Hotărârea nr. 86/2012

Hotărârea.nr.86 - privind trecerea unei suprafeţe de teren de 3.262 mp, aflată îndomeniul public al judeţului Braşov şi administrarea Consiliului Judeţean Braşov,în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Transporturilor şiInfrastructurii – Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale dinRomânia SA


România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.86

din data de 09.03.2012

- privind trecerea unei suprafețe de teren de 3.262 mp, aflată în domeniul public al județului Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii - Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 09.03.2012;

Analizând referatul nr.2133/27.02.2012 întocmit de către Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului - Compartiment Patrimoniu, prin care se propune aprobarea trecerii suprafeței de teren de 3.262 mp, aflată în domeniul public al județului Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii - Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA, în vederea finalizării obiectivului „Drum de legătură DN IA - Ocolitoarea mică a Municipiului Săcele - Platforma Electroprecizia”;

Ținând cont de faptul că suprafața de 3.262 mp, reprezintă o porțiune de drum din DJ 103B, situată pe raza municipiului Săcele, Județul Brașov, aflată în domeniul public al județului Brașov, poz.27 din Anexa nr.l la HGR nr.972/2002, privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov,

Având în vedere dispozițiile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă trecerea suprafeței de teren de 3.262 mp, situată pe DJ 103B, aflată în domeniul public al județului Brașov, poz.27 din Anexa nr.l la HGR nr.972/2002 și administrarea Consiliului Județean Brașov, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii - Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA, în vederea finalizării obiectivului „Drumul de legătură DN IA -Ocolitoarea mică a Municipiului Săcele — Platforma Electroprecizia”.

Art.2. - Terenul în suprafață de 3.262 mp, situat pe DJ 103B, aflat în domeniul public al județului Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov, nu face obiectul unei cereri de revendicare în baza Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv de către stat, în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 sau a unor contracte de concesiunde.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului - Compartiment Patrimoniu.

președinte!.

Aristotel Căncescw/ hContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

I—