Hotărârea nr. 101/2013

Hotărârea.nr.101 - privind aprobarea cofinanţării proiectului „Modernizarea, reabilitarea şi echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul ambulatorului Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie – Dr. I.A. Sbârcea Braşov”

România
Consiliul Județean Brasov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR JOI

din data de 28.03.2013

- privind aprobarea cofmanțării proiectului „Modernizarea, reabilitarea și echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul ambulatorului Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie - Dr. I.A. Sbârcea Brașov”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.03.2013

Analizând referatul nr.2901/27.03.2013 întocmit de Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea cofmanțării proiectului „Modernizarea, reabilitarea și echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul ambulatorului Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie - Dr. I.A. Sbârcea Brașov” cerere de finanțare acceptată în cadrul Programului Operațional Regional, Axa 3 - îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul Major de Intervenție 3.1.     -

Reabilitarea/modemizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.(l) lit „d” și alin.5 lit.a pct.3 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ArtJ. - Se aprobă realizarea proiectului „Modernizarea, reabilitarea și echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul ambulatorului Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie - Dr. I.A. Sbârcea Brașov ”.

Art.2 - Se aprobă cofinanțarea de către Județul Brașov a proiectului „Modernizarea, reabilitarea și echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul ambulatorului Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie - Dr. I.A. Sbârcea Brașov” cu suma de 34.315,40 lei, reprezentând 2% din cheltuielile eligibile ale proiectului, din bugetul județului Brașov aprobat pe anul 2013.

Art.3 - Se aprobă suportarea de către Județul Brașov a cheltuielilor neeligibile ale proiectului precum și a oricăror costuri suplimentare care vor surveni în perioada implementării proiectului.

Art.4. - Se asigură de către Județul Brașov sumele necesare pentru acoperirea contribuției din fondurile structurale în cadrul proiectului, sume care vor fi cheltuite în avans de către județul Brașov până la rambursarea cheltuielilor de către Autoritatea de Management.

Art.5. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului.