Hotărârea nr. 131/2013

Hotărârea.nr.131 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru Direcţia de Pază şi Ordine a Judeţului Braşov, pe anul 2013
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 131

din data de 28.03.2013

- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru Direcția de Pază și Ordine a Județului Brașov, pe anul 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.03.2013

Analizând raportul nr. 2696/21.03.2013 privind proiectul bugetului județului Brașov pentru anul 2013 prezentat de Președintele Consiliului Județean Brașov precum și referatul Direcției Economice înregistrat cu nr. Ad. 2696/27.03.2013;

Având în vedere dispozițiile Legii bugetului de stat pe anul 2013, nr.5/2013, ale art.19 alin.(l) lit.”b” din Legea nr.273/2006 - Legea privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru Direcția de Pază și Ordine a Județului Brașov, pe anul 2013, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.Contrsemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

INSTITUȚIA PUBLICA CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV DIRECȚIA DE PAZA SI ORDINE

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2013

CAP 61.10 ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONALA=DIRECTIA DE PAZA SI ORDINE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicato r

Buget 2013

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

dtn care credite bugetare destinate stingerii nlâtilnr

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

4,359.91

0.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

4,309.91

0.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4,309.91

0.00

.TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL cod 10.01+10.02+10.03)

10

1,820.95

0.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

1,442.95

0.00

Salarii de baza

10.01.01

1,370.95

Salarii de merit

10.01.02

0.00

Indemnizație de conducere

10.01.03

0.00

Spor de vechime

10.01.04

0.00

Indemnizație de conducere

10,01,03

0.00

Spor de vechime

10,01,04

0.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

67.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

0.00

Fond de premii

10.01.08

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

5.00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

0.00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0.00

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0.00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0.00

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

378.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

278.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicato r

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii nlătilnr

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

10.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

70.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli

10.03.04

5.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

15.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

2,488.96

0.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

180.00

0.00

Furnituri de birou

20.01.01

6.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

3.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

12.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

3.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

19.00

Piese de schimb

20.01.06

16.00

Transport

20.01.07

6.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

50.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

65.00

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

Dezinfectanti

20.04.04

0.00

T Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+21

20.05

184.00

0.00

Uniforme si echipament

20.05.01

180.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

4.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

8.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

8.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cerceta re-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

4.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

0.00

Protecția muncii

20.14

20.00

Cod indicato r

PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii nlâtilnr

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armate

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

contribuții aie aomimsirauei puDiite locăie ia realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati public

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 i» on   M\

20.24

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.00

eltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.094-20.:

20.30

2,092.96

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

2.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

42.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

2,048.96

0.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0.00

0.00

c

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

0.00

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

0.00

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de c

30.02.02

0.00

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimpi

30.02.03

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

0.00

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0.00

0.00

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

0.00

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

0.00

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

0.00

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

0.00

Cod indicato r

PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii nlătilnr

Asociații si fundații

59.11

0.00

Susținerea cultelor

59.12

0.00

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

0.00

Despăgubiri civile

59.17

0.00

^UIIiU ClC3Uliaie 1IIICH lUH'ir țsi vgi 0u ivi vi vțJviLIVU I«an«.uiw tiv structurile sportive de drept privat

59,20

0.00

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

0.00

Sume aferente plătii creanțelor salariale

59.25

0.00

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminări

59.30

0.00

Sume alocate pentru spijlnirea construirii de locuințe

59.35

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

ITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

prumuturi pentru insiiiuui si servicii puoiice sau acuviiau Mantate integral din venituri proprii

80.03

0.00

Alte împrumuturi

80.30

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01 +81.02)

81

0.00

0.00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02+81.01.05+81

81.01

0.00

0.00

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

0.00

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

0.00

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

0.00

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

0.00

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0.00

0.00

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

0.00

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

0.00

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0.00

/ITLUL XVIII REZERVE,EXCEDENT/DEFICIT

90

rcedent 92.01.96

92.01

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

Deficit 93.01.96

93.01.

I Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)

50.00

0.00

Titlul vi transferuri INTRE unitati ALe AbMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

0.00

0.00

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

0.00

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

0.00

Alte transferuri de capital către instituții publice

51,02,29

0.00

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicato r

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii nlâtllnr

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.08.02

0.00

Cheltuieli neeliqibile **)

56.08.03

0.00

Alte

programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

56.15

0.00

0.00

Finanțarea naționala *)

56.15.01

0.00

Finanțarea de la Uniunea Europeana *)

56.15.02

0.00

Cheltuieli neeligibile *)

56.15.03

0.00

Alte facilitați si instrumente postaderare

56.16

0.00

0.00

Finanțarea naționala *)

56.16.01

0.00

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.16.02

0.00

Cheltuieli neeligibile *)

56.16.03

0.00

Mecanismul financiar SEE

56.17

0.00

0.00

Finanțarea naționala *)

56.17.01

0.00

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.17.02

0.00

Cheltuieli neeliqibile *)

56.17.03

0.00

Durabilă

56.18

0.00

0.00

Finanțarea naționala *)

56.18.01

0.00

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.18.02

0.00

Cheltuieli neeliqibile *)

56.18.03

0.00

• ”3

dispc

îritatilor economice si scociale in cadrul UE extinse(57,25,01-

56.25

0.00

0.00

Finanțarea naționala *)

56,25,01

0.00

Finanțarea externa nerambursabila *)

56,25,02

0.00

Cheltuieli neeliqibile *)

56,25,03

0.00

56.27.03)

56.27

0.00

0.00

Finanțarea naționala *)

56.27.01

0.00

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.27.02

0.00

Cheltuieli neeliqibile *)

56.27.03

0.00

la 56.28.03)

56.28

0.00

0.00

Finanțarea naționala *)

56.28.01

0.00

î

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.28.02

0.00

Cheltuieli neeliqibile *)

56.28.03

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

50.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

50.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

50.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

50.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicato r

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii nlătilnr

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE(COD 81)

79

0.00

Titlul XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE(COD 81,04)

81

0.00

0.00

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

0.00

TITLUL XVIII REZERVE,EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

Excedentul secțiuni de dezvoltare

92.01.97

*icit 93.01.97

93.01

Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97


Sef serviciu buget,

6?