Hotărârea nr. 83/2012

Hotărârea.nr.83 - privind stabilirea structurii serviciilor specifice, prin care seconstituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Judeţene Braşov, a cuantumuluitarifelor, precum şi a modalităţilor de încasare şi utilizare a fondurilor pentru anul2012
Consiliul Județean Brașov

CodF-16

HOTĂRÂREA NR. 83

din data de 09.03.2012

- privind stabilirea structurii serviciilor specifice, prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Județene Brașov, a cuantumului tarifelor, precum și a modalităților de încasare și utilizare a fondurilor pentru anul 2012

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 09.03.2012

Analizând referatul nr.898/02.02.2012 întocmit de către Direcția Economică -Compartimentul Venituri, prin care se propune stabilirea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Județene Brașov, a cuantumului tarifelor, precum și a modalităților de încasare și utilizare a fondurilor pentru anul 2012;

Având în vedere dispozițiile art. 1 alin.(2), art. 7 din H.G.R. nr. 1609/2009 privind înființarea camerelor agricole județene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanță agricolă județene, aflate în subordinea Agenției Naționale de Consultanță Agricolă, art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și art. 91 alin.(l) lit „b” și lit. „d , alin.(3) lit.”c” și alin.(5) lit. .”a”, pct.14 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se stabilește structura serviciilor specifice, prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Județene Brașov, cuantumul tarifelor, precum și modalitățile de încasare și utilizare a fondurilor pentru anul 2012, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică.


Anexă la Hotărârea


INTE,^

!SCU


OPRII


CJBv nr.

STRUCTURA SERVICIILOR SPECIFICE PRIN CARE SE CONSTITUIE VENITURIL

ALE CAMEREI AGRICOLE JUDEȚENE BRAȘOV, CUANTUMUL TARIFELOR, P MODALITĂȚILE DE ÎNCASARE ȘI UTILIZARE A FONDURILOR PENTRU

I. Structura serviciilor specifice și cuantumul tarifelor:

Nr. crt.

Servicii specifice

Tarif

1.

1.1. Servicii de elaborare și multiplicare a materialelor informative de specialitate (pe suport de hârtie sau pe suport magnetic) și alte multiplicări

2 lei / pagină

1.2. Servicii de elaborare și multiplicare a broșurilor cuprinzând suporturile de curs pentru programele de formare profesională autorizate de C.N.F.P.Â.1 2, organizate de instituție

50 lei / exemplar

2.

2.1. Servicii privind elaborarea documentației pentru accesarea de fonduri europene cu cofinanțare publică dacă se prevăd construcții

până la 6% din valoarea proiectului

2.2. Servicii privind elaborarea documentației pentru accesarea de fonduri europene cu cofinanțare publică dacă nu se prevăd construcții

Măsurile 112 și 141 din

P.N.D.R?: până la 2% din valoarea proiectului

3.

3.1. Servicii privind elaborarea de Cereri de plată pentru proiectele depuse pe măsurile din P.N.D.R?

100 lei / cerere de plată

3.2. Servicii privind elaborarea de Raport de progres pentru proiectele depuse pe măsura 112 din P.N.D.R?

100 lei / raport de progres

4.

Documentații pentru justificarea lucrărilor efectuate pe pajiștile naturale care au beneficiat de sprijin prin P.N.D.R? - axa 2 „îmbunătățirea mediului și a spațiului rural” - măsura 214 - Plățile de agro-mediu

2-5% din valoarea sumei acordată ca plată directă

5.

Servicii privind elaborarea de proiecte tehnice pentru organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor, asigurarea asistenței tehnice și avizarea eventualelor înstrăinări în condițiile prevăzute de art. 12 din Legea nr. 214/2011

până la 4% din valoarea proiectului

6.

Cursuri autorizate de C.N.F.P.A.2:

300 lei / cursant, din care:

- Tarif pentru înscriere

100 lei / cursant

- Tarif pentru eliberarea certificatului de calificare profesională

200 lei / cursant

II. Modalități de încasare:

Modalitățile de încasare a tarifelor percepute pentru serviciile prestate sunt în conformitate cu Legea Contabilității nr. 82 / 1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Factură Fiscală și Chitanță Fiscală.

m. Utilizarea veniturilor proprii:

  • 1.   Cheltuieli curente și de capital în limita sumelor neacoperite din bugetul de stat, conform legilor în vigoare;

  • 2.   Cheltuieli de personal, deplasări în țară și în străinătate.

DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Dir. Exec. Aurelia Popescu


1

P.N.D.R.: Programul Național de Dezvoltare Rurală

2

C.N.F.P.A.: Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților