuni:

 • -  informare și documentare pe diferite categorii și etape de vârstă și interes de studiu;

 • -   audiții muzicale și vizionări de filme;

expoziții tematice;

 • -   ateliere de studiu și educație;

club internet;

cursuri, dezbateri;

 • -   colaborări și parteneriate cu grupuri, instituții, societăți, fundații;

 • -  elaborează și se conformează procedurilor specifice.

Secția pentru Copii și Tineret are cinci angajați și este structurată după cum urmează:

 • 5.6.3.2.1- împrumut carte pentru copii și Sector Multimedia

Atribuții principale:

 • -   asigură servicii de împrumut la domiciliu al cărților și a documentelor multimedia;

 • -   organizează acțiuni culturale;

 • -  asigură servicii de consultare pe loc a documentelor de bibliotecă;

 • -   acordă asistență de specialitate utilizatorilor;

 • -   promovează fondul secției prin activități specifice: expoziții, audiții, vizionări, cercuri literar-artistice;

 • -   întocmește statisticile zilnice, lunare, trimestriale și anuale efectuează controlul intern;

elaborează și se conformează procedurilor specifice.

 • 5.6.3.2.2- Jucărioteca și Sala Calculatoarelor

Atribuții specifice:

 • -   asigură jocuri și jucării pentru desfășurarea activităților individuale și de grup;

 • -   asigură desfășurarea atelierelor de lucru instructiv-educative și distractiv-recreative;

 • -   organizează cursuri de inițiere în utilizarea calculatoarelor, pentru copii până la 14 ani;

 • -  coordonează activitatea centrului de internet; organizează acțiuni culturale;

elaborează și se conformează procedurilor specifice.

 • 5.6.4- Serviciul Relații Externe. Mediateca

Serviciul are următoarele atribuții principale:

elaborează programe culturale în scopul dezvoltării centrelor culturale aflate în subordine

 • -  colaborează cu Serviciul de Informare și Formare continuă în realizarea proiectelor culturale cu partenerii interni și externi;

 • -   constituie, organizează, dezvoltă și pune la dispoziția utilizatorilor colecții enciclopedice de publicații în limbi străine;

 • -   asigură servicii de împrumut la domiciliu și de consultare în sistem de sală de lectură, cu respectarea regimului de circulație a documentelor;

 • -   organizează acțiuni culturale care susțin activitatea centrelor culturale;

 • -  organizează efectuarea controlul intern și implementarea standardelor de management, se preocupă de elaborarea procedurilor specifice activităților;

 • -  se conformează procedurilor specifice.

Serviciul este condus de un șef de serviciu și are 9 angajați de specialitate.

Serviciul este structurat în următoarele secțiuni:

 • 5.6.4.1- Biroul Relații Externe

Biroul are următoarele atribuții principale:

 • -  elaborează programe de parteneriat pentru dezvoltarea fondului de carte;

 • -  redactează și coordonează programele bilaterale;

 • -   coordonează activitatea bibliotecilor în limbi străine;

 • -  organizează efectuarea controlul intern și implementarea standardelor de management, se preocupă de elaborarea procedurilor specifice activităților;

Biroul este condus de un șef de birou și are șase angajați de specialitate.

 • 5.6.4.1.1-Biblioteca Engleză

 • -  asigură asistență beneficiarilor în procesul de informare și lectură, pe baza colecției de documente în limba engleză;

 • -   asigură servicii de împrumut la domiciliu și de consultare în sala de studiu a documentelor, din colecția de publicații în limba engleză, indiferent de suport;

 • -  îndrumă și oferă informații specifice utilizatorilor despre burse de studiu, examene de limba engleză (IELTS, TOEFEL, Cambridge), edituri britanice;

 • -   propune și organizează acțiuni culturale specifice;

colaborează cu cadre didactice de specialitate de nivel preuniversitare și universitar pentru realizarea obiectivelor centrului și pentru satisfacerea cerințelor de informare ale beneficiarilor;

efectuează statistica zilnică, trimestrială și anuală a publicațiilor și utilizatorilor.

Are doi angajați.

 • 5.6.4.1.2- Centrul Cultural Maghiar

 • -  desfășoară proiecte culturale pentru conservarea și comunicarea moștenirii culturale a minorităților;

 • -   asigură servicii de împrumut la domiciliu și de consultare în sala de studiu a documentelor, din colecția de publicații în limba maghiară, indiferent de suport;

 • -   promovează, prin acțiuni specifice, dialogul interetnic;

 • -   oferă informații bibliografice;

 • -   întreține parteneriate cu instituții și asociații culturale locale, având obiective similare;

efectuează statistica zilnică, trimestrială și anuală a publicațiilor și

 • -   utilizatorilor.

Are doi angajați.

 • 5.6.4.1.3- Biblioteca Franceză

 • -  asigură desfășurarea parteneriatului cu Alianța Franceză din Brașov pentru a servi cerințele de informare, studiu și lectură ale utilizatorilor, facilitând accesul publicului la documente și lucrări francofone;

 • -   asigură servicii de împrumut la domiciliu și de consultare în sala de studiu a documentelor, din colecția de publicații în limba franceză, indiferent de suport;

 • -   gestionează activitatea de difuzare a cărților pentru copii, din colecția secției, în școli prin intermediul bibliobuzului;

 • -   organizează manifestări culturale specifice în domeniul francofoniei (cine-club, expoziții, serate muzicale, concursuri școlare);

 • -   colaborează cu profesorii de limba franceză din școli și universități pentru realizarea obiectivelor secției și pentru satisfacerea necesităților bibliografice ale cititorilor;

 • -   efectuează statistica zilnică, trimestrială și anuală a publicațiilor și utilizatorilor;

asigură acces internet gratuit, pe site-uri francofone.

Are doi angajați.

 • 5.6.4.2- Mediateca are ca atribuții principale: asigură servicii de împrumut la domiciliu a publicațiilor, indiferent de suport;

organizează audiții colective și individuale, precum și alte acțiuni culturale;

asigură consultarea publicațiilor electronice ale bibliotecii (CD-uri, dischete, DVD-uri) în sala de audiții;

 • -   asigură consultarea în secție a publicațiilor din fondul de referință

 • -   pune la dispoziție salvarea informațiilor solicitate pe suport de hârtie;

 • -   efectuează controlul intern;

se conformează procedurilor specifice;

 • -   efectuează statistica zilnică, trimestrială și anuală a publicațiilor și utilizatorilor.

în cadrul Mediatecii lucrează două persoane.

 • 5.7 Biroul Bibliografic. Revista ASTRA

Biroul are în componență un șef de birou și 5 angajați și are următoarele atribuții principale:

elaborează bibliografia Brașovului și bibliografia retrospectivă a Brașovului;

organizează acțiuni culturale;

elaborează studii care valorifică colecțiile bibliotecii și bibliografii tematice;

 • -   asigurarea serviciului de consultare pe loc a documentelor aflate în gestiunea biroului „Bibliografic”, în regim de sală de lectură cu acces liber la raft;

 • -  organizează efectuarea controlul intern și implementarea standardelor de management, se preocupă de elaborarea procedurilor specifice activităților;

 • -  efectuează controlul intern;

 • -  se conformează procedurilor specifice.

Colegiul de redacție este format din 7 membri, din care 3 membri sunt salariați ai Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov și 4 membri sunt personalități culturale locale și naționale.

Colegiul de redacție stabilește :

 • -  strategia și direcțiile de dezvoltare ale editurii;

 • -  tarifele pentru plata colaboratorilor;

 • -  prețul de vânzare al revistei;

 • -  stabilirea numărului de colaboratori.

Revista ASTRĂ apare, într-o serie nouă, bianual având programul și direcția de orientare a unei reviste de cultură, literatură și artă.

|9

Revista ASTRA utilizează permanent colaborări cu autori din țară și din străinătate.

Angajații responsabili cu revista ASTRA au următoarele obligații:

 • -  să contacteze și să atragă colaboratori valoroși;

 • -  să pregătească la timp materialele pentru tipar;

 • -  să întocmească sumarul fiecărui număr al revistei.

Materialele proprii ale acestor angajați , care nu sunt cuprinse în sarcinile de serviciu, se plătesc în regim de colaboratori.

5.7.1 Compartimentul Colecții Speciale

în cadrul Biroului Bibliografic. Revista ASTRA funcționează Compartimentul Colecții Speciale cu următoarele atribuții :

 • -  asigurarea serviciului de consultare pe loc a documentelor aflate în depozitul de la Colecții speciale ,în regim de sală de lectură

 • -  se conformează procedurilor specifice.

CAPITOLUL VI

Regulamentul Serviciilor Pentru Public

 • 6.1- SERVICIILE PUBLICE ASIGURATE DE BIBLIOTECĂ

Art. 20.- Biblioteca Județeană "George Barițiu” - Brașov, în calitatea ei de instituție de profil cu funcții de informare, educație, cultură, cercetare și recreere asigură următoarele servicii pentru public:

 • 6.1.1- Secțiunea 1 - Servicii prestate gratuit:

 • 6.1.1.1. - împrumutul de documente de bibliotecă la domiciliu prin secțiile de împrumut la domiciliu;

 • 6.1.1.2 - Studiul documentelor de bibliotecă în săli de lectură și spații special amenajate în acest scop;

 • 6.1.1.3 - Oferirea de informații pentru domeniile înregistrate în bazele de date proprii sau în alte baze de date (în sistem tradițional sau informatizat);

 • 6.1.1.4. - Salvarea documentelor consultate pe suport electronic (memory stick);

 • 6.1.1.5. - Navigare pe Internet;

 • 6.1.1.6 - Audierea sau vizionarea discurilor, diafilmelor, diapozitivelor, casetelor video sau audio, CD-ROM-uri lor, în sala amenajată în acest scop;

 • 6.1.1.7 - împrumutul interbibliotecar de documente, necesare serviciilor instituției;

 • 6.1.1.8 - Studierea și cercetarea documentelor, manuscriselor, cărților rare, iconografiei, hărților etc., în original sau facsimil, fotografii, microfilme, în sala Compartimentului “Colecții Speciale”;

2U

 • 6.1.1.9. - Asistență de specialitate pentru cercetarea și consultarea cataloagelor alfabetice și sistematice pe fișe, în volume sau în sistem informatizat;

 • 6.1.1.10. - Consultații biblioteconomice și privitoare la tehnica muncii intelectuale la solicitarea persoanelor fizice sau juridice interesate;

 • 6.1.1.11. - Informarea și documentarea bibliografică, pe baza colecțiilor proprii sau din alte biblioteci, utilizând cataloagele și bibliografiile existente în colecțiile bibliotecii sau, în perspectivă, prin accesul on-line la resursele disponibile în rețeaua națională și internațională;

 • 6.1.1.12. • Organizarea de programe culturale, evenimente, expoziții, activități educative etc.

 • 6.1.1.12. - Eliberarea permisului plastifiat și prevăzut cu cod de bare pentru copiii și tinerii până la 18 ani, șomeri și pensionari;

 • 6.1.1.13. - Cursuri de IT pentru utilizatorii de diferite categorii de vârstă și socio-profesionale.

 • 6.1.2- Secțiunea II - Servirii prestate contra cost:

 • 6.1.2.1. - Eliberarea permisului plastifiat și prevăzut cu cod de bare, în regim informatizat: studenții, elevii peste 18 ani și militarii în termen beneficiază de reducere 50 %, celelalte categorii plătesc tariful integral;

 • 6.1.2.2. - Imprimarea de acte normative din baza de date legislativă;

 • 6.1.2.3. - Imprimarea de documente privind informații europene și locale și de pe Internet.

 • 6.1.2.4. - Fotocopierea și multiplicarea documentelor existente în colecțiile bibliotecii, respectându-se prevederile Legii nr.8/1996, privind dreptul de autor și drepturile conexe;

 • 6.1.2.5. - Inscripționarea CD-ROM cu informații europene și locale;

 • 6.1.2.6. - închirierea de spații: mansarda Casei Baiulescu, camere de oaspeți;

 • 6.1.2.7. - Tarifele se stabilesc prin hotărâre de către Consiliul Județean Brașov și se regăsesc în Anexa 6.

 • 6.2-ÎNSCRIEREA Șl ELIBERAREA PERMISULUI DE INTRARE ÎN BIBLIOTECĂ

Art. 21.- Folosirea individuală a serviciilor de bibliotecă se face în baza "Fișei contract de împrumut" care se încheie la data înscrierii la bibliotecă (anexa nr. 3)

Art. 22.- în baza încheierii" Fișei contract de împrumut" se eliberează permisul de intrare.

Art. 23.- încheierea "Fișei contract de împrumut" și obținerea permisului de acces general (de culoare galbenă) se face în baza actelor de identitate (buletin de identitate/ carte de identitate) și, după caz, a carnetului de elev/student sau șomer, a legitimației de serviciu, a cuponului de pensie, sau a certificatului de persoană cu nevoi speciale.

încheierea "Fișei contract de împrumut" și obținerea permisului de acces limitat (de culoare albă) se face poate face și în baza pașaportului.

Art. 24.- Copiii și tinerii până la 18 ani vor fi înscriși de către unul dintre părinți sau, în situații

speciale, de către un tutore, în calitate de girant, pe baza actelor mai sus menționate. Pentru tinerii între 14 și 18 ani care au buletin de identitate, contractul va fi întocmit de către unul dintre părinți cu specificația: “pentru fiul/fiica [numele], Bl seria ______nr.______”, iar permisul va fi

eliberat pe numele tânărului.

Art. 25.- Permisul de acces general (de culoare galbenă) este valabil în toate secțiile bibliotecii și poate fi eliberat persoanelor cu domiciliul stabil sau cu viză de flotant în județul Brașov sau, în cazuri excepționale, cu aprobarea direcțiunii (cerere înregistrată la secretariat, un exemplar păstrat în secții) și altor categorii de persoane.

 • 25.1. - Permisul de acces limitat (de culoare albă) este valabil numai în sălile de lectură și InfoSal© și poate fi eliberat oricărui solicitant, care prezintă un document de identitate, indiferent de domiciliu.

Art. 26.- Permisul de intrare este personal, netransmisibil și are o valabilitate de cinci ani.

 • 26.1. - Anual, utilizatorul este obligat să prezinte actele necesare înscrierii în vederea actualizării și vizării permisului de intrare.

Art. 27.- Semnarea fișei contract de împrumut implică acceptarea de către utilizator a prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare a bibliotecii, referitoare la serviciul de împrumut la domiciliu și consultare a publicațiilor în sălile de lectură.

Art.28.- Pentru categoriile de cititori care beneficiază de gratuitate, se pot elibera permise valabile doar în filialele emitente, în conformitate cu art.22 și art.24 din prezentul Regulament de Organizare și Funcționare.

 • 6.3- CONDIȚIILE GENERALE PRIVIND ÎMPRUMUTUL DOCUMENTELOR LA DOMICILIU SAU PENTRU CONSULTAREA PE LOC

 • 6.3.1- Secțiunea I - împrumutul documentelor la domiciliu

Art. 29.- împrumutul documentelor la domiciliu se realizează prin Serviciul de împrumut carte, Mediatecă, Filialal, Filiala2, Filiala3, Filiala4, Filiala5, Biblioteca Franceză, Biblioteca Engleză, Centrul Cultural Maghiar și împrumut carte pentru copii și Sector Multimedia.

Art. 30.- Pot beneficia de împrumut la domiciliu doar posesorii permisului de bibliotecă cu acces general (permis galben), pe care îl vor prezenta bibliotecarului la intrarea în secție. După alegerea publicațiilor, utilizatorul se va prezenta cu ele la bibliotecar, împreună cu permisul de bibliotecă și actul de identitate (buletin de identitate/ carte de identitate), pentru a-i fi înregistrate în fișa personală și pentru a i se comunica data de restituire.

 • a. Timpul de staționare în sectoarele împrumut carte și împrumut carte pentru copii și Sector Multimedia este de aproximativ 20 minute.

 • b. Pe parcursul unei zile se pot face maxim două împrumuturi de către un utilizator.

Art. 31.- Accesul la baza de date a bibliotecii se face sub îndrumarea bibliotecarilor.

Art. 32.- Fiecare utilizator poate împrumuta o dată maximum 3 documente de bibliotecă.

Art. 33.- împrumutul se acordă pe o perioadă de 14 zile. împrumutul publicațiilor se poate prelungi

de până la 3 ori. Cererea de prelungire se va face personal și în termenul împrumutului inițial.

Art. 34.- Documentele solicitate, care nu se regăsesc în colecțiile bibliotecii, pot fi obținute de la alte biblioteci, prin împrumut interbibliotecar, cu suportarea taxelor poștale de către utilizator.

Art. 35.- Documentele de bibliotecă solicitate vor fi verificate de către utilizatori înainte de efectuarea împrumutului, orice nereguli (pagini lipsă, decupaje, conținut schimbat etc.) vor fi semnalate bibliotecarului, în caz contrar utilizatorul asumându-și răspunderea.

Art. 36.- Bibliotecarul care va prelua documentele restituite de utilizator va verifica starea acestora. Orice neregulă va fi semnalată utilizatorului căruia i se vor aplica sancțiunile prevăzute de prezentul regulament.

Art. 37.- Angajații Bibliotecii Județene "George Barițiu” beneficiază de împrumutul a până la 15 documente, acesta fiind evidențiat în fișele "bibliotecari".

Art.38.- în cazul utilizatorilor studenți, fișa de lichidare va fi semnată la Serviciul împrumut carte numai după restituirea tuturor unităților de bibliotecă împrumutate din toate secțiile și filialele și după achitarea penalităților pentru întârziere, dacă acestea există în fișa utilizatorului.

 • 6.3.2-Secțiunea II - Consultarea pe loc a documentelor de bibliotecă

Art. 39.- Accesul în vederea consultării documentelor de bibliotecă în sălile de lectură, audiere sau vizionare se face în baza "Permisului de intrare" și a actului de identitate, care se prezintă bibliotecarului de serviciu.

Art. 40.- Pentru obținerea documentului de bibliotecă, utilizatorul completează câte un "Buletin de cerere" pentru fiecare titlu solicitat. La înmânarea documentului de bibliotecă solicitat, utilizatorul va semna de primire.

Art. 41.- Documentele de bibliotecă care fac parte din fondurile depozitului "Colecțiilor speciale", Depozitul general, Depozit legal, precum și din fondurile de referință ale compartimentelor și secțiilor, pot fi consultate doar pe loc, în regim de sală de lectură, neputând face obiectul împrumutului la domiciliu.

Art. 42.- Discurile, casetele video, CD-urile, CD-ROM-urile și DVD-urile se pot împrumuta la domiciliu. De asemenea, acestea se pot viziona și studia în săli special amenajate; pentru obținerea fiecărui document de bibliotecă solicitat se completează un buletin de cerere tipizat.

 • 6.3.3- Regulament de utilizare a calculatoarelor și Internetului de către public

Biblioteca Județeană “George Barițiu,, Brașov oferă utizatorilor săi înscriși serviciul de acces la Internet pentru înlesnirea activităților educaționale.

Biblioteca încurajează accesul gratuit la informare al oricărui membru al comunității, dar recunoaște faptul că această sursă poate fi folosită și în scop abuziv sau nelegitim.

Prezentul regulament precizează condițiile de utilizare a calculatoarelor și de accesare a Internetului în biblioteca publică.

 • 6.3.3.1- Accesul la calculatoare și la Internet

Art. 43.- Utilizatorii au acces la calculatoare și Internet pe baza Permisului de intrare actualizat și a Buletinului de identitate sau a permisului special, de culoare verde, însoțit de Bl/CI; fiecare utilizator va semna de luare la cunoștință a prezentului Regulament și va completa în Registrul de evidență a persoanelor care au acces la internet toate rubricile existente

Art. 44.- Calculatoarele pot fi utilizate numai după conectarea lor de către angajatul de la InfoSal®.

Art. 45.- Fiecare calculator este protejat cu o parolă pentru a preveni accesul neautorizat. Userul și parola fiecărui calculator sunt informații strict confidențiale și sunt deținute numai de către personalul de specialitate al bibliotecii.

Art. 46.- Angajatul de la InfoSal® va verifica în prezența utilizatorului, la închiderea sesiunii de lucru, integritatea echipamentelor periferice ale calculatorului (mouse, tastatură, monitor, cască, cameră web, cablu USB)

Art. 47.- Calculatoarele sunt utilizate în regim gratuit în următoarele scopuri:

 • •  cercetarea catalogului bibliotecii

 • •  acces Internet

 • •  consultarea CD-urilor/DVD-urilor (din colecțiile bibliotecii)

 • •  procesare/tehnoredactare

 • •  înregistrarea pe memory stick a informației solicitate din Internet și baze de date

Art. 48.- Calculatorul nu poate fi folosit decât de către persoana care a semnat de luarea lui în folosință pentru intervalul precizat în registrul de evidență a utilizatorilor care au acces la Internet.

Art. 49.- Accesul la Internet este monitorizat; se fac verificări aleatorii ale site-urilor vizitate.

Art. 50.- Biblioteca folosește mecanisme de filtrare și control al accesului la informații pe Internet, dar nu poate fi responsabilă pentru conținut. Unele informații disponibile pe Internet pot fi de natură sexuală explicită, controversate sau ofensatoare. Părinții și tutorii trebuie să-și asume responsabilitatea de a decide ce resurse din cadrul bibliotecii sunt potrivite pentru copiii lor și să-i îndrume în folosirea Internet-ului și a materialelor la care pot avea acces.

Art. 51.- Este interzisă accesarea site-urilor cu natură pornografică și de comercializare a substanțelor interzise prin lege.

Art. 52.- Salvarea datelor

 • a. Biblioteca nu își asumă răspunderea pentru documentele salvate de către utilizatori pe stațiile locale.

 • b. Toți utilizatorii adulți și părinții sau tutorii utilizatorilor cu vârste între 16 - 18 ani vor fi responsabili, conform legislației pentru drepturile de autor, pentru orice informație preluată de pe Internet, prin intermediul computerelor de la InfoSal®, care prejudiciază drepturile de autor.

 • c. Biblioteca nu este responsabilă pentru natura sau acuratețea datelor ori informațiilor preluate și stocate pe Web.

 • d. Biblioteca nu este responsabilă pentru problemele tehnice, care nu depind de ea, ce pot împiedica accesul la Internet.

 • e. Materialele preluate de pe Internet și salvate pe dispozitive de stocare (memory stick) pot conține viruși. Biblioteca nu este responsabilă pentru nici un fel de daune ulterioare provocate de către acești viruși asupra computerelor personale ale utilizatorilor.

Art. 53.- Protecția datelor

Nu vor fi dezvăluite informații privind sursele specifice de Internet folosite de către utilizatorii bibliotecii decât la cererea organelor abilitate de Lege, cu scopul de a proba comiterea unui delict.

 • 6.3.3.2-Drepturi le uti lizatori lor

Art. 54.- Utilizatorii au dreptul la o sesiune gratuită de o oră, după care se poate prelungi in limita locurilor disponibile, fără a depăși însă intervalul de 2 ore.

Art. 55.- Utilizatorii pot solicita ajutorul bibliotecarilor pentru a înregistrarea pe memory stick a informației solicitate din Internet sau baze de date.

Art. 56.- Sunt permise descărcarea și salvarea documentelor pe desktop.

Art. 57.- Documentele descărcate sau create în timpul sesiunii de lucru nu se păstrează în memoria calculatorului. Utilizatorii și le pot transmite prin e-mail.

Art. 58.- Este permisă imprimarea informațiilor la cerere, contra cost, atunci când serviciul dispune de consumabile, conform tarifelor învigoare - 30 bani/pagină.

 • 6.3.3.3- Obligațiile utilizatorilor

Art. 59.- Utilizatorii trebuie să respecte condițiile impuse de Regulamentul de utilizare a calculatoarelor și Internetului de către public.

Art. 60.- Este interzisă accesarea și distribuirea materialelor ilegale sau inacceptabile, cum ar fi forme abuzive de marketing, violență, pornografie sau a materialelor care pot instiga la ură ori discriminarea rasială, religioasă sau sexuală ori accesarea sit-urilor de jocuri de noroc.

Art. 61.- Este interzisă influențarea modului de funcționare a programelor de protecție împotriva virușilor sau orice alt software, hardware sau echipament IT instalat.

Art. 62.- Este interzis cu desăvârșire transferul și facilitarea accesului la informații și date aflate sub protecția dreptului de autor. De asemenea persoanele care folosesc acest serviciu sunt obligate să respecte legile României și să ia la cunoștință legislația privind aspectele legate de Internet (comerț electronic, respectarea vieții private, criminalitate informatică, semnătura electronică etc.).

Art. 63.- Este interzisă cu desăvârșire bruscarea și distrugerea echipamentelor periferice ale calculatorului (mouse, tastatură, monitor, cască, cameră web, cablu USB)

Art. 64.- în zona de acces la PC, nu este permis să se consume alimente, băuturi și semințe.

 • 6.3.3.4- Sancțiuni

Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament de utilizare a calculatoarelor și

Internetului de către public atrage după sine suspendarea pe o perioadă de un an a dreptului de acces, pe la facilitățile IT ale bibliotecii. Această sancțiune administrativă nu exclude răspunderea materială și penală față de lege și terți în cazul în care aceștia urmează calea juridică.

în caz de bruscare, deteriorare și distrugere a echipamentelor puse la dispoziția

utilizatorilor, biblioteca își rezervă dreptul de a suspenda dreptul de acces pe o perioada nedeterminată. Persoanele responsabile de distrugerea echipamentelor sunt obligate la plata contravalorii acestora.

 • 6.3.4-Regulamentul de funcționare a Compartimentului Colecții Speciale. Sala de studiu Art. 65.- Accesul la sala de studiu a Compartimentului Colecții Speciale va fi permis pe baza buletinului de identitate și permisului de bibliotecă actualizat în baza de date, conform orarului afișat: luni, miercuri, vineri - 8,00-16,00, marți și joi - 12,00-20,00.

Art. 66.- a. Colecțiile speciale sunt accesibile arhiviștilor, bibliotecarilor, cercetătorilor, profesorilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor.

 • b. Accesul la forndul Colecțiilor speciale este deschis și altor categorii de public, în condițiile unei cereri de lectură și studiu, temeinic motivate.

 • c. Sunt admise persoane de vârsta majoratului, cu studii, cunoscători ai limbilor și alfabetelor vechi și a căror temă să justifice consultarea colecțiilor. Elevii sunt admiși doar dacă solicită publicații românești după 1862 și subiectul lucrării necesită studiul direct pe izvoare.

 • d. în toate situațiile prevăzute la punctele a-b, biblioteca își rezerva dreptul de a lua toate măsurile pe care le consideră necesare pentru respectarea prevederilor Legii nr.8/14.03.1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. D.e asemenea, biblioteca își rezervă dreptul de a refuza să permită accesul la publicațiile a căror stare de conservare este deteriorată și se impune păstrarea și restaurarea lor.

Art.67.- Documentele trebuie solicitate pe baza completării buletinului de cerere și trebuie să corespundă temei indicate.

Art.68.- Numărul de publicații care poate fi cerut într-o zi: cinci cărți vechi; cinci manustcrise; cinci periodice; 10 dosare; 12 documente istorice; 20 scrisori; 10 cărți poștale ilustrate; trei hărți.

Art.69.- Utilizatorul poate comanda, contra cost, reproduceri (xerox) după documentele cercetate. Comanda va fi preluată de custodele secției. Reproducerile vor fi executate numai în laboratoarele și de către personalul bibliotecii, fără ca documentele să fie scoase din secție de către cititori.

Art.70.- Sunt exceptate de la reproducere și copiere documentele care fac obiectul dreptului de autor prevăzute în Legea 8/1996, cele aflate într-o stare de conservare fragilă și ziarele, întrucât manipularea lor frecventă deteriorează publicațiile. Utilizatorii sunt rugați să rețină informațiile care îi interesează pe fișe și în notițele personale.

Art.71.- Utilizatorii au datoria să completeze buletinele de cerere, să semneze în registrul de prezență, să predea documentele zilnic, să semnaleze orice lipsă bibliotecarului, să manifeste un comportament civilizat în relațiile cu personalul secției.

Art.72.- Este interzis:

 • a) accesul în depozitul Colecțiilor Speciale

 • b) scoaterea documentelor din sala de studiu

 • c) accesul cu însoțitori pentru transcrieri sau traduceri

 • d) îndoirea, sublinierea, corectarea, degradarea, sustragerea,

distrugerea documentelor

 • e) schimbul de dosare sau documente între cercetători

Art.73.- Utilizatorul fondului Colecțiilor speciale trebuie să respecte următoarele instrucțiuni de funcționare la sala de studiu :

 • -   să predea bibliotecarului custode permisul de bibliotecă, buletinul / cartea de identitate, să lase hainele și lucrurile personale la garderobă și să completeze buletinul de cerere;

să predea materialul studiat custodelui, cu mențiunea reținut sau restituit;

să nu se sprijine cu coatele sau palmele pe cărți, manuscrise, documente, etc. ;

 • -   să nu răsfoiască cu putere și cu degetul umed, ci să dea foile cu grijă și folosind buretierele din dotare;

 • -   să folosească doar creioanele și hârtia pusă la dispoziție, nu stilourile și pixurile;

să nu noteze nimic pe original, ceea ce este strict interzis;

să nu țină hârtia de scris sau fișele peste manuscrise sau cărți sau să scrie deasupra;

 • -  să nu consume alimente sau băuturi în sala de studiu;

să nu întrețină discuții cu voce tare și/sau să primească vizite în sala de studiu;

să nu așeze obiecte sau materiale peste documente.

6.3.5 -Reguli în cadrul sectorului de Informare Bibliografică :

Ârt.74.- Sectorul de Informare Bibliografică preia obligatoriu, la prima oră, toate exemplarele din ziarele locale, pentru ca să fie asigurată prelucrarea bibliografiei locale a presei și să nu mai existe riscul de a nu avea la prima oră presa din ziua respectivă. în timp util, exemplarele în plus vor fi predate secțiilor interesate (Periodice, Resurse Umane.Secretariat, Administrativ și achiziții publice).

Art.75.- Pentru întocmirea bibliografiilor, utilizatorii vor completa un formular de cerere tip.

 • 6.3.6-Regulamentul de funcționare a Serviciului de Relații cu Publicul, Comunicarea colecțiilor- Sala de Lectură

Art.76.- Cititorii care frecventează sălile de lectură sunt obligați să prezinte bibliotecarului

2<S

buletinul de identitate și permisul de intrare la sală, actualizat în baza de date. Aceste acte vor rămâne în păstrare la bibliotecara de serviciu, până la restituirea publicațiilor împrumutate.

Art.77.- Cititorii sunt rugați să aștepte în liniște, în sala de lectură, circa 15-20 minute publicațiile solicitate, iar în cazul în care, după scurgerea acestui interval de timp, publicațiile nu au sosit, să reclame bibliotecarei acest fapt. Dacă cititorii nu vor asigura liniștea necesară unei săli de lectură, vor fi obligați să părăsească imediat această secție.

Art.78.- Cititorii au dreptul de a solicita max. trei publicații între orele 900-1430 și alte trei în intervalul 1430-20°°. Ei pot completa mai multe buletine de cerere în cazul în care cărțile se află în raftul de referință. De la Compartimentul Periodice pot fi solicitate șase numere dintr-o publicație sau din publicații diferite. Pot fi solicitate altele șase după ce primele au fost restituite.

Art. 79.- Publicațiile din Depozitul General și de la Compartimentul Periodice se consultă numai în sălile de lectură. Se pot împrumuta și la domiciliu, cu cerere aprobată de către direcțiune, înregistrată în prealabil la secretariatul instituției.

Art. 80.- Cititorii pot solicita multiplicarea paginilor dorite la fotocopiatoarele din secțiile respective; pentru aceasta bibliotecarul va reține buletinul de identitate al utilizatorului, până la restituirea publicațiilor împrumutate.

Art. 81.- Prin Serviciul Relații cu publicul, Comunicarea colecțiilor, biblioteca facilitează împrumutul interbibliotecar, atunci când publicațiile solicitate nu se află în colecțiile instituției.

Art. 82.- Pentru studenții din ultimul an de studiu Sala de lectură asigură serviciul de rezervare de carte.

Art. 83.- în sălile de lectură utilizatorii sunt obligați să nu deterioreze publicațiile, să păstreze integritatea locului în care studiază și să nu îi deranjeze pe ceilalți cititori cu activități neadecvate.

Art. 84.- Este interzis accesul utilizatorilor în sălile de lectură cu telefonul mobil deschis.

Art. 85.- Nerespectarea prevederilor prezentului regulament, adoptarea unui ton și/sau a unei atitudini necivilizate atrag după sine ridicarea și anularea permisului de acces în bibliotecă.

 • 6.3.7- Regulamentul de organizare și funcționare a Secției pentru Copii și Tineret

Art. 86.- Pentru utilizatorii sectorului Jucăriotecă și Sala Calculatoarelor, biblioteca încheie contracte (Fișe contract de înscriere) cu tutorii legali în condițiile prevăzute deja în Regulamentul de Organizare și Funcționare.

2 o

Art. 87.- Utilizatorii sectorului Jucăriotecă sunt copii instituționalizați / grădinițe / școli / copii și tineri individuali, după cum urmează:

 • •  Sector jocuri 0 - 10 ani

 • •  Sala calculatoare 5-16 ani

Art. 88.- Biblioteca achiziționează jocuri și jucării pentru grupe de vârstă 0-10 ani, având avizul OJPC.

Art. 89.- Utilizatorii sectorului Jucăriotecă și Sala Calculatoare vor respecta următoarele reguli:

 • -   grupele de copii (instituționalizați / grădinițe / școli) au o programare zilnică prealabilă;

 • -  numărul de copii din grupele programate se trece în contractele de parteneriat;

 • -  timpul lor de staționare în Jucăriotecă este de 1 oră, sau cel specificat în contract;

 • -  însoțitorii lor (responsabilii de grup) au obligația de a:

 • ■  lua la cunoștință de Regulamentul de Organizare și Funcționare;

 • ■  răspunde de acțiunea fiecărui copil din grup;

 • ■  supraveghează sănătatea și securitatea corporală a copiilor din grup;

 • ■  suporta consecințele distrugerii unui element de inventar, achitând contravaloarea acestuia;

 • ■  participă efectiv, răspunzând de buna desfășurare a acțiunii pe care și-o propun a o desfășura;

 • -  Jucăriotecă deține în gestiune elemente de joc pentru grupe de vârstă cuprinse între 0 - 10 ani pe care nu le va împrumuta la domiciliu;

 • -  Jucăriotecă deține în gestiune calculatoare și jocuri pe calculator pe care nu le va împrumuta la domiciliu;

 • -  calculatorul se poate utiliza nelimitat în cadrul programului, dacă nu mai așteaptă nimeni; prelungirea timpului de exploatare se poate face numai dacă nu mai așteaptă nimeni, dar nu mai mult de 2 ore;

 • -  dacă mai așteaptă cineva, calculatorul se poate folosi 1 oră;

 • -  este permis să se copieze pe dischete ceea ce se lucrează pe calculator; copierea o execută personalul filialei;

 • -   este interzis utilizatorilor să folosească alte accesorii în afara celor aflate în dotarea secției;

 • -   rezervarea pentru calculator se face cu cel puțin o zi înainte de utilizare;

 • -  timpul de rezervare expirat nu poate fi schimbat dacă există altă rezervare imediat următoare;

 • -   responsabilul-coordonator oferă îndrumare și control utilizatorului

 • -  în acest timp însoțitorul va supraveghea utilizatorul;

 • -   numărul utilizatorilor individuali este limitat de spațiul util și de eventuala programare autorizată;

SERVICII PRESTATE GRATUIT

 • -  împrumutul de documente de bibliotecă la domiciliu;

oferirea de informații, documentații, în cadrul secției;

audierea, vizionarea documentelor de mediatecă în zona amenajată în acest scop; asistența de specialitate pentru consultarea fondului de audiție;

organizarea de programe culturale, evenimente, expoziții, activități educative.

 • 6.3.8- Regulamentul de accesare a internetului la Centrul de Informare Comunitară

Art. 90.- Informațiile care pot fi accesate pe Internet în cadrul Centrului de Informare Comunitară sunt locale (informații despre Brașov), comunitare (informații despre Uniunea Europeană, Consiliul Europei și CEDO) și culturale (interne și internaționale).

Art.91.- Accesul la Internet se face pe baza permisului de bibliotecă și este gratuit.

Art.92.- La solicitarea utilizatorului, bibliotecarul îi acordă asistență în utilizarea calculatorului.

Art.93.- Utilizatorul poate solicita imprimarea sau inscripționarea informațiilor pe CD, conform tarifelor în vigoare.

Art.94.- Utilizatorii au obligația să păstreze integritatea echipamentului de lucru și să anunțe bibliotecarului orice problemă ivită.

 • 6.3.9- Regulamentul pentru xerocopiere și reproducere digitală a publicațiilor în bibliotecă

Art.95.- Publicațiile împrumutate din secțiile cu sală de lectură pot fi fotocopiate numai la aparatele din incinta instituției, contra cost.

Art.96.- Utilizatorii sunt obligați să solicite avizul bibliotecarilor din sălile de lectură atunci când doresc să reproducă o publicație. Este obligatorie completarea tabelului din registrul de evidență al fiecărei secții.

Art.97.- Xerocopierea și reproducerea digitală a publicațiilor sunt permise numai utilizatorilor care și-au rezervat un loc într-una din sălile de lectură.

Art.98.- Xerocopierea și reproducerea digitală sunt permise numai cu respectarea prevederilor Legii nr. 8 din 14 martie 1996, privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Art.99.- în vederea protejării colecțiilor bibliotecii, sunt excluse de la xerocopiere următoarele categorii de publicații:

 • a) albume, atlase, hărți, planuri, planșe;

 • b) manuscrise, corespondență, ex-libris-uri;

 • c) ziare legate în volum;

 • d) cărți care au peste 500 de pagini, având o legătură slăbită și o stare de conservare nesatisfăcătoare;

 • e) cărți care au formatul mai mare decât A3;

 • f) cărți cu anexe mai mari decât coperțile (planuri, planșe, hărți etc.)

 • g) cărți cu legături fragile sau strânse, cu pagini desprinse sau rupte, fără coperți sau cu coperți rupte.

