Hotărârea nr. 106/2013

Hotărârea.nr.106 - privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Braşov pe anul 2013

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov


Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 106

din data 28.03.2013

- privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor și serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Brașov pe anul 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 martie 2013;

Analizând raportul înregistrat sub nr. 2696/21.03.2013, privind proiectul bugetului Județului Brașov pe anul 2013, prezentat de Președintele Consiliului Județean Brașov, precum și referatul înregistrat sub nr. ad. 2696/27.03.2013 întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Buget privind aprobarea bugetului județului pe anul 2013;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 5/2013, legea bugetului de stat pe anul 2013, precum și ale art. 19, alin.(l) lit.”b” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor și serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Brașov pe anul 2013, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Economică, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE, Aristotel CancescuContrasemnează,Se difuzează la:

1 ex.- Serviciul Buget

1 ex.- Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex.- Cabinet Președinte Consiliul Județean Brașov

1 ex.- Colecție


t£j’!>faMMb,UUu

\fl BRAȘOV ’>J *^r........

2hf* .^lune^^Aetfk^b^ COMUNICAT

în conformitate cu prevederile Legii nr.5 privind bugetul de stat pe anul 2013, ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale actualizata și ale Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Președintele Consiliului Județean Brașov prezintă Proiectul bugetului propriu al Județului pe anul 2013

mii lei

Capitol de cheltuieli

DENUMIREA INDICATORULUI

SUME

VENITURI TOTALE

218.660,93

CHELTUIELI TOTALE din care:

218.660,93

51.02

Autorități publice și acțiuni externe

14.328.25

54.02

Alte servicii publice generale

2.101.10

1. Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov

1.260.10

2.Stuctura Teritoriala pentru Probleme Speciale a Județului Brașov

50.00

3. Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica

791.00

55.02

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

10.490.00

60.02

Apărare

623.33

1. Centrul Militar Zonal Brașov

623.33

61.02

Ordine publică și siguranță națională

437.14

1. Inspectoratul pentru Situații de Urgență 'Țara Barsei’1 a județului Brașov

437.14

65.02

Unități de învățământ special

29.083.28

1. Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov

4.522.58

2 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă de Recuperare Hipoacuziei Brașov

848.63

3. Colegiul Tehnic Aurel Vijoli” Făgăraș

3.264.37

4. Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Victoria

1.191.28

5. Școala de Arte și Meserii Codlea

1.754.99

6. Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brădet-Săcele

2.291.72

7. Centrul Jud. de Resurse și Asistență Educațională Brașov

3.930.71

8.Consiliul Județean (acordare de produse lactate sl de panificație si miere de albine)

11.279.00

67.02

Cultură, recreere și religie

16.241.41

1. Biblioteca Județeană' George Barițiu'

3.498.71

2. Muzeul de Artă

670.00

3. Muzeul Județean de Istorie

1.671.95

4. Muzeul de Etnografie

1.232.53

5. Muzeul Casa Mureșenilor

602.53

6. Școala Populară de Arte și Meserii Tiberiu Bredicianu

1.318.51

7. Centrul Cultural Reduta

1.239.04

8. Culte- salarii personal neclerical

4.213.14

9. Rambursări credite

1.795.00

68.02

Asigurări și asistență socială

84.489,05

1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

79.806,59

2. Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan-Sercaia

2.105.38

3.Unitate de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sanpetru

1.360.42

4.Centrul de Zi pentru Copii Nevazatori Raza de lumina

417.36

5.Centrul de Readaptare Funcționala pentru Deficientii de Vedere Tardivi

114.64

6.Agentia Județeană pt.Incluziunea Persoanelor cu Dizabilitati, a Persoanelor Vârstnice si Promovarea Solidarității Sociale

684.66

70.02

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

570.90

1.Serviciul Public Județean Salvamont

470.90

2,Alte cheltuieli

100.00

83.02

Agricultură și silvicultură

663.47

1. Serviciul public județean pentru protecția plantelor

374.47

2. Camera Agricolă a Județului Brașov

289.00

84.02

Transporturi

11.584.00

1.Rambursări credite

11.584.00

Alte cheltuieli

Spitale, drumuri județene, investiții, reparații capitale, reparații curente, cofinantari proiecte, acțiuni si alte cheltuieli.

48.049.00


PREȘEDINTELE CONSILIULUI

Aristotel