Hotărârea nr. 77/2012

Hotărârea.nr.77 - privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuielipe anul 2012 al Spitalului Clinic de Copii Brașov, cu suma de 9,06 mii lei, dindonații şi sponsorizări


România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.77

din data de 11.09.2012

privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Spitalului Clinic de Copii Brașov, cu suma de 9,06 mii lei, din donații și sponsorizări

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 11.09.2012;

Analizând referatul nr. 9484/06.09.2012 întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012, trimestrul IV, al Spitalului Clinic de Copii Brașov, cu suma de 9,06 mii lei, din donații și sponsorizări;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 69 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art,l. - Se aprobă majorarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Spitalului Clinic de Copii Brașov, cu suma de 9,06 mii lei, din donații și sponsorizări, după cum urmează:

VENITURI                                            Mii lei

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile        37.10

Donații și sponsorizări                              37.10.01       + 9,06

CHELTUIELI

Active fixe

Mașini echipamente și mijloace de transport

71.01

71.01.02

+ 9,06

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică și Direcția de Sănătate și Asistență Medicală.

PREȘEDINTE / Aristotel Cănjp


ci

!Contrasemnează, SECRETAR