Hotărârea nr. 73/2012

Hotărârea.nr.73 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu AsociaţiaCopiii de Cristal şi finanţarea cu suma de 7.000 lei pentru sprijinirea activitățiiCentrului de Zi din Brașov pentru Copiii cu AutismConsiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.73

din data de 11.09.2012

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Copiii de Cristal și finanțarea cu suma de 7.000 lei pentru sprijinirea activității Centrului de Zi din Brașov pentru Copiii cu Autism

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 11.09.2012;

Analizând referatul nr. 6784/26.06.2012 întocmit de către Direcția Coordonare Integrare Europeană prin care se propune aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Copiii de Cristal și finanțarea cu suma de 7.000 lei pentru sprijinirea activității Centrului de Zi din Brașov pentru Copiii cu Autism;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean nr. 8/2012 privind aprobarea bugetului local al județului Brașov pe anul 2012;

Ținând cont de avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean;

Având în vedere dispozițiile art. 49 alin. (4) și (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91 alin. (1), lit. „e” și alin. (6), lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. -Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Asociația Copiii de Cristal și finanțarea cu suma de 7.000 lei, prin virare de credite de la Cap. 61.02. - Ordine publică și siguranță națională, art. 85.01.-Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent și suplimentarea creditelor bugetare la Cap. 68.02.-Asigurări și asistență socială, art. 59.11-Asociații și fundații, pentru sprijinirea activității Centrului de Zi din Brașov pentru Copiii cu Autism.

Art» 2. -Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană, Direcția Administrație Publică Locală și Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu