Hotărârea nr. 103/2013

Hotărârea.nr.103 - privind aprobarea bugetului local al judeţului Braşov pe anul 2013, secţiunea de funcţionare

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 103 din data de 28.03.2013

- privind aprobarea bugetului local al județului Brașov pe anul 2013, secțiunea de funcționare

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.03.2013;

Analizând raportul înregistrat sub nr. 2696/21.03.2013 privind proiectul bugetului local al județului Brașov pe anul 2013 prezentat de președintele consiliului județean, precum și referatul nr. 2696/27.03.2013 întocmit de către Direcția Economică;

Având în vedere dispozițiile din Legea nr. 5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013 și art. 26 alin. (1), alin. (2) și alin. (2 1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art. 91 alin. (1), lit. „b” și (3) lit. „a” din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă bugetul local al județului Brașov pe anul 2013, secțiunea de funcționare, conform anexelor care fac parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.
PROPUNERI BUGET 2013 - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

DIRECȚIA ECONOMICA                    »

SERVICIUL BUGET


MII LEI

INDICATORI

cod

PROPUNERI BUGET AN 2013

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

0

1

2

3

VENITURI PROPRII

2.305,00

Impozit pe profit SI REDEVENTA Compania Apa

01,02,01+3

0.02.05

6.190,00

Cota defalacate din impozitul pe venit cota de 11,25%

04,02,01

73.285,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pt.echilibrarea bugetelor locale (27% din cota de 18.5%)

04,02,04

32.447,00

Sume defalcate din TVA pt finanțarea cheltuielilor descentralizate

11,02,01

55.440,00

TVA drumuri

11,02,05

6.420,00

Sume defalcate din TVA pt echil bug locale(27%din jud)

11,02,06

8.670,00

Subv. De la bug stat de la FEN

42,02,20

Subvenție pentru finanțarea persoanelor cu handicap (ANPH)

42,02,21

45.358,00

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea unit, de asistenta medico-sociala

42,02,35

649,00

Sume primite adm. Loc. Prg. FEGA

42,02,42

44,76

SUBV. PT. FINANȚAREA CAMEREI AGRICOLE

42,02,44

149,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finantatrea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

370203

-20.239,79

Excedent anul 2012

Venituri proprii unitati subordonate

1.090,93

- cheltuieli de personal

10

52.588,55

0,00

- cheltuieli materiale

20

59.033,65

244,81

- dobânzi

30

10.568,07

0,00

- alte transferuri

55

0,00

0,00

- programe fd nerambursabile

56

0,00

0,00

> ajutoare sociale

57

58.499,99

0,56

- alte cheltuieli

59

7.739,64

0,00

- cheltuieli de capital

71+72

0,00

0,00

- rambursări de credite interne/exteme/

81

13.379,00

0,00


INDICATORI

PROPUNERI BUGET AN 2013

cod

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

0

1

2

3

- fond de rezerva bugetara

51

10.000,00

0,00

- cheltuieli de personal

10

6.895,90

-cheltuieli materiale

20

10.753,14

4,7

- proiecte cu finanțare din Fonduri ext neramb

56

- cheltuieli de capital

71

țMBBB

- cheltuieli de personal

10

1.172,58

0,00

- cheltuieli materiale

20

3.494,19

7,36

- cheltuieli de capital

71

0,00

0,00

- fond rezerva bugetara

50

10.000,00

0,00

1.Direcția Județeană Comunitara de Evidenta a persoanelor Brașov

1.226,77

7,36

- cheltuieli de personal

10

1.005,58

-cheltuieli materiale

20

221,19

7,36

- cheltuieli de capital

70

2. Structura Teritoriala Pentru Probleme Speciale(OMEPTA)

50,00

0,00

-cheltuieli materiale

20

50,00

- cheltuieli de capital

71

3. Alte acțiuni

2.910,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

2.910,00

4.Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica ATOP

480,00

0,00

- cheltuieli de personal

10

167,00

-cheltuieli materiale

20

313,00

- cheltuieli de capital

71

6.Fond rezerva bugetara

10.000,00

0,00

- fond rezerva bugetara

50

10.000,00

Silii

MgiBi

-comisioane

20

368,00

-dobânzi

30

10.568,07

«sa

Hli

-cheltuieli materiale

20

829,33

- cheltuieli de capital

71

IliMiOWP'o

- cheltuieli materiale

20

527,14

0,00

- cheltuieli de capital

71

0,00

0,00

1.Inspectoratul pt. Situații de Urgenta Tara Barsei

527,14

0,00

-materiale

20

527,14

-capital

71

INDICATORI

cod

PROPUNERI BUGET AN 2013

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

0

1

2

3

- cheltuieli de personal

10

13.691,93

0,00

-cheltuieli materiale

20

3.928,10

0,00

- programe din f. externe

56

0,00

0,00

- ajutoare sociale

57

12.749,70

0,00

- alte acțiuni

59

293,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

0,00

0,00

1 .Centru) școlar pentru educație incluziva Brașov

4.399,51

0,00

- cheltuieli de personal

10

3.710,24

- cheltuieli materiale din care:

20

664,27

- ajutoare sociale

57

25,00

2.Centrul școlar de recuperare hipoacuziei Brașov

846,46

0,00

- cheltuieli de personal

10

674,53

- cheltuieli materiale din care:

20

163,95

- ajutoare sociale

57

7,98

- cheltuieli de capital

71

3.Colegiul tehnic Aurel Vijoli Fagaras

3.212,75

0,00

- cheltuieli de personal

10

2.126,24

- cheltuieli materiale din care:

20

1.077,91

- ajutoare sociale

57

8,60

- cheltuieli de capital

71

4. Centrul școlar pentru educație incluziva Victoria

1.165,73

0,00

- cheltuieli de personal

10

825,09

- cheltuieli materiale din care:

20

325,64

- ajutoare sociale

57

15,00

5. Școala de arte si meserii Codlea

1.743,71

0,00

- cheltuieli de personal

10

1.111,79

- cheltuieli materiale din care:

20

576,78

• ajutoare sociale

57

55,14

6. Centrul școlar pentru educație incluziva Bradet Sacele

2.227,95

0,00

-cheltuieli de personal

10

1.712,03

- cheltuieli materiale din care:

20

492,04

-ajutoare sociale

57

23,88

-cheltuieli de capital

71

7.Centrul județean de resurse si asistenta educaționala Brașov

3.669,52

0,00

- cheltuieli de personal

10

3.532,01

-cheltuieli materiale

20

137,51

Programe din fd.externe

56

8.Consiliu! Județean

13.397,10

0,00

- cheltuieli materiale din care:

20

490,00

0,00

acțiuni

490,00

-ajutoare sociale in natura Corn si lapte si mere

57

12.614,10

alte acțiuni

59

293,00

INDICATORI

cod

PROPUNERI BUGET AN 2013

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

0

1

2

3

-cheltuieli de capital

71

- cheltuieli de personal

10

614,00

0,00

* cheltuieli materiale

20

839,14

12,19

* proiecte cu finanțare din Fonduri externe

56

0,00

0,00

- alte cheltuieli

59

330,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

0,00

0,00

1.Consiliul Județean Brasov-spitale

480,00

0,00

- cheltuieli materiale din care:

