Hotărârea nr. 8/2012

Hotărârea.nr.8 - privind aprobarea bugetului local al judeţului Braşov pe anul 2012


România J„±^:Bd-Eroi!or'nr-5

cod 500007, Brașov, jud. BrașovConsiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.8 din data de 03.02.2012

-privind aprobarea bugetului local al județului Brașov pe anul 2012

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 03.02.2012;

Analizând raportul înregistrat sub nr. 1204/02.02.2012 privind proiectul bugetului local al județului Brașov pe anul 2012;

Ținând cont de avizele favorabile formulate de către comisiile de specialitate ale consiliului județean;

Având în vedere dispozițiile din Legea nr. 293/2011 - Legea bugetului de stat pe anul 2012 și art. 19 alin. (1), lit. „a” și lit. „b” din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art. 91 alin. (1), lit. „b” și (3) lit. „a” din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art,l. - Se aprobă bugetul local al județului Brașov pe anul 2012, conform anexei care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

PREȘED1 Aristotel CăContrasemnează,


SECRETAR, Maria Dumbrăveanu

DIRECȚIA ECONOMICA SERVICIUL BUGET

PROPUNERI BUGET 2012

MII LEI

INDICATORI

cod

PROPUNERI BUGET AN 2012

PREVEDERI TRIMESTRIALE

TOTAL

Trim.l

Trim.ll

Trim III

Trim IV

0

1

2

TOTAL VENITURI

207.965,93

55.788,46

64.318,05

46.657,51

41.201,91

Venituri proprii

2.626,00

433,10

889,10

586,05

717,75

Impozit pe profit și redeventa Comp. Apa

01,02,01+30, 02,05

3.625,00

1.406,00

825,00

696,00

698,00

Cota de 11,25imp pe venit

04,02,01

59.722,00

16.306,00

19.862,00

12.948,00

10.606,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pt.echilibrarea bugetelor locale (27% din cota de 18,5%)

04,02,04

24.629,00

8.836,31

8.465,80

4.034,20

3.292,69

Sume defalcate din TVA pt finanțarea cheltuielilor descentralizate

11,02,01

47.455,00

11.794,00

11.161,00

11.206,00

13.294,00

TVA drumuri

11,02,05

6.523,00

700,00

1.800,00

2.800,00

1.223,00

Sume defalcate din TVA pt echil bug 1ncale(27%din jud)

11,02,06

8.380,00

1.680,00

2.257,00

2.257,00

2.186,00

wzubventie pentru finanțarea proiectelor derulate din FEN

42,02,20

282,67

79,24

81,09

0,00

122,34

Subvenție pentru finanțarea persoanelor cu handicap (ANPH)

42,02,21

41.439,00

11.087,00

11.232,00

11.232,00

7.888,00

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea unit, de asistenta medico-sociala

42,02,35

589,00

150,87

145,58

148,66

143,89

SUBV. PT. FINANȚAREA CAMEREI AGRICOLE

42,02,44

410,00

100,00

100,00

90,00

120,00

Fondul European de Dezvoltare Reqionala

45,02,01

536,35

152,37

199,93

184,05

0,00

Fondul Social European

45,02,02

696,08

198,81

165,70

165,70

165,87

Excedent anul 2011

9.907,39

2.553,42

6.950,56

0,00

403,41

Venituri proprii unitati subordonate

1.145,44

311,34

183,29

309,85

340,96

TOTAL CHELTUIELI

207.965,93

55.788,46

64.318,05

46.308,19

41.551,23

- cheltuieli de personal

10

46.447,79

12.285,63

11.392,63

11.388,53

11.381,00

- cheltuieli materiale

20

57.977,10

17.358,93

18.594,80

11.490,60

10.532,77

- dobânzi

30

10.734,00

2.930,00

2.810,00

2.720,00

2.274,00

- alte transferuri-55

55

2.388,00

796,00

796,00

796,00

0,00

- programe fd nerambursabile

56

1.422,97

277,95

322,95

578,95

243,12

- ajutoare sociale

57

46.878,09

12.860,09

13.040,26

11.352,60

9.625,14

alte cheltuieli

59

6.060,50

1.239,22

2.568,33

1.027,83

1.225,12

p cheltuieli de capital

71+72

16.243,48

2.525,89

6.278,33

4.438,93

3.000,33

- rambursări de credite interne/externe/ESCROW

81

10.814,00

2.514,75

2.514,75

2.514,75

3.269,75

- fond de rezerva bugetara

51

9.000,00

3.000,00

6.000,00

0,00

0,00

CAP.51.02 AUTORITATI PUBLICE

15.085,21

3.801,60

4.356,26

3.813,26

3.114,09

- cheltuieli de personal

10

6.364,02

1.593,50

1.593,50

1.589,50

1.587,52

-cheltuieli materiale

20

7.226,19

2.105,85

2.205,51

1.658,51

1.256,32

- proiecte cu finanțare din Fonduri ext. neramb

56

350,00

102,25

107,25

70,25

70,25

- cheltuieli de capital

71

1.145,00

0,00

450,00

495,00

200,00

CAP.54.02 ALTE SERV. PUBLICE GENERALE

13.329,08

4.140,25

7.323,03

1.337,90

527,90

- cheltuieli de personal

10

993,31

264,26

243,02

243,02

243,01

- cheltuieli materiale

20

2.679,27

875,99

859,51

877,88

65,89

- cheltuieli de capital

71

656,50

0,00

220,50

217,00

219,00

1.Direcția Județeană Comunitara de Evidenta a persoanelor Brașov

1.654,60

281,91

446,98

459,01

466,70

- cheltuieli de personal

10

852,47

229,05

207,81

207,81

207,80

- cheltuieli materiale

20

202,13

52,86

39,17

51,20

58,90

- cheltuieli de capital

70

600,00

0,00

200,00

200,00

200,00

2. Structura Teritoriala Pentru Probleme Speciale

30,64

7,13

9,84

6,68

6,99

-cheltuieli materiale

20

27,14

7,13

6,34

6,68

6,99

- cheltuieli de capital

71

3,50

3,50

1

INDICATORI

cod

PROPUNERI BUGET AN 2012

PREVEDERI TRIMESTRIALE

TOTAL

Trim.l

Trim.ll

Trim III

Trim IV

0

1

2

3. ATOP

343,84

85,21

100,21

104,21

54,21

- cheltuieli de personal

10

140,84

35,21

35,21

35,21

35,21

- cheltuieli materiale

20

150,00

50,00

48,00

52,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

53,00

0,00

17,00

17,00

19,00

5.Ramb.credite externe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.Fond rezerva bugetara

9.000,00

3.000,00

6.000,00

0,00

0,00

- fond rezerva bugetara

51

9.000,00

3.000,00

6.000,00

5.Alte acțiuni

2.300,00

766,00

766,00

768,00

0,00

-cheltuieli materiale

2.300,00

766,00

766,00

768,00

0,00

Cap.55.02 TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ Șl ÎMPRUMUTUL

11.138,00

3.209,00

2.814,00

2.724,00

2.391,00

-comisioane

20

404,00

279,00

4,00

4,00

117,00

-dobânzi

30

10.734,00

2.930,00

2.810,00

2.720,00

2.274,00

Cap.60.02 APĂRARE NAȚIONALĂ (CMZ)

788,25

165,79

246,07

171,46

204,93

- cheltuieli materiale din care

20

492,25

165,79

121,07

60,46

144,93

- cheltuieli de capital

71

296,00

0,00

125,00

111,00

60,00

AP.61.02 ORDINE PUBLICĂ

1.088,04

82,58

322,41

295,02

388,03

"^cheltuieli materiale

20

298,04

82,58

76,41

49,02

90,03

- cheltuieli de capital

71

790,00

0,00

246,00

246,00

298,00

1 .Inspectorat urgente

438,04

82,58

122,41

95,02

138,03

-cheltuieli materiale

20

298,04

82,58

76,41

49,02

90,03

-capital

71

140,00

0,00

46,00

46,00

48,00

2.Actiuni de ordine publica

650,00

0,00

200,00

200,00

250,00

-cheltuieli de capital

71

650,00

0,00

200,00

200,00

250,00

CAP. 65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT

21.034,97

6.241,69

5.561,47

3.667,12

5.564,69

- cheltuieli de personal

10

12.345,55

3.538,46

2.935,73

2.935,70

2.935,66

- cheltuieli materiale

20

2.245,07

833,26

457,07

328,21

626,53

- programe din f. externe

56

662,97

165,70

165,70

165,70

165,87

- ajutoare sociale

57

5.082,70

1.704,27

1.710,64

24,49

1.643,30

- cheltuieli de capital

71

698,68

0,00

292,33

213,02

193,33

1.Centrul școlar pentru educație incluziva Brașov

3.619,15

970,39

914,85

836,29

897,62

- cheltuieli de personal

10

3.221,18

840,55

793,55

793,53

793,55

-cheltuieli materiale

20

384,77

127,17

118,70

36,76

102,14

ajutoare sociale

57

13,20

2,67

2,60

6,00

1,93

2.Centrul școlar de recuperare hipoacuziei Brașov

866,03

218,72

215,67

195,53

236,11

- cheltuieli de personal

10

600,00

177,65

140,80

140,80

140,75

-cheltuieli materiale

20

145,00

40,72

34,08

15,73

54,47

- ajutoare sociale

57

4,03

0,35

1,79

0,00

1,89

- cheltuieli de capital din care:

70

117,00

0,00

39,00

39,00

39,00

3.Centrul bugetar nr. 1 Aurel Vijoli Fagaras

2.972,53

854,57

678,53

706,84

732,59

- cheltuieli de personal

10

2.027,15

663,31

454,62

454,61

454,61

-cheltuieli materiale

20

641,20

187,36

124,70

152,49

176,65

- ajutoare sociale

57

9,18

3,90

0,88

1,40

3,00

- cheltuieli de capital din care:

71

295,00

0,00

98,33

98,34

98,33

4. Centrul școlar pentru educație incluziva Victoria

1.105,21

316,30

259,22

253,66

276,03

- cheltuieli de personal

10

816,00

204,00

204,00

204,00

204,00

-cheltuieli materiale

20

274,21

109,30

49,22

45,66

70,03

- ajutoare sociale

57

15,00

3,00

6,00

4,00

2,00

5. Școala de arte si meserii Codlea

1.390,69

494,31

303,21

255,75

337,42

- cheltuieli de personal

10

967,60

302,27

221,78

221,78

221,77

-cheltuieli materiale

20

378,68

186,69

72,00

26,82

93,17

- ajutoare sociale

57

44,41

5,35

9,43

7,15

22,48

6. Centrul școlar pentru educație incluziva Bradet Sacele

1.972,52

569,39

449,58

451,13

502,42

-cheltuieli de personal

10

1.486,73

446,27

346,82

346,82

346,82

-cheltuieli materiale                             |20

295,23

117,12

41,82

42,69

2 93,60

INDICATORI

cod

PROPUNERI BUGET AN 2012

PREVEDERI TRIMESTRIALE

TOTAL

Trim.l

Trim.ll

Trim III

Trim IV

0

1

2

-ajutoare sociale

57

23,88

6,00

5,94

5,94

6,00

-cheltuieli de capital

71

166,68

0,00

55,00

55,68

56,00

7.Centrul județean de resurse si asistenta educaționala Brașov

4.135,84

1.135,01

1.056,41

967,92

976,50

- cheltuieli de personal

10

3.226,89

904,41

774,16

774,16

774,16

- cheltuieli materiale

20

125,98

64,90

16,55

8,06

36,47

Programe din fd.externe

56

662,97

165,70

165,70

165,70

165,87

- cheltuieli de capital din care :

71

120,00

0,00

100,00

20,00

8.Consiliul Județean

4.973,00

1.683,00

1.684,00

0,00

1.606,00

-ajutoare sociale in natura C+L

57

4.973,00

1.683,00

1.684,00

0,00

1.606,00

CAP.66.02 SANATATE

5.916,23

757,87

3.192,36

964,26

1.001,74

- cheltuieli de personal

10

554,16

139,90

139,90

139,91

134,45

- cheltuieli materiale

20

3.333,51

510,97

2.804,35

8,75

9,44

- cheltuieli de capital

71

2.028,56

107,00

248,11

815,60

857,85

1 .Unitatea de Asistenta Medico-Sociala ^anpetru

589,00

150,87

145,58

148,66

143,89

- cheltuieli de personal

10

554,16

139,90

139,90

139,91

134,45

- cheltuieli materiale

20

34,84

10,97

5,68

8,75

9,44

2.Consiliul Județean Brașov (acțiuni)

