Hotărârea nr. 75/2012

Hotărârea.nr.75 - privind aprobarea exproprierii în baza Legii 255/2010 obiectivul de investiţii de interes judeţean „Aeroport Internaţional Braşov Ghimbav”, etapa II-III, conform indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 520/2011

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576

E-mail: office@iudbra$ov.ro Website: www.judbrasov.ro


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.75 din data de 9.03.2012

privind aprobarea exproprierii în baza Legii 255/2010 pentru obiectivul de investiții de interes județean „Aeroport Internațional Brașov Ghimbav”, etapa II-III, conform indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 520/2011

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 9 martie 2012;

Analizând Referatul înregistrat sub nr. 2573/06.03.2012 al Direcției Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea exproprierii, în baza Legii 255/2010, pentru obiectivul de investiții de interes județean „Aeroport Internațional Brașov Ghimbav”, etapa II-III, conform indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 520/2011;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 215/2011 privind aprobarea finanțării exproprierii pentru cauză de utilitate publică a terenurilor necesare realizării obiectivului de investiții Aeroport Internațional Brașov Ghimbav din Contractul de credit funcțional încheiat de Consiliul Județean Brașov, conform Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 226/2009;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.520/8.12.2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Aeroport Internațional Brașov- Ghimbav”, precum și de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.521/8.12.2011 privind aprobarea exproprierii, în baza Legii 255/2010 pentru obiectivul de investiții de interes județean „Aeroport Internațional Brașov Ghimbav”, etapa I;

Văzând prevedererile art.2, alin.(l) și alin. (2), art. 3, art. 7 și art. 9 al Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică necesară realizării unor obiective de interes național, județean sau local, precum și art.5, alin.l și art.6 din H.G.R. nr.53/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.255/2010;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă exproprierea imobilelor care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean Aeroport Internațional Brașov Ghimbav, Etapa etapa II-III, respectiv parcelele proprietatea privată a orașului Ghimbav în valoare de 6.477.350 lei / 4,1208=1.571.867,1131 Euro și persoanele fizice în valoare de 10.474.069 lei /4,1 208=2.541.756,2123 euro, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Sumele prevăzute se consemnează de către Județul Brașov - Consiliul Județean Brașov, în termen de cel mult 30 de zile de la publicarea prezentei hotărâri, într-un cont deschis la Banca Comercială Română pe numele Județului Brașov - Consiliul Județean Brașov, la dispoziția proprietarilor a căror proprietăți urmează a fi afectate de realizarea lucrării de utilitate publică de interes județean Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav, etapa II-III.

Art3 - Prezenta hotărâre constituie titlu executoriu pentru predarea bunului imobil, atât împotriva celor expropriați cât și împotriva celor are pretind un drept real legat de bunul imobil expropriat, după consemnarea sumelor aferente despăgubirii.

Lista imobilelor supuse exproprierii si sumele individuale alv . '*e despăgubirilor- ETAPA 11

Nr.

crt

Județul

Unitatea administrativ-teritorială

Nume și prenume proprietar/persoană aparent îndreptățită

Tarla și parcela

Categoria de folosință

Număr top/Număr cadastral

Număr carte funciu .'••umăr titlu r-i—■

Suprafața totală (mp)

Suprafața de expropriat (mp)

Valoare despăgubire (lei)

1

Brașov

Orașul Ghimbav

Butuza Constantin Gheorghe Butuza Doina

Zărnești, str. Stejerișului, nr.2 (fost proprietar Stanciu Silviu Octavian si Stanciu Emima)

A 138/6

Arabil

1581

Contract de Vanzare-Cumparare nr. 1468/2010, extras CF 101221, . Ghimbav, nr. cad. 1581

50.000

23.745

833.687

i

Brașov

Orașul Ghimbav

Roman Maxim

Brașov, str. I. Maniu nr. 67, ap. 4.

A 138/7

Arabil

1409

C.F. 3766 Ghimbav, cad. 1409

50.000

4.952

173.865

Brașov

Orașul Ghimbav

Vlădăreanu Victor

Ghimbav, str. Ștefan cel Mare, nr. 346

(fost proprietar Ratulea Lucia)

A 136/4

Arabil

1544

C.F. 3810, cad 1544

25.000

2.550

89.531

4

Brașov

Orașul Ghimbav

Prunoiu Viorica

Brașov, str. I. Maniu nr. 59,

Morariu Doina,

Brașov, str. Gării nr. 12, ap. 8

A 136/5

Arabil

1543

C.F. 3902, cad. 1543

25.000

11.038

387.544

5

Brașov

Orașul Ghimbav

Dragusel Ion

București, B-dul 1. Maniu nr. 97. bl. A, scIl, ap. 26, sector 6. Dragusel Gheorghe Zamesti, Tohanul Nou, str. Principala nr. 33

A 136/6

Arabil

T.P.40708 -copie-Ncintabulat, lipsa acte de la proprietari

25.000

13.378

469.702

6

Brașov

Orașul Ghimbav

Grigorescu Paraschiva

Brașov, str. Dumbrava Roșie nr 26.

A 136/7

Arabil

101251

T.P. 40685

Certificat de atestare fiscala Extras C.F. Nr. 101251

Cad. 101251

6.000

3.558

124.921

7

Brașov

Orașul Ghimbav

Barza Anastasia

Brașov, str. Lacurilor nr. 45

Ionescu Cornelia

București, Aleea Băiuț, nr. 3

A 136/8

Arabil

101302

C.F. 101302, Nr. cad. 101302

5.800

3.568

125.272

8

Brașov

Orașul Ghimbav

Sarbu Elena, Brașov, str. Morii nr. 73

A 136/9

Arabil

1641

Extras CF nr. 3952, Ghimbav, nr. cad. 1641, Certificate de atestare fiscala

11.600

7.514

263.817

9

Brașov

Orașul Ghimbav

Ungureanu Anca Corina Ghimbav, str. A. lancu nr. 432

A 136/10

Arabil

1514

C.F. 3811, Ghimbav, nr. cad. 1514

4.700

3.407

119.620

10

Brașov

Orașul Ghimbav

Șușu Elvira

Ghimbav. str. Av. lancu nr. 300

A 136/11

Arabil

102411

TP 40681 Certificat de atestare fiscala C.F. nr. 102411 Ghimbav, nr.

Cad. 102411

8.300

7.491

263.009

11

Brașov

Orașul Ghimbav

Comsa Maria - soție cota 1/12 Comsa Cristian Dumitru - fiu cota 1/12

Comsa Sorin Claudiu - fiu cota 1/12

Comsa Paul - fiu cota 1/12 Ghimbav. str. Făgărașului nr. 41, bl. 12. sc. C, ap. 16, et. 3 Rucarean Marian Leontin si Rucarean Doina cota 2/12

?

S.C. Vectra Service S.R.L. Zamesti cota 6/12 Brașov, str. Carierei nr. 162

A 136/12

Arabil

1584

Extras CF nr. 3897 Ghimbav Nr. cad 1584

50.000

47.097

1.653.576

12

Brașov

Orașul Ghimbav

Butuza Marcel

Zamesti. str. Saturn bl. 1, sc. A, ap. 5, jud. Brașov

A 136/13

Arabil

1583

Extras C.F Nr. 100587 Ghimbav

Nr.Cad. 1583

33.600

15.825

555.616

13

Brașov

Orașul Ghimbav

Butuza Constantin Gheorghe și

Butuza Doina

Zămesti, str. Ștejerișul, nr. 2 (fost proprietar Dumitrascu Elena si Anghel Eugnia)

A 136/14

Arabil

1427

C.F 100970 Nr. Cad. 1427 Contract de vânzare-cumparare nr. 2456/2007

25.000

1.131

39.709

14

Brașov

Orașul Ghimbav

Stanciu Silviu Octavian

Stanciu Emima

Ghimbav, str. Morii nr. 130 Rucarean Marian Leontin Rucarean Doina

A 133/1/2

Arabil

1571

Extras CF nr. 3878 Ghimbav Nr.cad. 1571

50.000

29.044

1.019.735

15

Brașov

Orașul Ghimbav

Anania Elena

Codlea, str. Noua nr. 12

Radu Vasile

Radu Elena

Codlea, str. Crisan nr. 5, jud.

Brașov

A

133/1/3

Arabil

1537

Extras CF nr. 3792 Ghimbav Nr. cad. 1537

3.700

3.700

129.907

16

Brașov

Orașul Ghimbav

Mocanu Cornelia

București, str. Trestiana nr. 9, bl.

11, ap. 26, sector 4

llie loan

Codlea, str. Petuniei bl. 11. ap. 5 llie Alexe

Codlea, str, Constituției nr. 69 llie Dumitru

București, Sos. Colentina bl. 33, sc. B

A 133/1/4

Arabil

1516

C.F. 3775 CAD. 1516

3.700

3.700

129.907

17

Brașov

Orașul Ghimbav

Calota Maria

Brașov, str. Carierei nr. 21

Munteanu loan

A 133/1/5

Arabil

1536

C.F. 3784 CAD. 1536

3.700

3.700

129.907

Codlea, str. Av. lancu nr. 25

Carstea Nicolae

București, str. Pancotau nr. 119, sector 2

Ilie Ioan

Codlea, str. Petuniei bl. 11, ap. 5 Ilie Alexe

Codlea. str. Constituției nr. 69 Ilie Dumitru

București, Sos. Colentina bl. 33, sc. B

18

Brașov

Orașul Ghimbav

Maerusan Cornel

Ghimbav, str. Av. lancu nr. 279 (Adrs. Coresp. Germania Bocholt Horststr 6)

A 133/1/6

Arabil

19

Brașov

Orașul Ghimbav

Bruss Roșa

Ghimbav. str. Noua nr. 203

A 18/1/1

Arabil

20

Brașov

Orașul Ghimbav

Bruss Francisc Gunter Ghimbav, str. Noua nr. 203

A 18/1/2

Arabil

21

Brașov

Orașul Ghimbav

Vladareanu Maria

Ghimbav, str. Av. lancu nr. 306

A 18/1/3

Arabil

22

Brașov

Orașul Ghimbav

Duck Mihail

Ghimbav, str. Noua nr. 237

Duck Claudia

Duck Wilhelm

Duck Gerhard

Harman. str. A. Saguna nr 285, jud. Brașov

A 18/1/4

Arabil

23

Brașov

Orașul Ghimbav

Astrid Agache

Iași, str. Stejar nr. 55

Waldtraut Ingrid Kertesz

Sacele. str. G. Moroianu nr. 37, jud. Brașov

A 18/1/5

Arabil

1510

C.F. 3764 CAD. 1510

31.400

14.859

521.699

TP 00461

Certificat de atestare fiscala Procura speciala pe imputemicit Bruss Gunter

27.700

2.220

77.944

TP 00440 Certificat de atestare fiscala

31.400

5.436

190.858

TP 00428

CM nr. 383/1994

CM suplimentar

Nr. 2150/1994 Contract de donație

Nr. 33893/1995

16.000

3.180

111.650

1317/1/1

/3/1

TP 00546 Extras CF nr. 4119 Ghimbav Nr.top 1317/1/1/3/1 Procura speciala pe imputemicit Duck Claudia

16.000

3.346

117.478

2120

Extras CF nr. 4328 Ghimbav Nr. cad. 2120 Adresa de corespondenta: Av. Ioan Claudiu Prunaru Av. Peter Stephan Kertesz Brașov, str. N. Titulescu nr. 4 500010

15.000

3.251

114.143

f ■"

24

Brașov

Orașul Ghimbav

Dragan HertaJohanna

Brașov, str. Dealul de Jos nr. 5B. ap. 6

A 18/1/6

Arabil

TP 00436 Certificat de atestare fiscala

28.600

6.415

225.231

25

Brașov

Orașul Ghimbav

Jekel Hanz Otto

A 18/1/7

Arabil

1669

TP 00439 Extras CE nr. 3997 Ghimbav Nr. cad. 1669 Procura speciala pe imputemicit Comsa Sorin Claudiu Ghimbav, str. Fagarasului nr. 14, bl. 14, sc. B,et. III. Ap. 10

22.000

5.081

178.394

26

Brașov

Orașul Ghimbav

Markus I. loan Hcrman Markus 1. Ana-Elsa Ghimbav, str. Lunga nr. 67

A 18/1/8

Arabil

1546

TP 00437 Extras CF nr. 3798

Ghimbav

Nr. cad. 1546

18.000

4.232

148.586

27

Brașov

Orașul Ghimbav

Markus L. Roșa

Ghimav, str. Lunga nr. 67

A 18/1/9

Arabil

1545

TP 00477 Extras CF nr. 3797 Ghimbav Nr. cad. 1545

15.000

3.523

123.693

28

Brașov

Orașul Ghimbav

Markus Peter Robert Laubner Andrea Streitferdt Ana Germania

A 18/1/10

Arabil

1621

TP 00435 Extras CF nr. 3929 Ghimbav

Nr. cad. 1621 (nu s-a depus) Procura speciala pe imputemicit lancovici Adrian Cristina Brașov, str. Harmanului Nr. 44, sc. D, ap. 16

25.000

5.084

178.499

29

Brașov

Orașul Ghimbav

Markus Maria

Markus Mariane

Markus Franz Yurgen

Ghimbav, str. Lunga, nr. 54

A 18/1/11

Arabil

1535

TP 00470 Extras CF nr. 3781

Ghimbav

Nr. cad. 1535

15.000

2.518

88.407

30

Brașov

Orașul Ghimbav

Oyntzen G. Gerhard

Ghimbav, str. Morii nr. 171

A 18/1/12

Arabil

1751

Extras CF nr. 4091 Ghimbav Nr. cad. 1751

15.000

2.121

74.468

31

Brașov

Orașul Ghimbav

Theil Liliana

Sighișoara, str. Ec. Varga nr. 14, jud. Mureș

A 18/1/13

Arabil

TP 00434 CM nr. 13/1995

20.000

2.215

77.769

■;*>

Brașov

Orașul Ghimbav

Rasnovean P. Roșa Rasnovean Mariana Ghimbav, str. Lunga nr. 11

A 18/1/14

Arabil

1317/1/1

/1/1/1/2

Extras CF nr. 3657 Ghimbav

Nr. cad 1317/1/1/1/1/1/2

35.000

2.202

77.312

Brașov

Orașul Ghimbav

Plajer Christian

Str. Curtea Johannes Honterus nr.

2, Brașov

A 18/1/15

Arabil

TPNr. 00429/22.08.1994 Contract de Donație nr.

2146/1996

25.000

311

10.919

34

Brașov

Orașul Ghimbav

Steblea Maria

Brașov. B-dul Victoriei nr.4, bl.

41, sc. C. ap. 10

Flondra Ciprian

Brașov, str. Cocorului nr. 11, bl.

221. sc. B, ap. 8

F 18/2/1

Fâneață

TP 00454 CM nr. 90/2001

10.000

10.000

231.600

35

Brașov

Orașul Ghimbav

Sabareze Elena

Ghimbav, str. St. cel Mare nr. 402 Obancea Maria

Coca Ana Maria

Coca Ionut

Ghimbav. str. St. cel Mare nr.333 Neagu Ioana

Sebeș-Petresti str 1 Mai nr. 50, jud. Alba

F 18/2/2

Fâneață

TP 00306 CM nr. 11/2008

6.000

6.000

138.960

36

Brașov

Orașul Ghimbav

PtrF 18/2/3/1 -CristeaG. Marcela

Codlea, str. 15 noiembrie nr. 7, cod 505100

Ptr F 18Z2/3/2 - Olteanu G. Silvia - decedat

Olteanu Ion

Ghimbav. str. Fagarasului bl. 14, sc. B, ap. 6

Olteanu Dorin Ion

Ghimbav, str. Fagarasului nr.502 Olteanu Adrian

Ghimbav, str. Fagarasului bl. 18, sc. A, ap. 8

PtrF 18/2/3/3-Obancea C.

Silvia

Ghimbav, str. Fagarasului nr. 502 PtrF 18/2/3/4-HirdoiuG.

Camelia

Ghimbav, str. Calea Fagarasului nr. 13, bl. 13, sc. B, ap. 10

Ptr F 18/2/3/S - Obancea G. Florin

Corn. Galautas. str. Centru nr. 5. ap. 14, jud. Harghita

F 18/2/3

Fâneață

TP 00380

Act dezmembrare si partaj voluntar

5.000

5.000

115.800

37

Brașov

Orașul Ghimbav

Roman Maria - fiica Ghimbav Balaș Mircea- fiu

Moreni. B-dul Panduri nr. 14, bl.

D3C. el. 1. ap. 5. jud. Dambovita Percec Daniela - nepoata de fiu predecedat

Ghimbav, str. Strada Fagarasului nr. 40, bl. 6, sc. C. et. III, ap. 14 Balaș Gheorghe - nepot de fiu predecedat

Ghimbav, str. Morii nr. 139 Balaș Nicolae - Nepot de fiu predecedat

Ghimbav, str. Morii nr. 139A Balaș Marioara - soție supraviețuitoare

Balaș Florin - fiu

Balaș Ioan - fiu

Ghimbav, str. Fagarasului nr. 37, sc. B, ap. 11

Balaș Ana-Paraschiva - soție supraviețuitoare

Balaș Octavian Constantin - fiu Balaș Florentina-fiica

Ghimbav, str. Fagarasului, nr. 37, sc. B, ap. 11

F 18/2/4

Fâneață

38

Brașov

Orașul Ghimbav

Tecusan Stela

Tecusan Doina

Tecusan Ortensia

Ghimbav. str. Fagarasului nr. 40

F 18/2/5

Fâneață

39

Brașov

Orașul Ghimbav

Surariu Victoria - soție

Surariu Ioana Bianca

Ghimbav. str. Av. Iancu nr. 317 Surariu I. Petre Adrian București, str. Delfinului nr. 3

F 18/2/6

Fâneață

100008

TP 00302 Extras CF 100008 Ghimbav Nr. cad. 100008, Sgcte= 10.000 mp,ScF=9.868 mp CM nr. 79/2008

CM suplimentar nr. 80/2008

10.000

10.000

231.600

LIPSA ACTE

2.900

2.900

67.164

TP 00371 CM nr. 185/2000

10.000

9.648

223.448

40

Brașov

Orașul Ghimbav

Ptr F 18/2/7/1 - Chitu Neculae Chitu Maria

Brașov, str. Nicolae Balcescu nr. 52

Ptr F 18/2/7/2 - Rasnoveanu V. Viorel

Ghimbav, str. Avram lancu nr. 294

Ptr F 18Z2/7/3 - Vladarean V. Maria

Brașov, str. Grivitei nr. 77, sc. A, bl. IA, ap. 35

F 18/2/7

Fâneață

41

Brașov

Orașul Ghimbav

Ptr F 18/2/8/1 -Balan Elena Ghimbav, str. Unirii nr. 471 Ptr F 18/2/8/2 - Guguian Nicolae Guguian Viorel

Ghimbav, str. Unirii nr. 486 Guguian Gabriela

Ghimbav, str. Fagarasului nr. 18, bl. 18, sc. B, ap. 3

Guguian Nicusor

Corn. Victoria, jud. Braila Guguian Lucian

Ghimbav, str. Unirii nr. 486 Apostol Mioara n. Guguian Ghimbav, str. Fagarasului nr. 34, bl. 14, sc. A, ap.6

F 18/2/8

Fâneață

42

Brașov

Orașul Ghimbav

Ptr F 18/2/9/1 - Damian C. Maria Ghimbav, str. Cuza Vodanr. 434 Ptr F 18/2/9/2 - Stanei u Gh. Gheorghe

Cluj Napoca, str. C. Brancoveanu nr. 54, ap.56, jud. Cluj

Abrudan Ghe. Reveca

București, str. Liviu Rebreanu nr. 9. bl. 50, sc. 4. et. 1, ap. 138, sector 3

Ciucur Ghe. Ana

București, str. Medic Zlatescu nr.

30. bl. V5, sc. 1. et. 5, ap. 21, sector 2

F 18/2/9

Fâneață

TP 00392

Act de dezmembrare si partaj voluntar

Contract de vanzare-cumparare nr. 2001/2004

18.300

13.881

321.484

TP 00293

Act de dezmembrare si partaj voluntar

CM nr. 44/1998

10.000

5.433

125.828

TP 00308

Act de dezmembrare si partaj voluntar

10.000

3.902

90.370

•13

Brașov

Orașul Ghimbav

Antonie Gheorghe

Antonie Simona-Ioana

Brașov, str. Sitarului nr. 15, bl. D3, sc. C, ap. 4

Radulescu Iulian

Radulescu Maria-Elisabeta Brașov, str. I. L. Caragiale nr 8, bl. 15., sc. D, ap. 5

F 18/2/10

Fâneață

TP 00307

Contract de vanzare-cumparare nr. 4038/2005

10.000

1.552

35.944

44

Brașov

Orașul Ghimbav

Primăria Or. Ghimbav

DE 18/2/18

Drum de exploatare

965

14.909

45

Brașov

Orașul Ghimbav

Poparad F. Ida

Brașov, C. Cosminului nr. 53 (fost proprietar in cota de '/a Bergher F. Ioana)

F 18/2/19

Fâneață

1317/1/1

/1/1/2

CF 101631 Ghimbav

Nr. Cad. 590 Nr.Top 1317/1/1/1/1/2

4.600

2.828

65.496

46

Brașov

Orașul Ghimbav

Oraș Ghimbav

CCN 24

Canal

7.318

113.063

47

Brașov

Orașul Ghimbav

Oraș Ghimbav

Nr. cad.

1479

Pășune

1479

C.F. 101510

208.186

194.160

2.999.772

48

Brașov

Orașul Ghimbav

Oraș Ghimbav

Nr. cad.

1734

Pășune

1734

C.F. 4025

252.751

216.803

3.349.606

lotal:

741.782

16.951.419

NOTĂ:

Valoarea de piața a întregii suprafețe de teren de 741.782 mp este de 16.951.419 LEI respectiv 4.113.623,3255 EURO

Valoarea pentru fiecare suprafața ce urmeaza a fi expropriata din fiecare proprietate in parte este prezentata in tabelul de mai sus. Valorile sunt rotunjite la nivel de leu.