Hotărârea nr. 98/2012

Hotărârea.nr.98 – privind aprobarea înlocuirii unui membru în cadrul comisiei decenzori a S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov


România
Consiliul Județean Brașov


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 98 din data de 09.03.2012

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Metrom Industrial Parc S.A Brașov

- privind aprobarea înlocuirii unui membru în cadrul comisiei de cenzori a S.C. Metrom Industrial Parc S.A Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 09 martie 2012, având și calitatea de Adunare Generală Ordinară a Acționarilor a S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov;

Analizând adresa nr. 1258/2011/2012 a S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov, prin care se propune Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Metrom Parc S.A. Brașov, numirea unei noi comisii de cenzori, ca urmare a expirării mandatului celei actuale;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 500/20.12.2007 privind aprobarea numirii membrilor comisiei de cenzori a S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov;

Ținând cont de discuțiile și propunerile formulate în plen;

Având în vedere dispozițiile art. 159 din Legea nr.31/1990, republicată, privind societățile comerciale, modificată și completată de Legea nr. 441/2006, precum și dispozițiile art.91 alin. (1) lit.”a” și alin.(2) lit.”d” din Legea nr.215/2001 privind legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:


Art.l. - Se constată încetarea calității de membru al comisiei de cenzori, a S.C. Metrom Industrial Parc S.A Brașov, a doamnei Balaban Anca Mihaela, expert contabil, cetățean român, născută în municipiul Brașov, în data de 7.11.1968, în Municipiul Brașov, ca urmare a expirării mandatului său.

Art.2. - Se numește membru în comisia de cenzori a S.C. Metrom Industrial Parc S.A Brașov domnul Sanaploianu Adrian-Floris, cetățean român, născut în data de 14.10.1983, în Municipiul Brașov, Județul Brașov, domiciliat în Municipiul Brașov, Aleea Constructorilor, nr.16, bloc 10,Sc. A,apart.405, având codul numeric personal 1831014080126.

Art.3. - Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 500/20.12.2007, privind aprobarea numirii membrilor comisiei de cenzori a S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov, se modifică în mod corespunzător.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean, prin S.C. Metrom Industrial Parc S.A Brașov, asigură aducerea la îndeplin ire a prezentei hotărâri.


PREȘEDIN Aristotel Căni


Contrasem nează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu