Hotărârea nr. 125/2013

Hotărârea.nr.125 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului de Zi pentru Copii Nevăzători „Raza de lumină”, pe anul 2013


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.125

din data de 28.03.2013

- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului de Zi pentru Copii Nevăzători ..Raza de lumină", pe anul 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 martie 2013;

Analizând raportul înregistrat sub nr. 2696/21.03.2013, privind proiectul bugetului Județului Brașov pe anul 2013, prezentat de Președintele Consiliului Județean Brașov, precum și referatul înregistrat sub nr. ad. 2696/27.03.2013 întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Buget privind aprobarea bugetului județului pe anul 2013;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 5/2013, legea bugetului de stat pe anul 2013, precum și ale art. 19, alin.(l) lit.”b” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Centrului de Zi pentru Copii Nevăzători ..Raza de lumină”, pe anul 2013, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Economică și Centrul de Zi pentru Copii Nevăzători „Raza de lumină”, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE, Aristotel CămfescuContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Red.BC

Se difuzează la:

1 ex.- Direcția Economică - Serviciul Buget

1 ex.- Centrului de Zi pentru Copii Nevăzători „Raza de lumină”

1 ex.- Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex.- Cabinet Președinte Consiliul Județean Brașov

1 ex.- Colecție

JUDEȚUL:BRASOV

Unitatea administrativ - teritorială :__JUDEȚUL BRAȘOV___________

Instituția publică:CENTRUL DE ZI PENTRU NEVAZATORI RAZA DE LUMINA

Formular: |         |

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2013

CAP.68 ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PROPUNERI BUGET 2013

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restanfp

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

424,41

0,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

406,41

0,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

406,41

0,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL cod 10.01+10.02+10.03)

10

254,17

0,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

200,00

0,00

Salarii de baza

10.01.01

191,20

.^-Salarii de merit

10,01,02

0,00

Indemnizație de conducere

10,01,03

0,00

Spor de vechime

10,01,04

0,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

Alte sporuri

10.01.06

8,80

Ore suplimentare

10.01.07

0,00

Fond de premii

10.01.08

0,00

Prima de vacanta

10.01.09

0,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0,00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0,00

Cheltuieli salariale In natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

Norme de hrana

10.02.02

0,00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0,00

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0,00

c

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0,00

Tichete de vacanta

10.02.06

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

54,17

0,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

41,51

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0,76

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

10,36

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,28

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

1,26

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 Ic 20.27+20.30)

20

152,24

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

40,22

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

1,05

Materiale pentru curățenie

20.01.02

1,15

încălzit. Iluminat si forța motrica

20.01.03

14,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

6,00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

10,85

Piese de schimb

20.01.06

0,50

Transport

20.01.07

2,38

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

2,92

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0,58

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PROPUNERI BUGET 2013

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

|Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

0,79

Reparații curente

20.02

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

96,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

98,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,10

0,00

Medicamente

20.04.01

0,10

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

Reactivi

20.04.03

0,00

Dezinfectanti

20.04.04

0,00

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0,00

0,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0,00

Deplasări, detasarl, transferări (cod 20.08.01+20.06.02)

20.06

0,00

0,00

IDeplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,00

Jeplasari în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

0,00

Protecția muncii

20.14

0,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

Reabilitare Infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturllor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0,00

f ituieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor ilul, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

nCfiete cadou

20.27

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.08+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

15,92

0,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedinteiui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

15,92

0,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0,00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

0,00

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

0,00

30.02

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

0,00

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

0,00

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate

30.02.03

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

0,00

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0,00

0,00

PROPUNERI BUGET 2013

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

I

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitatl finanțate integral din venituri proprii

80.03

0,00

Alte împrumuturi

80.30

0,00

I

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0,00

0,00

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

0,00

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

0,00

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

0,00

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

0,00

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0,00

0,00

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

0,00

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

0,00

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

0,00

UL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN LCURENT

84

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedent) si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)

18,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

0,00

0,00

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

0,00

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

0,00

Alte transferuri de capital către instituții publice

51,02,29

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

A. Transferuri interne        (cod 55.01.03+55.01.08 la

55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)

55.01

0,00

0,00

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

0,00

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

0,00

Programe ISPA

55.01.09

0,00

Programe SAPARD

55.01.10

0,00

Investiții ale agenților economici cu capital de stat

55.01.12

0,00

Programe de dezvoltare

55.01.13

0,00

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

0,00

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

0,00

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

0,00

Transferuri pentru facilitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

55.01.54

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu nnantare din r-onduri externe neramDursabile (t~cN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18}

56

0,00

0,00

Proarame din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

56.01

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

56.01.01

0,00

Finanțarea Uniunii Europene *“)

56.01.02

0,00

Cheltuieli neeligibile **)

56.01.03

0,00

Prag

•ame din Fondul Social European (FSE)

56.02

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

56.02.01

0,00

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.02.02

0,00

Cheltuieli neeligibile **)

56.02.03

0,00

Progi

ame din Fondul de Coeziune (FC)

56.03

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

56.03.01

0,00

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.03.02

0,00

Cheltuieli neeligibile **)

56.03.03

0,00

Prog

rame din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

56.04

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

56.04.01

0,00

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.04.02

0,00

Cheltuieli neeligibile ”)

56.04.03

0,00

Prog

rame din Fondul European pentru Pescuit (FEP)

56.05

0,00

0,00

|     Finanțarea națională **)

56.05.01

0,00

PROPUNERI BUGET 2013

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților rnstantfi

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.05.02

0,00

Cheltuieli neeligibile **)

56.05.03

0,00

Programe Instrumentul de Asistentă pentru Preaderare (IPA)

56.07

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

56.07.01

0,00

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.07.02

0,00

Cheltuieli neeligibile **)

56.07.03

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)

56.08

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

56.08.01

0,00

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.08.02

0,00

Cheltuieli neeligibile **)

56.08.03

0,00

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

56.15

0,00

0,00

Finanțarea naționala *)

56.15.01

0,00

Finanțarea de la Uniunea Europeana *)

56.15.02

0,00

Cheltuieli neeligibile *)

56.15.03

0,00

Alte facilitați si instrumente postaderare

56.16

0,00

0,00

Finanțarea naționala *)

56.16.01

0,00

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.16.02

0,00

Cheltuieli neeligibile *)

56.16.03

0,00

anismul financiar SEE

56.17

0,00

0,00

Finanțarea naționala *)

56.17.01

0,00

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.17.02

0,00

Cheltuieli neeligibile *)

56.17.03

0,00

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă

56.18

0,00

0,00

Finanțarea naționala •)

56.18.01

0,00

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.18.02

0,00

Cheltuieli neeligibile *)

56.18.03

0,00

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si scociale in cadrul UE extinse(57.25,01 -56,25,03)

56,25

0,00

0,00

Finanțarea naționala *)

56,25,01

0,00

Finanțarea externa nerambursabila *)

56,25,02

0,00

Cheltuieli neeligibile *)

56,25,03

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

18,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

18,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

18,00

0,00

Construcții

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

8,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

10,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

• UL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

.-e financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

0,00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE(COD 81)

79

0,00

Titlul XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE(COD 81,04)

81

0,00

0,00

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81,04

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00


Sef serviciu buget,