20

150,00

acțiuni

0,00

- proiecte cu finanțare din Fonduri externe

56

- alte cheltuieli

59

330,00

-cheltuieli de capital

71

2.Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanpetru

649,00

12,19

- cheltuieli de personal

10

614,00

- cheltuieli materiale

20

35,00

12,19

3.Spitalul Clinic de Copii Brașov

63,80

0,00

-cheltuieli materiale

20

63,80

- proiecte cu finanțare din Fonduri externe

56

-cheltuieli de capital

71

4.Spitalul Clinic Județean de Urgenta

180,00

0,00

-cheltuieli materiale

20

180,00

-cheltuieli de capital

71

5.Spitalul Ostetrica Ginecologie

50,00

0,00

-cheltuieli materiale

20

50,00

6.Spitalul de Psihiatrie si Neurologie Brașov

360,34

0,00

-cheltuieli materiale

20

360,34

gg|g

- cheltuieli de personal

10

6.374,12

0,00

- cheltuieli materiale

20

5.741,05

17,65

-reparații biserici

59

150,00

0,00

-salarii personal neclerical

59

4.213,14

0,00

- alte cheltuieli

59

2.096,50

0,00

- cheltuieli de capital

71

0,00

0,00

-rambursări de credite

81

1.795,00

0,00

1. Biblioteca Județeană "George Baritiu"

3.509,35

17,65

- cheltuieli de personal

10

2.075,98

- cheltuieli materiale

20

1.433,37

17,65

- cheltuieli de capital

71

3. Consiliul Județean- propriu

129.0C

0,00

- cheltuieli materiale

20

129.0C

- cheltuieli de capital

71

4. Acțiuni culturale- C.J.

2.394.0C

0,00

INDICATORI

PROPUNERI BUGET AN 2013

cod

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

0

1

2

3

- cheltuieli materiale

20

570,00

- alte cheltuieli

59

1.824,00

5. Consiliul Județean - Comisia de cultura

515,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

400,00

- alte cheltuieli

59

115,00

6. Acțiuni Sportive-Comisia de sport

125,00

0,00

* cheltuieli materiale

20

52,50

- alte cheltuieli

59

72,50

7Alte acțiuni sportive

640,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

555,00

- alte cheltuieli

59

85,00

8.Culte religioase + Reparații biserici

4.363,14

0,00

-alte cheltuieli, din care:

59

4.363,14

0,00

-reparații biserici

59,12

150,00

-salarii personal neclerical

59,15

4.213,14

9. Muzeul de arta

716,71

0,00

- cheltuieli de personal

10

386,08

- cheltuieli materiale

20

330,63

- cheltuieli de capital

71

lO.Muzeul Județean de istorie

1.665,18

0,00

- cheltuieli de personal

10

1.050,46

- cheltuieli materiale

20

614,72

- cheltuieli de capital

71

11. Muzeul de etnografie

1.301,88

0,00

- cheltuieli de personal

10

757,72

- cheltuieli materiale

20

544,16

- cheltuieli de capital

71

12.Muzeul Casa Mureșenilor

670,94

0,00

- cheltuieli de personal

10

336,10

- cheltuieli materiale

20

334,84

- cheltuieli de capital

71

13.Scoala Populara de Arte si Meserii "Tiberiu Brediceanu"

1.276,67

0,00

- cheltuieli de personal

10

989,61

- cheltuieli materiale

20

287,06

- cheltuieli de capital

71

14. Centrul Cultural Reduta

1.267,94

0,00

- cheltuieli de personal

10

778,17

- cheltuieli materiale

20

489,77

- cheltuieli de capital

71

15. - Rambursări credite BCR Cultura

1.795,00

0,00

- rambursări de credite

81

1.795,00

- cheltuieli de personal

10

22.990,42

0,00

- cheltuieli materiale

20

15.376,43

202,91

- asistenta sociala

57

45.750,29

0,56

- alte cheltuieli

59

657,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

0,00

0,00

1.Consiliul Județean Brașov

1.113,00

0,00


PROPUNERI BUGET AN 2013

INDICATORI

cod

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

0

1

2

3

-cheltuieli materiale din care:

20

456,00

- acțiuni

456,00

-alte cheltuieli

59

657,00

- cheltuieli de capital

71

2.Unitatea de Asistenta Medico-Sociala de Pneumoftiziologie Sânpetru

1.477,51

80,23

- cheltuieli de personal

10

846,00

- cheltuieli materiale din care:

20

631,51

80,23

- cheltuieli de capital

71

3.Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia

2.045,40

0,00

- cheltuieli de personal

10

1.392,02

- cheltuieli materiale din care:

20

603,38

- asistenta sociala

57

50,00

- cheltuieli de capital

71

4.Centralizator Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

78.933,05

123,24

- cheltuieli de personal

10

20.272,33

0,00

- cheltuieli materiale

20

12.960,43

122,68

- asistenta sociala

57

45.700,29

0,56

- cheltuieli de capital

71

0,00

0,00

a)Asistenta sociala pt familie si copii

22.009,44

40,81

- cheltuieli de personal

10

13.572,33

- cheltuieli materiale din care:

