Hotărârea nr. 120/2013

Hotărârea.nr.120 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov, pe anul 2013


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.120 din data de 28.03.2013

- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov, pe anul 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 martie 2013;

Analizând raportul înregistrat sub nr. 2696/21.03.2013, privind proiectul bugetului Județului Brașov pe anul 2013, prezentat de Președintele Consiliului Județean Brașov, precum și referatul înregistrat sub nr. ad. 2696/27.03.2013 întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Buget privind aprobarea bugetului județului pe anul 2013:

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 5/2013, legea bugetului de stat pe anul 2013, precum și ale art. 19, alin.(l) lit.”b” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov, pe anul 2013, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Economică și Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


Red.BC

Se difuzează la:

1 ex.- Direcția Economică - Serviciul Buget

1 ex.- Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov

1 ex.- Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex.- Cabinet Președinte Consiliul Județean Brașov

1 ex.- Colecție

JUDEȚUL:BRASOV

’ Unitatea administrativ - teritorială :__JUDEȚUL BRAȘOV___________

Instituția publică: ȘCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII "TIBERIU BREDICEANU"

Formular: |          |

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2013

CAP.67.02 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PROPUNERI BUGET 2013

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1,344.67

0.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +80+81 +84)

1,276.67

0.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

1,276.67

0.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL cod 10.01+10.02+10.03)

10

989.61

0.00

Cheltuieli salariale In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

768.61

0.00

Salarii de baza

10.01.01

700.00

Salarii de merit

10,01,02

0.00

Indemnizație de conducere

10,01,03

0.00

Spor de vechime

10,01,04

0.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

0.00

Fond de premii

10.01.08

0.00

Prima de vacanta

10.01.09

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

39.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

Alocații pentru transportul ia si de la locul de munca

10.01.15

0.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

29.61

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

Tichete de masa •)

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

0.00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0.00

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0.00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0.00

Tichete de vacanta

10.02.06

X

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

221.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

161.90

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

3.85

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

40.80

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1.60

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

12.85

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18

20.27+20.30)

a

20

287.06

0.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

249.50

0.00

Furnituri de birou

20.01.01

9.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

3.50

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

108.50

Apa, canal si salubritate

20.01.04

10.00

Carburanți si lubrifiant)

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

1.50

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

8.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

57.00

A

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

PROPUNERI BUGET 2013

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților rp<;tantn

|Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

52.00

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

Dezinfectanti

20.04.04

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

30.00

0.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

30.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cerceta re-dezvoltare

20.10

0.00

Carii, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

4.00

Protecția muncii

20.14

0.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.00

C    lieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor

srterbi, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

3.56

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

3.56

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

0.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

0.00

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

0.00

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

0.00

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate

30.02.03

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

0.00

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0.00

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PROPUNERI BUGET 2013

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților mRtanta

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

!

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

0.00

Alte împrumuturi

80.30

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0.00

0.00

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

0.00

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

0.00

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

0.00

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

0.00

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0.00

0.00

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

0.00

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

0.00

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

0.00

ANU

UL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE 1 LCURENT

7

84

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

0.00

0.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)

68.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

0.00

0.00

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

0.00

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

0.00

Alte transferuri de capital către instituții publice

51,02,29

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

A. Transferuri interne        (cod 55.01.03+55.01.08 la

55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)

55.01

0.00

0.00

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

0.00

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

0.00

Programe ISPA

55.01.09

0.00

Programe SAPARD

55.01.10

0.00

Investiții ale agenților economici cu capital de stat

55.01.12

0.00

Programe de dezvoltare

55.01.13

0.00

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

0.00

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

0.00

Transferuri din bugetul loca! către asociațiile de dezvoltare intercomunilară

55.01.42

0.00

Transferuri pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

55.01.54

0.00

0.00

litiu post 56JK

vin Proiecte cu nuanțare am Fonduri externe nerambursabile (t-bN) aderare (cod 56.01 la 56.05+cod 7+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18}

56

0.00

0.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )

56.01

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.01.01

0.00

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.01.02

0.00

Cheltuieli neeligibile **)

56.01.03

0.00

Programe din Fondul Social European (FSE)

56.02

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.02.01

0.00

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.02.02

0.00

Cheltuieli neeligibile **)

56.02.03

0.00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

56.03

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.03.01

0.00

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.03.02

0.00

Cheltuieli neeligibile **)

56.03.03

0.00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

56.04

0.00

0.00

Finanțarea națională ”)

56.04.01

0.00

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.04.02

0.00

Cheltuieli neeligibile **)

56.04.03

0.00

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)

56.05

0.00

0.00

|     Finanțarea națională **)

56.05.01

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PROPUNERI BUGET 2013

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.05.02

0.00

Cheltuieli neeliqibile **)

56.05.03

0.00

Proqrame Instrumentul de Asistentă pentru Preaderare (IPA)

56.07

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.07.01

0.00

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.07.02

0.00

Cheltuieli neeliqibile **)

56.07.03

0.00

Proqrame Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)

56.08

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.08.01

0.00

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.08.02

0.00

Cheltuieli neeliqibile **)

56.08.03

0.00

Alte proqrame comunitare finanțate in perioada 2007-2013

56.15

0.00

0.00

Finanțarea naționala *)

56.15.01

0.00

Finanțarea de la Uniunea Europeana *)

56.15.02

0.00

Cheltuieli neeligibile *)

56.15.03

0.00

Alte facilitați si instrumente postaderare

56.16

0.00

0.00

Finanțarea naționala *)

56.16.01

0.00

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.16.02

0.00

Cheltuieli neeligibile *)

56.16.03

0.00

îismul financiar SEE

56.17

0.00

0.00

Finanțarea naționala *)

56.17.01

0.00

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.17.02

0.00

Cheltuieli neeliqibile *)

56.17.03

0.00

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă

56.18

0.00

0.00

Finanțarea naționala *)

56.18.01

0.00

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.18.02

0.00

Cheltuieli neeliqibile *)

56.18.03

0.00

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si scociale cadrul UE extinse(57.25.01-56,25,03)

56.25

0.00

0.00

Finanțarea naționala *)

56,25,01

0.00

Finanțarea externa nerambursabila *)

56,25,02

0.00

Cheltuieli neeligibile *)

56,25,03

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

68.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

68.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

68.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

68.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

0.00

L XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

AcWe financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIAREfCOD 81)

79

0.00

Titlul XVI RAMBURSĂRI DE CREDITEfCOD 81,04)

81

0.00

0.00

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANU CURENT

84

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

0.00

I

0.00


Sef serviciu buget,

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE ȘI MESERII „TIBERIU BREDICEANU„BRASOV

LISTA DETALIATĂ A ACTIVITĂȚILOR CULTURAL-ARTISTICE ALE ȘCOLII POPULARE DE ARTE ȘI MESERII „Tiberiu Brediceanu,, BRAȘOV

Anul 2013

crt\

DATA

DENUMIRE ACTIVITATE

Fonduri estimate lei

1

15.01.2013

Spectacol omagial„Mihai Eminescu,, parteneriat cu ong,acțiune caritabilă

Azilul de bătrîni Micșunica Brașov ora 18

2

18.01.2013

Spectacol de canto și clarinet

Sala festivă ora 19,00

-

3

19.01.-

20.02.2013

Expoziție de grafică CCEnglez

-

4

24.01.2013

Spectacol de folclor„Ziua Unirii„parteneriat cu Centrul Cultural Reduta

Sala Reduta ora 18

5

25.01-05.02.2013

Expoziție de iconografie„Pelerinaj Creștin” Casa Armatei

-

6

28.01.2013

Lecție deschisă de pian

Sala Festivă ora 17

-

7

28.01.2013

Spectacol „Exerciții de bun gust„parteneriat cu Lic.de Muzica

Okean ora 17

8

07.02.2013

Spectacol de teatru Sala Festiva ora 18

-

9

08.02.2013

Absolvenți de aur Sala Festivă ora 18

-

10

08.02.2013

Spectacol de muzică concert caritabil la Căminul pentru persoane vîrstnice Noua

-

11

14.02.2013

Spectacol de muzică ușoară pentru ziua îndrăgostiților

- „Valentine,s day„

Sala festivă ora 18,00

12

15.02.2013

Spectacol caritabil in parteneriat cu Asociația,, Amuradia,,

13

21.02.2013

Recital de poezii de dragoste„Dragobete„ Sala festivă ora 18,00

-

14

25.02.2013

„Dragostea la români„spectacol de Dragobete folclor-clasa de canto popular

Sala festivă oral 8

15

25.02.2013

Spectacol de muzică clasica si de folclor stilizat Muzeul„Casa Mureșenilor,, oral 8,00

-

16

28.02.2013

Spectacol de teatru de păpuși-temă populară

Sala Festiva ora 18

1000

17

01.03.2013

„Mărțișor „spectacol de muzica ușoară Sala Festiva oral 7

1000

y

18

01-08.03.2013

Expoziție de artă decorativă„Mărțișor „ Foaier Biblioteca Județeană

-

19

04.03.2013

„Mama e un cîmp de flori "Spectacol de pian

Sala festivă ora 18

-

20

06.03.2013

„Concert pentru mama mea„spectacol de pian si muzica clasica

Sala Festiva ora 17

21

07-.03.2013

„Mesagerii primăverii”spectacol de varietăți Sala Festiva ora 19

-

22

29.03.2013

„Exerciții de bun gust„spectacol de muzică instrumentală

Librăria Okian ora 17

23

29.03.2013

Work-shop de artă decorativă și design vestimentar Tema dantela frivolite meșteșug vechi studiat cu meșterul popular Violeta Roman

Sala Festivă a Școlii

1000

24

01.04.2013

„Vestitorii primăverii”,Spectacol de muzica ușoara Sala Festivă ora 17

-

25

02.04.2013

Audiție -clasele de pian Sala7 ora 18

-

26

04.04.2013

Audiție de clasa de chitara

Sala 7 ora 18

-

27

04.04.2013

Audiție de clasă-clasele de instrumente de suflat

-

28

04-31.04.2013

Expoziție de pictura Mediateca Casa Baiulescu

-

29

05.04.2013

„Tete a tete„concert de muzica clasică Sala Festivă ora 15

-

30

19.04.2013

Producție de clasă/canto clasic

Sala Festiva ora 17

-

31

22.04.2013

Expoziție de arta decorativa,, „ Alianța Franceza

-

32

26.04.2013

Producție de clasa de canto popular Sala Festiva ora 17

-

33

26.04.2013

Producția clasei de chitara

Sala 7 ora 18

-

34

26.04.2013

Spectacol de teatru Sala Festiva

-

35

26.04.2013

Audiție de clasă- pian

Sala 7 ora 17

-

36

29.04.2013

Lecție deschisă de iconografie susținută de prof.univ.dr.Mihaela Palade de la Universitatea de Arte Plastice București

Orele 16-20 Sala 7

1500

37

30.04.2013

Lecție deschisa de istoria muzicii

Sala 7 ora 14

500

38

08.05.2013

Audiție de clasa - pian

Sala 7

-

39

08.05.2013

Producție a claselor de canto popular Sala Festivă

-

40

04.05.-

15.06.2013

Expoziție de grafica si pictura Centrul Cultural Englez

500

41

09.05.2013

Spectacol de muzica clasică Sala Festiva ora 18

42

09.05.2013

Programul „Arta si carte„Seara de poezii la Okean oral 8

43

08.05.-07.06.2013

Expoziție iconografie la Muzeul Prima Școala Romaneasca

Sala Muzeului Tudor Ciortea

500

44

09.05.2013

Spectacol de muzica populara de Ziua lndependentei„Flori in Tara Birsei,, ed.a IlI-a Casa Armatei oral 8

45

01-30.05.2013

„„expoziție de arta decorativa Alianța Franceza

500

46

05 .05.2013-

14.05.2013

Expoziție de fotografie Centrul Cultural Englez

500

47

13.05.2013

Producție de clasa saxofon/grup instrumental

-

48

14.05.2013

Producția claselor de orgă și nai

Sala festivă ora 18

-

49

15.05.2013

Audiție de saxofon Sala 7 ora 19

-

50

16.05.2013

Audiție de pian

Sala 7 ora 17

-

51

17-18.05.2013

Festivalul Național de Teatru„De-a rîsu’plînsu’ l’ed.lII-a Sala de spectacole a școlii

3500

52

20.05.2013

Audiție chitara clasica Sala 7 ora 17

-

53

21.05.2013

Audiție chitara clasica

Sala 7 ora 19

-

54

21.05.2013

Spectacol de muzica clasica si ușoara Sala Festiva ora 18

-

55

22.05.2013

Spectacol de muzică ușoară Sala de Spectacole ora 18.00

-

56

27-31.05.2013

Zilele Școlii de Arte CCReduta

3000

57

03.06.2013

„Poveste de Ziua Copiilor„spectacol de coregrafie si muzica ușoara copii

Sala Teatrului Dramatic ora 18

1500

58

03.06.2013

Spectacol de Pian la Casa de copii de la Poiana Soarelui

-

59

03.06.2013

Spectacol de muzica de Ziua Copilului Grădinița„Himmelgarten”

-

60

03.06.2013

Concert cu ocazia Zilei Copilului Sala Festiva Ora 18.00

-

61

05.06.2013

Spectacol de Teatru Sala Festiva Ora 18.00

-

62

07.06.2013

Producția claselor de orgă Sala festiva ora 18.00

-

63

11.06.2013

Spectacol de muzică ușoară Sala de Spectacole ora 18

-

64

12.06.2013

Spectacol de teatru Sala Festiva Ora 18.00

-

65

13-15.06.2013

Festival concurs național de interpretare„Art Brașov Ești val,, în colaborare cu Liceul de

1000

muzică„Tudor Ciortea„Brasov ed.lll-a

Sala de spectacole a Școlii de Arte și Sala Festiva a Liceului

fi

66

17.06.2013

Spectacol -producție de clasă canto Sala Festiva

-

67

17.06.2013

Producție de clasa acordeon Sala 7

/

68

18.06.2013

Producție de clasă de canto popular

-

69

01-30.06.2013

Expoziția de grafica copii,, ”din programul Zilele colorate ale copiilor

500

70

18.06.2013

Paradă de modă clasa de Design vestimentar Club Sofa

500

71

19.06.2013

Spectacol de clasă Sala Festiva

-

72

.06.2013

Expoziția de grafica copii Eliana Mall

-

73

20.06.2013

Spectacol de muzica ușoara

Sala Festiva ora 18

-

74

.06.2013

Expoziție de grafică

500

75

17-18.06.2013

Zilele colorate ale copiilor în Elliana Mall și în Piața Sfatului-expoziție de pictură

500

76

.06.2013

Expoziție de pictură

500

77

.06.2013

Expoziție de tapiserie ,arta decorativa Alianța Franceza

500

78

.06.2013

Expoziție de fotografie

500

79

24-29.06.2013

Tîrg de meșteșuguri populare Aleea de sub Tîmpa

1500

27-31.05.2013

Zilele Scolii de Arte-Ziua muzicii clasice

CCReduta-Sala Mare ora 18

28.05.2013

Ziua muzicii populare CCReduta Sala Mare ora 18

28.05.2013

Vernisajul Expozițiilor de Arte Plastice si vizuale Ora 17 foaierul CCReduta

29.05.2013

Ziua muzicii pop-rock CCReduta Sala Mare ora 18

30.06.2012

Ziua muzicii ușoare

CCReduta Sala Mare ora 18

31.06.2012

Gala Absolvenților

CCReduta Sala Mare ora 18

ANUL ȘCOLAR 2013-2014

80

23.09.2013

Spectacol de teatru Sala Festiva

-

81

23.10.2013-

10.11.2013

Expoziție personală de

pictura,grafică,artădecorativă.design,fotografie a unui elev talentat al școlii

Biblioteca Județeană Brașov

500

82

28.10.2013

Halloween la Eliana Moli Spectacol de teatru

-

83

01.11.2013

Programul Educație prin artă la Sc.gen 13 Clasa de actorie

-

84

15.11.2013-

15.01.2013

Expoziție grafica si gravura Centrul Cultural Englez

500

85

11-12-

13.11.2013

Festivalul Enterteinment Masterclass ed.a 111-a Times Pub ,Irish Pubsi Sala Festiva a Scolii

8200 .

86

26.11.2013

Pagini muzicale românești

Concurs de interpretare muzicală dedicat Zilei Naționale a României

87

27.11.2013

Dialog intre generații

Sala Festiva ora 17

-

88

29.11.2013

„De ziua noastra” Spectacol de 1 Decembrie Sala Festiva ora 18

1500

89

04.12.2013

Spectacol de muzică ușoară Sala Festiva oral7

-

90

06.12.2013

Audiție de clasa-pian

Sala 7 ora 18

-

91

06.12.2013

„ ” Spectacol de muzica ușoara Sala Festiva ora 17

-

92

10.12.2013

Concert grupul de folclor„Tradiții”

Sala Festivă ora 18

-

93

11.12.2013

Spectacol de muzica ușoara,, ... .„

Sala Festiva ora 17

-

94

12.12.2013

Concert de Craciun-clasa de pian„Am plecat să colindăm”

Centrul de zi „Rază de soare”pentru copii nevăzători

95

13.12.2013

Crăciunul jucăriilor Sala Festiva ora 17

96

12.2013

Expoziție de pictura si grafica,, „ Foaierul Teatrului muzical

i!

97

6-8.12.2013

Festivalul național de muzică,tradiții,obiceiuri și meșteșuguri populare„Leru-i,ler„ ed. alll-a Sala Reduta

23-800    \

98

15.12.2013

Spectacol de muzica usoara„Magia iernii,, Elliana Mall ora 16,30

-

99

17.12.2013

De iama de sarbatori-productie de clasa Sala 7 ora 18

-

100

18.12.2013

Colinde tradiționale

Casa Armatei ora 18

-

101

18.12.2013

Spectacol de clasa canto clasic si clarinet

Sala Festivă ora 18

102

19.12.2013

Colinde de Crăciun interpretate la saxofon

1

103

19.12.2013

„Serbare de Craciun„spectacol de pian Sala Festiva ora 17

104

19.12.2013

Teatru la Elliana Moli Ora 17

-

105

20-31.12.2013

Expoziție de ornamente de Crăciun a clasei de arta decorativa

Librăria Carturesti

1000

106

. 12.2013

Expoziție de iconografie cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun

500

Total general

57.000 iX/