Hotărârea nr. 74/2012

Hotărârea.nr.74 - privind aprobarea modificării art.1 din Hotărârea ConsiliuluiJudeţean Braşov nr.521/08.12.2011 privind aprobarea exproprierii în baza Legii 255/2010 pentru obiectivul de investiții de interes județean ”Aeroport Internațional BrașovGhimbav” etapa I


Consiliul Județean Brașov


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.74

din data de 09.03.2012

- privind aprobarea modificării art.l din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.521/08.12.2011 privind aprobarea exproprierii în baza Legii 255/2010 pentru obiectivul de investiții de interes județean”Aeroport Internațional Brașov Ghimbav” etapa I

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 09.03.2012

Analizând referatul nr.2488/05.03.2012 întocmit de Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartimentul Patrimoniu prin care se propune aprobarea modificării art.l din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.521/08.12.2011 privind aprobarea exproprierii în baza Legii 255/2010 pentru obiectivul de investiții de interes județean”Aeroport Internațional Brașov Ghimbav” etapa I;

Ținând cont de Procesul - Verbal încheiat în data de 09.02.2012 de către Comisia de verificarea dreptului de proprietate ori a altui drept real pentru exproprierea imobilelor - terenuri - necesare realizarea obiectivului de investiții de interes județean “Aeroport Inrenațional Brașov - Ghimbav” etapa I;

Având în vedere dispozițiile art.2, alin.2, art.7 și art.9, alin.4 al Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică necesară realizării unor obiective de interes național, județean sau local, precum și art.5, alin.l și art.6 din HGR nr. 53/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.255/2010

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea art.l din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.521/08.12.2011 privind aprobarea exproprierii în baza Legii 255/2010 pentru obiectivul de investiții de interes județean”Aeroport Internațional Brașov Ghimbav” etapa I,

care va avea următorul conținut:

„Se aprobă exproprierea imobilelor care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean Aeroport Internațional Brașov Ghimbav, Etapa I, respectiv parcelele proprietatea privată a orașului Ghimbav în valoare de 3.069.730 lei / 4,1208 -744.935,4494 euro, conform Anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre”

Art.2. - Se aprobă revocarea anexei nr.3 și neachitarea prejudiciului în favoarea S.C. Gotic SA Brașov, urmând ca sumele neachitate să fie utilizate pentru finalizarea etapei de expropriere.

Art.3 Celelalte dispoziții din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 521/08.12.2011 rămân neschimbate.

Art.4. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Direcția Coordonare Integrare Europeană și Direcția Economică.sv

Difuzare:

1 ex. Insituției Prefectului

1 ex. Cabinet președinte

1 ex. Direcția Coordonare Integrare Europeană -SRUSI

1 ex.Anexa nr. 2

Lista imobilelor supuse exproprierii si sumele individuale aferente despăgubirilor - ETAPA I

Nr. crt

Județul

Unitatea administrativ-teritorială

Nume și prenume proprietar/persoană aparent îndreptățită

Tarla și parcela

Categoria de folosință

Număr top/Număr cadastral

Număr carte funciară/număr titlu de proprietate

Suprafața totală (mp)

Suprafața de expropriat (mp)

Valoare despăgubire (lei)

1

Brașov

Orașul Ghimbav

Oraș Ghimbav

N.r. cad.

1488

Pășune

1488

C.F.101520

84.560

1.968

30.406

2

Brașov

Orașul Ghimbav

Oraș Ghimbav

Nr. Cad. 1489

Pășune

1489

C.F.101513

5.520

3.620

55.929

3

Brașov

Orașul Ghimbav

Oraș Ghimbav

1480

Pășune

1480

C.F. 101506

26.641

26.641

411.603

4

Brașov

Orașul Ghimbav

Oraș Ghimbav

N 1320/3

Neproductiv

1320/3

C.F. 101507

119.600

22.883

353.542

5

Brașov

Orașul Ghimbav

Oraș Ghimbav

N 1320/4

Neproductiv

1320/4

C.F. 3114

46.000

15.806

244.203

6

Brașov

Orașul Ghimbav

Oraș Ghimbav

Ps 1320/5

Pășune

1320/5

C.F. 101514

19.000

19.000

293.550

7

Brașov

Orașul Ghimbav

Oraș Ghimbav

DE 1320/6

Drum de exploatare

1320/6

C.F.101516

4.700

4.700

72.615

8

Brașov

Orașul Ghimbav

Oraș Ghimbav

Ps 1320/9

Pășune

1320/9

C.F. 101511

31.000

31.000

478.950

9

Brașov

Orașul Ghimbav

Oraș Ghimbav

Ps 1320/10

Pășune

1320/10

C.F. 101512

8.000

8.000

123.600

10

Brașov

Orașul Ghimbav

Oraș Ghimbav

CCN 1320/11

Canal

1320/11

C.F.101509

1.900

1.900

29.355

11

Brașov

Orașul Ghimbav

Oraș Ghimbav

Ps 1317/1/1/ 1/1/1/1

Pășune

1317/1/1/1/1/ 1/1

C.F 3114

Nedeterm inată

24.949

385.462

12

Brașov

Orașul Ghimbav

Oraș Ghimbav

N

1317/1/1/ 1/2

Neproductiv

1317/1/1/1/2

C.F. 102333

45.000

8.516

131.572

13

Brașov

Orașul Ghimbav

Oraș Ghimbav

DE 1317 1317/1/1/ 1/3

Drum de exploatare

1317/1/1/1/3

C.F. 102331

1.800

939

14.508

14

Brașov

Orașul Ghimbav

Oraș Ghimbav

Ps 1317/1/1/ 1/6

Pășune

1317/1/1/1/6

C.F. 101657

39.000

21.533

332.685

15

Brașov

Orașul Ghimbav

Oraș Ghimbav

N

1317/1/1/ 1/7

Neproductiv

1317/1/1/1/7

C.F. 101658

11.000

5.104

78.857

16

Brașov

Orașul Ghimbav

Oraș Ghimbav

DE 134

Drum exploatare

1.648

25.462

17

Brașov

Orașul Ghimbav

Oraș Ghimbav

DE 137

Drum de exploatare

481

7.431

Total = 3.069.730 lei / 4,1208 = 744.935,4494 Euro