Hotărârea nr. 95/2012

Hotărârea.nr.95 - privind înlocuirea unui membru din Consiliul de Administraţie alS.C. „CONSILPREST” S.R.L. Braşov


România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 95 din data de 9.03.2012 a Adunării Generale a Asociaților S.C. “CONSILPREST” S.R.L. Brașov

- privind înlocuirea unui membru din Consiliul de Administrație al S.C. „CONSILPREST” S.R.L. Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 9 martie 2012 care s-a constituit în Adunare Generală Ordinară a Asociaților S.C. „CONSILPREST’ S.R.L. Brașov;

Analizând adresa nr. 933/27.01.2012 a S.C. “CONSILPREST” S.R.L. Brașov, prin care se propune Adunării Generale a Asociațiilor SC “CONSILPREST” SRL Brașov înlocuirea doamnei Bran Monica din Consiliul de Administrație al S.C. „Consilprest” S.R.L. Brașov cu domnul Boeriu Iancu;

Luând în considerare solicitarea doamnei Bran Monica privind încetarea calității de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Consilprest S.R.L. Brașov, ca urmare a demisiei;

Având în vedere dispozițiile art.13 din Statutul actualizat al S.C.Consilprest S.R.L. Brașov aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 43/30.03.2009 a Adunării Generale a Asociaților S.C. Consilprest S.R.L., dispozițiile art.l 11 alin.2 lit.”b” din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ari. 91 alin.(l) lit a și alin.(2) lit. „d” și art.94 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se constată încetarea calității de membru al Consiliului de Administrație al S.C. “CONSILPREST” S.R.L. Brașov, a doamnei Bran Monica, ca urmare a demisiei.

Art.2. - Se numește membru al Consiliului de Administrație al S.C. „CONSILPREST” S.R.L. Brașov, domnul Boeriu Iancu, cetățean român, născut la data de 15.12.1983, în Municipiul Făgăraș, domiciliat în Municipiul Făgăraș, str. Libertății, nr. 21, posesor al C.I. Seria BV, nr. 684920/SPCLEP Făgăraș, având C.N.P. nr. 1831215081814.

Art.3. - Art. 14 din Statutul S.C. „Consilprest” S.R.L. Brașov privind componența Consiliului de Administrație al S.C. „CONSILPREST” S.R.L. Brașov se modifică în mod corespunzător.

Art.4. - Consiliul de Administrație al S.C. „CONSILPREST” S.R.L. Brașov asigură aducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri. _     /

Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu