Hotărârea nr. 102/2013

Hotărârea.nr.102 - privind aprobarea bugetului local al judeţului Braşov pe anul 2013

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 102 din data de 28.03.2013

-privind aprobarea bugetului local al județului Brașov pe anul 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.03.2013;

Analizând raportul înregistrat sub nr. 2696/21.03.2013 privind proiectul bugetului local al județului Brașov pe anul 2013 prezentat de președintele consiliului județean, precum și referatul nr. 2696/27.03.2013 întocmit de către Direcția Economică;

Având în vedere dispozițiile din Legea nr. 5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013 și art. 19 alin. (1), lit. „a” și lit. „b” din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art. 91 alin. (1), lit. „b” și (3) lit. „a” din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă bugetul local al județului Brașov pe anul 2013, conform anexelor care fac parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.2, - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.