20

7.993,38

40,81

- asistenta sociala

57

443,73

- cheltuieli de capital

71

b)Asistenta sociala in caz de invaliditate

11.565,61

82,43

- cheltuieli de personal

10

6.700,00

- cheltuieli materiale din care:

20

4.667,05

81,87

- asistenta sociala

57

198,56

0,56

- cheltuieli de capital

71

c)Asistenta sociala in caz de invaliditate-ANPH

45.358,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

300,00

- asistenta sociala

57

45.058,00

5. Centrul de Zi pt. Nevazatori "Raza de Lumina"

406,41

0,00

- cheltuieli de personal

10

254,17

- cheltuieli materiale din care:

20

152,24

- cheltuieli de capital

71

6.Centrul de Readaptare Funcționala pt.Deficientii de Vedere Tardivi

119,93

0,00

- cheltuieli de personal

10

90,79

- cheltuieli materiale

20

29,14

- cheltuieli de capital

71


INDICATORI

cod

PROPUNERI BUGET AN 2013

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

0

1

2

3

7.AGENTIA JUDEȚEANĂ PENTRU INCLUZIUNEA PERS. CU DIZABIUTATI A PERS.

VÂRSTNICE SI PROMOVAREA SOLIDARITĂȚII SOCIALE

678,84

0,00

- cheltuieli de personal

10

135,11

- cheltuieli materiale

20

543,73

M

1

MMI

* cheltuieli de personal

10

298,91

0,00

- cheltuieli materiale

20

7.229,11

0,00

- transferuri 55

55

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71+72

0,00

0,00

1. Serviciul public județean Salvamont Brașov

558,02

0,00

- cheltuieli de personal

10

298,91

- cheltuieli materiale

20

259,11

- cheltuieli de capital

71

2.Consiliul Județean Brașov

6.970,00

0,00

- cheltuieli materiale din care:

20

6.970,00

- acțiuni

780,00

- alte transferuri

55

- cheltuieli de capital

71

4.Consilprest

0,00

0,00

- participare la capital social

72

5.ADDJ AGENȚIA DE DEZVOLTARE DURABILA A JUD. BRAȘOV

0,00

0,00

- transferuri asoc. de dez intercomunitara

55,01,42

118

- cheltuieli materiale

20

300,00

0,00

- alte transferuri

55

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

0,00

0,00

1. Consiliul Județean Brașov

300,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

300,00

- alte transferuri

55

- cheltuieli de capital

71

8»SSBSBIS

- cheltuieli de personal

10

550,69

0,00

-cheltuieli materiale

20

102,05

0,00

- cheltuieli de capital

71

0,00

0,00

1.Serviciul Public Județean de Protecția Plantelor

374,85

0,00

- cheltuieli de personal

10

292,80

-cheltuieli materiale

20

82,05

2.Camera Agricola a Județului Brașov

277,89

0,00

- cheltuieli de personal

10

257,89

-cheltuieli materiale

20

20,0C

INDICATORI

cod

PROPUNERI BUGET AN 2013

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

0

1

2

3

3. Consiliul Județean Brașov

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

- cheltuieli materiale

20

8.760,02

0,00

- cheltuieli de capital

71

0,00

0,00

- rambursări de credite

81

11.584,00

0,00

AEROPORT (84.02.50)

1.340,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

1.340.00

- cheltuieli de capital

71

RAMBURSĂRI BCR AEROPORT

3.160,00

0,00

- rambursări de credite

81

3.160,00

DRUMURI (84.03.01)

7.420,02

0,00

- cheltuieli materiale

20

7.420.02

- cheltuieli de capital

71

RAMBURSĂRI BERD (84.03.01)

6.160,00

0,00

- rambursări de credite

81

6.160,00

RAMBURSĂRI EXIMBANK DRUM (84.03.01)

2.264,00

0,00

- rambursări de credite

81

2.264,00

HG 2010 drumuri TVA echil (84,03,01)

0,00

0,00

- cheltuielie de capital

71

ANL (84.50)

0,00

0,00

- cheltuielie de capital

71

-cheltuieli materiale

20

785,95

EXCEDENT/DEFICIT

0,00

-245,37