Hotărârea nr. 80/2012

Hotărârea.nr.80 - privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii pentruMuzeul Județean de Istorie BrașovConsiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.80

din data de 09.03.2012

- privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 09.03.2012

Analizând referatul nr. 1741/22.02.2012 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană - Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare prin care se propune spre aprobare organigrama și statul de funcții pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.91, alin.(l), lit. ”a” și alin.(2), lit. ”c” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Legii 283/2011;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Muzeul Județean de Istorie Brașov și Direcția Coordonare, Integrare Europeană.


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu

BRAȘOV

Nr.......


Zlu®.


Consiliul Județean Brașov

Str. Isiicolac liălccrscu nr. 67; cod 500019 Brașov Li-mail: rnjistoricb>v(2Z>rclslink.ro; '1 cl/fnx: 0268/472350 C.r. 4384303; C<>nt: RO41ȚB HZ 1 31 504 OXXX0002 1 3 XJr,             clin


STAT DE FUNCȚII PE ANUL 2012Nr. crt.

Funcția

Niv.stud.

Grad/ Treaptă profesional

Nr. posturi

Salar de bază brut

Sporuri în arara sal. de bază <^de 10% (cond.deo sebite)

Total fond salarii brut (lei)

1

Director - manager

S

li

1

4.444

4.444

2

Șef serviciu

S

II

1

3.417

3.417

3

Contabi șef

S

II

1

3.046

3.046

4

Muzeograf

s

1

1

1.165

1.165

5

Muzeograf

s

IA

2

1.995

3.990

6

Muzeograf

s

IA

1

1.693

1.693

7

Muzeograf

s

II

1

983

983

8

Muzeograf

s

IA

1

1.995

1.995

9

Muzeograf

SSD

1

1

1.316

1.316

10

Restaurator

SSD

1

1

1.451

1.451

11

Restaurator

M

IA

1

1.224

1.224

12

Conservator

S

II

1

1.271

1.271

13

Conservator

s

II

2

1.060

2.120

14

Conservator

s

1

1

1.290

1.290

15

Conservator

s

IA

1

1.873

1.873

16

Economist

s

IA

1

1.554

1.554

17

Economist

s

II

1

1.203

1.203

18

Referent de sp.

s

II

1

1.388

1.388

19

Fotograf

M

1

1

892

892

20

Referent de sp.

S

III

1

1.157

1.157

21

Inspector de sp.

S

1

1

1.740

1.740

22

Desenator

s

II

1

1.102

1.102

23

Funcționar

M

1

1.155

1.155

24

Secretar dact.

M

1

1

791

791

25

Supraveghetor

M;G

13

648

52

9.100

26

Paznic

12

728

59

9.444

27

Muncitor calif.

M

1

2

964

77

2.082

TOTAL

53

62.886

Personal contractual

Din care:

Director - manager Șef serviciu Contabil șefNotă:

Pentru posturile de paznici se acordă un spor de noapte în procent de 25% în medie de 1.000 lei/lurnar.
TOTAL POSTURI: 53

Din care:

FUNCȚII DE CONDUCERE: 3

FUNCȚII DE EXECUȚIE: 50


CdMbiLtUL jUUbFEAr BRAȘOV