Hotărârea nr. 10/2013

Hotărârea.nr.10 - privind validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei Minea Luana


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.10

din data de 29.01.2013

privind validarea mandatului de consilier județean al doamnei Minea Luana

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.01.2013;

Analizând adresa Partidului Social Democrat - Organizația Județeană Brașov, înregistrată sub nr.891/29.01.2013, prin care se propune ca doamna Minea Luana să ocupe funcția de consilier județean, funcție devenită vacantă, în cadrul Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de procesul - verbal al comisiei de validare prin care se propune validarea mandatului de consilier județean al doamnei Minea Luana;

Având în vedere dispozițiile art.892 alin. (3) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se validează mandatul de consilier județean al doamnei Minea Luana, supleant pe lista de candidați de la alegerile locale din data de 10.06.2012, din partea Partidului Social Democrat - Organizația Județeană Brașov.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu