Hotărârea nr. 111/2013

Hotărârea.nr.111 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Victoria, pe anul 2013


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 111

din data de 28.03.2013

- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Victoria, pe anul 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.03.2013

Analizând raportul nr.2696 /21.03.2013 privind proiectul bugetului județului Brașov pentru anul 2013 prezentat de Președintele Consiliului Județean Brașov precum și referatul Direcției Economice înregistrat cu nr. Ad. 2696/27.03.2013;

Având în vedere dispozițiile Legii bugetului de stat pe anul 2013, nr.5/2013, ale art.19 alin.(l) lit.”b” din Legea nr.273/2006 - Legea privind finanțele publice locale ;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Victoria, pe anul 2013, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


JUDEȚUL:__BRAȘOV_______

Unitatea administrativ - teritoriala :_CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV___________

Instituția publlcă:_CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA VICTORIA__________

Formular: |         |

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2013

CAP .65,07.04INVATAMANT

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PROPUNERI BUGET 2013

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚ1ONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1,165.73

0.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01*801-81+84)

1,166.73

0.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

1,165.73

0.00

TITLUL / CHELTUIELI DE PERSONAL cod 10.01+10.02+10.03)

10

825.09

0.00

Cheltuieli salariate In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

639.09

0.00

Salarii de baza

10.01.01

546.00

Indemnizație de conducere

10,01,03

0.00

Spor de vechime

10,01,04

0.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

AHe sporuri

10.01.08

4.00

Ore suplimentare

10.01.07

0.00

Fond de premii

10.01.08

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

7.00

Fond aferent platfi cu ora

10.01.11

53.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

29.09

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

Tlchete de masa *)

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

0.00

Uniforme sl echipament obSgatoriu

10.02.03

0.00

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0.00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0.00

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

186.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

137.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

4.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

34.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

4.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

7.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

325.64

0.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

109.74

0.00

Furnituri de birou

20.01.01

14.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

17.00

încălzit, Iluminat sl forța motrica

20.01.03

27.50

Apa, canal si salubritate

20.01.04

6.00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

2.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

18.69

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

6.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

7.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

11.55

Reparații curente

20.02

10.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

186.90

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PROPUNERI BUGET 2013

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Hrana pentru oameni

20.03.01

186.90

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

3.00

0.00

Medicamente

20.04.01

1.00

Materiale sanitare

20.04.02

1.00

Reactivi

20.04.03

0.00

Dezinfectant!

20.04.04

1.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

5.00

0.00

Uniforme s! echipament

20.05.01

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

AJte obiecte de Inventar

20.05.30

5.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

3.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

3.00

Deplasări In străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cerceta re-dozvoltare

20.10

0.00

•»rti, publicații si materiale documentare

20.11

2.00

consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

4.00

Protecția muncii

20.14

2.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

PiatJ pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări șl servicii de Interes public local, In baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare Infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea Inundațiilor si înghețurilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.00

Cheltuieli judiciare sl extrajudiciare derivate din acțiuni In reprezentarea Intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0.00

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări service pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

0.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

0.00

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

0.00

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

0.00

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate

30.02.03

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

0.00

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0.00

0.00

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

0.00

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

0.00

PROPUNERI BUGET 2013

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

0.00

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

0.00

0.00

TITLUL fV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

0.00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

0.00

Alte subvenții

40.30

0.00

TITLUL VFONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

0.00

0.00

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.4 91

51.01

0.00

0.00

Transferuri către instituții publice

51.01.01

0.00

Acțiuni de sanatate

51.01.03

0.00

Finanțarea aeroporturSor de interes local

51,01,05

0.00

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

0.00

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

0.00

Transferuri din bugetele consiliilor locale și Județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situațn de extremă dificultate

51.01.24

0.00

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

0.00

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

0.00

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sodale

51.01.39

0.00

Transferuri din buqetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

0.00

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

0.00

Transferuri către bugetele locale pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoflcare

51.01.50

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55 SF

0.00

0.00

A. Transferuri Interne        (cod 55.01.18)

55.01

0.00

0.00

| Alte transferuri curente Interne

55.01.18

0.00

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.0'

55.02

0.00

0.00

Contribuții și cotizată la organisme internaționale

55.02.01

0.00

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

0.00

1TLULIX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

15.00

0.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

15.00

0.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

15.00

Tîcfiete de crasa

57.02.03

0.00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0.00

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0.00

0.00

Burse

59.01

0.00

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

0.00

Program pentru tineret

59,08

0.00

Asociații si fundații

59.11

0.00

Susținerea cultelor

59.12

0.00

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

0.00

Despăgubiri civile

59.17

0.00

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

0.00

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

0.00

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

_

0.00