Hotărârea nr. 134/2013

Hotărârea.nr.134 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, pe anul 2013


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.134

din data de 28.03.2013

- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, pe anul 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.03.2013

Analizând raportul nr.2696/21.03.2013 privind proiectul bugetului județului Brașov pentru anul 2013 prezentat de Președintele Consiliului Județean Brașov , precum și referatul Direcției Economice înregistrat cu nr. Ad. 2696/27.03.2013;

Având în vedere dispozițiile art.191 alin.9 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, modificată prin OUG nr.32/2011, Legii bugetului de stat pe anul 2013, nr.5/2013, ale art.19 alin.(l) lit.”b” din Legea nr.273/2006 - Legea privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Județean de Urgentă Brașov, pe anul 2013, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâr' ‘


Contrasemnează,


SECRETAR Maria Dumbrăveanu


JUDEȚUL BRAȘOV

Unitatea administrativ teritoriala : CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV INSTITUȚIA PUBLICA: SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTA BRAȘOV

BUGETUL

•E TITLURIJQE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2013 >6,IO

---I———----

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

Buget 2013

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOT

AL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

116.741,36

6.079,08

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +80+81 +84)

106.961,36

6.079,08

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

106.961,36

6.079,08

TITLUL / CHELTUIELI DE PERSONAL cod 10.01+10.02+10.03)

10

59.121,12

0,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

43.029,12

0,00

Salarii de baza

10.01.01

31.119,06

Salarii de merit

10.01.02

0,00

Indemnizație de conducere

10.01.03

0,00

Spor de vechime

10.01.04

0,00

Indemnizație de conducere

10,01,03

0,00

Spor de vechime

10,01,04

0,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

6.840,00

Alte sporuri

10.01.06

19,36

□re suplimentare

10.01.07

0,00

Fond de premii

10.01.08

0,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

4.920,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

7,50

Indemnizații de delegare

10.01.13

3,20

Indemnizații de detașare

10.01.14

0,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

120,00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

3.060,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

3.060,00

Norme de hrana

10.02.02

0,00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0,00

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0,00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0,00

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0,00

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

13.032,00

0,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

9.590,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

236,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

2.355,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

136,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

715,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

47.840,24

6.079,08

’i si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

14.846,06

704,93

Furnituri de birou

20.01.01

115,00

30,42

Materiale pentru curățenie

20.01.02

589,80

100,11

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

6.005,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

1.185,70

35,67

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

72,88

0,88

Piese de schimb

20.01.06

1.546,00

47,74

Transport

20.01.07

47,00

7,11

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

217,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

2.161,80

308,40

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

2.905,88

174,60

Reparații curente

20.02

495,80

125,73

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

1.900,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

1.900,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

M^

,amente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

28.580,05

5.085,81

Medicamente

20.04.01

19.634,00

3.906,13

Materiale sanitare

20.04.02

4.829,25

631,16

Reactivi

20.04.03

3.328,80

416,35

Dezinfectanti

20.04.04

788,00

132,17

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

452,90

10,97

Uniforme si echipament

20.05.01

10,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

301,00

1,05

Alte obiecte de inventar

20.05.30

141,90

9,92

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.08

13,20

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

13,20

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

600,00

103,63

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1,15

0,15

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Pregătire profesionala

20.13

30,00

Protecția muncii

20.14

75,50

9,83

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări șl servicii de Interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

Reabilitare Infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

tarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea Inundațiilor si înghețurilor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

845,58

38,03

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

Chirii

20.30.04

345,58

38,03

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

i.

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

500,00

0,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

0,00

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

0,00

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

0,00

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate

30.02.03

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

0,00

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0,00

0,00

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

0,00

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

0,00

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

0,00

PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

0,00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevlzionate ale preturilor la combustibili

40.20

0,00

Alte subvenții

40.30

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

0,00

0,00

Ti

UL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI LICE (cod 51.01)

51 SF

0,00

0,00

Transferuri curente (cod

51.01.01 +51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31 +51.01.39+51.01 ■46+51.01.49)

51.01

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

51.01.01

0,00

Acțiuni de sanatate

51.01.03

0,00

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51,01,05

0,00

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

0,00

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

0,00

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

0,00

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

0,00

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

0,00

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

51.01.39

0,00

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

0,00

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55 SF

0,00

0,00

A. Transferuri Interne         (cod 55.01.18)

55.01

0,00

0,00

Alte transferuri curente interne

55.01.18

0,00

Transferuri pt.achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si alte centrale de termoficarea

55,01,54

0,00

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații Internaționale) (cod 55.02.C

55.02

0,00

0,00

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

0,00

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0,00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0,00

Tichete de cresa

57.02.03

0,00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0,00

0,00

Burse

59.01

0,00

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

0,00

Program pentru tineret

59,08

0,00

Asociații si fundații

59.11

0,00

Susținerea cultelor

59.12

0,00

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

0,00

Despăgubiri civile

59.17

0,00

sume destinate tlhantaru programelor sportive realizate ae stfUtiuriie sportive ipt privat

59,20

0,00

AcW

ii cu caracter științific si social-cultural

59.22

0,00

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

0,00

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

0,00

Sume alocate pentru spijinirea construirii de locuințe

59.35

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate Integral din venituri proprii

80.03

0,00

Alte împrumuturi

80.30

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02+81.01.05+81.01.08)

81.01

0,00

0,00

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

0,00

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

0,00

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

0,00

'Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

0,00

ursari de credite Interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0,00

0,00

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

0,00

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

0,00

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

0,00

TITLUL XVIII REZERVE,EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

Deficit 93.01.96

93.01.

| Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)

9.780,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

0,00

0,00

|Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

0,00

Alte transferuri de capital către instituții publice

51,02,29

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

A. Transferuri interne        (cod 55.01.03+55.01.08 la

55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.21 la

m m 9Rj.rr m 97*rr m 9jurr m 491

55.01

0,00

0,00

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

0,00

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

0,00

Programe ISPA

55.01.09

0,00

Programe SAPARD

55.01.10

0,00

Programe de dezvoltare

55.01.13

0,00

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

0,00

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

0,00

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

0,00

ntiui viii proiecte cu Tinantare am ronauri externe neramoursaone (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18}

56

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )

56.01

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

56.01.01

0,00

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.01.02

0,00

Cheltuieli neeligibile **)

56.01.03

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

56.02

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

56.02.01

0,00

Finanțarea Uniunii Europene “)

56.02.02

0,00

Progr

Cheltuieli neeligibile **)

56.02.03

0,00

ame din Fondul de Coeziune (FC)

56.03

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

56.03.01

0,00

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.03.02

0,00

Cheltuieli neeligibile **)

56.03.03

0,00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

56.04

0,00

0,00

Finanțarea națională *•)

56.04.01

0,00

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.04.02

0,00

Cheltuieli neeligibile **)

56.04.03

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)

56.05

0,00

0,00

Finanțarea națională “)

56.05.01

0,00

Finanțarea Uniunii Europene ’*)

56.05.02

0,00

Cheltuieli neeligibile **)

56.05.03

0,00

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)

56.07

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

56.07.01

0,00

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.07.02

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Cheltuieli neeligibile “)

56.07.03

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)

56.08

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

56.08.01

0,00

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.08.02

0,00

Cheltuieli neeligibile ”)

56.08.03

0,00

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

56.15

0,00

0,00

Finanțarea naționala *)

56.15.01

0,00

Finanțarea de la Uniunea Europeana *)

56.15.02

0,00

Cheltuieli neeligibile *)

56.15.03

0,00

a

icilitati si instrumente postaderare

56.16

0,00

0,00

Finanțarea naționala *)

56.16.01

0,00

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.16.02

0,00

Cheltuieli neeligibile *)

56.16.03

0,00

Mecanismul financiar SEE

56.17

0,00

0,00

Finanțarea naționala *)

56.17.01

0,00

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.17.02

0,00

Cheltuieli neeligibile *)

56.17.03

0,00

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă

56.18

0,00

0,00

Finanțarea naționala *)

56.18.01

0,00

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.18.02

0,00

Cheltuieli neeligibile *)

56.18.03

0,00

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si scociale in cadrul UE extinse(57,25,01-56,25,03)

56,25

0,00

0,00

Finanțarea naționala *)

56,25,01

0,00

^Finanțarea externa nerambursabila *)

56,25,02

0,00

|Cheltuieli neeligibile *)

56,25,03

0,00

Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE(56.27.01 la 56.27.03)

56.27

0,00

0,00

Finanțarea naționala *)

56.27.01

0,00

Finanțarea externa nerambursabila •)

56.27.02

0,00

Cheltuieli neeligibile *)

56.27.03

0,00

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor(56.28.01 la 56.28.03)

56.28

0,00

0,00

Finanțarea naționala *)

56.28.01

0,00

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.28.02

0,00

Cheltuieli neeligibile *)

56.28.03

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

9.780,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

9.780,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

9.680,00

0,00

Construcții

71.01.01

9.519,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

133,40

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

19,80

I

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Alte active fixe

71.01.30

7,80

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

100,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

0,00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE(COD 81)

79

0,00

Titlul XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE(COD 81,04)

81

0,00

0,00

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81,04

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

TITLUL XVIII REZERVE,EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

Excedentul secțiuni de dezvoltare

92.01.97

Deficit 93.01.97

93.01

Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97

Ordonator principal de credite,

Sef Serviciu Buget,