Art.100.- Cărțile tipărite înainte de 1900 și/sau bibliofile, coligatele nu pot fi xerocopiate. în acest caz este permisă doar reproducerea digitală, numai pe baza unei cereri scrise, aprobate de conducerea Bibliotecii Județene “George Barițiu” Brașov. Aprobarea va fi acordată în funcție de motivația solicitării utilizatorului.

Art. 101." Pentru toate publicațiile, este permisă reproducerea digitală, cu aparatul personal al utilizatorului, cu aprobarea și sub supravegherea bibliotecarului din sala de lectură. în cazul în care utilizatorul nu dispune de un aparat propriu, biblioteca poate pune la dispoziție varianta pe suport digital și hârtie, executată cu aparatura instituției.

 • 6.4- DREPTURILE UTILIZATORILOR

Art. 102.- Utilizatorii au dreptul să beneficieze de toate serviciile oferite de Biblioteca Județeană “George Barițiu” - Brașov, în condițiile prevăzute de prezentul regulament.

Art. 103.- Utilizatorii au dreptul să solicite asistarea de către bibliotecar asupra modului de regăsire a informațiilor în baza de date electronică, precum și prin intermediul cataloagelor și al lucrărilor de referință.

 • 6.5- OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR

Art. 104.- Utilizatorii au obligația să respecte prevederile prezentului regulament.

Art. 105.- Utilizatorilor nu li se permite:

 • •  să acceseze site-uri cu natură pornografică, de comercializare a substanțelor interzise prin lege, cele care promovează violența și abuzurile de orice natură

 • •  să modifice configurarea calculatoarelor

 • •  să descarce și să instaleze programe

 • •  să ruleze fișiere aduse pe dischete și/sau CD-ri personale altele decât cele produse de firme specializate

Art. 106.- La schimbarea domiciliului, a locului de muncă sau a actelor de identitate, utilizatorul este obligat să comunice modificările în termen de 10 zile.

Art. 107.- Dacă utilizatorul sau un alt membru al familiei sale se îmbolnăvește de o boală contagioasă în perioada în care a împrumutat documente de bibliotecă, este obligat ca o dată cu restituirea lor să anunțe conducerea bibliotecii pentru a se lua măsuri de dezinfecție sau distrugere, după caz.

Art. 108.- în sălile cu acces liber la raft este interzisă intrarea cu publicații proprii, cu mape, sacoșe, serviete, paltoane etc., acestea urmând a fi depuse la garderobă sau în spațiile special amenajate. Utilizatorii sunt obligați să păstreze ordinea publicațiilor expuse la raftul liber și integritatea acestora.

Art. 109.- Utilizatorii sunt obligați să aibă o atitudine civilizată, care să permită activitatea de lectură și studiu, să păstreze liniștea, ordinea și curățenia în bibliotecă; de asemenea, utilizatorii sunt obligați să păstreze integritatea și igiena publicațiilor consultate. Comportamentul necivilizat (murdărie,ebrietate, zgomot, violență fizică și verbală) și nerespectarea prezentului regulament aduc după sine suspendarea permisului de acces în bibliotecă pe o perioadă stabilită după caz și în baza unui referat întocmit de către bibliotecarul care a constatat faptele și aprobat de către conducerea instituției.

Art. 110.- Este interzis schimbul documentelor de bibliotecă între utilizatori.

Art. 111.- Utilizatorul este obligat ca în termen de 24 de ore să anunțe pierderea permisului de acces în bibliotecă, în caz contrar urmând să răspundă pentru eventualele operațiuni de împrumut efectuate în baza acelui permis.

Art. 112.- Pentru utilizatorii minori răspunderea civilă revine reprezentanților legali (părinți, tutori), semnatarii contractelor de utilizatori principali.

Art. 113.- în cadrul Secției de Copii și Tineret tutorii și supraveghetorii copiilor și tinerilor sunt răspunzători de securitatea acestora înainte și după expirarea timpului petrecut efectiv în instituție și au obligația de a nu expune pe ceilalți utilizatori la posibile îmbolnăviri de boli contagioase.

 • 6.6- SANCȚIUNI

Art. 114.- Utilizatorul care a deteriorat, a distrus sau a pierdut un document de bibliotecă este obligat să procure un exemplar identic sau să achite valoarea de inventar a documentului, denominată conform legii în vigoare, și actualizată cu aplicarea coeficientului de inflație la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de 2 ori față de prețul astfel calculat. Până la recuperarea fizică sau valorică a documentului pierdut sau deteriorat, orice operațiune de împrumut este suspendată.

Art. 115.- în cazul nerespectării termenului de împrumut, în ziua expirării acestuia, se expediază prin poștă, la domiciliul utilizatorului restanțier, o somație.

Ârt. 116.- Nerestituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate de către utilizatori se sancționează cu plata unei sume aplicată gradual, conform Anexei nr.1, până la 50% din valoarea de inventar, denominată conform legislației în vigoare, și actualizată cu aplicarea coeficientului de inflație la zi. Dacă suma totală astfel calculată depășește valoarea de 30 lei, până la recuperarea prejudiciului, orice operațiune de împrumut este suspendată.

Art. 117.- în cazul unor abateri de la disciplină și de la regulamentul sălii jucăriotecă, a sălii calculatoare, a sălii de audiție, bibliotecarul poate să ceară părăsirea spațiului și poate să propună anularea permisului.

Deteriorarea, distrugerea jucăriilor, jocurilor se sancționează conform contractului încheiat cu supraveghetorul și tutorele legal (anexă).

în cazul deteriorării jocurilor, jucăriilor între reprezentantul instituției și tutorele legal al utilizatorului se încheie un proces verbal care să cuprindă date despre eveniment (data, locul, fapta, valoarea de inventar a obiectului distrus, numele utilizatorului și a tutorelui, nr. Fișei contract încheiate între părți, semnăturile acestora), fiind elemente de constituire a unui dosar de acționare în judecată, dacă utilizatorul (tutorele) nu achită contravaloarea obiectului distrus sau nu-l înlocuiește în termen de 14 zile.

Art. 118.- Utilizatorii acționați în instanță vor trebui să suporte cheltuielile de judecată și cheltuielile efectuate de instituție în vederea urmăririi lor.

CAPITOLUL VII

Obligațiile generale ale utilizatorilor pentru prevenirea și stingerea incendiilor

Art. 119.- în sensul Legii 307/2006, prin utilizator se înțelege orice persoană fizică sau juridică ce folosește un bun, cu orice titlu, în interesul său, sau al altuia sau în interes public.

Utilizatorul are următoarele obligații principale:

 • a. să cunoască și să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor, stabilite de conducătorul instituției

 • b. să folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apărarea împotriva incendiilor, puse la dispoziție de conducătorul instituției

 • c. să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specifice activităților pe care le organizează sau le desfășoară

 • d. să aducă la cunoștința administratorului, conducătorului instituției orice defecțiune tehnică ori altă situație care constituie pericol de incendiu.

CAPITOLUL VIII

Dispoziții finale

Art. 120- Prezentul regulament se întregește cu prevederile din Regulamentul Cadru de organizare și funcționare a bibliotecilor publice, precum și cu prevederile Legii 334/2002.

Art. 121.- Regulamentul de Organizare și Funcționare a Secției pentru Copii și Tineret, face parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 123.- Prezentul regulament intră în vigoare odată cu aprobarea sa de către Consiliul Județean Brașov.

D I R E C,T O R


Dr. Dai

i

TABEL VALORI DE REFERINȚĂ46:

Categorii de investiții în proiecte47

Limite valorice ale investiției în proiecte din perioada precedentă48 (de la .... la ....)

Limite valorice ale investiției în proiecte propuse49 pentru perioada de management .

(de la .... la ....)

