Hotărârea nr. 104/2013

Hotărârea.nr.104 - privind aprobarea bugetului local al judeţului Braşov pe anul 2013, secţiunea de dezvoltare

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 104 din data de 28.03.2013

- privind aprobarea bugetului local al județului Brașov pe anul 2013, secțiunea de dezvoltare

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.03.2013;

Analizând raportul înregistrat sub nr. 2696/21.03.2013 privind proiectul bugetului local al județului Brașov pe anul 2013 prezentat de președintele consiliului județean, precum și referatul nr. 2696/27.03.2013 întocmit de către Direcția Economică;

Având în vedere dispozițiile din Legea nr. 5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013 și art. 26 alin. (1), alin. (2) și alin. (21) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art. 91 alin. (1), lit. „b” și (3) lit. „a” din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă bugetul local al județului Brașov pe anul 2013, secțiunea de dezvoltare, conform anexelor care fac parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.


Red. AM

Se difuzează la:

1 ex.-Cabinet Președinte

1 ex.- Direcția Economică

1 ex.- Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex.- Colecție

PROPUNERI BUGET 2013

- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE DIRECȚIA ECONOMICA SERVICIUL BUGET

MII LEI

INDICATORI

cod

PROPUNERI BUGET AN 2013

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

0

1

2

3

Hvh

VENITURI PROPRII

Impozit pe profit SI REDEVENTA Compania Apa

01,02,01+3

0.02.05

Cota defalacate din impozitul pe venit cota de 11,25%

04,02,01

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pt.echilibrarea bugetelor locale (27% din cota de 18.5%)

04,02,04

Sume defalcate din TVA pt finanțarea cheltuielilor descentralizate

11,02,01

TVA drumuri

11,02,05

Sume defalcate din TVA pt echil bug locale(27%din jud)

11,02,06

Subv. De la bug stat de la FEN

42,02,20

115,42

Subvenție pentru finanțarea persoanelor cu handicap (ANPH)

42,02,21

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea unit, de asistenta medico-sociala

42,02,35

Sume primite adm. Loc. Prg. FEGA

42,02,42

SUBV. PT. FINANȚAREA CAMEREI AGRICOLE

42,02,44

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

754,65

varsaminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

20.239,79

Excedent anul 2012

14.140,60

Venituri proprii unitati subordonate

ggKWSWS

* cheltuieli de personal

10

0,00

0,00

* cheltuieli materiale

20

0,00

0,00

- dobânzi

30

0,00

0,00

* alte transferuri

55

3.438,84

0,00

- programe fd nerambursabile

56

1.804,00

0,00

- ajutoare sociale

57

0,00

0,00

- alte cheltuieli

59

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71+72

30.007,62

0,00

PROPUNERI BUGET 2013 -SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE


PROPUNERI BUGET AN 2013

INDICATORI

cod

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

0

1

2

3

- rambursări de credite interne/externe/

81

0,00

0,00

* fond de rezerva bugetara

51

0,00

0,00

f

1

M

Si

gfl

ijqfe

Bl

ill ■

iu

M

- cheltuieli de personal

10

-cheltuieli materiale

20

- proiecte cu finanțare din Fonduri ext neramb

56

360,00

- cheltuieli de capital

71

672,00

n

hîiâSB

1 fSKI

J

M

ii iîF^® iW

Bl

- cheltuieli de personal

10

0,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

799,50

0,00

- fond rezerva bugetara

50

0,00

0,00

1.Direcția Județeană Comunitara de Evidenta a persoanelor Brașov

465,00

0,00

- cheltuieli de personal

10

-cheltuieli materiale

20

- cheltuieli de capital

70

465,00

2. Structura Teritoriala Pentru Probleme Speclale(OMEPTA)

3,50

0,00

-cheltuieli materiale

20

- cheltuieli de capital

71

3,50

3. Alte acțiuni

0,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

4.Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica ATOP

331,00

0,00

- cheltuieli de personal

10

-cheltuieli materiale

20

- cheltuieli de capital

71

331,00

6.Fond rezerva bugetara

0,00

0,00

- fond rezerva bugetara

50

M

iii

i

i

!

Iî ii

1

«PI

B

1

-comisioane

20

-dobânzi

30

ii

1

1

MW

H

llll

Mii ii|j jii

- cheltuieli materiale

20

- cheltuieli de capital

71

270,00

isSSl

- cheltuieli materiale

20

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

560,00

0,00

1.Inspectoratul pt. Situatll de Urgenta Tara Barsei

560,00

0,00

-materiale

20


- RF^TIIIMFA r

F DF7Vm TARF

INDICATORI

cod

PROPUNERI BUGET AN 2013

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

0

1

2

3

-capital

71

560,00

WMMH

■iHHBBHBBaSăă

- cheltuieli de personal

10

0,00

0,00

-cheltuieli materiale

20

0,00

0,00

- programe din f. externe

56

121,00

0,00

- ajutoare sociale

57

0,00

0,00

- alte acțiuni

59

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

925,50

0,00

1.Centrul școlar pentru educație incluzlva Brașov

0,00

0,00

- cheltuieli de personal

10

- cheltuieli materiale din care:

20

- ajutoare sociale

57

2.Centrul școlar de recuperare hipoacuziei Brașov

100,00

0,00

- cheltuieli de personal

10

- cheltuieli materiale din care:

20

- ajutoare sociale

57

- cheltuieli de capital

71

100,00

3.Colegiul tehnic Aurel Vijoli Fagaras

5,00

0,00

- cheltuieli de personal

10

- cheltuieli materiale din care:

20

- ajutoare sociale

57

- cheltuieli de capital

71

5,00

4. Centrul școlar pentru educație incluzlva Victoria

0,00

0,00

- cheltuieli de personal

10

- cheltuieli materiale din care:

20

- ajutoare sociale

57

5. Școala de arte si meserii Codlea

0,00

0,00

- cheltuieli de personal

10

- cheltuieli materiale din care:

20

- ajutoare sociale

57

6. Centrul școlar pentru educație incluzlva Bradet Sacele

12,50

0,00

-cheltuieli de personal

10

- cheltuieli materiale din care:

20

-ajutoare sociale

57

-cheltuieli de capital

71

12,50

7.Centrul județean de resurse si asistenta educaționala Brașov

121,00

0,00

- cheltuieli de personal

10

-cheltuieli materiale

20

Programe dinfd.exteme

56

121,00

8.Consiliul Județean

808,00

0,00

- cheltuieli materiale din care:

20

acțiuni

-ajutoare sociale in natura Corn si lapte si mere

57


- SPCTIl IN FA n

P nF7Vm TARF

PROPUNERI BUGET AN 2013

INDICATORI

cod

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

0

1

2

3

alte acțiuni

59

-cheltuieli de ca

pital

71

808,00

JWWKOilsi»

- cheltuieli de personal

10

0,00

0,00

* cheltuieli materiale

20

0,00

0,00

- proiecte cu finanțare din Fonduri externe

56

1.323,00

0,00

- alte cheltuieli

59

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

16.430,40

0,00

1.Consiliul Județean Brasov-spitale

7.299,00

0,00

- cheltuieli materiale din care:

20

acțiuni

■ proiecte cu finanțare din Fonduri externe

56

623,00

- alte cheltuieli

59

-cheltuieli de capital

71

6.676,00

2.Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanpetru

0,00

0,00

- cheltuieli de personal

10

- cheltuieli materiale

20

3.Spitalul Clinic de Copii Brașov

774,40

0,00

-cheltuieli materiale

20

- proiecte cu finanțare din Fonduri externe

56

700,00

-cheltuieli de capital

71

74,40

4.Spitalul Clinic Județean de Urgenta

9.680,00

0,00

-cheltuieli materiale

20

-cheltuieli de capital

71

9.680,00

5.Spitaiul Ostetrica Ginecologie

0,00

0,00

-cheltuieli materiale

20

6.Spltalul de Psihiatrie si Neurologie Brașov

0,00

0,00

-cheltuieli materiale

20

ais

- cheltuieli de personal

10

0,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

0,00

- reparații biserici

59

0,00

0,00

-salarii personal neclerical

59

0,00

0,00

- alte cheltuieli

59

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

1.956,50

0,00

-rambursări de credite

81

0,00

0,00

1. Biblioteca Județeană "George Barltiu"

61,00

0,00

- cheltuieli de personal

10

- cheltuieli materiale

20

- cheltuieli de capital

71

61,00

3. Consiliul Județean- propriu

1.650,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

- cheltuieli de capital

71

1.650,00


-------------------^SEC

TIUNEA D

E-DEZVOLTARE---------------------

PROPUNERI BUGET AN 2013

INDICATORI

cod

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

0

1

2

3

4. Acțiuni culturale* C.J.

0,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

- alte cheltuieli

59

5. Consiliul Județean - Comisia de cultura

0,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

- alte cheltuieli

59

6. Acțiuni Sportive-Comisia de sport

0,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

- alte cheltuieli

59

7Alte acțiuni sportive

0,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

- alte cheltuieli

59

S.Culte religioase 4- Reparații biserici

0,00

0,00

-alte cheltuieli, din care:

59

-reparații biserici

59,12

-salarii personal neclerical

59,15

9. Muzeul de arta

34,50

0,00

- cheltuieli de personal

10

- cheltuieli materiale

20

- cheltuieli de capital

71

34,50

lO.Muzeul Județean de istorie

8,00

0,00

- cheltuieli de personal

10

- cheltuieli materiale

20

- cheltuieli de capital

71

8,00

11. Muzeul de etnografie

45,00

0,00

- cheltuieli de personal

10

- cheltuieli materiale

20

- cheltuieli de capital

71

45,00

12.Muzeul Casa Mureșenilor

50,00

0,00

- cheltuieli de personal

10

- cheltuieli materiale

20

- cheltuieli de capital

71

50,00

13.Scoala Populara de Arte sl Meserii “Tlberlu Bredlceanu"

68,00

0,00

- cheltuieli de personal

10

- cheltuieli materiale

20

- cheltuieli de capital

71

68,00

14. Centrul Cultural Reduta

40,00

0,00

- cheltuieli de personal

10

- cheltuieli materiale

20

- cheltuieli de capital

71

40,00

15. - Rambursări credite BCR Cultura

0,00

0,00

- rambursări de credite

81

ISS

* cheltuieli de personal

10

0,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

0,00

- asistenta sociala

57

0,00

0,00

- alte cheltuieli

59

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

1.689,50

0,00

PROPUNERI BUGET 2013 - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

INDICATORI

cod

PROPUNERI BUGET AN 2013

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

0

1

2

3

1.Consiliul Județean Brașov

180,00

0,00

-cheltuieli materiale din care:

20

- acțiuni

-alte cheltuieli

59

- cheltuieli de capital

71

180,00

2.Unitatea de Asistenta Medico-Sociala de Pneumoftiziologie Sânpetru

50,00

0,00

- cheltuieli de personal

10

- cheltuieli materiale din care:

20

- cheltuieli de capital

71

50,00

3.Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia

44,00

0,00

- cheltuieli de personal

10

- cheltuieli materiale din care:

20

- asistenta sociala

57

- cheltuieli de capital

71

44,00

4.Centralizator Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

1.377,50

0,00

- cheltuieli de personal

10

0,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

0,00

- asistenta sociala

57

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

1.377,50

0,00

a)Asistenta sociala pt familie si copii

370,00

0,00

- cheltuieli de personal

10

- cheltuieli materiale din care:

20

- asistenta sociala

57

- cheltuieli de capital

71

370,00

b)Asistenta sociala in caz de invaliditate

1.007,50

0,00

- cheltuieli de personal

10

- cheltuieli materiale din care:

20

- asistenta sociala

57

- cheltuieli de capital

71

1.007,50

c)Asistenta sociala in caz de invaliditate-ANPH

0,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

- asistenta sociala

57

5. Centrul de Zi pt. Nevazatori "Raza de Lumina"

18,00

0,00

- cheltuieli de personal

10

- cheltuieli materiale din care:

20

- cheltuieli de capital

71

18,00

6.Centrul de Readaptare Funcționala pt.Deficientii de Vedere Tardivi

20,00

0,00

- cheltuieli de personal

10

- cheltuieli materiale

20

- cheltuieli de capital

71

20,00

-----------------------=-see

INDICATORI

TtUNEArE

E-BEZVOtTARE---------------------

PROPUNERI BUGET AN 2013

cod

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

0

1

2

3

7.AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU INCLUZIUNEA PERS. CU DIZABILITATI A PERS. VÂRSTNICE SI PROMOVAREA SOLIDARITĂȚII SOCIALE

0,00

0,00

- cheltuieli de personal

10

- cheltuieli materiale

20

B

- cheltuieli de personal

10

0,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

0,00

- transferuri 55

55

3.382,84

0,00

- cheltuieli de capital

71+72

1.323,00

0,00

1. Serviciul public județean Salvamont Brașov

25,00

0,00

- cheltuieli de personal

10

- cheltuieli materiale

20

- cheltuieli de capital

71

25,00

2.Consillul Județean Brașov

2.100,84

0,00

- cheltuieli materiale din care:

20

- acțiuni

- alte transferuri

55

1.382,84

- cheltuieli de capital

71

718,00

4.Consilprest

580,00

0,00

- participare la capital social

72

580,00

5.ADDJ AGENȚIA DE DEZVOLTARE DURABILA A JUD. BRAȘOV

2.000,00

0,00

- transferuri asoc. de dez intercomunitara

55,01,42

2.000,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

0,00

* alte transferuri

55

56,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

80,00

0,00

1. Consiliul Județean Brașov

136,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

- alte transferuri

55

56,00

- cheltuieli de capital

71

80,00

sii

■ cheltuieli de personal

10

0,00

•cheltuieli materiale

20

0,00

0,00

• cheltuieli de capital

71

80,00

0,00

1 .Serviciul Public Județean de Protecția Plantelor

0,00

0,00

- cheltuieli de personal

10

-cheltuieli materiale

20

2.Camera Agricola a Județului Brașov

0,00

0,00

- cheltuieli de personal

10

- cheltuieli materiale

20

PROPUNERI BUGET 2013 - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

INDICATORI

cod

PROPUNERI BUGET AN 2013

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

0

1

2

3

3. Consiliul Județean Brașov

80,00

0,00

* cheltuieli de capital

71

80,00

HMHH

KWWM»!

- cheltuieli materiale

20

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

5.221,22

0,00

- rambursări de credite

81

0,00

0,00

AEROPORT (84.02.50)

3.153,74

0,00

- cheltuieli materiale

20

* cheltuieli de capital

71

3.153,74

RAMBURSĂRI BCR AEROPORT

0,00

0,00

- rambursări de credite

81

DRUMURI (84.03.01)

1.473,20

0,00

- cheltuieli materiale

20

- cheltuieli de capital

71

1.473,20

RAMBURSĂRI BERD (84.03.01)

0,00

0,00

- rambursări de credite

81

RAMBURSĂRI EXIMBANK DRUM (84.03.01)

0,00

0,00

- rambursări de credite

81

HG 2010 drumuri TVA echil (84,03,01)

214,28

0,00

- cheltuielie de capital

71

214,28

ANL (84.50)

380,00

0,00

- cheltuielie de capital

71

380,00

-cheltuieli materiale

20

EXCEDENT/DEFICIT

0,00

0,00