Hotărârea nr. 84/2012

Hotărârea.nr.84 - privind aprobarea scutirii de la plata taxei de frecvenţă, pentru cincicursanţi foarte talentaţi, dar lipsiţi de posibilităţi materiale, din cadrul Şcolii Popularede Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov, pentru anul şcolar 2011-2012


România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR, 84

din data de 09.03.2012

- privind aprobarea scutirii de la plata taxei de frecvență, pentru cinci cursanți foarte talentați, dar lipsiți de posibilități materiale, din cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov, pentru anul școlar 2011-2012

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 09.03.2012;

Analizând referatul nr. 829/25.01.2012 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană și propunerea doamnei consilier județean Secară Eugenia privind aprobarea scutirii de la plata taxei de frecvență, pentru cinci cursanți foarte talentați, dar lipsiți de posibilități materiale, din cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov, pentru anul școlar 2011-2012;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin.(l) lit. „b” și alin.(5), lit.”a” pct.l, 4 și 5 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă scutirea de la plata taxei de frecvență, pentru cinci cursanți foarte talentați, dar lipsiți de posibilități materiale, din cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov, pentru anul școlar 2011-2012.

Art.2.- Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov va nominaliza cei cinci cursanți și va prezenta Consiliului Județean Brașov performanțele acestora.

Art.3 .- Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov. z


Contrasemnează,

A      SECRETAR,

£ ig- v                                 ’

o      \ £ Maria Dumbrăveanu