Hotărârea nr. 116/2013

Hotărârea.nr.116 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Muzeului de Artă Braşov, pe anul 2013


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.116

din data de 28.03.2013

- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului de Artă Brașov, pe anul 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 martie 2013;

Analizând raportul înregistrat sub nr. 2696/21.03.2013, privind proiectul bugetului Județului Brașov pe anul 2013, prezentat de Președintele Consiliului Județean Brașov, precum și referatul înregistrat sub nr. ad. 2696/27.03.2013 întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Buget privind aprobarea bugetului județului pe anul 2013;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 5/2013, legea bugetului de stat pe anul 2013, precum și ale art. 19, alin.(l) lit.”b” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Muzeului de Artă Brașov, pe anul 2013, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Economică și Muzeul de Artă Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREȘEDINlfc, /

Aristotel Căncdtflu
Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Se difuzează la:

1 ex.- Direcția Economică - Serviciul Buget

1 ex.- Muzeul de Artă Brașov

1 ex.- Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex.- Cabinet Președinte Consiliul Județean Brașov

1 ex.- Colecție

JUDEȚUL:BRASOV

Unitatea administrativ - teritorială :__JUDEȚUL BRAȘOV__________

Instituția publică: MUZEUL DE ARTA BRAȘOV

Formular '        !

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2013

CAP.67.02 • CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PROPUNERI BUGET 2013

TOTAL

dtn care credite bugetare destinate stingerii plăților

• restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

751.21

0.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

716.71

0.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

716.71

0.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL cod 10.01+10.02+10.03)

10

386.08

0.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

311.60

0.00

Salarii de baza

10.01.01

305.60

Salarii de merit

10,01,02

0.00

Indemnizație de conducere

10,01,03

0.00

Spor de vechime

10,01,04

0.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

3.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

0.00

Fond de premii

10.01.08

0.00

Prima de vacanta

10.01.09

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

3.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

0.00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0.00

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0.00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0.00

Tichete de vacanta

10.02.06

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

74.48

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

57.20

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

1.70

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

12.78

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.60

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

2.20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 20.27+20.30)

a

20

330.63

0.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

235.50

0.00

Furnituri de birou

20.01.01

10.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

5.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

80.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

6.50

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

7.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

8.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

79.00

PROPUNERI BUGET 2013

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL

ain care credite bugetare destinate stingerii plăților restanta

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

40.0C

Reparații curente

20.02

43.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

Dezinfectanti

20.04.04

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

33.63

0.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

33.63

n«>plasari, detasari, transferări (cod 20.08.01+20.08.02)

20.06

3.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

3.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

6.00

Cerceta re-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

4.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

1.50

Protecția muncii

20.14

4.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.00

Ituieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor ^Stului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0.00

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedinteiui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

0.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

0.00

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

0.00

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

0.00

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate

30.02.03

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

0.00

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0.00

0.00

PROPUNERI BUGET 2013

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

0.00

Alte împrumuturi

80.30

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0.00

0.00

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

0.00

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

0.00

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

0.00

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

0.00

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0.00

0.00

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

0.00

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

0.00

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

0.00

C'LUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE / MUL CURENT

84

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0.00

0.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)

34.50

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

0.00

0.00

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

0.00

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

0.00

Alte transferuri de capital către instituții publice

51,02,29

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

A. Transferuri interne        (cod 55.01.03+55.01.08 la

55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)

55.01

0.00

0.00

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

0.00

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

0.00

Programe ISPA

55.01.09

0.00

Programe SAPARD

55.01.10

0.00

Investiții ale agențiior economici cu capital de stat

55.01.12

0.00

Programe de dezvoltare

55.01.13

0.00

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

0.00

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

0.00

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

0.00

Transferuri pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

55.01.54

0.00

0.00

litiu post 56.0

viii Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (Ft:N) aderare (cod 56.01 la 56.05+cod 7+56.08+56.15+56.16+56.17+56.181

56

0.00

0.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )

56.01

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.01.01

0.00

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.01.02

0.00

Cheltuieli neeliqibile **)

56.01.03

0.00

Programe din Fondul Social European (FSE)

56.02

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.02.01

0.00

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.02.02

0.00

Cheltuieli neeligibile **)

56.02.03

0.00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

56.03

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.03.01

0.00

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.03.02

0.00

Cheltuieli neeligibile **)

56.03.03

0.00

Progr

ame din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

56.04

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.04.01

0.00

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.04.02

0.00

Cheltuieli neeliqibile **)

56.04.03

0.00

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)

56.05

0.00

0.00

L

Finanțarea națională **)

56.05.01

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PROPUNERI BUGET 2013

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restanta

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.05.02

0.00

Cheltuieli neeligibile **)

56.05.03

0.00

Proqrame Instrumentul de Asistentă pentru Preaderare (IPA)

56.07

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.07.01

0.00

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.07.02

0.00

Cheltuieli neeliqibile “)

56.07.03

0.00

Proqrame Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)

56.08

0.00

0.00

Finanțarea națională ”)

56.08.01

0.00

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.08.02

0.00

Cheltuieli neeliqibile **)

56.08.03

0.00

Alte proqrame comunitare finanțate in perioada 2007-2013

56.15

0.00

0.00

Finanțarea naționala *)

56.15.01

0.00

Finanțarea de la Uniunea Europeana *)

56.15.02

0.00

Cheltuieli neeligibile *)

56.15.03

0.00

Alte facilitat! si instrumente postaderare

56.16

0.00

0.00

Finanțarea naționala *)

56.16.01

0.00

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.16.02

0.00

Cheltuieli neeligibile *)

56.16.03

0.00

'.anismul financiar SEE

56.17

0.00

0.00

Finanțarea naționala *)

56.17.01

0.00

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.17.02

0.00

Cheltuieli neeliqibile *)

56.17.03

0.00

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă

56.18

0.00

0.00

Finanțarea naționala *)

56.18.01

0.00

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.18.02

0.00

Cheltuieli neeliqibile *)

56.18.03

0.00

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si scociale cadrul UE extinse(57,25,01-56,25,03)

56.25

0.00

0.00

Finanțarea naționala *)

56,25,01

0.00

Finanțarea externa nerambursabila *)

56,25,02

0.00

Cheltuieli neeligibile *)

56,25,03

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

34.50

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

34.50

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

34.50

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

28.50

Alte active fixe

71.01.30

6.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

0.00

UL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

^Etlve financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE(COD 81)

79

0.00

Titlul XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE(COD 81,04)

81

0.00

0.00

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

0.00

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANU CURENT

84

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0.00

I

0.00


Sef serviciu buget,
MUZEUL DE ARTĂ BRAȘOV


COMISIA 4 - pentru activități științifice, învățământ, cultură și culteAPROBAT

DIRECTOR D.E.

AURELIA POPESCU

PROGRAMUL ACȚIUNILOR CULTURALE PE ANUL 2013

Mii Ron


Nr. crt.

Perioada

Genul

Titlul

Cheltuieli propuse

Suma

Spațiul alocat

Responsabil

Observații

1.

Editare ghid muzeu

Tipărire ghid muzeu, traduceri

9

Radu Popica

2.

14 februarie -17 martie 2013

Fotografie

„Orașul întreg”

Materiale promoționale

0,5

Trei săli

Bartha Ărpăd

Expoziție organizată în colaborare cu Centrul Cultural German Brașov

3.

21 martie-

21 aprilie 2013

Artă plastică

Artiști contemporani craioveni la Brașov

Materiale promoționale, cazare invitați materiale expoziție

2

Trei săli

Radu Popica

4.

26 aprilie -

26 mai 2013

Pictură, grafică

Theodor Pallady. Colecția Muzeului de Artă Craiova

Materiale promoționale, materiale expoziție, cazare invitați, asigurări

6

Două săli

Radu Popica

Expoziție itinerată de la Muzeul de Artă Craiova

5.

1-31 mai 2013

Grafică

Artj^'ontemporană

L.așoveană

Materiale promoționale, materiale expoziție

Bartha Ârpăd

Expoziție itincrată la Muzeul Național Brukenthal Sibiu

6.

18 mai 2013

Eveniment

Noaptea Muzeelor - a VIII-a ediție a

*

Nopții Europene a Muzeelor

Materiale promoționale

1

Radu Popica

7.

31 mai -21 iulie 2013

Pictură

„Școala de la Poiana Mărului” (Horia Bernea, Ion Dumitriu, Șerban Epure, Teodor Moraru, Teodor Rusu)

Materiale promoționale, materiale expoziție, catalog, rame, asigurări

17

Trei săli

Radu Popica

8.

1 iunie 2013

Concurs artă plastică

Concurs de Artă Plastică, organizat cu ocazia Zilei Internationale a Copilului a XlII-ediție

Materiale expoziție

0,5

Bartha Ărpăd

9.

3 iunie - 7 iulie 2013

Grafică

„Hans Hermann -Peisaje transilvănene. Colecția Muzeului de Artă Brașov”

Rame, cazare, materiale expoziție, asigurări

3

Radu Popica

Expoziție itincrată la Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud

10.

25 iulie -15 septembrie 2013

Pictură

„Maeștri ai picturii românești din colecția Muzeului Național Brukenthal”

Materiale promoționale, materiale expoziție, asigurări

7

Două săli

Radu Popica

Expoziție itinerată de la Muzeul Național Brukenthal Sibiu

•<

11.

20 septembrie -10 noiembrie 2013

Pictură

^Portretele patf iatului săsesc din Brașov. Un capitol de artă transilvăneană

Materiale promoționale, materiale expoziție, catalog, rame, asigurări

Trei săli

Radu Popica

12.

1-31 octombrie 2013

Grafică

Bartha Arpad -„Amprente și decupaje” - expoziție aniversară - 60 de ani

Materiale promoționale

1

Bartha Arpad

Expoziție itinerată la Muzeul Național Brukenthal Sibiu

13.

1 octombrie -

30 noiembrie 2013

Pictură, grafică, sculptură

„Hans Mattis-Teutsch - Un avangardist transilvănean. Colecția Muzeului de Artă Brașov”

Materiale expoziție, rame, socluri, cazări

5

Radu Popica

Expoziție itinerată la Muzeul de Artă Timișoara

14.

13 noiembrie -8 decembrie 2013

Sculptură, desen

Expoziție Nicolae Fleissig și Maxim Dumitraș

Materiale promoționale, Cazare

2

Trei săli

Bartha Arpad

15.

11 decembrie 2013-9 februarie 2014

Grafică

Bartha Arpad -„Amprente și decupaje” - expoziție aniversară - 60 de ani

Materiale promoționale, materiale expoziție, rame, catalog

7

Trei săli

Bartha Arpad

TOTAL

79