Hotărârea nr. 96/2012

Hotărârea.nr.96 - privind modificarea componenței Consiliului de Administrație alS.C. Carfil Industrial Parc S.A. Brașov


România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 96 din data de 9.03.2012 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Carfil Industrial Parc S.A. Brașov

- privind modificarea componenței Consiliului de Administrație al S.C. Carfil Industrial Parc S.A.

Brașov


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 9 martie 2012, care s-a constituit în Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor a S.C. Carfil Industrial Parc S.A. Brașov;

Analizând adresa nr. 854/25.01.2012 a S.C. Carfil Industrial Parc S.A. Brașov, prin care se propune Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Carfil Industrial Parc S.A. Brașov, modificarea componenței Consiliului de Administrație al S.C. Carfil Industrial Parc S.A. Brașov, ca urmare a demisiei domnului Cojocaru Ștefan;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.25/2008 privind stabilirea componenței Consiliului de Administrație pentru S.C. Carfil Industrial Parc S.A. Brașov, dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, dispozițiile art.l 11, alin. (2), lit. “b”, art. 137A1 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 10, lit. “b” din Actul Constitutiv ai societății, art. 91 alin.(l) lit. a și alin.(2) lit. „d”, art.92 și art. 94 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art,l. - Se constată încetarea calității de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Carfil Industrial


Parc S.A. Brașov, a domnului Cojocaru Ștefan, ca urmare a demisiei acestuia.

Art.2. - Se numește membru în Consiliul de Administrație al S.C. Carfil Industrial Parc S.A. Brașov, domnul Savu Gheorghe, cetățean român, născut la data de 31.03.1957, în Oraș Rîșnov, Județul Brașov, cu domiciliul în Municipiul Brașov, str. 13 Decembrie, nr. 90, bloc 6, Sc. A, apart.3, posesor al C.I. seria BV, nr. 223367/2002, emis de Poliția Brașov, având C.N.P. 1570331083461.

Art3. - Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.25/2008 privind stabilirea componenței Consiliului de Administrație pentru S.C. Carfil Industrial Parc S.A. Brașov se modifică în mod corespunzător

Art4, - Președintele                          >v, prin S.C. Carfil Industrial Parc S.A. Brașov, asigură

aducerea la îndeplinirea a pi


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu