Hotărârea nr. 9/2012

Hotărârea.nr.9 - privind aprobarea bugetului local al judeţului Braşov pe anul 2012,secţiunea de funcţionare


România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 9 din data de 03.02.2012

- privind aprobarea bugetului local al județului Brașov pe anul 2012, secțiunea de funcționare

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 03.02.2012;

Analizând raportul înregistrat sub nr. 1204/02.02.2012 privind proiectul bugetului local al județului Brașov pe anul 2012;

Ținând cont de avizele favorabile formulate de către comisiile de specialitate ale consiliului județean;

Având în vedere dispozițiile din Legea nr. 293/2011 - Legea bugetului de stat pe anul 2012 și art. 26 alin. (1), alin. (2) și alin. (2 1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art. 91 alin. (1), lit. „b” și (3) lit. „a” din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE.

Art.l. - Se aprobă bugetul local al județului Brașov pe anul 2012, secțiunea de funcționare, conform anexei care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

preșeiWte, Z Aristotel C ăncescu j

Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu

DIRECȚIA ECONOMICA

SERVICIUL BUGET

PROPUNERI BUGET 2012 -SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

MII LEI

INDICATORI

cod

PROPUNERI BUGET AN 2012

PREVEDERI TRIMESTRIALE

TOTAL

Trlm.l

Trlm.ll

Trim III

Trim IV

0

1

2

TOTAL VENITURI

187.911,48

52.188,62

56.920,77

40.494,31

38.307,78

Venituri proprii

2.626,00

433,10

889,10

586,05

717,75

Impozit pe profit și redeventa Comp. Apa

01,02,01+30, 02,05

3.625,00

1.406,00

825,00

696,00

698,00

Cota de 11,25imp pe venit

04,02,01

59.722,00

16.306,00

19.862,00

12.948,00

10.606,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul oe venit pt.echilibrarea bugetelor locale (27% Jn cota de 18,5%)

04,02,04

24.629,00

8.836,31

8.465,80

4.034,20

3.292,69

Sume defalcate din TVA pt finanțarea cheltuielilor descentralizate

11,02,01

47.455,00

11.794,00

11.161,00

11.206,00

13.294,00

TVA drumuri

11,02,05

6.523,00

700,00

1.800,00

2.800,00

1.223,00

Sume defalcate din TVA pt echil bug locale(27%din jud)

11,02,06

8.380,00

1.680,00

2.257,00

2.257,00

2.186,00

Subvenție pentru finanțarea persoanelor cu handicap (ANPH)

42,02,21

41.439,00

11.087,00

11.232,00

11.232,00

7.888,00

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea unit, de asistenta medico-sociala

42,02,35

589,00

150,87

145,58

148,66

143,89

SUBV. PT. FINANȚAREA CAMEREI AGRICOLE

42,02,44

410,00

100,00

100,00

90,00

120,00

Sume din excedent BL ptr. Fin ch. Sect. dezv.

37,02,03

-8.631,96

-616,00

0,00

-5.813,45

-2.202,51

Venituri proprii unitati subordonate

1.145,44

311,34

183,29

309,85

340,96

TOTAL CHELTUIELI

187.911,48

52.188,62

56.920,77

40.494,31

38.307,78

- cheltuieli de personal

10

46.447,79

12.285,63

11.392,63

11.388,53

11.381,00

cheltuieli materiale

20

57.977,10

17.358,93

18.594,80

11.490,60

10.532,77

& dobânzi

30

10.734,00

2.930,00

2.810,00

2.720,00

2.274,00

- ajutoare sociale

57

46.878,09

12.860,09

13.040,26

11.352,60

9.625,14

- alte cheltuieli

59

6.060,50

1.239,22

2.568,33

1.027,83

1.225,12

- rambursări de credite interne/externe/ESCROW

81

10.814,00

2.514,75

2.514,75

2.514,75

3.269,75

- fond de rezerva buqetara

51

9.000,00

3.000,00

6.000,00

0,00

0,00

CAP.51.02 AUTORITATI PUBLICE

13.590,21

3.699,35

3.799,01

3.248,01

2.843,84

• cheltuieli de personal

10

6.364,02

1.593,50

1.593,50

1.589,50

1.587,52

-cheltuieli materiale

20

7.226,19

2.105,85

2.205,51

1.658,51

1.256,32

CAP.54.02 ALTE SERV. PUBLICE GENERALE

12.672,58

4.140,25

7.102,53

1.120,90

308,90

- cheltuieli de personal

10

993,31

264,26

243,02

243,02

243,01

- cheltuieli materiale

20

2.679,27

875,99

859,51

877,88

65,89

1 .Direcția Județeană Comunitara de Evidenta a persoanelor Brașov

1.054,60

281,91

246,98

259,01

266,70

- cheltuieli de personal

10

852,47

229,05

207,81

207,81

207,80

- cheltuieli materiale

20

202,13

52,86

39,17

51,20

58,90

2. Structura Teritoriala Pentru Probleme Speciale

27,14

7,13

6,34

6,68

6,99

-cheltuieli materiale

20

27,14

7,13

6,34

6,68

6,99

3. ATOP

290,84

85,21

83,21

87,21

35,21

- cheltuieli de personal

10

140,84

35,21

35,21

35,21

35,21

-cheltuieli materiale

20

150,00

50,00

48,00

52,00

0,00

4.Fond rezerva bugetara

9.000,00

3.000,00

6.000,00

0,00

1 0,00

INDICATORI

cod

PROPUNERI BUGET AN 2012

PREVEDERI TRIMESTRIALE

TOTAL

Trim.l

Trim.ll

Trim III

Trim IV

0

1

2

- fond rezerva buqetara

51

9.000,00

3.000,00

6.000,00

5.Alte acțiuni

2.300,00

766,00

766,00

768,00

0,00

-cheltuieli materiale

2.300,00

766,00

766,00

768,00

0,00

Cap.55.02 TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ Șl ÎMPRUMUTUL

11.138,00

3.209,00

2.814,00

2.724,00

2.391,00

-comisioane

20

404,00

279,00

4,00

4,00

117,00

-dobânzi

30

10.734,00

2.930,00

2.810,00

2.720,00

2.274,00

Cap.60.02 APĂRARE NAȚIONALĂ (CMZ)

492,25

165,79

121,07

60,46

144,93

-cheltuieli materiale din care

20

492,25

165,79

121,07

60,46

144,93

CAP.61.02 ORDINE PUBLICĂ

298,04

82,58

76,41

49,02

90,03

- cheltuieli materiale

20

298,04

82,58

76,41

49,02

90,03

1 .Inspectorat urgente

298,04

82,58

76,41

49,02

90,03

cheltuieli materiale

20

298,04

82,58

76,41

49,02

90,03

fCAP. 65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT

19.673,32

6.075,99

5.103,44

3.288,40

5.205,49

- cheltuieli de personal

10

12.345,55

3.538,46

2.935,73

2.935,70

2.935,66

-cheltuieli materiale

20

2.245,07

833,26

457,07

328,21

626,53

- ajutoare sociale

57

5.082,70

1.704,27

1.710,64

24,49

1.643,30

1 .Centrul școlar pentru educație incluziva Brașov

3.619,15

970,39

914,85

836,29

897,62

- cheltuieli de personal

10

3.221,18

840,55

793,55

793,53

793,55

-cheltuieli materiale

20

384,77

127,17

118,70

36,76

102,14

- ajutoare sociale

57

13,20

2,67

2,60

6,00

1,93

2.Centrul școlar de recuperare hipoacuziei Brașov

749,03

218,72

176,67

156,53

197,11

- cheltuieli de personal

10

600,00

177,65

140,80

140,80

140,75

- cheltuieli materiale

20

145,00

40,72

34,08

15,73

54,47

- ajutoare sociale

57

4,03

0,35

1,79

0,00

1,89

3.Centrul bugetar nr. 1 Aurel Vijoli Fagaras

2.677,53

854,57

580,20

608,50

634,26

- cheltuieli de personal

10

2.027,15

663,31

454,62

454,61

454,61

cheltuieli materiale

20

641,20

187,36

124,70

152,49

176,65

ajutoare sociale

57

9,18

3,90

0,88

1,40

3,00

4. Centrul școlar pentru educație incluziva Victoria

1.105,21

316,30

259,22

253,66

276,03

- cheltuieli de personal

10

816,00

204,00

204,00

204,00

204,00

- cheltuieli materiale

20

274,21

109,30

49,22

45,66

70,03

- ajutoare sociale

57

15,00

3,00

6,00

4,00

2,00

5. Școala de arte si meserii Codlea

1.390,69

494,31

303,21

255,75

337,42

- cheltuieli de personal

10

967,60

302,27

221,78

221,78

221,77

-cheltuieli materiale

20

378,68

186,69

72,00

26,82

93,17

- ajutoare sociale

57

44,41

5,35

9,43

7,15

22,48

6. Centrul școlar pentru educație incluziva Bradet Sacele

1.805,84

569,39

394,58

395,45

446,42

-cheltuieli de personal

10

1.486,73

446,27

346,82

346,82

346,82

-cheltuieli materiale

20

295,23

117,12

41,82

42,69

93,60

-ajutoare sociale

57

23,88

6,00

5,94

5,94

6,00

7.Centrul Județean de resurse si asistenta educaționala Brașov

3.352,87

969,31

790,71

782,22

810,63

- cheltuieli de personal

10

3.226,89

904,41

774,16

774,16

774,16

- cheltuieli materiale

20

125,98

64,90

16,55

8,06

36,47

8.Consiliul Județean

4.973,00

1.683,00

1.684,00

0,00

1.606,00

-ajutoare sociale in natura C+L

57

4.973,00

1.683,00

1.684,00

0,00

1.606,00

CAP.66.02 SANATATE

3.887,67

650,87

2.944,25

148,66

143,89

- cheltuieli de personal

10

554,16

139,90

139,90

139,91

134,45

- cheltuieli materiale

20

3.333,51

510,97

2.804,35

8,75

2 9.44

INDICATORI

cod

PROPUNERI BUGET AN 2012

PREVEDERI TRIMESTRIALE

TOTAL

Trim.l

Trim.ll

Trim III

Trim IV

0

1

2

1 .Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanpetru

589,00

150,87

145,58

148,66

143,89

- cheltuieli de personal

10

554,16

139,90

139,90

139,91

134,45

- cheltuieli materiale

20

34,84

10,97

5,68

8,75

9,44

2.Consiliul Județean Brașov (acțiuni)

2.819,47

500,00

2.319,47

0,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

2.819,47

500,00

2.319,47

3,Spitalul Județean

479,20

0,00

479,20

0,00

0,00

-cheltuieli materiale

20

479,20

479,20

CAP. 67.02 CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

17.742,02

4.112,21

5.607,90

4.044,30

3.977,61

- cheltuieli de personal

10

5.670,96

1.472,70

1.399,46

1.399,40

1.399,40

cheltuieli materiale

20

4.703,56

1.214,54

1.366,36

1.218,32

904,34

ț* reparații biserici

59

1.400,00

0,00

1.400,00

0,00

0,00

-salarii personal neclerical

59

3.638,00

606,22

903,33

903,33

1.225,12

- alte cheltuieli

59

534,50

370,00

90,00

74,50

0,00

-rambursări de credite

81

1.795,00

448,75

448,75

448,75

448,75

1. Biblioteca Județeană “George Baritiu"

2.780,20

618,67

744,45

616,04

801,04

- cheltuieli de personal

10

1.880,75

475,20

468,53

468,51

468,51

-cheltuieli materiale

20

899,45

143,47

275,92

147,53

332,53

2. Consiliul Județean- propriu

9,60

9,60

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

9,60

9,60

3. Acțiuni culturale- C.J.

2.070,50

910,00

550,00

610,50

0,00

- cheltuieli materiale

20

1.656,00

600,00

500,00

556,00

0,00

- alte cheltuieli

59

414,50

310,00

50,00

54,50

4. Consiliul Județean - Comisia de cultura

150,00

70,00

50,00

30,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

100,00

40,00

30,00

30,00

- alte cheltuieli

59

50,00

30,00

20,00

5. Acțiuni Sportive-C.J.

170,00

70,00

60,00

40,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

100,00

40,00

40,00

20,00

- alte cheltuieli

59

70,00

30,00

20,00

20,00

\Culte religioase + Reparații biserici

5.038,00

606,22

2.303,33

903,33

1.225,12

ralte cheltuieli, din care:

5.038,00

606,22

2.303,33

903,33

1.225,12

-reparații biserici

59,12

1.400,00

1.400,00

-salarii personal neclerical

59,15

3.638,00

606,22

903,33

903,33

1.225,12

7. Muzeul de arta

541,45

130,06

140,09

131,62

139,68

- cheltuieli de personal

10

389,81

97,46

97,45

97,45

97,45

-cheltuieli materiale

20

151,64

32,60

42,64

34,17

42,23

S.Muzeul Județean de istorie

1.488,81

378,65

360,30

376,60

373,26

- cheltuieli de personal

10

930,68

246,00

228,24

228,22

228,22

- cheltuieli materiale

20

558,13

132,65

132,06

148,38

145,04

6. Muzeul de etnografie

1.014,52

232,34

248,17

256,86

277,15

- cheltuieli de personal

10

614,23

159,00

151,75

151,74

151,74

-cheltuieli materiale

20

400,29

73,34

96,42

105,12

125,41

7.Muzeul Casa Mureșenilor

461,50

102,99

134,61

97,62

126,28

- cheltuieli de personal

10

304,76

79,37

75,13

75,13

75,13

-cheltuieli materiale

20

156,74

23,62

59,48

22,49

51,15

8.Scoala Populara de Arte si Meserii

1.024,63

297,56

258,68

215,25

253,14

- cheltuieli de personal

10

817,20

232,28

194,98

194,97

194,97

- cheltuieli materiale

20

207,43

65,28

63,70

20,28

58,17

9. Centrul Cultural Reduta

1.197,81

237,37

309,52

317,73

333,19

- cheltuieli de personal

10

733,53

183,39

183,38

183,38

183,38

-cheltuieli materiale

20

464,28

53,98

126,14

134,35

149,81

10. - Rambursări credite BCR Cultura

1.795,00

448,75

448,75

448,75

448,75

- rambursări de credite

81

1.795,00

448,75

448,75

448,75

448,75

-----3--------

INDICATORI

cod

PROPUNERI BUGET AN 2012

PREVEDERI TRIMESTRIALE

TOTAL

Trim.l

Trim.ll

Trim III

Trim IV

0

1

2

Cap.68.02 ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ

74.156,56

20.160,33

20.172,64

18.759,13

15.064,46

- cheltuieli de personal

10

19.510,25

5.019,71

4.830,20

4.830,18

4.830,16

-cheltuieli materiale

20

12.412,92

3.771,80

3.837,82

2.550,84

2.252,46

- asistenta sociala

57

41.795,39

11.155,82

11.329,62

11.328,11

7.981,84

- alte cheltuieli

59

438,00

213,00

175,00

50,00

0,00

1.Consiliul Județean Brașov

2.724,00

1.196,00

885,00

640,00

3,00

-cheltuieli materiale

20

2.286,00

983,00

710,00

590,00

3,00

-alte cheltuieli

59

438,00

213,00

175,00

50,00

..Unitatea de Asistenta Medico-Sociala de Pneumoftiziologie Sânpetru

1.197,12

272,35

314,19

244,97

365,61

- cheltuieli de personal

10

591,74

150,50

147,08

147,08

147,08

- cheltuieli materiale

20

605,38

121,85

167,11

97,89

218,53

3.Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia

1.807,78

436,13

471,83

425,30

474,52

- cheltuieli de personal

10

1.290,12

322,53

322,53

322,53

322,53

- cheltuieli materiale din care:

20

467,66

104,43

133,63

90,35

139,25

- asistenta sociala

57

50,00

9,17

15,67

12,42

12,74

4.Centralizator Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

67.723,56

18.016,92

18.264,13

17.342,39

14.100,12

- cheltuieli de personal

10

17.269,20

4.455,00

4.271,41

4.271,40

4.271,39

- cheltuieli materiale

20

8.708,97

2.415,27

2.678,77

1.755,30

1.859,63

- asistenta sociala

57

41.745,39

11.146,65

11.313,95

11.315,69

7.969,10

a)Asistenta sociala pt familie si copii

18.067,00

4.662,76

4.895,78

4.265,00

4.243,46

cheltuieli de personal

10

11.816,67

3.005,00

2.937,23

2.937,22

2.937,22

cheltuieli materiale

20

5.803,76

1.570,46

1.841,46

1.205,78

1.186,06

- asistenta sociala

57

446,57

87,30

117,09

122,00

120,18

b)Asistenta sociala in caz de invaliditate

8.217,56

2.267,16

2.136,35

1.845,39

1.968,66

- cheltuieli de personal

10

5.452,53

1.450,00

1.334,18

1.334,18

1.334,17

-cheltuieli materiale

20

2.563,21

757,81

750,31

462,52

592,57

- asistenta sociala

57

201,82

59,35

51,86

48,69

41,92

c)Asistenta sociala in caz de invaliditate-ANPH

41.439,00

11.087,00

11.232,00

11.232,00

7.888,00

- cheltuieli materiale

20

342,00

87,00

87,00

87,00

81,00

- asistenta sociala

57

41.097,00

11.000,00

11.145,00

11.145,00

7.807,00

5. Centrul de Zi pt. Nevazatori "Raza de Lumina"

271,23

69,74

66,90

65,41

69,18

- cheltuieli de personal

10

213,34

55,32

52,68

52,67

52,67

- cheltuieli materiale

20

57,89

14,42

14,22

12,74

16,51

6.C.R.F.D.VEDERE TARDIVI

95,20

23,85

24,09

21,08

26,18

- cheltuieli de personal

10

79,32

19,72

19,87

19,87

19,86

-cheltuieli materiale

20

15,88

4,13

4,22

1,21

6,32

7.AGENTIA JUDEȚEANĂ A PERS CU HANDICAP

337,67

145,34

146,50

19,98

25,85

- cheltuieli de personal

10

66,53

16,64

16,63

16,63

16,63

- cheltuieli materiale

20

271,14

128,70

129,87

3,35

9,22

CAP. 70.02 LOCUINȚE, SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ

4.404,25

1.614,86

1.022,27

926,69

840,43

4

INDICATORI

cod

PROPUNERI BUGET AN 2012

PREVEDERI TRIMESTRIALE

TOTAL

Trim.l

Trim.ll

Trim III

Trim IV

0

1

2

- cheltuieli de personal

10

339,51

84,88

84,88

84,88

84,87

- cheltuieli materiale

20

4.064,74

1.529,98

937,39

841,81

755,56

1. Serviciul public județean Salvamont Brașov

499,25

115,52

103,94

137,36

142,43

- cheltuieli de personal

10

339,51

84,88

84,88

84,88

84,87

-cheltuieli materiale

20

159,74

30,64

19,06

52,48

57,56

2.Consiliul Județean Brașov

3.905,00

1.499,34

918,33

789,33

698,00

- cheltuieli materiale

20

3.905,00

1.499,34

918,33

789,33

698,00

CAP.74.02 PROTECȚIA MEDIULUI

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri

59

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

1. Consiliul Județean Brașov

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri

59

50,00

50,00

AP.83.02 AGRICULTURĂ Șl SILVICULTURĂ

940,35

226,37

236,25

228,74

248,99

cheltuieli de personal

10

670,03

172,22

165,94

165,94

165,93

-cheltuieli materiale

20

270,32

54,15

70,31

62,80

83,06

1.Serviciul Public Județean de Protecția Plantelor

380,35

87,37

92,72

100,95

99,31

- cheltuieli de personal

10

320,76

78,82

80,65

80,65

80,64

-cheltuieli materiale

20

59,59

8,55

12,07

20,30

18,67

2.Camera Agricola a Județului Brașov

560,00

139,00

143,53

127,79

149,68

- cheltuieli de personal

10

349,27

93,40

85,29

85,29

85,29

-cheltuieli materiale

20

210,73

45,60

58,24

42,50

64,39

CAP. 84.02 - TRANSPORTURI

28.816,23

7.976,02

7.896,00

5.896,00

7.048,21

- cheltuieli materiale

20

19.797,23

5.910,02

5.830,00

3.830,00

4.227,21

- rambursări de credite

81

9.019,00

2.066,00

2.066,00

2.066,00

2.821,00

AEROPORT (84.02.50)

600,00

300,00

300,00

0,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

600,00

300,00

300,00

0,00

0,00

DRUMURI (84.03.01)

19.197,21

5.610,00

5.530,00

3.830,00

4.227,21

cheltuieli materiale

20

19.197,21

5.610,00

5.530,00

3.830,00

4.227,21

RAMBURSĂRI BERD (84.03.01)

6.000,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

- rambursări de credite

81

6.000,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

RAMBURSĂRI EXIMBANK DRUM (84.03.01)

2.264,00

566,00

566,00

566,00

566,00

- rambursări de credite

81

2.264,00

566,00

566,00

566,00

566,00

RAMBURSĂRI BCR AEROPORT (84.06.02)

755,00

0,00

0,00

0,00

755,00

- rambursări de credite

81

755,00

755,00

HG 2010 drumuri TVA echil (84,03,01)

0,02

0,02

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

0,02

0,02

CAP.87.02 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

50,00

25,00

25,00

0,00

0,00

-cheltuieli materiale

20

50,00

25,00

25,00

EXCEDENT/DEFICIT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Direcția Economica

MII LEI


PROPUNERI DE BUGET 2012- unitati finanțate integral din venituri proprii- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

INDICATORI

PROPUNERI BUGET AN 2012

PREVEDERI TRIMESTRIALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim.l

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL VENITURI PROPRII

194.542,87

0,00

52.067,75

48.574,51

48.193,16

45.707,45

Spitale

188.253,70

50.499,42

46.997,47

46.620,42

44.136,39

Gardieni Publici

6.225,33

1.560,83

1.555,83

1.552,83

1.555,84

Biblioteca Jedeteana George Baritiu

11,50

3,50

3,50

3,00

1,50

Școala de Arte si Meserii Codlea

41,14

0,00

13,71

13,71

13,72

Serviciu Public Județean de Protecție a Plantelor

11,20

4,00

4,00

3,20

TOTAL CHELTUIELI

196.874,97

10.001,12

54.399,85

48.574,51

48.193,16

45.707,45

- cheltuieli de personal

110.508,25

0,00

28.801,09

27.801,47

28.030,84

25.874,85

- cheltuieli materiale

86.366,72

10.001,12

25.598,76

20.773,04

20.162,32

19.832,60

CAP.61.02 ORDINE PUBLICĂ

6.225,33

0,00

1.560,83

1.555,83

1.552,83

1.555,84

- cheltuieli de personal

1.903,33

0,00

477,83

476,83

474,83

473,84

-materiale

4.322,00

0,00

1.083,00

1.079,00

1.078,00

1.082,00

- cheltuieli de capital

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 Gardienii publici

6.225,33

0,00

1.560,83

1.555,83

1.552,83

1.555,84

- cheltuieli de personal

1.903,33

477,83

476,83

474,83

473,84

-materiale

4.322,00

1.083,00

1.079,00

1.078,00

1.082,00

CAP. 65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT

59,69

0,00

18,55

13,71

13,71

13,72

-cheltuieli materiale

59,69

0,00

18,55

13,71

13,71

13,72

1. Școala de arte si meserii Codlea

59,69

0,00

18,55

13,71

13,71

13,72

-cheltuieli materiale

59,69

18,55

13,71

13,71

13,72

CAP.66.02 SANATATE

190.567,25

10.001,12

52.812,97

46.997,47

46.620,42

44.136,39

- cheltuieli de personal

108.604,92

0,00

28.323,26

27.324,64

27.556,01

25.401,01

- cheltuieli materiale

81.962,33

10.001,12

24.489,71

19.672,83

19.064,41

18.735,38

1.Spitalul copii

22.544,42

1.922,74

6.231,42

6.080,00

5.693,00

4.540,00

-cheltuieli personal

15.840,00

0,00

4.015,00

4.165,00

4.300,00

3.360,00

-cheltuieli materiale

6.704,42

1.922,74

2.216,42

1.915,00

1.393,00

1.180,00

2. Spitalul Infectioase

14.775,61

0,00

6.486,61

3.053,00

3.021,00

2.215,00

-cheltuieli personal

3.639,60

968,50

963,50

966,50

741,10

-cheltuieli materiale

11.136,01

5.518,11

2.089,50

2.054,50

1.473,90

3. Spitalul Județean

95.816,67

7.852,31

25.011,00

23.863,00

23.752,00

23.190,67

-cheltuieli personal

53.275,21

13.853,36

13.292,54

13.340,96

12.788,35

-cheltuieli materiale

42.541,46

7.852,31

11.157,64

10.570,46

10.411,04

10.402,32

4.Spitalul Ostetrica Ginecologie

20.372,34

226,07

5.192,34

5.060,00

5.060,00

5.060,00

-cheltuieli personal

12.329,00

3.268,00

2.988,00

3.036,00

3.037,00

-cheltuieli materiale

8.043,34

226,07

1.924,34

2.072,00

2.024,00

2.023,00

S.Spitalul Neurologie

27.522,38

0,00

7.261,27

6.668,37

6.796,37

6.796,37

-cheltuieli personal

17.312,00

4.630,00

4.329,00

4.328,00

4.025*00

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Direcția Economica

MII LEI


PROPUNERI DE BUGET 2012- unitati finanțate integral din venituri proprii- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

INDICATORI

PROPUNERI BUGET AN

2012

PREVEDERI TRIMESTRIALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim.l

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

0

1

2

3

4

5

6

-cheltuieli materiale

10.210,38

2.631,27

2.339,37

2.468,37

2.771,37

6. Spitalul Pneumoftiziologie

9.535,83

0,00

2.630,33

2.273,10

2.298,05

2.334,35

-cheltuieli personal

6.209,11

1.588,40

1.586,60

1.584,55

1.449,56

-cheltuieli materiale

3.326,72

1.041,93

686,50

713,50

884,79

CAP. 67.02 CULTURA, RECREERE Șl RELIGIE

11,50

0,00

3,50

3,50

3,00

1,50

- cheltuieli materiale

11,50

0,00

3,50

3,50

3,00

1,50

1. Biblioteca Județeană "George Baritiu1

11,50

0,00

3,50

3,50

3,00

1,50

- cheltuieli materiale

11,50

3,50

3,50

3,00

1,50

CAP.83.02 AGRICULTURĂ Șl SILVICULTURĂ

11,20

0,00

4,00

4,00

3,20

0,00

-cheltuieli materiale

11,20

0,00

4,00

4,00

3,20

0,00

1.Serviciul Public Județean de Protecția Plantelor

11,20

0,00

4,00

4,00

3,20

0,00

-cheltuieli materiale

11,20

4,00

4,00

3,20

Excedent/Deficit

-2.332,10

-2.332,10

0,00

0,00

0,00

APROBAT, PREȘEDINTERomânia
Consiliul Județean Brașov


Direcția: Economică Serviciul: Buget


Nr. înregistrare:            / Q&02.2012

RAPORT

privind Proiectul bugetului Județului Brașov

pe anlul 2012

în conformitate cu prevederile art. 39 (4) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, Președintele Consiliului Județean Brașov, în calitate de ordonator principal de credite, supune spre aprobare Proiectul bugetului Județului Brașov pe anul 2012 desfășurat pe secțiuni, pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate și pe instituții, conform anexelor.

Precizăm că în anul 2012 veniturile Consiliului Județean s-au redus față de anii anteriori prin aplicarea reducerii cotelor din impozitul pe venit care se încasează astfel:

reducerea de la 13% la 11,25% a cotelor din impozitul pe venit care se încasează lunar.

- Reducerea de la 21% la 18,5% a sumelor din impoyitul pe venit care se repartizează de Consiliul Județean și de către DGFP.

Aceste reduceri au fost impuse prin modificarea în anul 2011 a Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale.

In fundamentarea propunerilor de cheltuieli curente s-au avut in considerare următoarele criterii:

asigurarea cheltuielilor strict necesare pentru funcționarea instituțiilor publice aflate în finanțarea Consiliului Județean Brașov;

în acest sens cheltuielile materiale au fost cuantificate la nivelul realizărilor din


cheltuielile de personal au fost dimensionate luându-se în considerare realizările din anul 2011. Suma cheltuielilor de personal pe total județ a fost stabilită prin Ordinului comun 286/2011 al Ministerului Administrației și Internelor și Ministerul Finanțelor Publice. Prin Decizia nr. 23/16.01.2012 a Direcției Generale a Finanțelor Publice a fost repartizat nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al Județului Brașov.

 • -  numărul de personal și cuantumul salariilor de bază pe fiecare instituție aflată în finanțarea Județului Brașov sunt cuprinse în anexă la buget ale instituțiilor și se aprobă conform prevederilor art. 26 (4) din legea 273/2006- privind finanțele publice locale.

 • -  cheltuielile de capital sunt în sumă totală de 20.054,45 mii lei conform nominalizărilor din liste.

 • -   cheltuielile pentru acțiunile culturale, sportive, sociale, rambursări de credite, dobânzi și comisioane sunt prevăzute în Proiectul de Buget în funcție de termenele de realizare și de cuantificarea proiectelor cuprinse în anexe.

Față de Proiectul de buget elaborat de executivul Consiliului Județean au fost înregistrate contestații la următoarele instituții.

Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov; Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brașov;

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Țara Bârsei;

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov;

 • -  Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă de Recuperare Hipoacuziei Brașov;

 • -  Colegiul “Aurel Vijoli” Fagaras;

 • -  Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Victoria;

 • -  Școala de Arta si Meserii Codlea;

 • -  Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brădet Sacele;

 • -  Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Brașov;

 • -  Spitalul Clinic de Copii Brașov;

 • -  Spitalul Clinic Județean Brașov;

 • -  Biblioteca Județeană “George Barițiu” Brașov

Muzeul de Arta;

Muzeul Casa Mureșenilor Brașov

Școala Populara de Arte si Meserii Tiberiu Brediceanu;

 • -   Centrul Cultural Reduta;

Consiliul Județean Brașov pentru Programul European de Ajutoare pentru

Persoanele cele mai defavorizate din România (PEAD 2012);

Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Handicap CANAAN Sercaia;

 • -  Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului;

 • -  Centrul de Readaptare Funcționala pentru Deficientii de Vedere Tardivi;

Serviciul Public Salvamont;

Camera Agricolă Județeană Brașov;

Din contestațiile înregistrate s-au rezolvat parțial cheltuielile din anexă:

înaintăm Plenului Consiliului Județean Proiectul bugetului pe anul 2012 elaborat de executiv conform anexelor însoțit de contestații, în vederea pronunțării asupra acestora.

Președintele

Consiliului Județean Brașov,

ArtJjtol el Căncescu

România
Compartimentul: Juridic Contencios

Consiliul Județean Brașov              ______ _________________________ _  ___

Nr.înregistrare: 1204/2.02.2012

Raport

- pentru Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului Județului Brașov pe anul 2012- secțiunea de funcționare -

Proiectul de hotărâre ce urmează a fi dezbătut și aprobat de plenul consiliului județean, are ca obiect aprobarea bugetului Județului Brașov pe anul 2012- secțiunea de funcționare.

în conformitate cu dispozițiile art. 26 alin. 1 și alin.2 și alin.2A Legea privind finanțele publice locale, nr.273/2006, modificată și completată prin OUG nr.63/2010, veniturile si cheltuielile se grupează în buget pe baza clasificației bugetare aprobate de Ministerul Finanțelor Publice.

Veniturile sunt structurate pe capitole si subcapitole, iar cheltuielile pe parti, capitole, subcapitole, titluri, articole, precum si alineate si paragrafe, după caz.

Bugetul astfel structurat se aprobă pe secțiunea prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. 50, respectiv, secțiunea de funcționare care este partea de bază, obligatorie, a bugetului local , cu excepția bugetelor fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor împrumuturilor externe și interne, care cuprinde veniturile necesare finanțării cheltuielilor curente pentru realizarea competențelor stabilite prin lege, precum și cheltuielile curente respective.

Având în vedere cele de mai sus, competența de aprobare a Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului Județului Brașov pe anul 2012- secțiunea de funcționare -aparține plenului consiliului județean.

■ Director ^xecutiv Claudiafcfăciun

Red. c.j. Mariana MoneNr. (2fc/o2 o2.1o\l

ANEXĂ
la Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012 privind numărul de personal și fondul salariilor de bază, conform art.26 alin (4) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale.

mii lei

Nr. crt.

Număr de personal

Fondul salariilor de bază

(art. 10.01.01) mii lei

1.

182

4.676

Președinte \ AristOtel Cănceșfji .....t

DIRECȚIA DE PAZA SI ORDINE

t? <*x*'2.’7'7'7O

STR.DECEBAL,NR.4O,BRAȘOV

TEL./FAX 0268/474742


ANEXA,

La Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2012 privind numărul de personal si fondul salariilor de baza,conform art.26 alin (4) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale.

Nr.Crt.

Număr de Personal

Fondul salariilor de baza (art.10.01.01) mii lei

1.

120

1.391,33
ROMÂNIA

Consiliul Județean Brașov

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ COMUNITARĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR BRAȘOV Compartimentul Resurse Umane Str.Nicolae Titulescu nr.28, tel.0268/310284 e-mail: office@evp.judbrasov.ro

NR. RU 10.01°)/Ol- OL. 2012 ■

Ex. 1


ANEXĂ

la Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012 privind numărul de personal și fondul salariilor de bază, conform art.26 alin (4) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale.

Nr. crt.

Număr de personal

Fondul salariilor de bază (art. 10.01.01) mii lei

1.

40

625,38

Director executiv, Gabriela Ung^^u

|\/<* JUDEȚEANĂ A l(o COMUNITARA o dJeevidem x "*/ |\/yPERSOANi;LU!-/

I \/     • 1 *     /

CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP

CANAAN

Str.PARAULUI 169,RO-507195 SERCAIA Jud.BRASOV

a@gmaii.com

cyi*fb<Liuu JUDtiTfeAr BRAȘOVC.F.5686547

NR. 220/02.02.2012

CĂTRE.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV SERVICIUL RESURSE UMANE

ANEXĂ
la Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012 privind numărul de personal și fondul salariilor de bază, conform art.26 alin (4) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale.

Nr. crt.

Număr de personal

Fondul salariilor de bază

(art. 10.01.01) mii lei

1.

63

839,00

Director-medic,REFERAT

Anexa la bugetul de venituri si cheltuiei pentru anul 2012 privind numărul de personal si fondul salariilor de baza, conform art.26 alin (4) din Legea 273 / 2006 privind finanțele publice locale.


Nr. crt. Număr de posturi

Fondul salariilor de baza (art.l0.0l.01) mii lei

l      |               IlOO

12.702.00

Director Adjunct Executiv Economic


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

CENTRUL DE READAPTARE FUNCȚIONALĂ PENTRU DEFICIENȚI DE VEDERE TARDIVI

BRAȘOV, STB.. CASTELULUI, NR.106. TEL.0268-478.328

Nr. Inreg. 24/02.02.2012ANEXĂ

la Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012 privind numărul de personal și fondul salariilor de bază, conform art.26 alin (4) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale.

Nr. crt.

Număr de personal

Fondul salariilor de bază (art. 10.01.01) mii lei

1.

5

57,72

Director,


brașov At

V'WN'.......

\v y     zV)     ........


CONSILIUL JUDEȚEAN &RASO$ua         Anu

CENTRUL DE ZI PENTRU COPII NEVAZAT0R1 RAZA DE LUMINĂ

Brașov, str. Marasesti nr.2 bis, tel/fax : 0268/516.651, CIF 25454584, e-mail: razalumina@yahoo.com

NR. 10/01.02.2012

ANEXĂ

la Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012 privind numărul de personal și fondul salariilor de bază, conform art.26 alin (4) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale.


Nr. crt.

Număr de personal

Fondul salariilor de bază

(art. 10.01.01) mii lei

1.

13

153,95


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU PERSOANE CU HANDICAP str. Ecaterina Varga, Nr. 23, Cod Poștal: 50003, Tel: 0372.756.068/Fax: 0268.474.288

Nr. 46 din 01.02.2012

ANEXĂla Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012 privind numărul de personal și fondul salariilor de bază, conform art.26 alin (4) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale.

Nr. crt.

Număr de personal

Fondul salariilor de bază

(art. 10.01.01) mii lei

1.

5

52,20

Director,

Consiliul Județean Brașov

Camera Agricolă Județeană Brașov

Cod înregistrare fiscala 11335486

Str. Calea Feldioarei, Nr.20B, Cod postai :500483

Tel /fax : 0368 465033; e-mail caj.brasov@yahoo.com

Trezoreria Brașov: R086TREZ1315010XXX010946


079/01.02.2012

ANEXĂ


la Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012 privind numărul de personal și fondul salariilor de bază, conform art.26 alin (4) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale.


Nr. crt.

Număr de personal

Fondul salariilor de bază (art. 10.01.01) mii lei

1.

16

271,66
Nr


Consiliul Județean Brașov


.....

.iu&......Luna........AnuL.TT^


Serviciul Public Județean de Protecție a Plantelor

Str. Lânii, nr.47, Brașov, Tel/fax 0268442567

CF 1379207

NR. 51 /01.02.2012

ANEXĂ

la Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012 privind numărul de personal și fondul salariilor de bază, conform art.26 alin (4) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale.

Nr. crt.

Număr de personal

Fondul salariilor de bază (art. 10.01.01) mii lei

1.

15

223,36

Director, Ing.Gabriel Scurtu


ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAȘOV

Brașov. Aleea Dealul Spirii, nr. 12. Cod 500.118

Tei.: 0268.477.011. 0268.477.263: Fax.: 0372.870.370 c-mail: managcrfa!pneumologic.ro: website: www.pneumologie.ro


DIRECȚIA DE SĂNĂTATE ȘI ASISTENTĂ MEDICALĂ

în atenția,

Domnului Director Executiv Dr. Gabriel STANCIU

Vă transmitem alăturat, anexa la Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012 privind numărul de personal și fondul salariilor de bază, conform art.26 alin (4) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale.


Fondul salariilor de bază (art. 10.01.01) mii lei

—— g

Menționăm că am depus la Consiliul Județean Brașov - Serviciul Buget o contestație înregistrată la C.J.Bv. cu numărul 1160/02.02.2012. cu privire la fondul prevăzut în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al instituției pe anul 2012 - Titlul 1 Cheltuieli de personal.

Cu deosebită considerație,


DIRECTOR FIN ANC1AR-CONTABIL Ec. Claudiu GRLJSF.A H/

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

j brașov

W^SGgJtR.

SPITALUL CLINIC de OBSTETRICA-GINECOLOGIE

Brașov, Str.G. Baritiu Nr.36

ANEXÂ

la Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012 privind numărul de personal și fondul salariilor de bază, conform art.26 alin (4) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale.

Nr. crt.

Număr de personal

Fondul salariilor de bază (art. 10.01.01) mii lei

1.

373

6288

NOTA: Numărul de personal cuprinde pesturile ocupate la 31.12.2011(368) la care se adauga 5 medici rezidenti care intra in plata la 01.01.2012.Unitatea noastra a solicitat in plus ptr.anul 2012 un nr. de 17 posturi diferite, care nu au fost bugetate in proiectul de B.V.C. pe 2012.

MANAGER,__

Dr.Predai Gfieorghe■ 02.02.20/1


SPITALUL CLINIC DE COPII BRAȘOV STR NICOPOLE.45.

TEL.0268/415130

FAXT0268/418988

COD FISCAL.4317738

ANEXĂ

la Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012 privind numărul de personal și fondul salariilor de bază, conform art.26 alin (4) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale.


Nr. crt.

Număr de personal

Fondul salariilor de bază

(art. 10.01.01) mii lei

1.

501

8.993


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

DIRECȚIA DE SANATATE SI ASISTENTA MEDICALA SPITALUL DE PSIHIATRIE SI NEUROLOGIE BRAȘOV Nr. fc'bp/fit

Către, Consiliul Județean Brașov

Va redăm mai jos anexa completata cu datele solicitate.

ANEXĂ
la Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012 privind numărul de personal și fondul salariilor de bază, conform art.26 alin (4) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale.

Nr. crt.

Număr de personal

Fondul salariilor de bază

(art. 10.01.01) mii lei

U.

1

544

8.640

DIRECTOR FIN.CONTABIL ,


Ec.Elisabeta Burs
SEF SERV.RUNOS,

Ing.Marieta PdpescuotiNblLiUt- jUDETEAî BRAȘOV

Nr.............................

riuajS-L una £2r..Anuf?.$l7__

!»W33’SS^SSSSSSESE22S’^H““““SSE

CONSTITUI, JUDEȚEAN BRAȘOV SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTA BRAȘOV

Str. Calea Buchii. nr. 25-27. &ra$n. 3^326. Tri: QW32O022, 037267627 î Fax-mr 0268'333015, 03 72676351

Cona RO 32IREZ 13150 ‘1L XXXOâVÎBOTfezoretfci llnw; cwS fiswiî 43841H ftijânfl n-eb: wv>v.b«M?bv;to

3Bfefeg»m^Wl             ■».-JSg=K=SS=SST-


r i .hiiiiiii,ii >i,n^«wrrwHwawH^«Mwg8TOW 1111111 ■ r 11 ni'rț'wim . ■■•       t l.ll«C JUDEȚEAN

J'l. 4,Jr4

i ,rn </> ps\ w

ANEXĂ


?, ! »n "iî

La Bugetul de venituri șl cheltuieli pentru anul 201 S privind numărul de personal șl fondul salariilor de bază, conform ari,26 alin (4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale.


Nr. cri.

Num&r de personal

Fondul salariilor de bază

I.

1750

29.601.50

SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE

STR.MIHAI VITEAZU NR.9

BRAȘOV

TELEFON/FAX 0268/422490

NR.276 DIN 01.02.2012

'loowbiLfUL uuatfEAf

BRAȘOV

' Nr...//£/}....................

Ziua

.una


CĂTRE‘

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

RESURSE UMANE CJBV TISBIA POSEDARU

DIRECȚIA DE SANATATE SI ASISTENTA MEDICALA DIRECTOR EXECUTIV DR.STANCIU GABRIEL

ANEXĂ la Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012 privind numărul de personal și fondul salariilor de bază, conform art.26 alin (4) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale.


Nr. crt.

Număr de personal

Fondul salariilor de bază (art. 10.01.01) mii lei

1.

123,5

1.810,00
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


tCONSiLiUu JUDETEAt & >1    BRAȘOV

.........................

Ziua


urva CzL.Anul.2sA L_


UNITATEA DE ASISTENTĂ MEDICO - SOCIALĂ DE

PNEUMOFTIZIOLOGIE SÂNPETRU

Sânpetru, Str. Mesendorfer nr. 443 A , CF15681393

Tel. 0268/360664, fax. 0268/360412

Nr. 01.02.. 2e/2-

ANEXÂ

la Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012 privind numărul de personal și fondul salariilor de bază, conform art.26 alin (4) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale.

Nr. crt.

Număr de personal

Fondul salariilor de bază

Cap 66 (art.

10.01.01) mii lei

Fondul salariilor de bază

Cap 68 (art.

10.01.01) mii lei

1.

22

438,43

2.

13

396,57

Director, Laura Bratosin

: Uu u JUiifcf ăÂÎ BRAȘOV

j n.....|<Xo2-...................

/ -s .O’b. un-a <?.L Aiw£)ri?_

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ “GEORGE BARIȚIU” BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 35, 2200 BRAȘOV, ROMÂNIA

Cod fiscal 4443159 Cont 24590220 deschis la Trezoreria Brașov

Tel: + 40-68-419338, 410801, fax: + 40-68-415079

E-mail: biblgb@deuroconsult.ro

Nr.. a     .... Din. Z. £ aZ;     -■ X-:

ANEXA

laBugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2012 privind numărul de personal si fondul salariilor de baza, conform art.16 alin (4) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale.

Nr. Crt.

Numărul de personal

Fondul salariilor de baza (art. 10.01.01) mii lei

1.

89

1453,31

DIRECTOR, NAZARE DANIEL


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV CENTRUL CULTURAL “REDUTA”

Adresa Telefon Fax E-mail


Str. Apollonia Hirscher, nr. 8, BRAȘOV +40.268.419.706

+40.268.475.239

centrulcultural_reduta@yahoo.com

Către : CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVNr. 93 din

.......jtâtL


ANEXĂ

la Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012 privind numărul de personal și fondul salariilor de bază, conform art.26 alin (4) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale.

Nr. crt.

Număr de personal

Fondul salariilor de bază (art. 10.01.01) mii lei

1

44

570,03

DIRECTOR,

Marius - Cristian CI SARCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE SI MESERIF’TIBERIU BREDICEANU”BRAȘOV Str.LungăNr.l

Telefon 0268/413965

CF:4646854

NR.61/1 februarie 2012

CĂTRE,

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Prin prezenta vă înaintăm ANEXĂ la Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012 privind numărul de personal și fondul salariilor de bază, conform art.26 alin (4) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale.

Nr. crt.

Număr de personal

Fondul salariilor de bază (art. 10.01.01) mii lei

1.

50

393,55

DIRECTOR, CARMEN MORUZ


CONTABIL SEF

BOITAN VALERIA


r a

-fr

Piața Sfatului nr. 25 Brașov 500025 Tel./Fax 0268-477.864 CF 9948055 www.muzeulmuresenilor.ro

Coordonator: Consiliul Județean Brașov, Tel. 0268-410777 www.iudbrasov.ro

Nr. 88/01.02.2012ANEXĂ
la Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012 privind numărul de personal și fondul salariilor de bază, conform art.26 alin (4) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale.

Nr. crt.

Număr de personal

Fondul salariilor de bază (art. 10.01.01) mii lei

1.

13

238,31

Director,

Dr. Rus Valgr4o'7'A^/r-.


'ZJ.

■                                                                             i

iXA h **

MUZEUL DE ETNOGRAFIE


Brașov . B-dul Eroilor nr.21 A

C.U.I. 4317789

NR.86/02.02.2012

ANEXĂ

la Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012 privind numărul de personal și fondul salariilor de bază, conform art.26 alin (4) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale.

Nr. crt.

Număr de personal

Fondul salariilor de bază

(art. 10.01.01) mii lei

1.

23

412
ANEXĂ

la Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012 privind numărul de personal și fondul salariilor de bază, conform art.26 alin (4) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale.

Nr. crt.

Număr de personal

Fondul salariilor de bază (art. 10.01.01) mii lei

1.

53

731
MUZEUL DE ARTĂ BRAȘOV

B-dul Eroilor 21- 500030 Brașov, România

Telefon: +40-268-477286 Fax: +40-268-475172

E-mall: contact@muzeulartabv.ro; web: www.muzeulartabv.ro

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 4317762

NR.INREG..^...2012

ANEXA

la bugetul de venituri si cheltuieli pentru aul 2012 privind numărul de personal si fondul salariilor de baza,conform art. 26 alin(4) din Legea 273 / 2006 privind finanțele publice locale.


Nr.crt.

Număr de personal

Fondul salariilor de baza (art.10.01.01)      mii lei

1

22

286.77

fe, A    BRAȘOV

Nr JI.W..............-........

\3/ ,i al5Lljr,aCl.Anu&

K -S                .......

ȘCOALA DE ARTE ȘI MESERII CODLEA COD FISCAL 29506350

NR 228 /Ol .02.2012

CÂTRE,

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV SERVICIUL RESURSE UMANE

ANEXA

la Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012 privind numărul de personal și fondul salariilor de bază, conform art.26 alin (4) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale.

Nr. crt.

Număr de personal

Fondul salariilor de bază (art. 10.01.01) mii lei

1.

42,29

656,20

Director,

—țdONbiLiUL jUDefEAi BRAȘOV


(MINISTERUL , EDUCAȚIEI

5 CERCETĂRII I" f TINERETULUI

ȘI SPORTULUICOLEGIUL TEHNIC “DR. ALEXANDRU BARBAT” VICTORIA

Centrul Școlar pentru Educație Incluziva Victoria Str.Salcamilor Nr.4, Victoria, Tel.0268242790 Email:specialavictoria@y ahoo.com

Nr. £? £/# 0/2012

Către

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

ANEXA
la Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012 privind numărul de personal și fondul salariilor de bază, conform art.26 alin (4) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale.

Nr. crt.

Număr de personal

Fondul salariilor de bază (art. 10.01.01) mii lei

1.

47

504

Numele și prenumele

Funcția

Data

Semnătură

întocmit

Musat Mariana

secretar

01.02.2012

Verificat

Ciobanu Camelia

contabil

01.02.2012

VllVZIHSi.2 11:19    0268281050 ,- -    .............. C T. A.VIJOLJ FAGARAS

I f:      ; „UNolLlUU JUDETEAf

:•> BRAȘOV ......I»......................

T INSPECTORATUL SCOLAR ALUUOE^iTt^l '

F                                          J                                   y

BRAȘOV

COLEGIUL „ AUREL VIJOLI” FĂGĂRAȘ


PAGE 01

cl-'ltA. &'b.awLI* ib


!•


I MINISTERUL

I EDUCAȚIEI î CERCETĂRII

> TINERETULUI I ȘI SPORTULUI


Nr.^din 04-04 S-DIL

ANEXĂ

la Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012 privind numărul de personal și fondul salariilor de bază, conform art.26 alin (4) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale.


Nr.crt.

Număr de personal

Fondul salariiilor de bază art.(10.01.01) mii lei

1.

80

1399,15

Str.COMBlNATL'LUI NR.3, FĂGĂRAȘ, Tel: 004- 0268-211849, Fax: 004- 0268-280050, e-maiL aurelvijolii&yahoo.fr


. I MINISTERUL

‘..r-  . I HOUCAȚIE1

:      i CEKCElÂKll

IIINEKETULL1

51 SPORTULUI.

Nr/^.....dm^Z.f.     .'...2012

ANEXĂ

la Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012 privind ,s numărul de personal și fondul salariilor de ba7ăt conform art.26 alin (4) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale.

Nr. cri.

Număr de personal

fondul salariilor de bază

(art 10.01.01) mii lei

1.

51

1.113


ANEXĂ

la Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012 privind numărul de personal și fondul salariilor de bază, conform art.26 alin (4) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale.

Nr. crt.

Număr de personal

Fondul salariilor de bază (art. 10.01.01) mii lei

1.

123,5

2.473,13

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA DE RECUPERARE HIPOACUZICI BRAȘOV

STR AUREL VLAICU NR 26B

TEL/FAX 0268420634


ANEXĂ

la Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012 privind numărul de personal și fondul salariilor de bază, conform art.26 alin (4) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale.

Nr. crt.

Număr de personal

Fondul salariilor de bază

(art. 10.01.01) mii lei

1.

24,5

444,0

Director,

prof.Nichifor Georget:CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA BRAȘOV

Str. 13 Decembrie nr. 125, Brașov; TeUFax 0268548138; 0368401800 E-MAIL scoala.speciala@yahoo.com

Nr /Oi-OT,


Către
Consiliul Județean Brașov
Serviciul Resurse Umane Strategii de Informatizare

ANEXĂ


la Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012 privind numărul de personal și fondul salariilor de bază, conform art.26 alin (4) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale.

Nr. crt.

Număr de personal

Fondul salariilor de bază

(art. 10.01.01) mii lei

1.

131

1930

Contabil sef


Ec. Petric eaiyLuminita


eap/.


BRAS0V Consiliul Județean Brașov

N' ■         ...........-Serviciul Public Salvamont

’ius Oc_L una                  Ecaterina Varga nr.23, Brașov - 500003

’ Telefon - fax: 0268 471517 C.F.: 14008586


Nr. 32 din dala 01.02.2012ANEXĂ

la Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012 privind numărul de personal și fondul salariilor de bază, conform art.26 alin (4) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale.

Nr. crt.

Număr de personal

Fondul salariilor de bază

(art. 10.01.01) mii lei

1.

11

248

Director, ing. Ciprian PAIS

/ S&SȘERWCIUL*-^

ȘUTEAU £

\\C SALVAMONT^

V s