Hotărârea nr. 78/2012

Hotărârea.nr.78 – privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu S.C. Aro Palace S.A.în vederea reabilitării parţiale a imobilului istoric „Cetăţuia” din Municipiul BraşovConsiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.78

din data de 09.03.2012

- privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu S.C. Aro Palace S.A. în vederea reabilitării parțiale a imobilului monument istoric “Cetățuia” din Municipiul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinara la data de 09.03.2012

Analizând referatul nr.2489/05.03.2012 întocmit de către Direcția Coordonare Integrare Europeană prin care se propune aprobarea asocierii Județului Brașov cu S.C. Aro Palace S.A. și finanțarea cu suma de 1.000.000 lei, pentru reabilitarea parțială a imobilului monument istoric “Cetățuia” din Municipiul Brașov, în vederea punerii în valoare a acestuia, precum si discuțiile si propunerile din plenul Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.l lit.”e” și alin 6 lit.”c” din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art.2 alin 2 și 3, art.7 alin.4, art.10 alin 1 și 2, art. 23, art.24, art.37, art.38, art.45 alin, d și e și art.49 din Legea nr. 422/2001, actualizată privind protejarea monumentelor istorice;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă asocierea Județului Brașov cu S.C. Aro Palace S.A. și finanțarea cu suma de 1.000.000 lei, din Bugetul Județului Brașov aprobat pe anul 2012, Cap. 67.02 - Cultură, Recreere și Religie, pentru reabilitarea parțială a imobilului monument istoric “Cetățuia” din Municipiul Brașov, în vederea punerii în valoare a acestuia.

Art.2. - Contractul de asociere care se va încheia între Județul Brașov cu S.C. Aro Palace S.A va fi supus aprobării plenului Consiliului Județean într-o ședință viitoare.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană, Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului
Consiliul Județean Brașov

Nr. înregistrare: Cod:REFERAT

Privind asocierea dintre județul Brașov si S.C. ARO PALACE S.A. in vederea reabilitării parțiale a imobilului monument istoric „Cetatuia” din municipiul Brașov

Ansamblul “Cetatuia”, situat pe platoul de creasta al dealului Cetatuia a fost realizat in sec. XVI -XVII si este format dintr-o incinta fortificata si un castel (Schlossberg). Acest ansamblu figurează pe lista ansamblurilor si monumentelor istorice, aprobata cu Ordinul ministrului culturii si patrimoniului național nr. 2.361/2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizata si a Listei monumentelor istorice dispărute, fiind inscris cu indicativul BV-II-a-A-11393.

In prezent, in aceste spatii funcționează un complex de alimentație publica, inclus in circuitul turistic al Brașovului, aflat in proprietatea S.C. Aro Palace S.A.

Prin adresa nr. 10433/24.10.2011, S.C. Aro-Palace S.A. solicita posibilitatea susținerii financiare a intervențiilor avand ca scop reabilitarea si punerea in valoare a acestui monument emblematic al Brașovului.

Avand in vedere preocuparea continua a Consiliului Județean Brașov pentru protejarea patrimoniului istoric si cultural, cat si faptul ca in lista de investiții din bugetul propriu al județului Brașov pe anul 2012, la cap. 67.02 - Cultura, Recreere si Religie, este prevăzută suma de 1.000.000 lei pentru reabilitare parțiala a imobilului monument istoric „Cetatuia” , se propune o asociere a județului Brașov cu S.C. Aro-Palace S.A.

Asocierea propusa se inscrie in prevederile Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata si actualizata.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Mihai Pascu


Nr. cri. 17783/URG Ziua 01

Luna 03

Anul 2012

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA BRAȘOV

BIROUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA BRAȘOV

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ pentru INFORMARE

Cartea funciară cu nr, 31236                          Localitate: BRAȘOV

A. Partea I-a

Nr.crt.

Nr. topografic

Descrierea imobilului

Obs

19.

2068/1/2

COMPLEX "CETATE" și teren dc 5.002,00 mp.

B. Partea a Il-a

Nr.crt

înscrieri privitoare la proprietate

Obs

22,52

S.C. "ARO PAIACE" S.A. BRAȘOV, titlu dc drept conform H.G. 834/1991, act 8558/1996 cf și act 3619-3620/2000 cf

C. Partea a IlI-aNr.crt

înscrieri privitoare la sarcini

Obs

NU SUNT.

Ccnilic că prezentul extras corespunde intnt lotul cu pozițiile iu vigoare din canea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras dc carte funciară poate fi utilizat la conform cererii, și nu este valabil la încheierea actelor autentificate de notarul public.

S-a achitat tariful de 100 lei prin chitanța nr. 700.5777/2012, pentru serviciul dc publicitate imobiliară cu codul nr. 2.7.2.

Data soluționării.

Asistent-registrator,

Referent.

01/03/2012

DANIELA AVRAM

Data eliberării, / /

/A

(semnătura)

(parafa și semnătura)

ANCPI


tGKNTU NATIObAr* • a C»D*»T»l> H *u«i ic.rt ati muiiiiwA


Nr. cri. 5107 Ziua 23 Luna 03 Anul 2006

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA BRAȘOV EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

pentru INFORMARE

Cartea funciară cu nr. 31236            Localitate: BRAȘOV

A. Partea l-a

Nr.crt.

Nr. cadastral

Descrierea imobilului

Obs

19

2068/1/2

COMPLEX "CETATE" și teren de 5.002 mp.

B. Partea a ll-a

Nr.crt

înscrieri privitoare la proprietate

Obs

22,52

SC "ARO PALACE" SA BRAȘOV, conf. HG 834/91, act 8558/96 cf și act 3619-20/2000 cf

C. Partea a III-a

Nr.crt

înscrieri privitoare la sarcini

Obs

nu sunt

Certific că prezentul extras corespunde întru totul cu pozițiile în vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară poate fi utilizat, conform cererii, $1 nu este valabil la încheierea actelor autentificate de notarul public.

S-a achitat tariful de 10 lei prin chitanța nrO152610, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. P.I.02

Asistent - registrator,


G: BENEA


Cătr


S.C. ARO-PALACE S.A.

Str, Mure[enilor nr. 12, cod 500030 - Bra[ov, România

Tel **40-(0)268-477664, Fax “40-(0)268-475250 P.O.BOX 123,

C.F. R1102041, -nreg. la R.C. J/08/13/1991, Cont B.C.R RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001; e-mail: office@aro-palace.ro.

—rr'l 't.i       UMDbTBAf——— ----

I            BRASOV      Nr.

\       Nr/o/1.33....................

S 7 iîj.v=?^Xuna    Anul^f

e,

CONSILIUL JUDEȚEAN Brașov

in atenția: Domnului Președinte Aristotel Căncescu.

Stimate Domnule Președinte,

S.C. ARO PALACE S.A. Brașov, societate reprezentativă în circuitul turistic național și internațional a prevăzut în strategia de investiții pentru perioada 2011** 2013 reabilitarea complexului turistic „CETATE”

Acest obiectiv este clasat ca monument istoric de categoria A și este înscris în lista Monumentelor Istorice actualizată în 2010.

începând cu anul 1975, O.N.T. Carpați Brașov a început proiectarea și execuția restaurării CETĂȚII în redarea ei circuitului turistic . Programul integral al restaurării a prevăzut adaptarea la cerințele unei unități hoteliere și de alimentație publică care să răspundă solicitărilor turistice interne și internaționale.

Odată cu trecerea timpului, uzura fizică și morală și-a pus amprenta pe acest obiectiv turistic, astfel încât în momentul de față ne aflăm în situația de a reamenaja / restaura / consolida complexul în scopul valorificării imensului potențial turistic pe care suntem convinși că îl are.

Costul estimativ al investiției este de aproximativ 3.500.000 EURO, și cuprinde întocmirea studiilor de specialitate, expertize tehnice, proiectul de execuție și lucrările de restaurare. Pentru realizarea acestei investiții societatea noastră este nevoită să apeleze și la surse atrase, de aceea vă rugăm să analizați posibilitatea susținerii financiare a acestui proiect foarte important pentru turismul brașovean și nu numai.

Cu stimă,

Rallag.OO

DxlRM.C.2

Dcu: laiO.ÎOIl

Dat: Casllia) Jadcțas:


Schița - Tema de proiectare

Obiectivul:

Cetățuia (Incinta cu bastioane și Castelul) Brașov, jud.Brașov, cod.LMI 2004 - BV-II-a-A-11393

Denumirea proiectului:

Lucrări de proiectare pentru consolidarea, conservarea și restaurarea ansamblului Cetățuia Brașov

Amplasament:

Dealul Cetățuii. Brașov

Beneficiar:

S.C. ARO PALACE S.A. Brașov

Faza de proiectare:

DT-DTAC

Date generale privind monumental istoric

Amplasament intravilan, zona istorică, relief, parcela, nr.top, suprafața, accese, etc. Potențialul turistic.

Prevederi PUZ Zona istorică Brașovul Vechi,

Date istorice sumare

Extrase din studiul istoric ;

Evoluția de la tumul de observare înconjurat de un șanț și palisade (1524) până la complexul de alimentație publică de azi;

Starea tehnică actuală a monumentelor ce compun ansamblul. - Necesitatea și oportunitatea promovării investiției

Studiul istoric va prezenta date privind intervențiile în timp asupra monumentului istoric.

Cercetările, releveele și expertizele vor descrie starea tehnică a construcției și vor stabili lucrările necesare de consolidare, conservare sau restaurare, oportunitatea acestora.

Materialul fotografic anexat surprinde starea de degradare a feței exterioare a zidurilor de incintă (care credem că nici nu au fost consolidate - restaurate în anii '70, odată cu refuncționalizarea Cetățuii).

Odată cu întocmirea documentației pentru restaurarea Cetățuii, se impune și întocmirea proiectului de amenajare a parcului natural de pe Dealul Cetățuii, parc ce face parte integrantă din zonele verzi centrale ale municipiul Brașov, parc ce poate oferi un plus de valoare Cetățuii, un plus de spațiu atractiv pentru brașoveni și turiști. Acest proiect trebuie să cuprindă în mod obligatoriu refacerea accesului pietonal, de legătură directă cu parcul N.Titulescu, din centrul Brașovului.

Studii și expertize necesare pentru întocmirea proiectului

- Ridicare topografică a ansamblului, inclusiv zona aferentă a acestuia, necesară pe de o parte pentru cercetarea arheologică (inclusiv pentru stabilirea conturului șanțului de aparare și palisadele care înconjurau cetatea la un moment dat) și pe de altă parte pentru amenajarea parcului natural de pe dealul Cetățuia, ce face parte integrantă din zona verde a municipiului.

 • -  Studiu istoric - evoluția istorică a localității, evenimente care au determinat nașterea și evoluția ansamblului arhitectural. Studiul istoric va fi determinant și pentru refuncționalitatea monumentului, în sensul creșterii atractivității pentru turismul cultural și istoric,

 • -  Studiu de istoria arhitecturii și artei - evoluția arhitecturală și artistică în timp a monumentelor ce compun ansamblul arhitectural. Evidențierea valorilor arhitecturale și al componentelor artistice, necesare atât pentru stabilirea modului de intervenție asupra monumentului, cât și ca elemente de atractivitate pentru turismul cultural și istoric.

 • -  Releveul castelului și al sistemului de fortificații,necesar în procesul de proiectare.

 • -  Releveul degradărilor, necesar în procesul de proiectare pentru stabilirea soluțiilor de conservare, consolidare și restaurare,

 • -  Studiu geotehnic - va conține și referiri la cauzele care au generat degradările în ziduri;

 • -  Expertiza tehnică a structurii de rezistență;

 • -  Expertiza biologică a lemnului și a pietrei;

 • -  Expertiza umidității în diversele componente ale construcției;

 • -  Cercetare arheologică - sondaje pentru stabilirea nivelului de calcare și a poziției valului de pământ și al șanțului de apărare.

Propuneri

Lucrările prevăzute au ca scop readucerea ansamblului format din incinta cu bastioane și castel precum și a parcului natural în care se află, cel puțin la nivelul sfârșitului de secol XIX ca spirit, cu un spațiu urban corespunzător cerințelor contemporane. Astfel se vor prevedea:

 • -  lucrări de asanare - vegetație și construcții parazitare;

 • -  lucrări de consolidări - fundații, ziduri, șarpante, planșee;

 • -  lucrări de îndepărtare a umezelii din teren, ziduri, bolți, pardoseli, etc. prin soluții și materiale care să asigure îndepărtarea vaporilor de apă din sol, materiale de construcții cu permeabilitate mare la vaporii de apă, etc;

 • -  lucrări de reparații, întreținere și conservare - învelitoare, tencuieli, zugrăveli, pardoseli, scări de acces în turnuri, podine în poduri pentru executarea lucrărilor de întreținere a învelitorii, tâmplărie, tratarea materialului lemnos cu substanțe ignifuge și fungicide;

 • -  lucrări de restaurare - piatra, lemn, componente artistice;

 • -  lucrări de instalații interioare și exterioare - electrice interioare și exterioare, apă, canalizare;

 • -  lucrări de instalații de protecție și alarmă;

 • -  lucrări de reamenajări exterioare din incinta fortificației și din jurul fortificației.

Lucrările au ca scop degajarea pământului care menține apa în ziduri, asigurarea scurgerii apelor dinspre clădiri spre exterior prin asigurarea unor pante și utilizarea unor materiale durabile și naturale - piatră - pentru rigole și pavaje.

 • -  refuncționalitatea spațiilor fără eficiență economică și fără atracție turistică;

 • -  iluminatul arhitectural al ansamblului, iluminatul căilor de acces.

în proiect se vor prevedea pentru execuție numai materiale de construcție compatibile cu materialele de construcție din care este realizat ansamblul, de regulă utilizând tehnici de execuție specifice epocii în care s-au realizat diversele construcții.

în încheierea informării vă prezentăm un deviz estimativ al tuturor documentelor obligatorii definitivării proiectului de restaurare și un calcul estimativ al lucrărilor de restaurare pe baza indicatorilor sintetici din Legea nr. 184/2001.

ETAPA I

- documentații conform CU:

2.000 Euro

- studii, cercetări, expertize:

25.000 Euro

- tema de proiectare și ilustrare de temă:

30.000 Euro

ETAPA II

- deviz estimativ pentru proiect de restaurare: 3.500.000 Euro.

DIRECTOR GENERAL

Dr.ec.Albu Nicolae


DIRECTOR TEHNIC


Ing.Goga


DctavianJUDEȚUL BRAȘOV

Nr_____________I_______________


SC ARO-PALACE S.A.

Nr____________!_______________


DRAFT CONTRACT DE ASOCIERE


1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1.1. SC ARO -PALACE S.A., cu sediul în municipiul Brașov, județul Brașov, telefon

fax ..............., cod fiscal ....................., J,................cont ...................... deschis la

......................................, reprezentata prin

in calitate de asociat prim si proprietar al imobilului

Și

 • 1.2. JUDEȚUL BRAȘOV, cu sediul in municipiul Brașov, B-duI Eroilor, nr. 5, telefon 410777, fax 475576, cod fiscal 4384150 reprezentat prin PREȘEDINTE Aristotel Căncescu,

in calitate de asociat secund,

a intervenit prezentul contract.

2.OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1.    - Părțile Contractante se asociază în vederea reabilitării parțiale a imobilului istoric “Cetatuia din Brașov” si amenajarea in incinta imobilului a unui centru de informare turistica în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

 • 2.2.    - Pentru realizarea obiectului contractului sunt necesare următoarele lucrări:

 • a) Realizarea unui Studiu de Fezabilitate in baza priorităților de reabilitare semnalate de către asociatul prim;

 • b) Lucrări de reabilitare parțiala a imobilului funcție de indicatorii tehnico-economici rezultați in urma SF si aprobați de plenul CJBV;

 • c) Amenajarea unui centru de informare turistica in incinta imobilului ce face obiectul contractului

2.3   - Administrarea obiectivului după finalizare revine în totalitate asociatului prim.

 • 3. CADRUL LEGAL

  • 3.1. - Contractul de asociere se încheie în conformitate cu :

 • - Hotararea CA a SC ARO-Palace S.A. nr.....

 • - Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 17...............................

 • - Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 91 al. (6) lit. c, art. 36 al. (2) lit. e, art. 36 al. (7) lit. c.

Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

 • 4. TERMENUL CONTRACTULUI

  • 4.1. - Prezentul contract de asociere se incheie pe întreaga perioadă de execuție a lucrărilor până la încheierea prtocesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor..

  • 4.2. - Părțile contractante pot prelungi durata prezentului contract prin act adițional, de comun acord.

5. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 5.1. - Asociatul prim, contribuie la realizarea obiectului prezentului contract, cu un aport constând în:

 • - prezintă asociatului secund lista cu prioritățile de reabilitarea asupra imobilului ce face obiectul contractului in termen de trei zile lucratoare de la încheierea contractului;

 • - isi da consimțământul, alaturi de asociatul second privind părțile de imobil ce urmeaza a fi rehabilitate in baza prezentului contract;

pune        la        dispoziția        asociatului         secund         imobilul

in vederea reabilitării pârtilor de imobil convenite de comun acord;

 • - pune la dispoziția asociatului second un spațiu din incinta imobilului ce face obiectul contractului in vederea amenajării unui centru de informare turistica;

 • - asigura in parteneriat cu asociatul secund funcționarea centrului de informare turistica din imobilul menționat.

 • - colaborează pe toata durata asocierii cu asociatul secund și constructorul desemnat de acesta pentru realizarea obligațiilor sale din contract;

 • - răspunde de obținerea autorizației de contruire, precum si a altor avize necesare lucrărilor de reabilitare conform legislației in domeniu.

 • 5.2. - Asociatul secund,, contribuie la realizarea obiectului prezentului contract cu un aport constând A

in:

 • - isi da consimțământul, alaturi de asociatul prim privind părțile de imobil ce urmeaza a fi rehabilitate in baza prezentului contract;

 • - organizarea procedurii de atribuire și de încheiere a contractului de realizarea a Studiului de Fezabilitate necesar execuției lucrărilor de reabilitare, precum si finanțarea contractului respectiv;

 • - organizarea procedurii de atribuire și de încheiere a contractului de execuție a lucrărilor de reabilitare a obiectivului, precum si finanțarea contractului respectiv;

 • - organizarea procedurii de atribuire și de încheiere a contractului de execuție a lucrărilor de amenajarea a centrului de informare turistica, precum si finanțarea contractului respectiv

 • - asigura in parteneriat cu asociatul prim funcționarea centrului de informare turistica din imobilul menționat.

6. MODALITĂȚI DE PLATĂ

 • 6.1.- Decontarea lucrărilor la obiectivul menționat se va realiza de către asociatul secund pe baza situațiilor de lucrări prezentate de constructor și confirmate din punct de vedere cantitativ, calitativ și valoric de către dirigintele de șantier.

7 URMĂRIREA LUCRĂRILOR

 • 7.. 1 Pentru urmărirea realizării lucrărilor care fac obiectul prezentului contract, părțile de comun acord vor achiziționa serviciul de diriginte de șantier, conform regelementărilor legale în vigoare.

8. ÎNCETAREA contractului

8.1 Prezentul contract incetează în următoarele situații:

 • - la expirarea duratei, dacă părțile nu convin prelungirea prin act adițional;

 • - în cazul nerespectării obligațiilor contractuale;

 • - prin acordul părților;

 • - în cazul în care referitor la obiectul asocierii, există un interes public major care nu mai permite continuarea acestuia.

