Hotărârea nr. 76/2012

Hotărârea.nr.76 - privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri şi cheltuielial Serviciului Public Județean de Protecţie a Plantelor Braşov aprobat pe anul2012, cu suma de 2,50 mii lei


România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.76

din data de 11.09.2012

- privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov aprobat pe anul 2012, cu suma de 2,50 mii lei

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 11.09.2012

Analizând referatul nr.9183/05.09.2012 întocmit de către Direcția Economic - Compartimentul Venituri prin care se propune aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov aprobat pe anul 2012, cu suma de 2,50 mii lei, reprezentând venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă, încasat în plus, până la data de 30.08.2012, față de suma totală prevăzută a se realiza pe anul 2012 ;

Având în vedere dispozițiile art.19 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale , republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov aprobat pe anul 2012, cu suma de 2,50 mii lei, reprezentând venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă, încasat în plus, până la data de 30.08.2012, față de suma totală prevăzută,a se realiza pe anul 2012, după cum urmează:

la Venituri: Secțiunea de funcționare

Subcapitolul 33.10.16 “Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă”

Trim. III cu suma de + 2,50 mii lei

la Cheltuieli: Secțiunea de funcționare

Capitolul 83.10 “Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare”, Titlul II “Bunuri și servicii”, Alineatul 20.01.09 “Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional”

Trim.III cu suma de +2,50 mii lei

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dumbrăveanu