Hotărârea nr. 97/2012

Hotărârea.nr.97 - privind modificarea componenței Consiliului de Administrație alS.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov


România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 97 din data de 9.03.2012 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov

- privind modificarea componenței Consiliului de Administrație al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 9 martie 2012, care s-a constituit în Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor a S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov;

Analizând adresa nr. 1258/2011/2012 a S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov, prin care se propune Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Carfil Metrom Parc S.A. Brașov, modificarea componenței Consiliului de Administrație al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov, ca urmare a demisiei domnului Chiriac Viorel; Ținând cont de discuțiile și propunerile formulate în plen;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.24/2.09.2008, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr 144/2009 privind aprobarea numirii membrilor în Consiliul de Administrație la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov, Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 425/15.09.2009 privind completarea Consiliului de Administrație al S.C. Metrom Industrial Parc S.A, dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, dispozițiile art.111, alin. (2), lit. “b”, art. 137A1 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 10, pct.l din Actul Constitutiv al societății, art. 91 alin.(l) lit. „a” și alin.(2) lit. „d”, art.92 și art. 94 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se constată încetarea calității de membru în Consiliul de administrație al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov, a domnului Chiriac Viorel, ca urmare a demisiei acestuia.

ArL2. - Se numește membru în Consiliul de Administrație al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov, domnul Popa Răzvan cetățean român, născut la data de 20.01.1978, în Municipiul Brașov, Județul Brașov, cu domiciliul în Municipiul Brașov, Bld. Saturn, nr. 19, bloc 66, Sc. E, apari.11, posesor al C.I. seria BV nr. 502922, emis de SPCLEP Brașov, la data de 01.03.2007, având C.N.P. 1780120080072.

Art3. - Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr 144/2009 privind aprobarea numirii membrilor în Consiliul de Administrație la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov, precum și Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 425/15.09.2009 privind completarea Consiliului de Administrație al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. se modifică în mod corespunzător.

Art4. - Președintele Consiliului Judpț€an Brașov, prin S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov, asigură aducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri.


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu