Hotărârea nr. 105/2013

Hotărârea.nr.105 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Județean Brașov, pe anul 2013


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 105

din data de 28.03.2013

- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Brașov, pe anul 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.03.2013

Analizând raportul nr.2696 /21.03.2013 privind proiectul bugetului județului Brașov pentru anul 2013 prezentat de Președintele Consiliului Județean Brașov precum și referatul Direcției Economice înregistrat cu nr. 2696/27.03.2013;

Luând în considerare Decizia nr.223/2013 a Direcției Generale a Finanțelor Publice prin care a fost repartizat nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului centralizat al Județului Brașov în sumă de 176.829 mii lei;

Având în vedere dispozițiile Legii bugetului de stat pe anul 2013, nr.5/2013, ale art.19 alin.(l) lit.”a” și art.36 din Legea nr.273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, art.91 alin. (1) lit.b și alin.(3) lit.a din Legea nr 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Brașov, pe anul 2013, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art2. - Se împuternicește președintele Consiliului Județean Brașov să repartizeze fondul de rezervă pentru finanțarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamități naturale precum și pentru acordarea de ajutoare către unitățile administrativ - teritoriale în situații de extremă dificultate, la cererea publică a primarilor acestor unități, ori din proprie inițiativă.

Art.3 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Econqrjjică


PREȘE1 Aristotel C


eseu


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


I

I i


i