Hotărârea nr. 118/2013

Hotărârea.nr.118 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Muzeului de Etnografie Braşov, pe anul 2013

România
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.118

din data de 28.03.2013

- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului de Etnografie Brașov, pe anul 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 martie 2013;

Analizând raportul înregistrat sub nr. 2696/21.03.2013, privind proiectul bugetului Județului Brașov pe anul 2013, prezentat de Președintele Consiliului Județean Brașov, precum și referatul înregistrat sub nr. ad. 2696/27.03.2013 întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Buget privind aprobarea bugetului județului pe anul 2013;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 5/2013, legea bugetului de stat pe anul 2013, precum și ale art. 19, alin.(l) lit.”b” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Muzeului de Etnografie Brașov, pe anul 2013, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Economică și Muzeul de Etnografie Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


Red.BC

Se difuzează la:

1 ex.- Direcția Economică - Serviciul Buget

1 ex.- Muzeul de Etnografie Brașov

1 ex.- Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex.- Cabinet Președinte Consiliul Județean Brașov

1 ex.- Colecție


JUDEȚULzBRASOV

Unitatea administrativ - teritorială :__JUDEȚUL BRAȘOV__________

Instituția publică: MUZEUL DE ETNOGRAFIE

Formular: |         |

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2013

CAP .67.02 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PROPUNERI BUGET 2013

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților rantantn

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1,346.88

0.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +80+81 +84)

1,301.88

0.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

1,301.88

0.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL cod 10.01+10.02+10.03)

10

757.72

0.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

621.47

0.00

Salarii de baza

10.01.01

495.60

Salarii de merit

10,01,02

0.00

Indemnizație de conducere

10,01,03

0.00

Spor de vechime

10,01,04

0.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

0.00

Fond de premii

10.01.08

0.00

Prima de vacanta

10.01.09

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

120.87

Indemnizații de delegare

10.01.13

5.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

0.00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0.00

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0.00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0.00

Tichete de vacanta

10.02.06

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.03

136.25

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

103.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

2.50

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

25.80

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.75

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

4.20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 20.27+20.30)

a

20

544.16

0.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

472.66

0.00

Furnituri de birou

20.01.01

7.50

Materiale pentru curățenie

20.01.02

8.50

încălzit. Iluminat si forța motrica

20.01.03

112.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

8.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

10.00

Piese de schimb

20.01.06

6.00

Transport

20.01.07

0.60

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

16.50

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

124.00

PROPUNERI BUGET 2013

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restanta

|Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

179.56

Reparații curente

20.02

50.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

Dezinfectând

20.04.04

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

3.00

0.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

3.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.08.01+20.06.02)

20.06

3.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

3.00

Deplasări in străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cercetare-dezvoitare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

1.50

Protecția muncii

20.14

3.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, in baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.00

''eltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor Satului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

10.00

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

10.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

0.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

0.00

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

0.00

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

0.00

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate

30.02.03

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

0.00

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0.00

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PROPUNERI BUGET 2013

TOTAL

am care credite bugetare destinate stingerii plăților rnstantn

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

I

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

0.00

Alte imprumuturi

80.30

0.00

-----------------!

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.08)

81.01

0.00

0.00

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

0.00

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

0.00

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

0.00

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

0.00

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0.00

0.00

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

0.00

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

0.00

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

0.00

TLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE /l

V

0.00

0.00

XNUL CURENT

84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0.00

0.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)

45.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

0.00

0.00

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

0.00

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

0.00

Alte transferuri de capital către instituții publice

51,02,29

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

A. Transferuri interne        (cod 55.01.03+55.01.08 la

55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)

55.01

0.00

0.00

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

0.00

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

0.00

Programe ISPA

55.01.09

0.00

Programe SAPARD

55.01.10

0.00

Investiții ale agenților economici cu capital de stat

55.01.12

0.00

Programe de dezvoltare

55.01.13

0.00

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

0.00

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

0.00

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

0.00

Transferuli pentru facilitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

55.01.54

0.00

0.00

titlul viii Froiecte cu finanțare am t-onauri externe neramnursaDiie (t-LN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )

56.01

0.00

0.00

Finanțarea națională “)

56.01.01

0.00

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.01.02

0.00

Cheltuieli neeligibile **)

56.01.03

0.00

Programe din Fondul Social European (FSE)

56.02

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.02.01

0.00

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.02.02

0.00

Cheltuieli neeligibile **)

56.02.03

0.00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

56.03

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.03.01

0.00

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.03.02

0.00

Cheltuieli neeligibile **)

56.03.03

0.00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

56.04

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.04.01

0.00

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.04.02

0.00

Cheltuieli neeligibile **)

56.04.03

0.00

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)

56.05

0.00

0.00

|     Finanțarea națională **)

56.05.01

0.00

PROPUNERI BUGET 2013

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL

ai n care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.05.02

0.00

Cheltuieli neeligibile **)

56.05.03

0.00

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)

56.07

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.07.01

0.00

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.07.02

0.0Q

Cheltuieli neeligibile **)

56.07.03

0.00

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)

56.08

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.08.01

0.00

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.08.02

0.00

Cheltuieli neeligibile **)

56.08.03

0.00

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

56.15

0.00

0.00

Finanțarea naționala *)

56.15.01

0.00

Finanțarea de la Uniunea Europeana *)

56.15.02

0.00

Cheltuieli neeligibile *)

56.15.03

0.00

Alte facilitați si instrumente postaderare

56.16

0.00

0.00

Finanțarea naționala *)

56.16.01

0.00

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.16.02

0.00

Cheltuieli neeligibile *)

56.16.03

0.00

■îcanismul financiar SEE

56.17

0.00

0.00

Finanțarea naționala *)

56.17.01

0.00

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.17.02

0.00

Cheltuieli neeligibile *)

56.17.03

0.00

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă

56.18

0.00

0.00

Finanțarea naționala *)

56.18.01

0.00

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.18.02

0.00

Cheltuieli neeligibile *)

56.18.03

0.00

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si scociale cadru! UE extinse(57,25,01-56,25,03)

56.25

0.00

0.00

Finanțarea naționala *)

56,25,01

0.00

Finanțarea externa nerambursabila *)

56,25,02

0.00

Cheltuieli neeligibile *)

56,25,03

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

45.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

45.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

45.0Q

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

45.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

0.00

TLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

‘‘"ftttive financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIAREfCOD 81)

79

0.00

Titlul XVI RAMBURSĂRI DE CREDITEfCOD 81,04)

81

0.00

0.00

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANU CURENT

84

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

0.00

0.00

Ordonator principal de credite,

Sef serviciu buget.Aprobat

Consiliul Județean Brașov

Președinte,


Director economic,


Președinte Comisia 4,

Claudiu Coman


Aurelia Popescu

Proiectul acțiunilor culturale pe anul 2013


y Aristotel;
Nn ctr.

Denumirea acțiunilor

Perioada

Locul

Organizatori, colaboratori

Mijloace de popularizare

Fonduri necesare

1.

Expoziție temporară

0 viață dăruită tradițiilor. Familia Traian și Silvia Cânduleț din Cârțișoara

decembrie 2012-martie 2013

Muzeul de Etnografie Brașov Galeria de Artă Populară

Muzeul de Etnografie Brașov Coord. Ligia Fulga

afiș invitații film documentar

2.500 lei

2.

Expoziție temporară

Masa festivă de Crăciun odinioară, în Brașov

decembrie 2012-februarie2013

Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului

Muzeul de Etnografie Brașov Coord. Ligia Fulga

afiș invitații

3.

Expoziție temporară

Expoziție de pictură. Colecția Ramona și Marian Spătariu

decembrie 2012-31 ianuarie 2013

Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului

mansarda

Muzeul de Etnografie Brașov Direcția pentru Cultură și Patrimoniul Național Brașov

afiș invitații

4.

Expoziție temporară de arhitectură

februarie

Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului

Mansarda

Muzeul de Etnografie Brașov Arhitect Nicolae Țaric

afiș invitații

5.

Expoziție temporară de artă fotografică

martie-aprilie

Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului

Mansarda

Muzeul de Etnografie Brașov Fotoclub Exdeco Brașov Coord. Arpad Udvardi

afiș invitații

6.

Expoziție temporară

Mărțișor la muzeu. Ediția a V-a

februarie- martie

Muzeu Etnografic „Gh. Cernea” Rupea

.Muzeu Etnografic „Gh. Cernea” Rupea Colab. cu Centrul de Plasament Casa Ioana din Rupea Șc. Gen. Rupea: cl I;

cl a Hl-a; cl.a IV-a Liceul “Șt. 0. Iosifcl a IX-a, a X-a, a XHI-a Coord. Manuela Sdrăilă

afiș diplome

300 lei

7.

Expoziției temporară Tradițiile locale din Dârste

martie-mai

Muzeul de Etnografie Brașov Galeria de Artă Populară

Muzeul de Etnografie Brașov Coord. Ioan George Andron Colectivul de muzeografi și conservatori

afiș invitații film documentar

500 lei

8.

Maratonul basmelor populare ceangăiești

aprilie

Muzeul Etnografic Săcele

Muzeul Etnografic Săcele Liceul ZajzoniRab Istvan Asociația Culturală Maghiară din cele Șapte sate prof. Hochbauer G.

afiș diplome

2.000 lei

9.

Continuarea cercetării și documentării în cartierul Dârste și Săcele privind tradițiile ocale

Trim. I - II

Săcele Dârste

Muzeul de Etnografie Brașov

Coord. Ioan George Andron Colectivul de muzeografi

1.000 lei

10.

Editarea si lansarea periodicului de specialitate

etno.brașov.ro. nr.6/2012

cu lucrări de specialitate ale colectivului și colaboratori

Trim. II

Muzeul de Etnografie Brașov Galeria de Artă Populară

Muzeul de Etnografie Brașov Coord. Ligia Fulga Ioan George Andron

editare lansare carte

3.500 lei

11.

Expoziție temporară

Pictură pe lemn Aurelia Pomponiu

mai-iunie

Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului

Mansarda

Muzeul de Etnografie Brașov

afiș invitații

1.000 lei

12.

Expoziție temporară cu tema Copiii învață meșteșuguri tradiționale (finalizarea programului pedagogic, ediția alX-a)

iunie - iulie

Muzeul de Etnografie Brașov Galeria de Artă Populară Muzeu Etnografic Săcele Muzeu Etnografic „Gh. Cernea” Rupea

Muzeu Etnografic Săcele Muzeu Etnografic „Gh. Cernea” Rupea Școli Generale din Brașov, Săcele, Rupea Coord. Petronela Găitan Colectivul de muzeografi

afiș invitații diplome de participare

4.000 lei

13.

Continuarea cercetărilor privind patrimoniul etnologic în localitățile multietnice din udețul Brașov în cadrul programului „Proetnicultura”

iunie- iulie Și august- septembrie

Cercetări de teren în localitățile: Grid, Veneția de Jos, Veneția de Sus, Dăișora Ticușul Vechi și Ticușul Nou

Ministerul Culturii si Patrimoniului Cultural Muzeul de Etnografie Brașov Coord. Ligia Fulga Personalul de specialitate

7.000 lei

14.

Expoziție temporară Colecția Laura Zigman

iulie-august

Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului

Mansarda

Muzeul de Etnografie Brașov

afiș invitații

500 lei

15.

Expoziție temporară

Vasile Borcoman- o viață dăruită tradițiilor

Trim. II-III

Muzeu Etnografic „Gh. Cernea” Rupea

Muzeu Etnografic „Gh. Cernea” Rupea Coord. Manuela Sdrăilă

afiș invitații

500 lei

16.

Expoziție temporară Colecția particulară Szocs Karoly la 80 de ani

Trim. III-IV

Muzeul de Etnografie Brașov

Muzeul de Etnografie Brașov Direcția pentru Cultură șl Patrimoniul Național Brașov Coord. Ligia Fulga Colectivul de muzeografi, conservatori, restauratori

afiș invitații

2.500 lei

17.

Expoziției temporară

Prezența mocanilor săceleni în Bărăgan, ed . a II a

Trim.ni

Muzeul Etnografic Săcele

Muzeul Etnografic Săcele Colaborare cu Primăria Săcele și Primăria Hârșova Coord. Ioan George Andron

afiș invitații

1.500 lei

18.

Continuarea cercetărilor arheologice și de arhivă privind descoperirea glăjăriei de la Dopca

Trim. HI-IV

Săpături arheologice

Muzeul de Etnografie Brașov Dr. Ligia Fulga Firma Anonymus Brașov

5.000 lei

19.

Demararea proiectului „Fotoetnografica -conturarea identității locale în imagini de epocă' - zona Săcele

Trim. III-IV

Cercetări de teren în localitatea Săcele

Muzeul de Etnografie Brașov Andreea Meiu CorinaVoicu

5.200 lei

20.

Expoziției temporară

Comanda, un vechi obicei al școlilor din Brașov

septembrie 2013-februarie 2014

Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului

mansarda

Muzeul de Etnografie Brașov Colectivul de muzeografi și conservatori

afiș invitații catalog

3.000 lei

21.

’articipare la organizarea expoziției internaționale FITE - Festival International des Textiles Extraordinaire

Trim. III

Franța Viile de Clermont-Ferrand

Muzeul de Etnografie Brașov Dr. Ligia Fulga Muzee și asociații de cercetare a textilelor din Europa

3.000 lei

22.

Expoziție temporară

Găteala capului la costumul femeiesc din Scheii Brașovului

Trim. III

Muzeul de Etnografie Brașov Galeria de Artă populară

Muzeul de Etnografie Brașov

afiș invitații

500 lei

23.

Expoziție temporară Obiceiuri de Crăciun

Trim. IV

Muzeul de Etnografie Brașov Galeria de Artă populară

Muzeul de Etnografie Brașov Coord. Corina Voicu

afiș invitații

500 lei

24.

Editarea și lansarea volumul „Sașii despre ei înșiși ” voi II Localitățile: Cristian și Râșnov

Trim. IV

Muzeul de Etnografie Brașov

Muzeul de Etnografie Brașov Coord. Ligia Fulga

Centrul de Studii Gundelsheim Germania

editare și lansare

50.000 lei

25.

Achiziții muzeale

Trim. I-IV

30.000 lei

Total: 124.000 lei

Director,

Contabil se£

Lucia Urdea


Dr.dSâSa