Hotărârea nr. 100/2013

Hotărârea.nr.100 - privind aprobarea introducerii în lista de investiții a obiectivului - rampă de acces pentru persoane cu dizabilități în cadrul proiectului „Modernizarea, reabilitarea și echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Brașov”

România


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 100 din data de 28.03.2013

- privind aprobarea introducerii în lista de investiții a obiectivului - rampă de acces pentru persoane cu dizabilități în cadrul proiectului „Modernizarea, reabilitarea și echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr. LA. Sbârcea” Brașov”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 28.03.2013;

Analizând Referatul nr.2898/27.03.2013 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea introducerii în lista de investiții, a obiectivului - rampă de acces pentru persoane cu dizabilități în cadrul proiectului „Modernizarea, reabilitarea și echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Brașov” , alocarea sumei de 21.410 lei și împuternicirea președintelui Consiliului Județean Brașov să semneze , în calitate de reprezentant legal al Județului Brașov, în conformitate cu prevederile finanțatorului, declarația pe proprie răspundere care prevede asumarea realizării rampei din fonduri proprii;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013, art.19, alin.(l), lit.a și b din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare coroborate cu dispozițiile art.91, alin.(l), li.b și alin.(3), lit.a din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă introducerea în lista de investiții a obiectivului - rampă de acces pentru persoane cu dizabilități în cadrul proiectului „Modernizarea, reabilitarea și echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Brașov”.

Art.2. Obiectivul - rampă de acces pentru persoane cu dizabilități se va realiza din fonduri proprii în scopul facilitării accesului la investițiile ce se vor realiza în cadrul proiectului de modernizare și reabilitare a ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Brașov”.

Art.3. Suma de 21.410 lei pentru realizarea rampei de acces pentru persoane cu dizabilități, se va aloca din bugetul Județului Brașov pe anul 2013.

Art.4. Se împuternicește președintele Consiliului Județean Brașov să semneze , în calitate de reprezentant legal al Județului Brașov, în conformitate cu prevederile finanțatorului , declarația pe proprie răspundere care prevede asumarea realizării rampei din fonduri proprii.

Art.5. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.

Președinte, AR Aristotel Căncc seuContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu