Hotărârea nr. 99/2012

Hotărârea.nr.99 - privind desemnarea reprezentanților Județului Brașov înConsiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”CentrulTransilvaniei”


România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 99

din data de 09.03.2012

- privind desemnarea reprezentanților Județului Brașov în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 09.03.2012;

Analizând referatul nr. 1127/01.02.2012 întocmit de către Direcția Coordonare Integrare Europeană, prin care se propune desemnarea reprezentanților Județului Brașov în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 9                                                                                                 9                                       9

„Centrul Transilvaniei”;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 494/2007 privind aprobarea participării Județului Brașov, în calitate de membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”;

Având în vedere dispozițiile art. 12 din Actului Constitutiv și art. 18 din Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”

In temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE;

Art. 1. -Se desemnează ca reprezentanți ai Județului Brașov în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” domnii Ochi Ion și Kovacs Attila, vicepreședinți ai Consiliului Județean Brașov.

Art. 2. -Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire

a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană.Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu