Hotărârea nr. 119/2013

Hotărârea.nr.119 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Muzeului „Casa Mureșenilor” Braşov, pe anul 2013

România


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.119

din data de 28.03.2013

- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului „Casa Mureșenilor” Brașov, pe ’w anul 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 martie 2013;

Analizând raportul înregistrat sub nr. 2696/21.03.2013, privind proiectul bugetului Județului Brașov pe anul 2013, prezentat de Președintele Consiliului Județean Brașov, precum și referatul înregistrat sub nr. ad. 2696/27.03.2013 întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Buget privind aprobarea bugetului județului pe anul 2013;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 5/2013, legea bugetului de stat pe anul 2013, precum și ale art. 19, alin.(l) lit.”b” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Muzeului „Casa Mureșenilor” Brașov, pe anul 2013, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Economică și Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

c/K.

Se difuzează la:

1 ex.- Direcția Economică - Serviciul Buget

1 ex.- Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov

1 ex.- Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex.- Cabinet Președinte Consiliul Județean Brașov

1 ex.- Colecție

JUDEȚUL:BRASOV

Unitatea administrativ • teritorială :__JUDEȚUL BRAȘOV__________

Instituția publică: MUZEUL CASA MUREȘENILOR

Formular: I         I

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2013

CAP.67.02 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PROPUNERI BUGET 2013

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților rostantn

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

720.94

0.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

670.94

0.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

670.94

0.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL cod 10.01+10.02+10.03)

10

336.10

0.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

249.59

0.00

Salarii de baza

10.01.01

247.12

Salarii de merit

10,01,02

0.00

Indemnizație de conducere

10,01,03

0.00

Spor de vechime

10,01,04

0.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

0.00

Fond de premii

10.01.08

0.00

Prima de vacanta

10.01.09

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

2.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

0.47

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

Tichete de masa ’)

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

0.00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0.00

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0.00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0.00

Tichete de vacanta

10.02.06

X

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

86.51

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

66.13

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

1.58

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

16.10

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.52

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

2.18

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18

20.27+20.30)

a

20

334.84

0.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

232.14

0.00

Furnituri de birou

20.01.01

2.50

Materiale pentru curățenie

20.01.02

2.50

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

35.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

5.00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

2.00

Piese de schimb

20.01.06

2.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

11.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

90.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PROPUNERI BUGET 2013

TOTAL

am care credite bugetare destinate stingerii plăților restanta

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

82.14

Reparații curente

20.02

50.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

Dezinfectanti

20.04.04

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

30.00

0.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

30.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

10.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

5.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

5.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cart), publicații si materiale documentare

20.11

3.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

4.70

Protecția muncii

20.14

3.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, in baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.00

wltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor ignatului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.08+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

2.00

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

2.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

0.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

0.00

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

0.00

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

0.00

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate

30.02.03

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

0.00

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0.00

0.00

PROPUNERI BUGET 2013

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților rARfanfft

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

împrumuturi pentru Instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

0.00

Alte împrumuturi

80.30

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.08)

81.01

0.00

0.00

Rambursați de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

0.00

Rambursați de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

0.00

Rambursați de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

0.00

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

0.00

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0.00

0.00

Rambursați de credite interne garantate

81.02.01

0.00

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

0.00

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

0.00

ITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE /i ^NUL CURENT

V

84

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

0.00

0.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)

50.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

0.00

0.00

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

0.00

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

0.00

Alte transferuri de capital către instituții publice

51,02,29

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

A. Transferuri interne        (cod 55.01.03+55.01.08 la

55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)

55.01

0.00

0.00

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

0.00

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

0.00

Programe ISPA

55.01.09

0.00

Programe SAPARD

55.01.10

0.00

Investiții ale agenților economici cu capital de stat

55.01.12

0.00

Programe de dezvoltare

55.01.13

0.00

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

0.00

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

0.00

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

0.00

Transferuri pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

55.01.54

0.00

0.00

Titlu post 56JL

Viii Proiecte cu finanțare din bonduri externe nerambursabile (FEN) aderare (cod 56.01 la 56.05+cod 7+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18}

56

0.00

0.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )

56.01

0.00

0.00

Finanțarea națională *•)

56.01.01

0.00

Finanțarea Uniunii Europene •*)

56.01.02

0.00

Cheltuieli neeligibile **)

56.01.03

0.00

Programe din Fondul Social European (FSE)

56.02

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.02.01

0.00

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.02.02

0.00

Cheltuieli neeligibile **)

56.02.03

0.00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

56.03

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.03.01

0.00

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.03.02

0.00

Cheltuieli neeligibile **)

56.03.03

0.00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

56.04

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.04.01

0.00

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.04.02

0.00

Cheltuieli neeligibile **)

56.04.03

0.00

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)

56.05

0.00

0.00

I

Finanțarea națională **)

56.05.01

0.00

PROPUNERI BUGET 2013

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.05.02

0.00

Cheltuieli neeligibile **)

56.05.03

0.00

Programe Instrumentul de Asistentă pentru Preaderare (IPA)

56.07

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.07.01

0.00

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.07.02

0.00

Cheltuieli neeligibile ")

56.07.03

0.00

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)

56.08

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.08.01

0.00

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.08.02

0.00

Cheltuieli neeligibile **)

56.08.03

0.00

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

56.15

0.00

0.00

Finanțarea naționala *)

56.15.01

0.00

Finanțarea de la Uniunea Europeana *)

56.15.02

0.00

Cheltuieli neeligibile *)

56.15.03

0.00

Alte facilitați si instrumente postaderare

56.16

0.00

0.00

Finanțarea naționala *)

56.16.01

0.00

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.16.02

0.00

Cheltuieli neeligibile *)

56.16.03

0.00

’ecanismul financiar SEE

56.17

0.00

0.00

Finanțarea naționala *)

56.17.01

0.00

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.17.02

0.00

Cheltuieli neeligibile *)

56.17.03

0.00

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă

56.18

0.00

0.00

Finanțarea naționala *)

56.18.01

0.00

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.18.02

0.00

Cheltuieli neeligibile *)

56.18.03

0.00

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si scociale cadrul UE extinse(57,25,01 -56.25.03)

56.25

0.00

0.00

Finanțarea naționala *)

56,25,01

0.00

Finanțarea externa nerambursabila *)

56,25,02

O.O0

Cheltuieli neeligibile *)

56,25,03

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

50.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

50.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

30.00

0.00

Construcții

71.01.01

o.od

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

10.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

20.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

20.00

0.00

*LUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

i|S6tive financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE(COD 81)

79

0.00

Titlul XVI RAMBURSĂRI DE CREDITEfCOD 81,04)

81

0.00

0.00

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANU CURENT

84

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

0.00

|

0.00


Sef serviciu buget,


Piața Sfatului nr. 25 Brașov 500025 Tel./Fax 0268-477864^ Coordonator: Consiliul Județean Brașov, Tel. 0268-410777”

Nr. 183/19.03.2013


Nr.

Denumire acțiune/ Tipuri de cheltuieli

Perioadă

Responsabil

Suma lei

1

Program de pedagogie muzeală

„Joc, comunicare, învățare”-rechizite, consumabile, servicii, convenții civile, materiale audio-video

Ianuarie-Decembrie

Ovidiu Savu

600

2

Program de educație muzeală „Să citim ziarul străbunicilor” - rechizite, consumabile

Ianuarie-Decembrie

Marinela Barna

200

n

Program de educație muzeală „Publicitatea ieri și azi” - rechizite, consumabile

Ianuarie-Decembrie

Marinela Barna

200

4

Program de educație muzeală „Istoria costumului în sec. XIX” - rechizite, consumabile

lanuarie-Decembrie

Marinela Barna

200

5

Program de pedagogie muzeală „Istoria scrisului”

- rechizite, consumabile

Ianuarie-Decembrie

Bianca Micu

200

6

Program de pedagogie muzeală „Istoria cărții” - rechizite, consumabile

Ianuarie-Decembrie

Bianca Micu

200

7

Program de pedagogie muzeală „Mic și mare la muzeu” - rechizite, consumabile

Ianuarie-Decembrie

Bianca Micu

200

8

Concurs pentru rimari

Concurs de poezie Hip Hop

Ianuarie

Bianca Micu

0

9

Cupa de șah „Ștefan Baciu”

-premii, rechizite

Octombrie

Bianca Micu

500

10

Program de educație muzeală „Copiii restauratori” -rechizite, consumabile

lanuarie-Decembrie

Lorena Domocoș

200

11

Program de educație muzeală și expoziție „Atelier de iconografie tradițională” convenție civilă

lanuarie-Aprilie

Marinela Barna

1500

///

Nr.

Denumire acțiune/ Tipuri de cheltuieli

Perioadă

Responsabil

Suma lei

12

„Muzeul vine la tine” -

proiect de educație muzeală în mediul rural - rechizite, consumabile, transport

Ianuarie-Decembrie

Ovidiu Savu, Marinela Barna, Lorena Domocoș

"200

13

Programul metamuzeal „Recitalul de la ora 5”, în parteneriat cu Opera Brașov - rechizite, consumabile, tipărituri, prestări servicii, alte servicii și materiale

Ianuarie-Decembrie

Lorena Domocoș

8.000

14

Programul metamuzeal „Salonul muzical”, în parteneriat cu Filarmonica Brașov

- rechizite, consumabile, alte servicii și materiale

lanuarie-Decembrie

Lorena Domocoș

0

15

Programul metamuzeal „Matineul muzical la Mureșeni”, în parteneriat cu Liceul de Muzică Brașov - rechizite, consumabile, alte servicii și materiale

lulie-

August

Lorena Domocoș

0

16

Concurs interactiv

„24 ianuarie 1859 - Unirea Principatelor Române”

- rechizite, consumabile, alte servicii

24 ianuarie

Ovidiu Savu

700

17

Expoziție-conferință

„175 de ani de la înființarea Gazetei de Transilvania”

Martie

Ovidiu Savu

0

18

Expoziție

„Colecții și colecționari. Imagine 3D la începutul sec. XX”

în parteneriat cu Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

April ie-Iunie

Marinela Barna

0

19

Expoziție

„Serviciile poștale în trecut”

- rechizite, consumabile, servicii, printuri, convenții civile, achiziții bunuri de patrimoniu

Aprilie-Octombrie

Marinela Barna

8.500

20

Sesiunea Științifică de comunicări - „Țara Bârsei”, ediția a XlI-a, ”lstorie, cultură și educație în sec. XIX-XX” - cazare circa 30 de invitați, diurne, convenții civile, servicii, rechizite, consumabile

9-10 Mai

Ovidiu Savu

Lorena Domocoș

8.000

21

„Noaptea muzeelor”

- rechizite, consumabile, convenții civile

19/20 Mai

Ovidiu Savu, Lorena Domocoș

1.000

22

Dansul Romana în Austria -proiect de promovare a dansului de societate ROMANA în străinătate

22-28 mai

Vaier Rus

27.000

23

Concursul de poezie „Andrei Mureșanu”

- rechizite, consumabile

1 Iunie

Ovidiu Savu

700

24

Turneul coral cu operele lui Iacob Muresianu

iunie

Lorena Domocoș

1.000

25

Program de educație muzeală „Vacanța artelor la muzeu”

- rechizite, consumabile, convenții civile

lulie-August, Decembrie

Ovidiu Savu

500

Nr.

Denumire acțiune/ Tipuri de cheltuieli

Perioadă

Responsabil

Suma lei

26

Conferință

„Mari geografi brașoveni”, ediția VIII, - convenții civile, consumabile, transport

Octombrie

Marinela Barna

V 700

27

Expoziție Muzeul Ceasului Ploiești

- asigurare, transport, tipărituri

Octombrie-Decembrie

Ovidiu Savu

3.000

28

Tipărirea și lansarea anuarului „Țara Bârsei”, nr. dublu 11-12

- consumabile, tipărituri

Decembrie

Vaier Rus, Cristina Seitz, Marinela Barna, Ovidiu Savu

8.000

29

Cofinanțări proiecte cu finanțare nerambursabilă

ianuarie-decembrie

Vaier Rus

18.700

Total

90.000