(D

(2)

(3)

Mici

(de la.....lei până la........lei)

(de la .... până la........lei)

Medii

(de la.....lei până la........lei)

(de la .... până la........lei)

Mari

(de la.....lei până la........lei)

(de la.... până la........lei)

TABELUL INVESTIȚIILOR ÎN PROGRAME39

(1)

Categorii de Investiții50 51 în proiecte

Nr. De proiecte în primul an (anul....)

Investiție 52 în Proiecte primul an (anul...)

Nr. de proiecte în anul x53

Investiție în Proiecte anul x

TOTAL 54 Investiția în program

Primul an

Anul x

(0)

(D

(2)

(3)

(4)

(6)

(6)

(7)

(8)

(2)

Programul a)....55

(Mici) ....lei

(Medii) .... lei

(Mari) .... lei

(3)

TOTAL56,

din care:

-

Total nr. proiecte în primul an

Total investiție în proiecte în primul an (Lei).

Din care:

Total nr. proiecte în anul x

Total investiție în proiecte în anul x (Lei), din care:

-

-

(4)

Surse atrase57

-

-

-

-

-

(5)

Bugetul autorități?7

-

-

-

-

-

TABELUL VENITURILOR PROPRII REALIZATE DIN ACTIVITATEA DE BAZĂ, SPECIFICĂ INSTITUȚIEI PE CATEGORII DE BILETE/TARIFE PRACTICATE

nr. de proiecte40 proprii

nr. de beneficiari58 59 60

nr. de bilete61

Venituri Propuse (mii lei)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Anul de referință62

Primul an

Anul x

Total63

1

*) Postul de director general și posturile de director de specialitate și de director economic se acordă în biblioteca județeană cu un personal de minimum 150 de angajați.

*) Postul de director și posturile de director adjunct de specialitate și de director adjunct economic se acordă în biblioteca județeană cu un personal de minimum 75 de angajați.

2

Postul de director și de director adjunct economic se acordă în biblioteca județeană cu un personal mai mic de75 de angajați.

Posturile de conducere se cuprind în numărul personalului de specialitate rezultat din aplicarea criteriilor de normare.

Personalul administrativ reprezintă 10% din numărul total al personalului aprobat.

Personalul de întreținere și de deservire se repartizează astfel:

 • - personalul de pază și de pompieri se stabilește potrivit prevederilor legale;

 • - îngrijitor - un post la 500 mp;

 • - numărul muncitorilor calificați și necalificați se acordă în funcție de necesarul fiecărei unități,

3

prezentare succintă

4

: iista programelor/proiectelor. și o scurtă descriere a lor

5

lista acestor acțiuni

6

' nu se vor atașa comunicate de presă, știri sau anunțuri, ci doar articole ( cronici, recenzii, reportaje, anchete etc.)

7

' comparativ cu ultimul raport

8

'' cele destinate publicului: de primire, de prezentare, de producție, administrative, alte spații folosite de instituție

9

Numărul întrunirilor, data acestora

10

* Lista cuprinzând propuneri pe funcții de execuție și/sau de conducere, cu menționarea duratei și tipului cursului de perfecționare/formare profesională

11

Tabelul trebuie să ofere o imagine a investițiilor făcute în proiecte (mici/medii/mari). în cazul mai multor proiecte de același tip. se

12

recomandă și menționarea separată, în coloana (5) și (6), a investiției planificate și realizate pe fiecare proiect în parte.

13

în funcție de specificul fiecărei instituții, această coloană (4). denumirea proiectelor, va conține, după caz titlul producției artistice (spectacolelor, concertelor, altor reprezentații), expozițiilor, prezentărilor publice, cercetărilor, activităților specifice din biblioteci (restaurare, lectură publică. împrumut) etc

14

!1 Pentru o mai bună înțelegere autoritatea poate recomanda prin intermediul caietului de obiective ca fiecare Program să poarte elemente de identificare distinctă (denumire), să aibă o descriere clară, inteligibilă, scop și public țintă definit/identificabil.

!: în funcție de specificul fiecărei instituții, la acest punct (e.2.), la formularea solicitării privind prezentarea proiectelor, autoritatea va avea în vedere următoarele:

în cazul instituțiilor de spectacole sau concerte etc. se vor solicita detalii concrete (autor, titlu, creatori etc.) privind proiectele/producțiile artistice (spectacolele, concertele) pentru cel mult un an;

15

în cazul așezămintelor culturale, în cadrul programelor legate de producerea și exploatarea, găzduirea unor producții artistice, se vor solicita detalii concrete pentru cel mult un an, pentru proiecte în cadrul programelor de formare/educative, expoziționale etc, pentru cel mult .....ani;

în cazul muzeelor/colecțiilor publice, detalii concrete privind proiectele expoziționale, de prezentări publice, de cercetare etc. se vor solicita pentru cel mult ani;

în cazul bibliotecilor, detalii concrete privind proiectele/activitățile specifice din biblioteci (restaurare, lectură publică, împrumut etc.) se vor solicita pentru cel mult... ani.

în cazul altor tipuri de instituții publice de cultură, detalii concrete. în funcție de specificul și specificitatea instituției în cauză se vor solicita pentru o perioadă de cel mult........ani

" Programe, după caz, proiecte, acțiuni, evenimente etc ocazionale, care prin natura lor nu fac parte din activitatea curentă a instituției dar prin care managerul apreciază că va putea facilita realizarea sarcinilor și obiectivelor manageriale.

16

Valorile de referință pentru proiectele realizabile pe durata managementului urmează să fie propuse de către candidat în urma analizei datelor din subcapitolul

 • 111.5.1. din caietul de sarcini (după caz, completate cu informații solicitate de la instituție). Limitele valorice astfel rezultate urmează a constitui: 1. elementul de calcul pentru proiecția financiară și 2. limite superioare de cheluieli pentru management, a căror depășire atrage răspunderea managerului.

17

împărțirea pe trei categorii de referință (mici, medii, mari) permite previzionarea pentru întreaga perioadă de management a costurilor legate de proiecte.

18

Stabilirea limitelor valorice maxime ale investiției în proiect reprezintă dimensionarea financiară a proiectului ca unitate de referință pentru un interval de timp prestabilit (perioada de management).

19

în lipsa altor informații, pot fi utilizate datele din subcapitolul III.5.1. din caietul de sarcini (după caz, completate cu informații solicitate de la instituție).

20

Tabelul devine cel mai Important document al managementului, reprezentând baza de negociere a contractului de management în privința cheltuielilor materiale aferente Programelor propuse, pentru întreaga perioadă a managementului.

21

Investițiile în proiecte urmează a se încadra în limitele (mici, medii, mari) propuse de candidat în tabelul valorilor de referință (anexa n. 1.).

22

Candidatul trebuie să precizeze valoarea cumulată a investiției, în raport cu numărul de proiecte, din respectiva subcategorie.

23

Anul „x” reprezintă al doilea, al treilea, după caz al patrulea și/sau al cincilea an de management, în funcție de perioada de management stabilită de autoritate Coloanele (5) și (6) se vor multiplica în funcție de numărul de ani pentru care se întocmește proiectul de management. Candidatul în coloana (5) trebuie să precizeze câte proiecte din care categorie dorește să realizeze în fiecare an al managementului, iar la coloana (6) valoarea estimată a investiției în realizarea proiectului.

24

Se calculează valoarea totală, pe programe, pentru întreaga perioadă de management. Coloanele (7) și (8) se vor multiplica în funcție de numărul de ani pentru care este întocmit proiectul de management.

25

Rândul (2) se va multiplica în funcție de numărul programelor. Este necesară menționarea denumirii programului, conform descrierii făcute la pct. e.3.al proiectului de management.

26

Se calculează Totalul pe coloanele (3), (4), .

27

Rândul (4) reprezintă asumarea managerului în privința atragerii de fonduri/producerii de venituri proprii. Se completează cu estimările candidatului ca scop realizabil auto-propus, privind atragerea de fonduri din alte surse decât bugetul solicitat din partea Autorității.

28

Finanțarea care se solicită a fi asigurată din subvenția, după caz, alocația bugetară acordată instituției de către autoritate.

29

Numărul de Proiecte proprii propuse (în funcție de specificul instituției), fără a fi cuprinse proiecte găzduite, evenimente ocazionale etc.

30

Beneficiarul specific instituției: vizitatori, cititori, spectatori etc., după caz. Coloana (3) va conține estimarea privind numărul beneficiarilor, inclusiv cei care accesează gratuit sau cu bilete onorifice/invltații.

31

Coloana (4) va conține estimările privind Biletele de intrare, evidențiate în contabilitate, pentru care se înregistrează contravaloarea în bani, indiferent de valoarea sau de tipul lor (bilet cu preț întreg/redus, profesional, cu excepția biletului onorific cu valoare zero lei).

32

Rândul „anul de referință" va cuprinde informațiile aferente, oferite de autoritate în caietul de sarcini, completate, după caz cu informații solicitate de la instituție.

33

Cifrele reprezintă scopul realizabil în privința veniturilor proprii realizate din activitatea de bază.

34

' prezentare succintă

35

lista programelor/proiectelor, și o scurtă descriere a lor

36

 • 5 lista acestor acțiuni

37

nu se vor atașa comunicate de presă, știri sau anunțuri, ci doar articole ( cronici, recenzii, reportaje, anchete etc.)

38

comparativ cu ultimul raport

39

cele destinate publicului: de primire, de prezentare, de producție, administrative, alte spații folosite de instituție

40

Numărul Întrunirilor, data acestora.

41

* Lista cuprinzând propuneri pe funcții de execuție și/sau de conducere, cu menționarea duratei și tipului cursului de perfecționare/formare profesională

42

Tabelul trebuie să ofere o imagine a investițiilor făcute în proiecte (mici/medii/mari). în cazul mai multor proiecte de același tip, se recomandă și menționarea separată, în coloana (5) și (6), a investiției planificate și realizate pe fiecare proiect în parte

43

în funcție de specificul fiecărei instituții, această coloană (4), denumirea proiectelor, va conține, după caz titlul producției artistice (spectacolelor, concertelor, altor reprezentații), expozițiilor, prezentărilor publice, cercetărilor, activităților specifice din biblioteci (restaurare, lectură publică, împrumut) etc.

44

' Pentru o mai bună înțelegere autoritatea poate recomanda prin intermediul caietului de obiective ca fiecare Program să poarte elemente de identificare distinctă (denumire), să aibă o descriere clară, inteligibilă, scop și public țintă definit/identificabil.

45

'• în funcție de specificul fiecărei instituții, la acest punct (e.2), la formularea solicitării privind prezentarea proiectelor, autoritatea va avea în vedere următoarele:

în cazul instituțiilor de spectacole sau concerte etc se vor solicita detalii concrete (autor, titlu, creatori etc.) privind proiectele/producțiile artistice (spectacolele, concertele) pentru cel mult un an;

* în cazul așezămintelor culturale, în cadrul programelor legate de producerea și exploatarea, găzduirea unor producții artistice, se vor solicita detalii concrete pentru cel mult un an, pentru proiecte în cadrul programelor de formare/educative, expoziționale etc, pentru cel mult .....ani;

în cazul muzeelor/colecțiilor publice, detalii concrete privind proiectele expoziționale, de prezentări publice, de cercetare etc. se vor solicita pentru cel mult... ani;

în cazul bibliotecilor, detalii concrete privind proiectele/activitățile specifice din biblioteci (restaurare, lectură publică, împrumut etc.) se vor solicita pentru cel mult... ani;

în cazul altor tipuri de instituții publice de cultură, detalii concrete, în funcție de specificul și specificitatea instituției în cauză se vor solicita pentru o perioadă de cel mult.........ani.

Programe, după caz, proiecte, acțiuni, evenimente etc ocazionale, care prin natura lor nu fac parte din activitatea curentă a instituției dar prin care managerul apreciază că va putea facilita realizarea sarcinilor și obiectivelor manageriale.

46

Valorile de referință pentru proiectele realizabile pe durata managementului urmează să fie propuse de către candidat în urma analizei datelor din subcapitolul

 • 111.5.1. din caietul de sarcini (după caz, completate cu informații solicitate de la instituție). Limitele valorice astfel rezultate urmează a constitui; 1, elementul de calcul pentru proiecția financiară și 2. limite superioare de cheluieli pentru management, a căror depășire atrage răspunderea managerului.

47

împărțirea pe trei categorii de referință (mici, medii, mari) permite previzionarea pentru întreaga perioadă de management a costurilor legate de proiecte.

48

în lipsa altor informații, pot fi utilizate datele din subcapitolul 111.5.1. din caietul de sarcini (după caz, completate cu informații solicitate de la instituție).

49

Stabilirea limitelor valorice maxime ale Investiției în proiect reprezintă dimensionarea financiară a proiectului ca unitate de referință pentru un interval de timp prestabilit (perioada de management).

50

Tabelul devine cel mai important document al managementului, reprezentând baza de negociere a contractului de management în privința cheltuielilor materiale aferente Programelor propuse, pentru întreaga perioadă a managementului.

51

Investițiile în proiecte urmează a se încadra în limitele (mici, medii, mari) propuse de candidat în tabelul valorilor de referință (anexa n. 1.).

52

Candidatul trebuie să precizeze valoarea cumulată a investiției, în raport cu numărul de proiecte, din respectiva subcategorie.

53

Anul .x" reprezintă al doilea, al treilea, după caz al patrulea și/sau al cincilea an de management, în funcție de perioada de management stabilită de autoritate Coloanele (5) și (6) se vor multiplica în funcție de numărul de ani pentru care se întocmește proiectul de management. Candidatul în coloana (5) trebuie să precizeze câte proiecte din care categorie dorește să realizeze în fiecare an al managementului, iar la coloana (6) valoarea estimată a investiției în realizarea proiectului.

54

Se calculează valoarea totală, pe programe, pentru întreaga perioadă de management. Coloanele (7) și (8) se vor multiplica în funcpe de numărul de ani pentru care este întocmit proiectul de management.

55

Rândul (2) se va multiplica în funcție de numărul programelor. Este necesară menționarea denumirii programului, conform descrierii făcute la pct. e.3.al proiectului de management.

56

Se calculează Totalul pe coloanele (3), (4),.

57

Rândul (4) reprezintă asumarea managerului în privința atragerii de fonduri/producerii de venituri proprii. Se completează cu estimările candidatului ca scop realizabil auto-propus, privind atragerea de fonduri din alte surse decât bugetul solicitat din partea Autorității.

58

Finanțarea care se solicită a fi asigurată din subvenția, după caz, alocația bugetară acordată instituției de către autoritate.

59

Numărul de Proiecte proprii propuse (in funcție de specificul instituției), fără a fi cuprinse proiecte găzduite, evenimente ocazionale etc.

60

Beneficiarul specific instituției: vizitatori, cititori, spectatori etc., după caz. Coloana (3) va conține estimarea privind numărul beneficiarilor, inclusiv cei care accesează gratuit sau cu bilete onorifice/invitații.

61

Coloana (4) va conține estimările privind Biletele de intrare, evidențiate în contabilitate, pentru care se înregistrează contravaloarea în bani, indiferent de valoarea sau de tipul lor (bilet cu preț întreg/redus, profesional, cu excepția biletului onorific cu valoare zero lei).

62

Rândul „anul de referință” va cuprinde informațiile aferente, oferite de autoritate în caietul de sarcini, completate, după caz cu informații solicitate de la instituție.

63

Cifrele reprezintă scopul realizabil în privința veniturilor proprii realizate din activitatea de bază.