Hotărârea nr. 121/2013

Hotărârea.nr.121 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Cultural „Reduta”, pe anul 2013


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.121

din data de 28.03.2013

- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Cultural „Reduta”, pe anul 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 martie 2013;

Analizând raportul înregistrat sub nr. 2696/21.03.2013, privind proiectul bugetului Județului Brașov pe anul 2013, prezentat de Președintele Consiliului Județean Brașov, precum și referatul înregistrat sub nr. ad. 2696/27.03.2013 întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Buget privind aprobarea bugetului județului pe anul 2013;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 5/2013, legea bugetului de stat pe anul 2013, precum și ale art. 19, alin.(l) lit.”b” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Centrului Cultural „Reduta”, pe anul 2013, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Economică și Centrul Cultural „Reduta”, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE

Aristotel Cî^tesiContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Red.BC

Se difuzează la:

1 ex.- Direcția Economică - Serviciul Buget

1 ex.- Centrului Cultural „Reduta”

1 ex.- Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex.- Cabinet Președinte Consiliul Județean Brașov

1 ex.- Colecție

JUDEȚUL: BRAȘOV

Unitatea administrativ - teritorială :__JUDEȚUL BRAȘOV___________

Instituția publică: CENTRUL CULTURAL REDUTA

Formular: |         |

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2013

CAP.67.02 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

PROPUNERI BUGET 2013

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restanta

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1,307.94

0.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

1,267.94

0.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

1,267.94

0.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL cod 10.01+10.02+10.03)

10

778.17

0.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

603.50

0.00

Salarii de baza

10.01.01

598.00

Salarii de merit

10,01,02

0.00

Indemnizație de conducere

10,01,03

0.00

Spor de vechime

10,01,04

0.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

4.50

Ore suplimentare

10.01.07

0.00

Fond de premii

10.01.08

0.00

Prima de vacanta

10.01.09

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

1.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

0.00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0.00

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0.00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0.00

Tichete de vacanta

10.02.06

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.03

174.67

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

128.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

5.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

35.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

2.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

4.67

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 20.27+20.30)

a

20

489.77

0.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

451.27

0.00

Furnituri de birou

20.01.01

4.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

8.77

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

100.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

8.50

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

10.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

20.01.08

10.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

300.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PROPUNERI BUGET 2013

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restanta

/Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

10.00

Reparații curente

20.02

30.00

Hrana (cod 20.03.01 +20.03.02)

20.03

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

Dezinfectant!

20.04.04

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

2.50

0.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

2.50

Deolasari, detasari, transferări (cod 20.08.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

I Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

| Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

0.00

Protecția muncii

20.14

0.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.00

/    uiell judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor

slUMlui, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

6.00

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

6.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

0.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

0.00

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

0.00

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

0.00

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate

30.02.03

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

0.00

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0.00

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

PROPUNERI BUGET 2013

TOTAL

dtn care credite bugetare destinate stingerii plăților restant»

OPERA TIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

I

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

0.00

Alte împrumuturi

80.30

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.08)

81.01

0.00

0.00

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

0.00

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

0.00

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

0.00

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

0.00

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0.00

0.00

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

0.00

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

0.00

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

0.00

UL XVII PLĂTI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE 1.

V

0.00

0.00

A^J

LCURENT

84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0.00

0.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)

40.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

0.00

0.00

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

0.00

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

0.00

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02,29

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

A. Transferuri interne        (cod 55.01.03+55.01.08 la

55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55,01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)

55.01

0.00

0.00

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

0.00

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

0.00

Programe ISPA

55.01.09

0.00

Programe SAPARD

55.01.10

0.00

Sta

Investiții ale agenților economici cu capital de stat

55.01.12

0.00

Programe de dezvoltare

55.01.13

0.00

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

0.00

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

0.00

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

0.00

Transferuri pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

55.01.54

0.00

0.00

Titlu

Vili Proiecte cu nnantare din Fonduri externe nerambursabile (FtN)

postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

56.01

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.01.01

0.00

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.01.02

0.00

Cheltuieli neeligibile **)

56.01.03

0.00

Programe din Fondul Social European (FSE)

56.02

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.02.01

0.00

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.02.02

0.00

Cheltuieli neeligibile **)

56.02.03

0.00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

56.03

0.00

0.00

Finanțarea națională “)

56.03.01

0.00

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.03.02

0.00

Cheltuieli neeligibile **)

56.03.03

0.00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

56.04

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.04.01

0.00

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.04.02

0.00

Cheltuieli neeligibile **)

56.04.03

0.00

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)

56.05

0.00

0.00

I     Finanțarea națională **)

56.05.01

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

PROPUNERI BUGET 2013

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restanta

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.05.02

0.00

Cheltuieli neeliqibile *’)

56.05.03

0.00

Proqrame Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)

56.07

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.07.0Î1

0.00

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.07.02

0.00

Cheltuieli neeliqibile **)

56.07.03

0.00

Proqrame Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)

56.08

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.08.01

0.00

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.08.02

0.00

Cheltuieli neeliqibile **)

56.08.03

0.00

Alte proqrame comunitare finanțate in perioada 2007-2013

56.15

0.00

0.00

Finanțarea naționala *)

56.15.01

0.00

Finanțarea de la Uniunea Europeana *)

56.15.02

0.00

Cheltuieli neeligibile *)

56.15.03

0.00

Alte facilitați si instrumente postaderare

56.16

0.00

0.00

Finanțarea naționala •)

56.16.01

0.00

Finanțarea externa nerambursabila ’)

56.16.02

0.00

Cheltuieli neeligibile *)

56.16.03

0.00

r/

îismul financiar SEE

56.17

0.00

0.00

Finanțarea naționala *)

56.17.01

0.00

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.17.02

0.00

Cheltuieli neeliqibile *)

56.17.03

0.00

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă

56.18

0.00

0.00

Finanțarea naționala *)

56.18.01

0.00

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.18.02

0.00

Cheltuieli neeliqibile *)

56.18.03

0.00

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si scociale cadrul UE extinse(57.25.01-56,25,03)

56.25

0.00

0.00

Finanțarea naționala *)

56,25,01

0.00

Finanțarea externa nerambursabila *)

56,25,02

0.00

Cheltuieli neeliqibile *)

56.25,03

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

40.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

40.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

40.00

0.00

Construcții

71.01.01

40.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

0.00

4*

L XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

Acuve financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

0.00

TITLU

L XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE(COD 81)

79

0.00

Titlul XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE(COD 81,04)

81

0.00

0.00

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

0.00

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANU CURENT

84

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0.00

I

0.00


Sef serviciu buget,

REDUTA


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVf

CENTRUL CULTURAL “REDUTA4

Adresa Str. Apollonia Hirscher, nr. 8, BRAȘOV Telefon +40.268.415.705

Fax +40.268.475.239

E^nai! offjce@contrulculturalreduta.ro centiulcultural_reduta@yahoo.com www.centrulculturalreduta. roDirector executiv Aurelia Popescu


Avizat Președinte

Comisia 4 Cultură Claudiu ComanCENTRUL CULTURAL „REDUTA* BRAȘOV

INTRARE Mr âS/L IEȘIRE---

Ziua ^^Luna -      Anul        >


Avizat Comisia Buget


"ICQwbiliuu jubt FEAi* 1 BRAȘOV


PROGRAM ACȚIUNI CULTURALE 2013

■_______________________—---1


NR. CRT

PROGRAM

PROIECT

ACTIVITĂȚI

PERIOADA

BUGET

PARTENERI

1.

EUROCULT

1. "Portret de autor”

Aniversări, comemorări, simpozioane, medalioane muzicale și literare

Permanent

10.000 lei

Universitatea Transilvania Brașov

Facultatea de Utere

Facultatea de Muzică

1

2. Revista murală "Aisberg”

Reincluderea in spiritul valorilor autohtone, în maniera avangardistă a cregfel...........

contemporane

Permanent

10.000 iei

Asociația pentru cercetare și educație “Henri Coandă”

UniuneaScriitorUor = Brașov


FROM : ASEZAMANTUL CULT"TARA’BARSEIRE    FAX NO. :                         Mar. 25 2013 03:45PM


V

s

n

8 in ru

£ o> r

NR.

CRT

PROGRAM

PROIECT

DESCRIERE

PERIOADA

BUGET

PARTENERI

3. Simpozion Național de Numismatică (aniversar, cu participare internațională)

Conferințe, dezbateri, salon expozițional, mese rotunde pe teme de numismatică

Octombrie !

15.000 lei

Societatea Numismatică Română-Filiala Brașov

---

----PvrfrwîHl Ha

Permanent

5.000 lei

Uniuni ale artiștilor plastici din România

FAX NO. :

4/‘VizlonariumM

artă vizuală contemporană, workshop-url, simpozioane

î

w     ?

£E

UJ        '

(D or

a

m     i

â     î

£E a

h-        ?

F-

d

»-

•7

ar

5."Culturâ și tradiție”

Simpozioane, spectacole, expoziții, concursuri dedicate culturii tradiționale românești si a minorităților

1 i

Permanent

40.000 lei

Serviciul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale

Asociații culturale ale minorităților brașovene


1. Festivalul Internațional de folclor "Garofița Pietrei Craiului”, ediția a Vll-a


DESCRIERE


Conservarea și valorificarea tradițiilor și obiceiurilor popoarelor din balcani


Zilele Filmului Franco-German


2. Caravana FilmuluiI

2, *—EestivalurTșl concursuri


Festivalul Filmului European


CineSfera


Premiere naționale ale filmului românescCNG


3. Marile Serate Muzicale ale Redutei, ediția a 3-a


4. "Meridian - Reduta”


5. Săptămâna Comediei


Concerte camerale cu invitați de marcă de la Instituții muzicale de prestigiu european


Participări ale formațiilor artistice ale Redutei la concursuri și festivaluri naționale șl internaționale


Festival de comedie dedicat Zilelor Brașovului


iunie


25.000 lei


Fundația EuterpeZile șl Nopți Teatrul de Comedie Teatrul Bulandra Teatrul Nottara

Teatrul Mic Teatrul Național lași


I .

NR*. CRT

1 > ■

PROGRAM

PROIECT

DESCRIERE

PERIOADA

BUGET

PARTENER

3,

Educație Permanentă

1. “Academia Seniorilor”

Programe de formate continuă și divertisment pentru vârstnici

Permanent

20.000 lei

Cursuri educative pentru copii și adulți

Cursuri de balet, dans sportiv, gimnastică ritmică, artă dramatică, fotografie, pictură.

Permanent

-

Taxe de frecventare

4,

Producții de spectacol ale Centrului Cultural

“STUDIO ART”

Producții de spectacole de teatru, . muzicale, concerte, balet dans

Permanent

40.000 lei

H os pice “Casa Speranței” Asociația Scut. Asociația Colors

---“Reduta”--

contemporan, spectacole caritabile

TOTAL BUC

SET: 300.000 lei

Director Marius Cristian CISAR

Contabil șef Aurica TÂNĂSESCUȘef Serviciu Cultura! Artistic Andreea BUCUR