Hotărârea nr. 94/2012

Hotărârea.nr.94 - privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiuneîncheiat cu medicul Vlad Valeria, pentru Cabinetul medical nr.19, situat în cadrulDispensarului medical, cu sediul în Municipiul Brașov, str.Gospodarilor nr.9


România


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 94

din data 9.03.2012

- privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune încheiat cu medicul Vlad Valeria, pentru Cabinetul medical nr.19, situat în cadrul Dispensarului medical, cu sediul în Municipiul Brașov, str.Gospodarilor nr.9

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 9 martie 2012;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 1378/27.02.2012, întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartimentul Patrimoniu, prin care se propune prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 5912/2005, încheiat cu medicul Vlad Valeria, pentru Cabinetul medical nr.19, situat în cadrul Dispensarului medical, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Gospodarilor nr.9, până la data de 31.12.2012;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin (1), lit. “c” și alin. (1) și alin. (4), lit. “b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 385, alin. (1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările aduse de pct.24, al Art. I din Legea nr. 264/2007, coroborate cu prevederile art. 11, alin. (9) și art. 130 din Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului Medicilor Dentiști din România, aprobat prin Decizia nr. 5/2007 a Colegiului Medicilor Dentiști din România;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă prelungirea până Ia data de 31.12.2012, a contractului de concesiune nr. 5912/2005, încheiat cu medicul Vlad Valeria, pentru Cabinetul medical nr.19, situat în cadrul Dispensarului medical, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Gospodarilor nr.9.

Art2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartimentul Patrimoniu.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu