Hotărârea nr. 82/2012

Hotărârea.nr.82 - privind aprobarea tarifelor pentru lucrările efectuate de ServiciulPublic Judeţean de Protecţie a Plantelor, pentru anul 2012


RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.82

din data de 09.03.2012

- privind aprobarea tarifelor pentru lucrările efectuate de Serviciul Public


Județean de Protecție a Plantelor, pentru anul 2012

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 09.03.2012;

Analizând referatul nr.1684 din data de 15.02.2012 întocmit de Direcția Economică, Compartimentul Venituri, prin care se propune aprobarea tarifelor pentru lucrările executate de Serviciul Public Județean de Protecție a Plantelor, pentru anul 2012;

Luând în considerare prevederile art. 30 din Legea nr. 273/206 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art.6 din Legea nr.37/2006 privind reorganizarea activității de protecția plantelor și carantină fitosanitară, modificată prin Legea nr.93/2007, art.91, alin.(l), lit. ”b” și lit. “d” precum și alin.(3) lit. ”c” și alin.(5) ”a”, pct.14 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l -. Se aprobă tarifele pentru lucrările efectuate de Serviciul Public Județean de Protecție a Plantelor, pentru anul 2012, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Serviciul Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Anexă la Hotărârea

CJBv nr.PREȘEDINTE,


TARIFE


PENTRU SERVICIILE EXECUTATE DE CĂTRE SERVICIUL P   IC JUDEȚEAN

DE PROTECȚIE A PLANTELOR BRAȘOV PENTRU ANUL 2012

NR. CRT.

LUCRARE

TARIF

gig

unatorifor <

i                            “î/WI

11 / ■' \\ .                                               ‘siij

1.1

Stropit culturi

37,00 lei / ha

Aui^teniidr sidaunâtorildr.

hbMBmw. w&ws i;?>

•fe

2.1

Stropit manual

2.1.1

Stropit in plantație intensiva in repaus vegetativ

1,60 lei / pom

2.1.2

Stropit in plantație intensiva in vegetație

2,10 lei/pom

2.1.3

Stropit in plantație clasica in repaus vegetativ

2,10 lei/pom

2.1.4

Stropit in plantație clasica in vegetație

2,40 lei / pom

iOflHHlili           1

■H

BlnamliilH

A

®® H

3.1

Tăieri pentru rodire sau ornament la arbori de talie joasa

14,00 lei / ora

3.2

Tăieri pentru rodire sau ornament la arbori de talie medie

22,10 lei/ora

3.3

Tăieri pentru rodire sau ornament la arbori de talie mare

31,00 lei/ora

4.1

Arat la 25 cm pe sol mediu

249,00 lei/ha

4.2

Discuit aratura + grapat

92,00 lei/ha

4.3

Discuit II, III

79,00 lei/ha

4.4

împrăștiat îngrășăminte chimice intre 200 - 300 kg / ha

30,00 lei/ha

HJHSH

5.1

Transport apa cu RCU - 4

57,00 lei / km

5.2

Transport cu remorca

75,00 lei / ora

5.3

Transport personal, aparatura si materiale cu Dacia

1,16 lei / km

sațî

II

6.1

Dezinsectie, dezinfectie depozite de cereale, produse agroî alte spatii de depozitare

ilimentare si

0,08 lei / mp

6.2

Deratizare

0,05 lei / mp

s

fițmanitai

• ''Li1-' s' /' •*- s

7.1

Adaos comercial pentru vanzarea de substanțe

0 - 30%

NOTA

  • - La tarifele de mai sus nu se aplică T.V.A.

  • - Tarifele nu includ contravaloarea substanțelor de combatere și a apei pentru prepararea soluțiilor.

  • - Tarifele se vor actualiza trimestrial cu ocazia indexării salariilor sau a modificării prețurilor la carburanți cu mai mult de 10%.

DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Dir. Exec. Aurelia Popescu