9. FORȚA MAJORĂ

 • 9.1. - Forța majoră, asa cum este definită de lege, absolvă părțile de neîndeplinirea obligațiilor cuprinse în prezentul cntract.

 • 9.2. - Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, în termen de 3 zile, producerea evenimentului.

 • 9.3. - Dacă în termen de 10 zile evenimentul nu incetează prezentul contract se anulează fără ca vreuna din părți să pretindă daune-interese.

10. LITIGII

 • 10.1. - Orice situații conflictuale vor fi soluționate pe cale amiabila, negociere sau prin instanța de drept comun, potrivit legii.

11. DISPOZIȚII FINALE

 • 11.1. - Derularea lucrărilor și serviciilor se face numai în funcție de asigurarea si constituirea fondurilor la nivelul celor doi asociati.

 • 11.2. -Contractul de asociere poate fi modificat de comun acord, prin acte adiționale semnate de cele două părți.

 • 11.3..- Prezentul contract se incheie in 4 ( patru ) exemplare, câte două pentru fiecare parte.

  ASOCIAT PRIM,

  SCARO-PALACE S.A.


  ASOCIAT SECUND,

  Județul Brașov


România
Consiliul Județean Brașov____________

Nr. înregistrare:2489/6.03.2012

Raport

-pentru Proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu S.C. Aro Palace S.A. Brașov pentru reabilitarea parțială a imobilului monument istoric “Cetățuia”

Proiectul de hotărâre ce urmează a fi dezbătut de plenul consiliului județean are ca obiect aprobarea asocierii Județului Brașov cu S.C. Aro Palace S.A. Brașov pentru reabilitarea parțială a imobilului monument istoric “Cetățuia”din municipiul Brașov.

Legea nr.422/2011 privind protejarea monumentelor istorice reglementează la art.7 alin.4 posibilitatea coperării autorităților administrației publice centrale de specialitate,a instituțiilor din subordinea acestora, precum și a autorităților administrației publice locale , cu proprietarii monumentelor istorice, persoane fizice sau juridice, cu deținătorii și administratorii acestora, precum și cu instituțiile publice și organizațiile neguvemamentale din domeniul protejării monumentelor istorice.

A

De asemenea la art.45 alin.l lit. d și e din același act normativ se prevede că, In vederea protejării monumentelor istorice și a respectării prevederilor legale în acest domeniu autoritățile administrației publice locale se pot asocia între ele, precum și cu persoane fizice sau juridice pentru realizarea unor lucrări de protejare a monumentelor istorice și pot înființa în acest scop instituții și servicii publice de interes local și participă la finanțarea lucrărilor de protejare a monumentelor istorice, prevăzând distinct sumele necesare în acest scop în bugetele pe care le administrează.

Art.49 din Legea nr.422/2001 stabilește cu privire la finanțarea protejării monumentelor istorice, că aceasta este în sarcina proprietarilor sau deținătorilor acestora și poate fi cofinanțată din fonduri asigurate de la bugetul de stat, bugetele locale sau din alte surse. Lucrările de cercetare, de expertizare, de proiectare și de execuție care se efectuează la monumente istorice și care sunt finanțate din fonduri publice sunt supuse regimului general de atribuire a lucrărilor publice, de proiectare și execuție, potrivit legislației privind achizițiile publice.

în conformitate cu dispozițiile art.91 alin.l lit.e și alin.6 lit.a din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, consiliul județean are atribuții în ceea ce privește cooperarea interinstituțională, hotărând cooperarea sau asocierea cu

persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public județean.

De asemenea la art.91 alin.5 lit.a pct.10 din același act normativ stabilește atribuții ale consiliului județean în ceea ce privește conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice și rezervațiilor natural.

A

In consecință, aprobarea Proiectul de hotărâre privind asocierea Județului Brașov cu S.C. Aro Palace S.A. Brașov pentru reabilitarea parțială a imobilului monument istoric “Cetățuia” este în competența plenului Consiliului Județean Brașov.

Director executiv Claudia Crăciun