Hotărârea nr. 85/2012

Hotărârea.nr.85 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu AsociaţiaAviatorilor Brașoveni şi finanţarea cu suma de 4.500 lei pentru susținereaevenimentului de aniversare a 25 de ani de la inființarea asociației


România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR. 85

din data de 09.03.2012


- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Aviatorilor Brașoveni și finanțarea cu suma de 4.500 lei pentru susținerea evenimentului de aniversare a 25 de ani de la inființarea asociației

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 09.03.2012;

Analizând referatul nr. 563/01.03.2012 întocmit de către Direcția Coordonare Integrare Europeană prin care se propune aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Aviatorilor Brașoveni și finanțarea cu suma de 4.500 lei pentru susținerea evenimentului de aniversare a 25 de ani de la inființarea asociației;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean nr. 8/2012 privind aprobarea bugetului local al județului Brașov pe anul 2012;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (1), lit. „e” și alin. (6), lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare


HOTĂRĂȘTE:


Art. 1. -Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Asociația Aviatorilor Brașoveni și finanțarea cu suma de 4.500 lei, din bugetul local al județului Brașov, pe anul 2012-Cap. 67.02. - Cultură, recreere și religie, pentru susținerea evenimentului de


aniversare a 25 de ani de la inființarea asociației.

Art. 2. -Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a Integrare Europeană, Direcția


prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Administrație Publică Locală și Direcția Economică w

PREȘEDINTE, / Aristotel Cancescu [p v


PREȘED.

Aristotel Cmn

7Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu