Hotărârea nr. 133/2013

Hotărârea.nr.133 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Boli Infecţioase Braşov, pe anul 2013

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.133

din data de 28.03.2013

- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Boli Infecțioase Brașov, pe anul 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.03.2013

Analizând raportul nr.2696/21.03.2013 privind proiectul bugetului județului Brașov pentru anul 2013 prezentat de Președintele Consiliului Județean Brașov , precum și referatul Direcției Economice înregistrat cu nr. Ad. 2696/27.03.2013;

Având în vedere dispozițiile art.191 alin.9 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, modificată prin OUG nr.32/2011, Legii bugetului de stat pe anul 2013, nr.5/2013, ale art.19 alin.(l) lit.”b” din Legea nr.273/2006 - Legea privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;


HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului de Boli Infecțioase Brașov, pe anul 2013, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a

prezentei hotărâri prin Direcția Eco mică^Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

i JUDEȚUL BRAȘOV Unitatea administrativ teritoriala : CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV INSTITUȚIA PUBLICA : SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE BRAȘOV

BUGETUL

,    PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2013

l£p. CG.lQ            r

--

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2013

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

T( U CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

19.688,37

396,87

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

19.688,37

396,87

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

19.688,37

396,87

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL cod 10.01+10.02+10.03)

10

3.990,23

0,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2.978,00

0,00

Salarii de baza

10.01.01

2.020,00

Salarii de merit

10.01.02

0,00

Indemnizație de conducere

10.01.03

0,00

Spor de vechime

10.01.04

0,00

Indemnizație de conducere

10,01,03

0,00

Spor de vechime

10,01,04

0,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

520,00

Alte sporuri

10.01.06

300,00

Ore suplimentare

10.01.07

0,00

Fond de premii

10.01.08

0,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

130,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

2,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

2,00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

4,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

165,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

165,00

Norme de hrana

10.02.02

0,00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0,00

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0,00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0,00

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0,00

1

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

847,23

0,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

632,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

16,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

155,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

9,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

35,23

m

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

15.698,14

396,87

ri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1.337,00

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

32,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

80,00

încălzit. Iluminat si forța motrica

20.01.03

420,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

110,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

17,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

28,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

200,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

450,00

Reparații curente

20.02

200,00

Hrana (cod 20.03.01 +20.03.02)

20.03

370,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

370,00

rdrana pentru animale

20.03.02

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

13.294,14

396,87

Medicamente

20.04.01

11.994,14

396,87

Materiale sanitare

20.04.02

550,00

Reactivi

20.04.03

600,00

Dezinfec tanti

20.04.04

150,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

215,00

0,00

Uniforme si echipament

20.05.01

70,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

75,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

70,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

6,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

6,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

35,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

13,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

â

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Pregătire profesionala

20.13

65,00

Protecția muncii

20.14

53,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de Interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Firiuwtarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

Tlchete cadou

20.27

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

110,00

0,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

10,00

Chirii

20.30.04

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

-•’ondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

100,00

0,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

0,00

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

0,00

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

0,00

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate

30.02.03

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

0,00

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0,00

0,00

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

0,00

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

0,00

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

0,00