2.926,47

607,00

2.319,47

0,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

2.819,47

500,00

2.319,47

- cheltuieli de capital

71

107,00

107,00

2,Spitalul copii

70,00

0,00

35,00

35,00

0,00

-cheltuieli de capital

71

70,00

35,00

35,00

3,Spitalul Infectioase

200,00

0,00

63,61

136,39

0,00

-cheltuieli de capital

71

200,00

63,61

136,39

3,Spitalul Județean

1.642,41

0,00

479,20

499,21

664,00

-cheltuieli materiale

20

479,20

479,20

-cheltuieli de capital

71

1.163,21

499,21

664,00

6,Spitalul Ostetrica Ginecologie

250,00

0,00

125,00

125,00

0,00

-cheltuieli de capital

71

250,00

125,00

125,00

7,Spitalul Neurologie

200,00

0,00

20,00

20,00

160,00

••'cheltuieli de capital

71

200,00

0,00

20,00

20,00

160,00

8,Spitalul Pneumoftiziologie

38,35

0,00

4,50

0,00

33,85

-cheltuieli de capital

71

38,35

4,50

33,85

CAP. 67.02 CULTURĂ, RECREERE Șl

RELIGIE

19.174,86

4.116,81

6.354,40

4.726,04

3.977,61

- cheltuieli de personal

10

5.670,96

1.472,70

1.399,46

1.399,40

1.399,40

- cheltuieli materiale

20

4.703,56

1.214,54

1.366,36

1.218,32

904,34

- reparații biserici

59

1.400,00

0,00

1.400,00

0,00

0,00

-salarii personal neclerical

59

3.638,00

606,22

903,33

903,33

1.225,12

- alte cheltuieli

59

534,50

370,00

90,00

74,50

0,00

- cheltuieli de capital

71

1.432,84

4,60

746,50

681,74

0,00

-rambursări de credite

81

1.795,00

448,75

448,75

448,75

448,75

1. Biblioteca Județeană "George Baritiu"

2.839,20

618,67

794,45

625,04

801,04

- cheltuieli de personal

10

1.880,75

475,20

468,53

468,51

468,51

-cheltuieli materiale

20

899,45

143,47

275,92

147,53

332,53

- cheltuieli de capital

71

59,00

50,00

9,00

2. Consiliul Județean- propriu

1.009,60

9,60

500,00

500,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

9,60

9,60

- cheltuieli de capital

71

1.000,00

0,00

500,00

500,00

0,00

3. Acțiuni culturale- C.J.

2.070,50

910,00

550,00

610,50

0,00

- cheltuieli materiale

20

1.656,00

600,00

500,00

556,00

0,00

- alte cheltuieli

59

414,50

310,00

50,00

54,50

4. Consiliul Județean - Comisia de cultura

150,00

70,00

50,00

30,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

100,00

40,00

30,00

30,00

3 I

INDICATORI

cod

PROPUNERI BUGET AN 2012

PREVEDERI TRIMESTRIALE

TOTAL

Trim.l

Trlm.ll

Trim III

Trlm IV

0

1

2

- alte cheltuieli

59

50,00

30,00

20,00

5. Acțiuni Sportive-C.J.

170,00

70,00

60,00

40,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

100,00

40,00

40,00

20,00

- alte cheltuieli

59

70,00

30,00

20,00

20,00

6.Culte religioase + Reparații biserici

5.038,00

606,22

2.303,33

903,33

1.225,12

-alte cheltuieli, din care:

5.038,00

606,22

2.303,33

903,33

1.225,12

-reparații biserici

59,12

1.400,00

1.400,00

-salarii personal neclerical

59,15

3.638,00

606,22

903,33

903,33

1.225,12

7. Muzeul de arta

555,35

130,08

150,09

135,52

139,68

- cheltuieli de personal

10

389,81

97,46

97,45

97,45

97,45

-cheltuieli materiale

20

151,64

32,60

42,64

34,17

42,23

- cheltuieli de capital

71

13,90

10,00

3,90

S.Muzeul Județean de istorie

1.618,81

378,65

440,30

426,60

373,26

- cheltuieli de personal

10

930,68

246,00

228,24

228,22

228,22

- cheltuieli materiale

20

558,13

132,65

132,06

148,38

145,04

cheltuieli de capital

71

130,00

80,00

50,00

6. Muzeul de etnografie

1.129,52

232,34

313,17

306,86

277,15

- cheltuieli de personal

10

614,23

159,00

151,75

151,74

151,74

-cheltuieli materiale

20

400,29

73,34

96,42

105,12

125,41

- cheltuieli de capital

71

115,00

65,00

50,00

7.Muzeul Casa Mureșenilor

474,50

102,99

147,61

97,62

126,28

- cheltuieli de personal

10

304,76

79,37

75,13

75,13

75,13

-cheltuieli materiale

20

156,74

23,62

59,48

22,49

51,15

- cheltuieli de capital

71

13,00

13,00

S.Scoala Populara de Arte si Meserii

1.057,73

302,16

287,18

215,25

253,14

- cheltuieli de personal

10

817,20

232,28

194,98

194,97

194,97

- cheltuieli materiale

20

207,43

65,28

63,70

20,28

58,17

- cheltuieli de capital

71

33,10

4,60

28,50

9. Centrul Cultural Reduta

1.266,65

237,37

309,52

386,57

333,19

- cheltuieli de personal

10

733,53

183,39

183,38

183,38

183,38

-cheltuieli materiale

20

464,28

53,98

126,14

134,35

149,81

- cheltuieli de capital

71

68,84

68,84

10. - Rambursări credite BCR Cultura

1.795,00

448,75

448,75

448,75

448,75

- rambursări de credite

81

1.795,00

448,75

448,75

448,75

448,75

-roap.68.02 ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ

75.489,56

20.160,33

20.652,64

19.206,13

15.470,46

- cheltuieli de personal

10

19.510,25

5.019,71

4.830,20

4.830,18

4.830,16

-cheltuieli materiale

20

12.412,92

3.771,80

3.837,82

2.550,84

2.252,46

- asistenta sociala

57

41.795,39

11.155,82

11.329,62

11.328,11

7.981,84

- alte cheltuieli

59

438,00

213,00

175,00

50,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

1.333,00

0,00

480,00

447,00

406,00

1.Consiliul Județean Brașov

2.724,00

1.196,00

885,00

640,00

3,00

-cheltuieli materiale

20

2.286,00

983,00

710,00

590,00

3,00

-alte cheltuieli

59

438,00

213,00

175,00

50,00

2.Unitatea de Asistenta Medico-Sociala de Pneumoftiziologie Sânpetru

1.277,12

272,35

354,19

284,97

365,61

- cheltuieli de personal

10

591,74

150,50

147,08

147,08

147,08

-cheltuieli materiale

20

605,38

121,85

167,11

97,89

218,53

- cheltuieli de capital

71

80,00

40,00

40,00

3.Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Șercaia

1.833,28

436,13

497,33

425,30

474,52

- cheltuieli de personal

10

1.290,12

322,53

322,53

322,53

322,53

- cheltuieli materiale din care:

20

467,66

104,43

133,63

90,35

4139,25

INDICATORI

cod

PROPUNERI BUGET AN 2012

PREVEDERI TRIMESTRIALE

TOTAL

Trim.l

Trim.ll

Trim III

Trim IV

0

1

2

- asistenta sociala

57

50,00

9,17

15,67

12,42

12,74

- cheltuieli de capital

71

25,50

25,50

4.Centralizator Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

68.943,56

18.016,92

18.671,13

17.749,39

14.506,12

- cheltuieli de personal

10

17.269,20

4.455,00

4.271,41

4.271,40

4.271,39

- cheltuieli materiale

20

8.708,97

2.415,27

2.678,77

1.755,30

1.859,63

- asistenta sociala

57

41.745,39

11.146,65

11.313,95

11.315,69

7.969,10

- cheltuieli de capital

71

1.220,00

0,00

407,00

407,00

406,00

a)Asistenta sociala pt familie si copii

18.067,00

4.662,76

4.895,78

4.265,00

4.243,46

- cheltuieli de personal

10

11.816,67

3.005,00

2.937,23

2.937,22

2.937,22

-cheltuieli materiale

20

5.803,76

1.570,46

1.841,46

1.205,78

1.186,06

- asistenta sociala

57

446,57

87,30

117,09

122,00

120,18

b)Asistenta sociala in caz de invaliditate

9.437,56

2.267,16

2.543,35

2.252,39

2.374,66

cheltuieli de personal

10

5.452,53

1.450,00

1.334,18

1.334,18

1.334,17

^cheltuieli materiale

20

2.563,21

757,81

750,31

462,52

592,57

- asistenta sociala

57

201,82

59,35

51,86

48,69

41,92

- cheltuieli de capital

71

1.220,00

0,00

407,00

407,00

406,00

c)Asistenta sociala in caz de invaliditate-ANPH

41.439,00

11.087,00

11.232,00

11.232,00

7.888,00

- cheltuieli materiale

20

342,00

87,00

87,00

87,00

81,00

- asistenta sociala

57

41.097,00

11.000,00

11.145,00

11.145,00

7.807,00

5. Centrul de Zi pt. Nevazatori "Raza de Lumina"

278,73

69,74

74,40

65,41

69,18

- cheltuieli de personal

10

213,34

55,32

52,68

52,67

52,67

- cheltuieli materiale

20

57,89

14,42

14,22

12,74

16,51

- cheltuieli de capital

71

7,50

7,50

6.C.R.F.D.VEDERE TARDIVI

95,20

23,85

24,09

21,08

26,18

- cheltuieli de personal

10

79,32

19,72

19,87

19,87

19,86

-cheltuieli materiale

20

15,88

4,13

4,22

1,21

6,32

7.AGENTIA JUDEȚEANĂ A PERS CU HANDICAP

337,67

145,34

146,50

19,98

25,85

- cheltuieli de personal

10

66,53

16,64

16,63

16,63

16,63

- cheltuieli materiale

20

271,14

128,70

129,87

3,35

9,22

"AP. 70.02 LOCUINȚE, SERVICII Șl ȚCEZVOLTARE PUBLICĂ

8.889,41

3.010,86

2.599,99

2.080,41

1.198,15

- cheltuieli de personal

10

339,51

84,88

84,88

84,88

84,87

-cheltuieli materiale

20

4.064,74

1.529,98

937,39

841,81

755,56

- transferuri 55

55

2.388,00

796,00

796,00

796,00

0,00

- cheltuieli de capital

2.097,16

600,00

781,72

357,72

357,72

1. Serviciul public județean Salvamont Brașov

523,25

115,52

127,94

137,36

142,43

- cheltuieli de personal

10

339,51

84,88

84,88

84,88

84,87

-cheltuieli materiale

20

159,74

30,64

19,06

52,48

57,56

- cheltuieli de capital

71

24,00

24,00

2.Consiliul Județean Brașov

4.978,16

1.499,34

1.276,05

1.147,05

1.055,72

- cheltuieli materiale

20

3.905,00

1.499,34

918,33

789,33

698,00

- cheltuieli de capital

71

1.073,16

357,72

357,72

357,72

4.SC Consilprest SRL

1.000,00

600,00

400,00

0,00

0,00

- capital social (hotarari ale Consiliului Județean neonorate, copiator pt. CJB)

72

1000

600

400

5.ADDJ

2.388,00

798,00

796,00

796,00

0,00

- transferuri asoc. de dez intercomunitara

55

2.388,00

796,00

796,00

796,00

CAP.74.02 PROTECȚIA MEDIULUI

1.147,97

50,00

366,00

366,00

365,97

- transferuri

59

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital (71)

71

1.097,97

0,00

366,00

366,00

365,97

1. Consiliul Județean Brașov

1.147,97

50,00

366,00

366,00

365,97

- transferuri

59

50,00

50,00

- cheltuieli de capital

71

1.097,97

366,00

366,00

365,97

CAP.83.02 AGRICULTURĂ Șl SILVICULTURĂ

940,35

226,37

236,25

228,74

,248,99

INDICATORI

cod

PROPUNERI BUGET AN 2012

PREVEDERI TRIMESTRIALE

TOTAL

Trim.l

Trim.ll

Trim III

Trim IV

0

1

2

- cheltuieli de personal

10

670,03

172,22

165,94

165,94

165,93

-cheltuieli materiale

20

270,32

54,15

70,31

62,80

83,06

1 .Serviciul Public Județean de Protecția Plantelor

380,35

87,37

92,72

100,95

99,31

- cheltuieli de personal

10

320,76

78,82

80,65

80,65

80,64

-cheltuieli materiale

20

59,59

8,55

12,07

20,30

18,67

2.Camera Agricola a Județului Brașov

560,00

139,00

143,53

127,79

149,68

- cheltuieli de personal

10

349,27

93,40

85,29

85,29

85,29

-cheltuieli materiale

20

210,73

45,60

58,24

42,50

64,39

CAP. 84.02 - TRANSPORTURI

33.484,00

9.790,31

10.218,17

6.384,85

7.090,67

- cheltuieli materiale

20

19.797,23

5.910,02

5.830,00

3.830,00

4.227,21

- cheltuieli de capital

71

4.667,77

1.814,29

2.322,17

488,85

42,46

- rambursări de credite

81

9.019,00

2.066,00

2.066,00

2.066,00

2.821,00

AEROPORT (84.02.50)

1.884,46

900,00

892,00

50,00

42,46

^cheltuieli materiale

20

600,00

300,00

300,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

1.284,46

600,00

592,00

50,00

42,46

DRUMURI (84.03.01)

22.366,23

6.610,00

7.260,17

4.268,85

4.227,21

-cheltuieli materiale

20

19.197,21

5.610,00

5.530,00

3.830,00

4.227,21

- cheltuieli de capital

71

3.169,02

1.000,00

1.730,17

438,85

0,00

RAMBURSĂRI BERD (84.03.01)

6.000,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

- rambursări de credite

81

6.000,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

RAMBURSĂRI EXIMBANK DRUM (84.03.01)

2.264,00

566,00

566,00

566,00

566,00

- rambursări de credite

81

2.264,00

566,00

566,00

566,00

566,00

RAMBURSĂRI BCR AEROPORT (84.06.02)

755,00

0,00

0,00

0,00

755,00

- rambursări de credite

81

755,00

755,00

HG 2010 drumuri TVA echil (84,03,01)

214,31

214,31

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

0,02

0,02

cheltuielie de capital

71

214,29

214,29

"6aP.87.02 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

460,00

35,00

75,00

343,00

7,00

-cheltuieli materiale

20

50,00

25,00

25,00

- proiecte cu finanțare din Fonduri ext. neramb

56

410,00

10,00

50,00

343,00

7,00

EXCEDENT/DEFICIT

0,00

0,00

0,00

349,32

-349,32

Aprobai Președinte

BUGET 2012

DCIE

mii lei

Nr. Crt.

ACȚIUNE

Propuneri

Observații

Capitol bugetar

1

Cofinantare proiecte POR Axa 5.3 "Calator prin istorie"

410,00

Punerea in valoare a potențialului turistic

Proiecte cu finanțare externa post - aderare : cofinantare

2

Cofinantare Interreg IV C - "District"

350,00

Proiecte cu finanțare externa post - aderare : cofinantare

3

Proiect LEADER -" Brașov Nord"'

280,00

Cotizație GAL

Cotizații

4

Transmiterea in direct a ședințelor de plen

100,00

Contract Fast - Promo

5

Acțiuni culturale

150,00

Conform program Comisie 4

67.02 - acțiuni culturale

, 6

Acțiuni sportive, turism, protecția mediului

170,00

Conform program Comisie 8

67.02 - acțiuni culturale

7

Proiect "Solidaritatea Brasoveana"

888,00

Hot 519/08.12.2011

70 - agenții

8

Brașovul Medieval

600,00

Cooperare cu terti pentru organizarea de evenimente tematice

67.02 - acțiuni culturale

9

Cooperare Consilprest promovare activitati proprii CJBv

400,00

10

ATOP

150,00

11

Aqenda Județeană

2.000,00

54 - alte acțiuni

12

ADDJBV Agenția de Dezvoltare Durabila a Județului Brașov

1.500,00

Transfer cf. referat

70 - agenții

13

Parteneriat Asociația "Valea Zimbrilor"

50,00

14

Materiale promovare județ ( achiziționare albume de prezentare a județului)

150,00

15

3rogramul "In dialog cu pensionarii"

1.000,00

Cooperare cu SC Consilprest SRL

68. acțiuni sociale

16

Programul" Sa ne cunoaștem mai bine"

800,00

Cooperare Manastirea Sambata

68. acțiuni sociale

17

Cooperare proiecte de sprijinire a tinerilor - asociația OPTIM Brașov

150,00

68. acțiuni sociale

18

Cooperare proiecte de sprijinire a tinerilor - asociația Culturala Alexia

50,00

19

Sprijin Crucea Roșie Brașov

30,00

Cooperare cu Crucea Roșie Brașov

20

Evaluare "Capital social si dezvoltare sociala in comunitatea brasoveana"

30,00

Cooperare cu Universitatea Transilvania Brașov

21

Studii sociologice: "Factori de risc in comunitate"

30,00

Cooperare cu Universitatea Transilvania Brașov

22

Evaluare - "Temeri post-aderare la UE la nivelul agendei cetățenilor si a agendei instituționale in Brașov"

70,00

Cooperare cu Universitatea Transilvania Brașov

23

Asociația filantropica Cristiana

50,00

24

Clubul sportiv al surzilor

10,00

25

Asociația nevazatorilor - Brașov

10,00

”26

Hospice Casa Speranței

50,00

27

Cultura brasoveana si Prima Școala Romaneasca

25,00

Cooperare muzeul Primei Scoli Romanești

28

Festivalul ecvestru

25,00

29

Proiect Fundația UMANA

10,00

67.02 - acțiuni culturale

30

Proiectul" Muzeul Viu"

125,00

Revitalizarea meșteșugurilor brașovene

70. fundații

31

Monitorizare activitate CJBV in presa maghiara

30,00

32

Restanta E-cultura

12,00

Restanta 2010

33

Congresul Societatea si schimbările climatice

10,00

Universitatea Transilvania

34

Sesiune stintifica de inaugurare PRODD

16,00

Universitatea Transilvania

35

Conferința International "OPTIM"

10,00

Universitatea Transilvania

36

Cooperare Liceul Saguna - amenajare "Sala Academicienilor" si concursul internațional de informatica

65,00

37

Cooperare cu Colegiul "Grigore moisiFamenajare sala Dumitru Prunariu" si concursul internațional de informatica

60,00

38

Cooperare Colegiul" Dr. I. Mesota"

60,00

39

Cotizație CS Tara Barsei

455,00

2012

40

Cotizație ARE 2012

26,00

2012

41

Cotizație ADI in domeniul apei

217,00

2010 si 1/2 din 2011

42

Cotizație APDT

26,00

2011 si 2012

43

Cotizație ADI Centrul Transilvaniei

7,00

2012

44

CotizatieADI ISO MEDIU

100,00

2012

45

Cotizație ADECJR

1,00

2012

46

Cotizație ALZIAR

6,00

2011, 2012

47

Cotizație AASJ

0,16

2012

48

Fundația copii abandonați

50,00

49

Traducerea si reeditarea unor lucrări de mare impact cultural

30,00

50

Spectacole de fanfara

50,00

51

Creșterea atractivitatii turistice a zonei Sacele

50,00

Cooperare Clubul Joybike

52

Cooperare sociala Asociația Delta

100,00

53

Târgul International de Carte

50,00

Cooperare Libris Cultural

54

Cooperare Asociația Apaczai - anul 3

30,00

55

Deplasări externe

350,00

56

Redactare, tipărire si distribuție publicație proprie a CJBV > 2 ediții

300,00

57

Cooperare Asociația Consultativa a Tinerilor

10,00

58

Cooperare Junii Brașoveni

20,00

59

Festivalul de toaca Victoria

10,00

60

Proiect educațional

15,00

"Cooperare As. Felfalusi Antal"

61

25 de ani constituire

4,50

Asoc. Aviatorilor Brașoveni

62

Concursul "Asii cunoașterii"

3,00

Școala Generala "Diaconu Coresi"

63

Monografia Tarii Fagarasului Voi 2

10,00

TOTAL

11.846,66

Director DCIE                                       Director adj DCIE

Micolae Sacuiu                                    Mihai Pascu /

Finanțare acțiuni sportive

2012

Nr. Crt.

Denumirea structurii sportive

Suma/lei

Observații

1

CS Tara Barsei 2011 Brașov

50000

Ptr. susținerea activitatilor sportive a secțiilor de baschet, upte si atletism

2

CS Dinamo Bucuresti-Baza Sportiva Brașov

12000

Ptr. Turneul International de tenis "Futures Brașov Romania"

3

Asociația Județeană de Fotbal Brașov

15000

Ptr. arbitraj meciuri copii si junior si acțiunile selectionaei judeteane de juniori

''*^4

CS Tara Barsei 2011 Brașov

12000

Ptr. Cupa Consiliului Județean Brașov la tenis de camp-iulie 2012

5

AS Nimbus No Limits

5000

Parapanta

6

AS BC Galactica Brașov

3500

Ptr. echipele de baschet juvenile

7

CFR CSU Brașov

10000

Ptr. rugby copii junior si seniori

8

AS Olimpia Sanpetru

3500

Ptr. rugby-tag

9

CS Corona Brașov

3500

Baschet Divizia B

10

Rugby Club Brașov

3500

Rugby copii si junior

11

CS Blue Angel Cristian

7500

Fotbal Feminin Divizia A

12

i

CSS Brasovia

5000

Ptr. activitati sportive copii si juniori

1 13

CS Edelwiess

8500

Schi

j 14

CSM Karate DO Fagaras

5000

Karate

15

AS CS D Ippon N.S. Brașov

10000

Karate

rTiwrb

HCM Fagaras

11000

Handbal Divizia B

17

CS Cetatea Fagaras

5000

Judo

TOTAL

170000

Acțiunile culturale ale Consiliului Județean Brașov desfășurate in 2012 prin Comisia nr.4

Nr. crt.

Activitatea desfasurata

Suma alocata

Perioada

Partener al C. J.Bv.

1.

Program de colaborare la activitati educative si culturale cu Inspectoratul Școlar Județean Brașov (nominalizate in timpul anului)

20.000

2012

Insp.Sc. Jud. Brașov Unitari școlare din județul Brașov

2.

Premierea profesorilor cu rezultate deosebite

5.000

2012

Insp.Sc. Jud. Brașov Unitati școlare din județul Brașov

3.

Premierea elevilor cu rezultate deosebite

10.000

2012

Insp.Sc. Jud. Brașov Unitati școlare din județul Brașov

4.

Aniversarea a 25 de ani de activitate concertistica a cvartetului,, Gaudeamus”

20.000

2012

Cvartetul „Gaudeamus *’ al Filarmonicii din Brașov

5.

Program de colabore cu Universitatea “Transilvania “ din Brașov

50.000

2012

Universitatea “Transilvania” din Brașov

6.

Conferința Internaționala „BIBLIO 2012,,

5.000

2012

Biblioteca Universitarii Transilvania Brașov

7.

Olimpiada Naționala de Limbi Clasice

20.000

2012

M. E. C. T. S.

1SJ Brașov

8.

Colaborare cu Liceele si Grupurile Școlare din județul Brașov (programe europene, programe naționale, simpozioane-aniversari)

20.000

2012

TOTAL 150.000

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Comisia pentru activitati științifice, invatamant, cultura si culte

Comisia nr.4


APROBAT

Președinte Consiliul Județean Brașov ARISTOTEL CANCESCU